Про кафедру Машин і Обладнання Технологічних Процесів

Кафедра машин і обладнання технологічних процесів була заснована в 1963 р. і мала назву “Експлуатації і ремонту будівельних машин”. В зв’язку з розширенням напрямків наукової діяльності та широкої залученості в учбовому процесі у 2001 р. рішенням Вченої ради університету кафедра отримала сучасну назву.

 На сьогодні кафедра здійснює підготовку здобувачів на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальностями:

– 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Інженерія логістичних систем») 
– 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Галузеве машинобудування»)
 Для цих спеціальностей кафедра машин і обладнання технологічних процесів є випусковою. 
 Крім того за керівництва досвідчених науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування»).
 Кафедра машин і обладнання технологічних процесів також забезпечує підготовку бакалаврів на інших факультетах університету за спеціальностями:
– 192 “Будівництво і цивільна інженерія” (освітня програма: “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”);
– 161 “Хімічні технології та інженерія” (освітня програма: “Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів”);
– 076 “Підприємство та торгівля” (Освітня програма: “Товарознавство та комерційна діяльність”);

– інші спеціальності, для яких викладаються освітні компоненти їхніх освітньо-професійних програм та освітньо-наукових програм.

Викладачі кафедри мають тісні наукові контакти як із вітчизняними вищими навчальними закладами, серед яких: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного університету «Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка», Національний університет «Львівська політехніка», Вінницький Національний Технічний Університет, так і з закордонним університетами. Кафедра підтримує плідні творчі зв’язки з багатьма організаціями та підприємствами України: Академія будівництва України, ТОВ Дрогобицький завод автомобільних кранів, ДБК “ЖИТЛОБУД”, ПрАТ «Домобудівний комбінат №4», ДП “НДІБВ”.

Кафедра з 2001 року забезпечує видання науково-технічного збірника Техніка будівництва, що входив до переліку фахових видань України, а також проводить періодичні конференції “Енергоощадні машини і технології”, які є майданчиком обміну передового досвідну провідних фахівців України і світу.

При кафедрі створена і ефективно функціонує Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.056.08.
 
З часу створення кафедри її очолювали: Лауреат Державної премії СРСР, кандидат технічних наук Петро Григорович   Гребельник (1963-1968 рр.); перший проректор КІБІ, кандидат технічних наук, професор Юрій Федорович Чубук (1968-1988); заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., президент Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Іван Іванович Назаренко (1988-2024). З 2024 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Клименко Микола Олександрович.
 

Контактна інформація

В.о. завідувача кафедри – Клименко Микола Олександрович,
(044) 245-5548, внутр. 5-48, кімната 603а
klymenko.mo@knuba.edu.ua
 
Кімнати викладачів: кімната 603, (044) 241-5428, внутр. 4-28;
кімната 501, (044) 241-5524, внутр. 5-24;
 
Вчений секретар кафедри – Ручинський Микола Миколайович,
(044) 241-5428, внутр. 4-28, аудиторія 603
ruchynskyi.mm@knuba.edu.ua
 
Електронна адреса кафедри: motp@knuba.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра була започаткована в 1963 р. (наказ № 749 від 13.07. 1963 р.) і мала назву “Експлуатація і ремонт будівельних машин”. У 2001 р. рішенням Вченої ради університету (наказ ректора № 80 від 11.04.2001 р.) кафедра отримала назву  машин і обладнання технологічних процесів. В першому складі кафедри були: к.т.н. Гребельник П.Г. (перший завідувач), к.т.н. доц. Саранча Г.А., к.т.н. доц. Степенко В.П., ст.викл. Сапунов С.I. Потім кафедра оновилася викладачами: Большаков А.М. (1963 р.), доц. Кулаков Г.Г. (1964 р.), к.т.н. доц. Юрін Я.Т. (1965 р.), ст.викл. Заверюха О.М. (1964 р.), доц. Петров Г.І. (1966 р.), к.т.н. доц. Поповиченко Г.Д. (1967 р.).
З 1968 р. кафедру очолив к.т.н. проф. Чубук Ю.Ф., який перейшов з кафедри будівельних машин. Разом з цієї ж кафедри перейшли ст.викл. Добровольський В.І., доц. Морозов М.К., ас. Трюхан В.В. Згодом кафедра доповнилася викладачами: к.т.н. доц. Сівко В.Й. (1969 р.), ас. Чернега Г.К. (1969 р.) та ас. Кравчук В.Т. (1969 р.).
 Крім учбового процесу значно розширилися наукові дослідження. Була створена міжгалузева лабораторія при Міністерстві промислового будівництва (керівник доц. Г.Д. Поповиченко), згодом був організований філіал кафедри при тресті “Будмеханізація” Головкиївміськбуду.                      Викладачами кафедри розроблялися програми дисциплін за новими навчальними планами, друкувалися підручники та учбові посібники.
Була відкрита аспірантура. У різний час аспірантами кафедри Назаренком І.І. (1975 р.), Гарнецем В.М. (1977 р.), Яковенком В.Б. (1981 р.) під керівництвом проф. Чубука Ю.Ф. були захищені кандидатські дисертації.
Кафедра протягом багатьох років займала перші місця з науково-дослідної роботи студентів.
З 1988 р. кафедру очолив д.т.н. проф. Назаренко І.І. З часом на кафедрі створилася наукова школа вібраційної техніки, технології і оптимізації параметрів руху машин, результати якої відомі в Україні та за її межами. На базі цієї школи співробітниками кафедри (І.І. Назаренком, В.Й. Сівком, В.С. Ловейкіним, В.Б. Яковенком) були захищені докторські дисертації та ряд кандидатських дисертацій (Ю.О. Барановим, В.А. Омельченком, А.Т. Свідерським, М.М. Ручинським).
У 1985 р. наукові здобутки кафедри були оцінені премією Мінвузу України. Була розроблена модель електромагнітного вібромайданчика спільно з кафедрою електротехніки (д.т.н. проф. В.Л. Іносов, д.т.н. проф. І.І. Назаренко, к.т.н. доц. Ю.О. Баранов), яка демонструвалася на ВДНГ України і була оцінена срібною медаллю виставки.
За час існування кафедри її співробітниками видано 65 підручників і навчальних посібників, опубліковано понад 60 монографій, 2000 наукових статей і методичних розробок. На кафедрі захищено 6 докторських і більше 30 кандидатських дисертацій. Студенти під керівництвом доцентів Клименка М.О. та Міщука Є.О. приймають активну участь та неодноразово були призерами в олімпіадах за спеціальністю “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини і обладнання” та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
На кафедрі сформувалися і успішно розвиваються наступні основні наукові напрямки: розробка теорії робочого процесу машин будівельної індустрії і створення на цій основі високоефективних машин нового покоління та новітніх технологій; напружено-деформований стан матеріалу в робочих процесах будівельних машин; наукові основи діагностування машин і їх приводів з метою підвищення експлуатаційної надійності машин і ефективності їх використання у будівництві і суміжних галузях.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram