Положення ППО САД КНУБА

ПОЛОЖЕННЯ
про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів Київського національного університету будівництва і архітектури

  1. Загальні положення

1.1. Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів Київського національного університету будівництва і архітектури (далі по тексту – ППО САД) є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України та Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України і об’єднує на добровільних засадах студентів, аспірантів і докторантів Київського національного університету будівництва і архітектури.

1.2. Структурними підрозділами ППО САД є: профспілкові бюро факультетів Київського національного університету будівництва і архітектури.
1.3. Метою діяльності профспілкового комітету є представництво та захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Київського національного університету будівництва і архітектури.

1.4. ППО САД здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України, Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, даного Положення та нормативних документів, що регулюють внутрішню діяльність профспілок.

  1. Виборні органи ППО САД

2.1 Вищим керівним органом ППО САД є конференція. Виборним органом є: профспілковий комітет.

2.2. Звітно-виборна конференція проводиться не рідше одного разу на 5 років.
Конференція скликається профспілковим комітетом. Про дату проведення і порядок денний конференції оголошується у терміни, визначені Статутом Профспілки, але не пізніше, ніж за 15 днів до початку конференції. Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється профспілковим комітетом. Делегатами конференції за посадами є голова профспілкового комітету та його заступник(-и).

2.3. Конференція:

2.3.1. Визначає основні напрями діяльності ППО САД, стратегію і тактику дій на наступний період з урахуванням повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень її центральних органів.

2.3.2. Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання.
2.3.3. Заслуховує звіт про діяльність профспілкового комітету, дає оцінку його роботи, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії.
2.3.4. Обирає профспілковий комітет або підтверджує повноваження членів профспілкового комітету, делегованих до його складу профспілковими бюро факультетів, делегує представників до складу виборних органів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.
2.3.5. Обирає ревізійну, мандатну комісії на термін повноважень профспілкового комітету та затверджує положення про них.

2.3.6. Обирає голову ППО САД, його заступника(ів), визначає їхні повноваження у межах, передбачених Статутом Профспілки.

2.3.7. Приймає рішення з питань, пов’язаних зі здійсненням права власності на майно ППО САД відповідно до Положення.

2.3.8. Формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності ППО САД, змін до її Положення, інших нормативних документів.

2.3.9. Затверджує Положення про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів Київського національного університету будівництва і архітектури.

2.3.10. Розглядає інші питання діяльності ППО САД.

2.3.11. Має право делегувати профспілковому комітету окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції.
2.3.12. Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.

2.3.13. Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на засіданні, за умови наявності кворуму, за винятком рішення про ліквідацію або реорганізацію профспілка, яке приймається двома третинами присутніх делегатів.

2.3.14. Позачергова звітно-виборна конференція скликається за ініціативою профспілкового комітету або на вимогу не менш ніж 1/3 членів ППО САД, чи на вимогу вищого за ступенем керівного виборного органу Профспілки, якщо інше не передбачено Статутом.

2.3.15. У період між конференціями роботу ППО САД організовує виборний орган – профспілковий комітет, який формується шляхом прямого делегування 1 (одного) представника від профспілкового бюро. Членами профспілкового комітету за посадами є голова ППО САД, його заступник(ки), голови профспілкових бюро, голови комісій ППО САД. Профспілковий комітет визначає кількісний склад і порядок формування президії профспілкового комітету.
2.3.16. Персональний склад профспілкового комітету визначається одночасно з обранням делегатів конференції.

2.3.17. Профспілковий комітет набуває повноважень після підтвердження мандатною комісією правомочності його членів та здійснює свої повноваження до формування нового складу профспілкового комітету.

2.3.18. З метою забезпечення наступності в діяльності ППО САД затверджує посаду радника голови ППО САД на громадських засадах.

2.4. Профспілковий комітет:

2.4.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань ППО САД, рішень конференції ППО САД, організовує внутрішньо профспілкову роботу, готує відповідні пропозиції для розгляду конференцією.

2.4.2. Розглядає проекти і дає доручення щодо підписання угод.

2.4.3. Визначає основні напрями діяльності організації на поточний період, виходячи зі статутних завдань ППО САД та конференції ППО САД.

2.4.4. Приймає рішення про скликання конференції. 2.4.5. Затверджує дату, порядок денний конференції, встановлює норму представництва і порядок обрання делегатів, розглядає документи, що виносяться на розгляд конференції.
2.4.6. Заслуховує повідомлення мандатної комісії щодо повноважень членів профспілкового комітету та приймає рішення щодо зміни тих членів профспілкового комітету , які вибули або були відкликані у зв’язку з закінченням терміну навчання.

2.4.7. У період між конференціями звільняє голову, його заступника(ків) у зв’язку з тривалою (понад чотири місяці) хворобою, невідповідності посаді внаслідок стану здоров’я та інших випадках, передбачених чинним законодавством.
2.4.8 Визначає позицію профспілкової організації при проведенні колдоговірної компанії.

2.4.9. Заслуховує інформацію голів профспілкових бюро та голів комісій профспілкового комітету про виконання рішень вищих за ступенем виборних органів Профспілки та приймає відповідні рішення.

2.4.10. Розглядає і затверджує Кошторис надходжень і витрат ППО САД на його поточний рік та звіт про його виконання.

2.4.11. Заслуховує інформацію ревізійної комісії за результатами щорічних перевірок про виконану роботу та фінансовий стан профспілкового комітету.
2.4.12. Приймає рішення про проведення, організацію та підтримку масових акцій, спрямованих на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки відповідно до законодавства України.

2.4.13 Вносить пропозиції до наказів ректора Університету та Положень, які стосуються соціально-економічного захисту членів профспілки, їхньої навчально-методичної роботи.

2.4.14. Надає профспілковим бюро факультетів методичну, юридичну, організаційну допомогу з питань ведення статутної діяльності

2.4.15. Координує діяльність профспілкових бюро факультетів, навчально наукових інститутів та коледжів, контролює виконання ними статутних вимог, сприяє попередженню та розв’язанню конфліктів у профспілкових бюро факультетів.
2.4.16. Здійснює інші функції за рішеннями конференції, а також функції, делеговані йому профспілковими бюро факультетів.

2.4.17. Порядок обрання (делегування) до складу профспілкового комітету та відкликання (заміни) її членів визначаються профспілкові бюро факультетів, навчально-наукових інститутів та коледжів.

2.4.18. Голова профспілкового комітету скликає засідання профспілкового комітету, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд профспілкового комітету.
2.4.19. Засідання профспілкового комітету проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів профспілкового комітету.
2.4.20. Розглядає питання про постановку на облік у ППО САД.
2.4.21. Затверджує штатний розпис профспілкового комітету ППО САД.
2.4.22. Організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу.

2.4.23. Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, надання членам профспілки правової, грошової допомоги або заохочення.
2.4.24. Приймає рішення про надання грошового заохочення або грошової допомоги членам профспілки, профспілковому активу і працівникам профспілкового комітету; надання грошової допомоги на оздоровлення штатному персоналу; виділення коштів на потреби ППО САД.

2.4.25. Заслуховує інформацію та звіти ректора, що стосуються колективних договорів. У разі необхідності вносить пропозиції щодо розірвання трудового договору з ректором Університету, у разі порушення ним Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавства про працю, умов колективних договорів та угод.

2.4.26. Розпоряджається коштами від членських профспілкових внесків, майном, придбаним за рахунок членських профспілкових внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах не заборонених законодавством, переданими у власність ППО САД коштами та іншим майном членами профспілки , органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

2.4.27. Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства у сфері освіти і науки України, за створенням безпечних, нешкідливих і належних санітарно-побутових умов.

2.4.28. Організовує роботу щодо проведення звітів і виборів у ППО САД.
2.4.29. Рішення профспілкового комітету приймаються більшістю голосів присутніх членів за умови наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає профспілковий комітет.

2.4.30. Профспілковий комітет підзвітний конференції ППО САД.

2.5. Голова ППО САД:

2.5.1. Організовує виконання статутних завдань, рішень профспілкових органів та несе відповідальність за їх виконання.

2.5.2. Без довіреності представляє ППО САД в Університеті, органах державної влади і місцевого самоврядування, організаціях працівників освіти і науки України, об’єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації.
2.5.3. Організовує надання практичної допомоги профспілковим бюро факультетів у здійсненні статутної діяльності.

2.5.4. Скликає профспілковий комітет, організовує підготовку необхідних документів, що виносяться на розгляд конференції, профспілкового комітету.
2.5.5. Вносить пропозиції щодо обрання заступника(ків) голови.

2.5.6. У межах асигнувань, передбачених кошторисом, формує штатний розпис, приймає і звільняє найманих працівників апарату, затверджує їхні функціональні обов’язки, організовує їхню роботу і несе відповідальність за їхню ефективність.
2.5.7. Є розпорядником коштів ППО САД в межах асигнувань, передбачених Кошторисом.

2.5.8. Від імені ППО САД підписує договори і угоди, організовує здійснення контролю за їх виконання.

2.5.9. Здійснює контроль за ефективністю використання майна ППО САД.
2.5.10. Головує на засіданнях профспілкового комітету.

2.5.11. Підписує рішення профспілкового комітету , несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих за ступенем виборних профспілкових органів, за збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву.
2.5.12. Проводить особистий прийом членів ППО САД, організовує розгляд заяв, пропозицій, зауважень, дає доручення членам профспілкового комітету з питань діяльності ППО САД.

2.5.13. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організації, делеговані йому профспілковим комітетом, якщо вони не є виключно компетенцією конференції, профспілкового комітету.

2.5.14. Розподіл обов’язків між головою і заступником(ками) голови затверджуються на засіданні профспілкового комітету. У випадку відсутності голови його обов’язки виконує заступник(ки). При неможливості виконувати обов’язки одночасно головою і заступником(ками) голови скликається засідання профспілкового комітету, де вирішується питання про керівництво ППО САД.
2.5.15. Звільнення голови ППО САД і його заступника(ків) за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов’язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який їх обрав.
2.5.16. Звільнення зазначених осіб у зв’язку з тривалою (понад чотири місяці) хворобою, невідповідністю посаді внаслідок стану здоров’я чи недостатньої кваліфікації проводиться за рішенням профспілкового комітету. Рішення про звільнення цих осіб з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається профспілковим комітетом.

  1. Майно і кошти ППО САД:

3.1. ППО САД має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

3.2. Реалізація статутних завдань ППО САД забезпечується за рахунок:
3.2.1. коштів, отриманих у вигляді членських профспілкових внесків, від стипендій студентів, аспірантів і докторантів, а також готівкових коштів сплачених студентами, аспірантами і докторантами, які не отримують стипендію. Членські внески складають не менше ніж 1% від мінімальної стипендії. Студенти, аспіранти і докторанти які не отримують стипендію сплачують членські внески у відсотках від мінімальної стипендії у розмірах визначеними ППО САД.
3.2.2. коштів, отриманих у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від фізичних та юридичних осіб на культурно-масову, спортивно-масову, соціально та оздоровчу роботу.

3.3. Розміри відрахувань профспілкових внесків до Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України та інших профспілкових органів встановлюються відповідними нормативними документами.
3.4. Профспілковий комітет має право приймати рішення про надання вищим профспілковим органам додаткових коштів для здійснення статутної діяльності.
3.5 Кошти та інше майно організації є власністю ППО САД. Воно використовується для забезпечення виконання статутних цілей та завдань членів ППО САД.

3.6. У разі виходу із ППО САД її окремих членів, кошти і майно їм не повертаються.
3.7. ППО САД розпоряджаються наявними у неї коштами згідно з кошторисом, затвердженим профспілковим комітетом на календарний рік у розрізі статей з урахуванням статутних вимог.

  1. Права ППО САД як юридичної особи:

4.1. ППО САД набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту зареєстрованої Профспілки працівників освіти і науки України. Має печатку, штамп встановленого зразка, бланки та атрибутику, рахунки у банках.
4.2. Право юридичної особи ППО САД здійснює через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм Статутом та цим Положенням.
4.3. Місце розташування первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Київського національного університету будівництва і архітектури  – Україна, 03037, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31, центральний корпус КНУБА, кабінет № 236.

  1. Ліквідація та припинення діяльності ППО САД:

5.1. ППО САД може припинити свою діяльність у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією.
5.2. Ліквідація або реорганізація ППО САД здійснюється за рішенням конференції. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.
5.3. У разі прийняття рішення про ліквідацію ППО САД конференція призначає ліквідаційну комісію. Ліквідаційна комісія приймає остаточне рішення щодо майна та коштів ППО САД, які залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків.

5.4. Припинення діяльності, ліквідація ППО САД як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватися лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram