ОСИПОВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Осипова Анастасія Олександрівна – асистентка кафедри організації та управління будівництвом, PhD.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9027-116X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=I2ymLlMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Web of science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ACU-5510-2022

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia-Osypova

osypova.ao@knuba.edu.ua

тел. (044) 245-48-51, внутр. 1-17, кімната 318 

Освіта 

У 2016 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Екологія» та здобула кваліфікацію «інженер-еколог». У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня PhD.

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 2 роки. Науково-педагогічний стаж 2 роки. 

З 2021 року працює на кафедрі організації та управління будівництвом в КНУБА на посаді асистента. 

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 19 – Архітектура та будівництво. Тема: «Оптимізація організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва», диплом ДР № 002790 від 27.08.20021 р.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Управління якістю ( 073 «Менеджмент», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота 

Автором опубліковано 25 наукових праць, серед яких 2 навчальні посібника, 3 монографії.

2022 р.

Матеріали конференцій:

 1. Осипов О.Ф., Літнарович Є.В., Осипов С.О., Осипова А.О. Метод розробки природних схилів під захистом штучно спричинених осипів. Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” Київ – 17 листопада 2022.
 2. Осипов О.Ф., Осипов С.О., Осипова А.О., Сигида В.О. Комплексно-механізована технологія демонтажу металевих колон одноповерхової споруди. Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” Київ – 17 листопада 2022.

Монографії

 1. Шатрова І.А., Савенко В.І., Демидова О.О., Дубинка О.В., Осипова А.О., Ємельянова О.М. та ін. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації. Київ, Центр учбової літератури, 2022 с.236
 2. Осипова А.О. Ревіталізація процесів будівельного виробництва. Оптимізація організаційно-технологічних рішень. Київ:Фоп Ямчинський О.В., Київ, 2022р. 226 ст.

2020р. 

Матеріали конференцій:

 1. Осипова А. О., Савенко В. І., Осипов С. О. Особливості організаційної та функціональної структури моніторингу довкілля при будівництві та реконструкції об’єктів ядерної енергетики. Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions : materials international scientific and pract. conf. Prague., Sept. 25-26, 2020. Р. 116–122.

Навчально-методичні праці:

Осипова А. О. Охорона праці і навколишнього середовища. Розробка заходів з охорони праці і навколишнього середовища. Типові комплекси організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва. Додаток С. Пункт екологічної безпеки. Додаток Т. Типові моделі організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва. Додаток У. Зведення монолітних багатоповерхових будинків. Проектування технології: навчальний посібник до виконання курсового проекту / за ред. О. Ф. Осипова. 3-е вид., виправ. і доп. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2020. С. 67–70. С. 118–121. С.171–178. С.178–182. С.183–185.

 

 

 

2019 р. 

Монографії:

Organization of ecological monitoring of construction. Theoretical analysis and natural science research in the XXI century : collective monograph / Osypova A. O., etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 78-86 р.

DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-187-2/78-86.

Навчально-методичні праці:

Осипова А. О., О. Ф. Осипов, С. О. Осипов. Охорона навколишнього середовища. Типові комплекси організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва. Додаток С. Проектування технології зведення монолітних багатоповерхових будинків: навчальний посібник до виконання курсового проекту. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2019. С. 62–63, 152–157.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Осипова А. О. Організація екологічного моніторингу будівництва. Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. Vol. 1, № 33. С. 51–57.

URL: http://nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2020/09/NJD_33_1.pdf.

2.Osypova A., Savenko V. Problems of environmental monitoring processes building production. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2019. Kosice, Slovakia. Vol. 7, №. 6B/2019. P. 43-51.

URL:http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14788/1/Volska_Patsalyk_Matsushuna_Scientific_Letters_2019.pdf.

 1. Осипова А. О. Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва. Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. зб. № 69. Київ : КНУБА, 2019. С. 304–309.
 2. Осипова А. О. Дослідження та обґрунтування упорядкованої системи організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збір. наук. праць. – Київ : КНУБА, 2019. №39. С. 57–70.
 3. Осипова А. О. Ідеалізації впливу процесів будівництва на об’єкти навколишнього середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-тех. зб. № 54. Київ : КНУБА, 2019. С. 200–212.
 4. Осипова А. О. Методика формування раціональних організаційно-техноло­гіч­них рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва: основні положення, принципи та схема. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. 2019. Вип. 70. С. 356–365.

Матеріали конференцій:

 1. Осипова А. О. Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва. Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. зб. № 69. Київ : КНУБА, 2019. С. 304–309.
 2. Осипова А. О. Оцінка рівнів шумового впливу об’єктів будівництва на довкілля. Ефективні тех­нології в будів­ництві : матеріали між­нар. наук.-техн. конф., м. Київ, 2 жовтня 2019 р. Київ, 2019. С. 157.
 3. Tugaj O., Savenko V., Osypova A. Organization of ecological monitoring of construction. Dynamics of the development of world science : materials 4th international scientific and pract. conf. Vancouver, Dec. 18-20, 2019. Vancouver, 2019. Р. 14–26.

2018 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Осипова А. О. Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан навколишнього середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-тех. зб. № 50. 2018. С. 278–282.
 2. Тугай О. А., Осипова А. О. Множина факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан довкілля. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: наук.-тех. зб. № 35. Київ : КНУБА, 2018. С. 258–262.
 3. Осипова А. О. Структурний аналіз екологічно небезпечних факторів будівельного виробництва. Джерела забруднення. Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. № 66. Київ : КНУБА, 2018. С. 475–484.
 4. Осипова А. О. Оцінка впливу технологічних процесів будівельного виробництва на стан довкілля. Управління розвитком складних систем. 2018. № 34. С. 188–195.

2017 р. 

Матеріали конференцій:

 1. Осипова А. О. Ревіталізація процесів будівельного виробництва. Ефективні технології в будівництві: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 2017 р. Київ. 2017. С. 133.

2016 р.

Матеріали конференцій:

 1. Савйовський В. В., Осипова А. А. Реконструкция промышленной и гражданской застройки как метод ее ревитализации. Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-24 бер. 2016 р. Харків, 2016. С. 96 – 97.
 2. Осипова А. О. Ревіталізація територій автозаправних станцій. Ефективні технології в будівництві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 2016 р. Київ. 2016. С. 154–155.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram