Про кафедру Машин і Обладнання Технологічних Процесів

У 1963 році на факультеті АІТ була створена кафедра експлуатації і ремонту будівельних машин, яка у 2001 році була перейменована на кафедру машин і обладнання технологічних процесів.
З часу її створення її очолювали: лауреат Державної премії СРСР, канд.техн.наук, доцент П.Г. Гребельник (1963-1968), канд. техн. наук, професор Ю.Ф. Чубук (1968-1988). На сьогодні кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, президент Академії будівництва України Іван Іванович Назаренко.

Кваліфікація фахівця – комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, будівельних,  дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Завідувач кафедри – Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ.   тел. (044)-241-55-48, кім. 603Б

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту.

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців:

1) бакалавр:

– галузь знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальностями:

– 131 “Прикладна механіка”;

– 133 “Галузеве машинобудування”.

2) магістр:

– галузь знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальностями:

-131 “Прикладна механіка”;

– 133 “Галузеве машинобудування”.

Освітньо-науковий рівень підготовки фахівців:

1) доктор філософії (PhD):

– галузь знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальністю:

– 133 “Галузеве машинобудування”.

Крім цього кафедра забезпечує підготовку студентів інших спеціальностей.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів та 2 працівника учбово-допоміжного складу. Серед викладачів – 5 професорів, 7 доцентів.

Актуальність спеціальності

Однієї з особливостей сучасного суспільства є розвиток промисловості нашої країни, який неможливий без розвитку транспортного будування. Для успішного розвитку цієї галузі необхідним є повне її забезпечення кваліфікованими кадрами. Вирішувати цю проблему допомагають спеціальності “Галузеве Машинобудування” та “Прикладна Механіка”, які дозволяють підготувати гармонійно розвиненого фахівця у галузі механічної інженерії, здатного розв’язувати складні технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічне обладнання, розбиратись у питаннях охорони праці, вміти працювати з людьми.

У зв’язку з цим їм присвоюється комплексна кваліфікація “Бакалавр” (після 4 років), « Магістр з Інженерної-Механіки» (після 5 років) та “Доктор Філософії” (після аспірантури).

Навіщо вам до нас йти?

Ви отримаєте гарну теоретичну підготовку в областях:

математики, основ моделювання та проектування, комп’ютерної графіки, основ віддаленого керування та програмування простих механічних систем і процесів, основ педагогіки і психології.

Ви отримаєте теоретичні знання і практичні навички в областях:

підйомно-транспортних машин,  будівельних та дорожніх машин, основи наукових досліджень, технологічні системи машинобудування, роботи із системами автоматизованого проектування.

Отримавши освітній рівень “спеціаліст” фахівець повинен знати:

  • основи дисциплін гуманітарного циклу, включаючи філософію, політологію, економіку, історію держави.
  • основи загальнонаукових дисциплін (вища математика, фізика).
  • загально-інженерні дисципліни (нарисна геометрія, інженерна графіка, прикладна механіка, опір матеріалів, ТММ, деталі машин).
  • основи спеціальних дисциплін (експлуатація та технічне обслуговування вантажопідйомних і дорожніх будівельних машин, основи сервісу та діагностики вантажопідйомних і дорожніх будівельних машин, модернізація транспортних установ, основи наукових досліджень, проектування і розрахунок вантажопідйомних, транспортних і дорожніх будівельних машин).

Повинен вміти:

  • методологічно грамотно аналізувати історичні і сучасні явища, процеси і проблеми суспільного життя країни, місце і роль в ній професійної діяльності.
  • приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків і вимог етики.
  • використовувати знання іноземної мови в своїй професійній діяльності, знати основи вітчизняної і всесвітньої культури.
  • освоювати цілісну систему діяльності, в якій включені всі види інженерної і педагогічної діяльності.

Навчаймось разом з нами

Контактна інформація

Завідувача кафедри – Назаренко Іван Іванович,
(044)-241-55-48, кім. 603Б
nazarenko.ii@knuba.edu.ua

Кімната викладачів
кім. 501, 
motp@knuba.edu.ua

Вчений секретар кафедри – Ручинський Микола Миколайович,
ruchynskyi.mm@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram