Про кафедру

Завідувач кафедри, к.т.н., доц. Ластівка О.В.
e- mail: lastivka.ov@knuba.edu.ua, oles.lastivka@gmail.com
тел.: (044) 245-48-30, внутр. 1-34

Ластівка Олесь Васильович (нар. 1988) – канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (2023).

Відзначений  грантом Європейського співробітництва в галузі науки і техніки згідно програми «COST Action TU1404», призначенням академічної стипендії Президента України, стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2010 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Загальний стаж роботи 11 років. Науково-педагогічний стаж 8 років.

З 2013 року працює в КНУБА на посаді асистента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2016 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів та за сумісництвом на посаді наукового співробітника Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби». Тема дисертації «Модифіковані бетони на основі лужного шлакопортландцементу для монолітного будівництва».

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента.

Підготував 1 доктора філософії.

Автором опубліковано понад 50 наукових і методичних праць, серед яких 1 монографія, 1 довідник, 10 наукових статей, що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS та 3 патенти України на корисну модель. Виконавець 6-ти науково-дослідних робіт на замовлення Міністерства освіти і науки України. Основні праці: “Порошкові лакофарбові матеріали для захисту будівельних виробів  та конструкцій: монографія” (2022).

Основний напрям наукової діяльності: порошкові фарби для захисту будівельних конструкцій і виробів. Результати наукової роботи широко відображені у наукових виданнях України та за кордоном. Керує науковою роботою аспірантів.

Історія кафедри

Кафедру «Виробництва бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій» (перша історична назва кафедри) засновано в 1954 році на початку періоду розвитку виробництва збірного залізобетону. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доц. Шевченко В.А. (1954-1955), а першими викладачами – к.т.н., доц. Стефанов Б.В. і ас. Новгородський М.А. З 1955 по 1972 р.р. посаду завідувача кафедри займав ректор Київського інженерно-будівельного інституту, к.т.н., доц. Калішук О.Л. Під його керівництвом створено навчальну лабораторію. Першим завідувачем лабораторії став Капіносов В.П.

У 1972 р. новим завідувачем кафедри став д.т.н., професор Глуховський В.Д., видатний вчений і педагог, організатор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України з науки і техніки – засновник нового напряму в будівельному матеріалознавстві, досліджень нового покоління бетонів на основі шлаколужних в’яжучих. Великий ентузіаст своєї справи, він створив школу дослідників, найкращі з яких згодом стали викладачами кафедри. При кафедрі функціонували дві наукові лабораторії – Проблемна НДЛ грунтосилікатів (наук. керівник Глуховський В.Д.), Галузева лабораторія Мінсільбуду (наук. керівник Волянський О.А.). Одними з перших для нашої спеціальності викладачі кафедри розробили і запровадили активні методи навчання – ділові ігри, а Сікорський О.М. включив в навчальний процес математичні методи вирішення технологічних задач та заклав основи комп’ютеризації процесу навчання та наукових досліджень. З усіх споріднених кафедр вузів країни до нас їхали за досвідом, десятки наших колег з інших будівельних вузів підвищували кваліфікацію на ФПК при кафедрі. Роботи наукової школи Глуховського В.Д.стають здобутком міжнародної наукової спільноти, вони друкуються в трудах конгресів та конференцій. В 1988 році завідувачем кафедри стає вихованець кафедри, к.т.н., професор Антоненко Г.Я., декан будівельно-технологічного факультету, досвідчений педагог і організатор навчального процесу. З 2006 р. і по теперішній час посаду завідувача кафедри займає д.т.н., професор Гоц В.І. – декан будівельно-технологічного факультету (1994). Заслужений працівник освіти України (2004), премії ім. М.С. Буднікова (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), дійсний член Академії будівництва України (1993), Української Академії наук (2007).

Кафедра завжди була другим домом для її викладачів і співробітників, з дня заснування в ній створилась атмосфера доброзичливості, готовності прийти на допомогу в скрутний час, а головне поваги до плідної творчої праці.

Фотографії кафедри ТБК

Кафедра ТБКВ (2015 р.)
Захист кандидатської дисертації асистента кафедри Бердник О.Ю. (2019 р.)
Захист кандидатської дисертації аспиранта кафедри Волинської Є.В. (2018 р.)
Захист кандидатської дисертації аспиранта кафедри Паська А.В. (2018 р.)
Захист кандидатської дисертації асистента кафедри Ластівки О.В. (2016 р.)
Студенти 5-го курсу Посівнич В. та Довбня І. проводять дослідження в лабораторії
Захист атестаційних магістерських робіт на ДСК-4 (2018 р.)
Вручення дипломів магістрам (2018 р.)
Вручення дипломів магістрам (2018 р.)
Завідувач кафедри проф., д.т.н. Гоц В.І. з науковою доповіддю на міжнародній конференції в Веймарі (Ibausil)
Проф., д.т.н. Рунова Р.Ф. та аспірант Омельчук В.В. біля стендової доповіді на на міжнародній конференції в Веймарі (Ibausil)
Асистент Сова Н. проводить лабораторні заняття
Завідувач лабораторії Смешко В.В. проводить лабораторні випробовування
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram