ПЕТРЕНКО Д.В.

Петренко Діана Володимирівна 

– старший викладач кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища»  Київського національного університету будівництва і архітектури.

  Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=af9jwBcAAAAJ&hl=ru

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4711-6767
    Репозитарій КНУБА:  http://repositary.knuba.edu.ua/ 

Petrenko.diana@ukr.net

Petrenko.dv@knuba.edu.ua

просп. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 247
тел.: +38 (044) 241-54-41;  +38 (044) 241-54-91; +38 (095) 531 70 97  

Освіта.  

У 1990 р. закінчила Національний університет «Юридична академія України ім.  

Ярослава Мудрого» за спеціальністю правознавство. За фахом – юрист. 

Підвищення кваліфікації 

Всеукраїнська мережа практикумів ТОВ «Ліга Закон» – за темою «Земельні  правовідносини підсумки 2019, тенденції 2020». Сертифікат від 20.01.2020 р. Всеукраїнська мережа практикумів ТОВ «Ліга Закон» – за темою «50 аспектів  договірної роботи на підприємстві». Сертифікат від 21.01.2020 р. 

ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці». Онлайн-тренінг «Організація та  проведення періодичних медичних оглядів працівників». Сертифікат від 23.06.2020 р. Академія «Ліга Закон». Центр професійного розвитку. Вебінар «Публічні закупівлі,  контроль, відповідальність:нові правила, нові ризики. Сертифікат від 19.08.2020 р. Центр дослідження європейських реформ. Велике герцогство Люксембург.  Програма підвищення кваліфікації за спеціалізацією «Цивільне та трудове право. Актуальні  питання корпоративної нормотворчості комерційних організацій». Сертифікат від  25.09.2020 р. 

Загальна інформація

З 1990 р. – член Київської міської колегії адвокатів. У 1990-2015 рр. працювала  юрисконсультом, адвокатом. Здійснювала юридичний супровід підприємств, установ та  організацій у галузі будівництва та торгівлі. З 2015 р. працює в КНУБА старшим  викладачем кафедри «Технологій захисту навколишнього природного середовища та  охорони праці» Київського національного університету будівництва і архітектури. Автор 6  наукових та науково-методичних праць. 

Перелік навчальних дисциплін 

Цивільне та публічне право (193 «Геодезія та землеустрій»). 

Правознавство (075 «Маркетинг»; 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»;  126 «Інформаційні системи та технології»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка»; 144 «Теплоенергетика»; 161 «Хімічні технології та інженерія»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 185 «Нафтогазова інженерія та  технології»; 191 «Архітектура та містобудування»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво; 242 «Туризм») . 

Правове регулювання туристичної діяльності (242 «Туризм»).  

Науково-методична робота 

Автором опубліковано методичні вказівки до вивчення дисципліни «Цивільне та публічне  право».  

Напрями наукової діяльності 

Екологічне право. Господарське право. Трудове право.  

Вибрані публікації 

  1. Петренко Д.В. Інститут прав людини в аспекті проблематики глобалізаційних загроз  зміни клімату/ Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та  міжнародний досвід: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м.  Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 5-6 квітня 2019 р..  Тернопіль: Економічна думка. 2019.- Т.2 с.88 [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: URI:  http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5533

Петренко Д.В. Зміна клімату як загроза глобальній екологічній безпеці /Безпека в сучасному світі.  Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р. м. Дніпро /Наук.ред.  О.Ю.Висоцький . – Дніпро: СПД “Охотнік”, 2019. – с.87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  URI: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5617 

  1. Петренко Д.В. Кодекс корпоративної етики як регулятор соціальних відносин у сфері праці /  Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15 трав. 

2020 р. – Одеса: Гельветика, 2020. – Т.2. – с. 186 . [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: URI:  http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/5682 

  1. Petrenko D.V. The Interaction of Corporate Ethic Rules with Legal Norms by Experience оf  Implementation Ethic Codes by Commercial Companies of Ukraine/ D.V.Petrenko // European Reforms  Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. – 2021. – № 1. – P.  56-60. 
  2. .Петренко Д.В. щодо імплементації директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. Актуальні  проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV Міжнародної  науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 10 лютого 2022 року/ редкол. О.С. Волошкіна та  ін. – К.: ІТТА, 2022. – 184 с. 

Петренко Д.В., Василенко Л.О. Правове врегулювання НДТМ на шляху зменшення промислового  забруднення в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права в  Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15  червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 55 с.

Сертифікати, стажування

Петренко 1
Петренко 2
Петренко 3

Підвищ.кваліф.Петренко Д.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram