Публікації співробітників кафедри ОУБ за 2018 рік

Протягом 2018 року співробітниками кафедри опубліковано:

Наукові статті кафедри по рокам публікації:

 1. Ємельянова О.М., Титок В.В. Проблеми застосування кадрового контролінгу на підприємствах будівельної галузі. Містобудування та територіальне планування. 2018. Вип. 68. С. 176-182.
 2. Organization of remote monitoring and control of construction works using drones and cloud technologies; Build master class 2018; Robert Zeltser,Maksim Kolot,Ivan Panasyuk,Viktor Orishchenko.
 3. Титок В.В. Доступність житла для населення: методичні аспекти та інституційні чинники. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 38. С. 147-158.
 4. Нікогосян Н.І., Титок В.В., Цяцько О.О. Дослідження інфраструктури та вибір місця будівництва складу: логістичний підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 61–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.61 http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6415&i=10
 5. Шатрова І.А., Титок В.В. Оптимізація тривалості будівельних робіт у разі виконання їх комплексними бригадами. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип.35 Технічний. 2018.104-108 с.
 6. Шатрова І.А., Титок В.В., Нікогосян Н.І Організаційно-технологічних умови і їх вплив на ефективність процесу виконання робіт житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип.35 Технічний. 2018. С. 81-85
 7. Шатрова І.А., Нікогосян Н.І. Титок В.В. Організаційно-технологічні умови і їх вплив на ефективність процесу виконання робіт житлового будівництва. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 35 технічний-К.: КНУБА, 2018.- С.81-85
 8. Шатрова І.А. Титок В.В. Оптимізація тривалості будівельних робіт у разі виконання їх комплексними бригадами. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 35 техніч-ний. К.: КНУБА, 2018.- С.104-108.
 9. Шатрова І.А. О.О.Демидова Н.І.Нікогосян , В.В.Титок Ігрове проектування як метод підвищення ефективності навчання спеціалістів будівництва. Современные достижения в науке и образовании: сб.трудов ХШ Менждунар. науч.конф., г.Нетания (Израиль). Хмельницкий: ФОП Ковальский В.В. 2018.- С.155-158
 10. Шатрова І.А. ,Нікогосян Н.І.,Демидова О.О.,Титок В.В. Організація проведення практичних занять методом аналізу конкретних ситуацій. Сб. трудов ХІ Международной научной конференции „Наука и образование”. Хайдусобосло (Венгрия), 2018.- С.101-103
 11. Демидова О.О., Новак Є.В. Причини відхилень параметрів будівельного процесу у житловому будівництві. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Вип. 35.Технічний.-К.: КНУБА, 2018.- С.24-28. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACЕ
 12. 12. Гетун Г.В., Афанасьєва Л.В., Безклубенко І.С., Демидова О.О. Підготовка магістрів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». . Наука и образование: сб. трудов ХІ Международной научной конференции. Хайдусобосло (Венгрия), 2018.- С.98-101. ISBN 978-966-330-306-2.
 13. Осипова А. О. Методика дослідження і систематизація факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан навколишнього середовища / А. О. Осипова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. Вип. 50 // Київ, КНУБА – 2018. – С. 278–282.
 14. О. А. Тугай, А. О. Осипова. Множина факторів будівельного виробництва, що негативного впливають на стан довкілля. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Науково-технічний збірник. Вип. № 35. Київ, КНУБА – 2018. – С. 258–262.
 15. Осипова А. О. Структурний аналіз екологічно небезпечних факторів будівельного виробництва. Джерела забруднення / А. О. Осипова // Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. Вип. 66 // Київ, КНУБА – 2018. – С. 475–484.
 16. Осипова А. О. Оцінка впливу технологічних процесів будівельного виробництва на стан довкілля [Текст] / А. О. Осипова // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 34. – С. 188–195.

Матеріали конференцій:

 1. Ємельянова О.М. Контролінг у системі господарської діяльності будівельного підприємства // Програма та тези доповідей IІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 79-80.
 2. Титок В.В. Проблема плинності кадрів в організації будівельної сфери. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 7 груд. 2018 р., Частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – 125-128с.
 3. Демидова О.О., Нікогосян Н.І., Титок В.В., Шатрова І.А. Ігрове проектування як метод підвищення ефективності навчання спеціалістів будівництва // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XІІІ Междунар. науч. конф., 6–13 сент. 2018 г., г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий ФОП Ковальський В.В., 2018. – 155-158 с.
 4. Титок В.В. Система навчання персоналу в будівельній організації // Програма та тези доповідей IІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 97
 5. Демидова О.О., Новак Є.В., Шатрова І.А., Титок В.В. Організація проведення практичних занять методом аналізу конкретних ситуацій // Наука и образование: сб. тр. XI Междунар. науч. конференции, 4–13 января 2018 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2018. – 101-103с.
 6. Шатрова І.А. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх виконанні комплексними бригадами. Програма та тези доповідей Міжнародної наук.техн .конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С. 79-80
 7. Демидова О.О., Новак Є.В. Аналіз причин відмов та збоїв ходу будівельного процесу житлових об’єктів. Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.техн.конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.135-136.

Монографії:

 1. В.І. Савенко, С.І. Доценко, І.І. Бондар, П.М. Куліков, І.С. Нестеренко. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій комбінатного типу. Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 132с.
 2. Титок В.В. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації: монографія / за заг. ред. О.М. Лівінського та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 233 с.
 3. ШатроваІ.А. В.І.Савенко, С.І.Доценко, І.І.Бондар, П.М.Куліков, Н.М.Фіалко, В.В.Клюєва, К.В.Ізмайлова, Ю.Е.Тімофєєв, І.С.Нестеренко . Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій комбінатного типу. Монографія.. К.Видавництво «Центр учбової літератури»,2018- 121стр.
 4. Шатрова І.А. В.І. Савенко, С.С. Савенко, О.М. Лівінський, В.Г. Васильков, П.Я. Калита, С.І. Доценко, В.В. Клюєва, О.А. Тугай, М.О. Терещук, О.Ю. Беленкова, С.П. Пальчик, О.Ю. Чертков, С.О. Осипов, Г.М. Іванченко, Г.М. Тонкачеєв, І.І. Бондар, К.В. Ізмайлова. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи. Монографія. К. Видавництво «Центр учбової літератури»,2018- 232стр.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram