ПРО ВІДДІЛ

Завідувач відділу
Михайловський Денис Віталійович
доктор технічних наук, професор кафедри
металевих і дерев’яних конструкцій

Аспірантура в Київському національному університеті будівництва і архітектури (раніше Київський інженерно будівельний інститут) існувала з самого початку його роботи. З 60-х років ХХ сторіччя завідувачем аспірантурою був Шилін Тимофій Семенович, підполковник запасу, який звільнився з посади за станом здоров’я в 1974 році і невдовзі помер.

Шилін Тимофій Семенович

Його місце зайняв Шумейко Олександр Якович, який закінчив аспірантуру і  був розподілений  на роботу за межі Києва. В ті роки ми займалися розподілом на роботу після закінчення аспірантури за планом Міністерства освіти. Коли відкріпився, зарахували завідувачем відділу аспірантури. Працював на цій посаді з 1974 р. до 1978 р.

Шумейко Олександр Якович

З  1978 до 1995 р. завідувачем був Биков Володимир Ілліч, теж підполковник у відставці.

Биков Володимир Ілліч

З 1995 по вересень 2010 р. завідувачем відділу аспірантури працювала Дембіцька Тамара Олександрівна. Тамара Олександрівна, прийшла на роботу в аспірантуру  у 1967 р., коли завідувачем був Шилін Тимофій Семенович. Відділу як структурного підрозділу тоді ще не існувало, і в штаті інституту був тільки завідувач аспірантурою. ЇЇ зарахували на роботу, як філолога, на кафедру російської  мови, а фактично працювала вона в аспірантурі з першого дня, виконуючи різні доручення паралельно виконуючи обов’язки і на кафедрі. Навіть їздила у відрядження до Москви  з студентами-кубинцями. Після перевірки Міністерством освіти, в аспірантуру ввели штатну одиницю, і Тамара Олександрівна стала методистом відділу аспірантури. Шилін Т.С. був дуже доброю, порядною і інтелігентною людиною. Він навчив Тамару Олександрівну, після закінчення педінституту, ще зовсім молоду, чітко працювати і виконувати свої обов’язки.

Дембіцька Тамара Олександрівна

З 2010 року на посаду завідувача відділу аспірантури був призначений к.т.н., доцент кафедри металевих та дерев’яних конструкцій КНУБА Михайловський Денис Віталійович. В 2011 році відділ було перейменовано у відділ докторантури та аспірантури. У 2016 році відділом проліцензовано спеціальності за новим переліком Міністерства освіти і науки України.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі та аспірантурі університету здійснюється з відривом та без відриву від виробництва за 9 галузями знань та 19 спеціальностями. Щорічно в аспірантурі університету навчається біля 300 аспірантів та проходять підготовку біля 20 докторантів. Така статистика зберігається сталою останні 10 років, не дивлячись на велику кількість змін в українському законодавстві. Ці зміни торкнулись і аспірантури. Згідно Закону України «Про вищу освіту», аспірантура стала третім рівнем вищої освіти і першим науковим рівнем. Підготовка в аспірантурі здійснюється чотири роки, як для денної та вечірньої очних форм навчання, так і для заочної форми. Навчання в аспірантурі складається з двох складових – освітньої, за якою аспіранти мають набути відповідних компетентностей та наукової – написання дисертації і захист її в разовій спеціалізованиій вченій раді. За результатами успішного захисту дисертації аспірантам присуджується ступінь доктора філософії за відповідною спеціальністю.

Спеціальності за якими здійснюється підготовка в аспірантурі та докторантурі КНУБА: 02 Культура і мистецтво: 022 Дизайн; 03 Гуманітарні науки: 032 Історія та археологія, 033 Філософія; 05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка, 052 Політологія; 07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 10 Природничі науки: 101 Екологія, 103 Науки про землю; 12 Інформаційні технології: 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи та технології; 13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування; 14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 19 Архітектура та будівництво: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій; 26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека.

В КНУБА і досі працює 10 постійно діючих спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата (технічних та економічних) наук за 23 науковими спеціальностями.

Відділ докторантури та аспірантури відіграє вагому роль в підготовці науково-педагогічних кадрів як для нашого університету так і для всієї країни.

Це підтверджують і статистичні данні захистів докторських та кандидатських дисертацій в постійно діючих спеціалізованих вчених радах університету за останні 12 років. Всього з 2009 по 2021 роки в спеціалізованих вчених радах КНУБА захищено 540 кандидатських дисертацій, з них 302 дисертації аспірантами та співробітниками університету, та 135 докторських дисертації, з них 76 дисертацій докторантами та співробітниками університету. В тому числі за роками:

РікКандидатські дисертації, всього (співробітниками КНУБА)Докторські дисертації, всього (співробітниками КНУБА)
200933 (20)7 (5)
201038 (18)6 (1)
201147 (18)6 (3)
201248 (23)7 (3)
201369 (45)19 (11)
201428 (12)5 (2)
201563 (33)16 (7)
201653 (31)8 (5)
201735 (15)10 (5)
201850 (23)14 (9)
201943 (36)14 (9)
202033 (28)23 (16)
202167 (31)21 (15)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram