Пушкарьова Катерина Костянтинівна

Пушкарьова Катерина Костянтинівна – завідувач кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України.  Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів .

ORCID – https://orcid.org/0000-0001-7640-8625; Google Scholar –  Пушкарьова Катерина; pushkarova.KK@knuba.edu.ua;  тел. (044)-245-48-31, внутр. 1-15, кімната 257.

Освіта:

У 1979 році  закінчила  з відзнакою будівельно-технологічний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ), а з 1980 по 1983 р.   навчалась у аспірантурі з відривом від виробництва. У 1985 року у спеціалізованій Раді  Київського політехнічного інституту захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез штучного каменю на основі лужно-лужноземельних в’яжучих речовин».

З 1990 по 1993 рр. навчалась в докторантурі по кафедрі будівельних матеріалів. У 1995 р.  спеціалізованій Раді Харківського інженерно-будівельного інституту захистила докторську дисертацію на тему «Жаростійкі матеріали на основі лужних в’яжучих систем» за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали» . У 2001 р. отримала звання професора.

У 2018 р. пройшла наукове стажування  в ДП НДІ БМВ, наказ №285 від 11.07.2018 р..

Рівень володіння англійською та польською  мовами: вільно читаю технічну літературу.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи – 48 років, науково-педагогічний стаж – 34 роки.

З 1985 р. по 1990 р.   працювала спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри хімії.  У 1995 р. захистила докторську дисертацію і почала працювати на посаді професора кафедри будівельних матеріалів КНУБА, а з 2006 р. стала завідувачем кафедри будівельних матеріалів.  З 1990 по 2011 р. працювала завідувачем відділу спеціальних в’яжучих та бетонів  Державного науково-дослідного інституту в’яжучих речовин та матеріалів ім. В.Д. Глуховського, була керівником   держбюджетних науково-дослідних робіт з 1997 по 2011 рр., приймала участь у виконанні міжнародних угод з 1997 по 2004 рр. з Польщею та КНР по розробці бетонів спеціального призначення.

За напрямом наукової роботи   підготувала 10 кандидатів наук, 1 доктора технічних наук .

Перелік навчальних дисциплін :

 1. «Заповнювачі для бетону» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

2.«Товарознавство заповнювачів для бетону» спеціальності 076»Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

Керівник атестаційних робіт магістрів  на спеціальністю

Науково-методична робота:

Автором  опубліковано  більше 450 наукових публікацій, в тому числі 40  патентів та авторських свідоцтв на винаходи, 5монографій, 7 підручників, 2 навчальних посібники

Основні праці:

Pushkarova K., Kochevykh M. Building materials for designers and architects, Textbook,  Kyiv: KNUCA,  видавництво «Вік принт» 2020, 392 p.;

Матеріалознавство /для архітекторів та дизайнерів /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. – К: Видавництво «Ліра-К»,2015- 592с.;

Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів: Навч. посіб. / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Київ: Видавництво Ліра – К., 2017,2018. – 424 с.;

11 наукових статей, що входять до науково-метричної бази даних SCOPUS.

На основі власних наукознавчих та методологічних досліджень в рамках  співпраці між КНУБА та Польською Академією Наук, була  організована співпраця між кафедрою будівельних матеріалів та кафедрою будівництва та архітектури  Політехніки в м. Кельці, наслідком якої стала публікація сумісної монографії  «Material science for designers of architectural environment” Politechnica Swietokrzyska, Kielce.- 2020 – 475 p.  під редакцією професорів В. Абизова та К. Пушкарьової.

Пушкарьова К.К.  є членом редколегій трьох  наукових збірників та журналів, членом наукових комітетів багатьох науково-практичних конференцій різних рівнів, а також членом експертної ради ДАК зі спеціальності «Будівництво і архітектура» , членом секції наукової ради МОНУ «Наукові проблеми матеріалознавства».

Напрями наукової діяльності:  ресурсозберігаючі технології отримання в’яжучих матеріалів та бетонів спеціального призначення, в тому числі жаростійких та корозійностійких.    Під її керівництвом розроблено концептуальні моделі побудови штучного каменю з напередзаданими властивостями. В якості завідувача кафедри  ініціювала створення та розвиток  нового напрямку досліджень «Наноматеріали та нанотехнології у виробництві будівельних матеріалів», що відповідав Державній цільовій науково-технічні програмі «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 рр., затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 02.04.2009 р. За результатами  проведених наукових досліджень у цьому напрямку під її керівництвом було захищено 5 магістерських робіт,  2 кандидатські дисертації (2014, 2016 рр.) та  1 докторська дисертація (2020 р.).

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

д.т.н., професора Пушкарьової К.К. з 2015 по 2023 р.р.

2015 р.

 1. К.К.Пушкарьова, М.В.Суханевич, Марцих А.С. Вплив вуглецевих нанотрубок на процеси структуроутворення шлакомісткого цементного каменю// Вісник ОДАБА, вип. №57, Одеса, 2015.- с. 380-386.
 1. К.К.Пушкарьова, К.О. Каверин Дослідження  впливу органо- кремнеземистих  добавок на міцність цементних композицій// Вісник ОДАБА, вип. №57, Одеса, 2015.- с.371-379
 2. К.К.Пушкарьова. М.В.Суханевич, Марцих А.С, (наукометр. публ.) Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакопортландцементів. Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2015, вип.15.- с. 118 – 123.
 3. К.К.Пушкарьова,Гончар О.А., Каверин К. О.(наукометр.публ.) Вплив оргaно-мінеральних доба-вок на реологічні властивості цементних композитів та їхні фізико-механічні характеристики// Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2015, вип.15. – с. 124 – 128
 4. К.К.Пушкарьова, Шабанова Г.М. (наукометр.публ.) Фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів і їх гідратації і дегідратації для отримання штучного каменю с заданими властивостями// Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2015, вип.15.- с. 5-11
 5. К.К.Пушкарьова, Дворкін Л.Й., Плугін А.А., Кагановський О.С., Градобоєв О.В (наукометр.публ.) Технологічні аспекти викорис-тання дисперсних речовин при отриманні будівельних компози-ційних матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями// Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2015, вип.15.- с. 41-52
 6. К.К.Пушкарьова, Примаченко А.С. Шейнич Л.О., Гедулян С.І. Дослідження сумісності робо-ти мінеральних добавок в складі високоміцних сульфатостійких бетонів// Наука та будівництво.- №2.-2015.-  с. 4-8
 7. К.К.Пушкарьова, Примаченко А.С. Шейнич Л.О. Дослідження сульфатостійкості бетону методом видалення продуктів корозії. Вісник ОДАБА, вип. №58, Одеса Зовнерекламсервіс,2015. – с.315-317
 8. Pushkarova K., Sukhanevich M.,Bondar K. Penetrability waterproofing mortars: composition, properties, application features//19 Ibausil, Weimar, 2015, – v.2- p.1273-1279 (ISSN 978-3-00-050225-5.
 9. Pushkarova K, Sukhanevich M., Bondar K. Principles of composite construction penetrability waterproofing mortars with increased service life// Міжнар. наук.-вироб. журнал «Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія, №2, 2015.- с.46-52.
 10. К.К.Пушкарьова, Приймаченко А.С., Шейніч Л.О. Вплив комплексної алюмосилікатної добавки на процеси структуроутворення корозійностійких цементних композитів// Вісник ОДАБА, Одеса, вип.60, 2015. – с. 224-228.
 11. К.К.Пушкарьова, Бамбура А.М.,Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., та ін. Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (монографія),Вік-Принт, – 2015 –280 с.
 12. К.К.Пушкарьова, Каверин К. О., Яким В. Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю// Вісник ОДАБА, Одеса, вип.60, 2015. – с. 229-236 с.
 13. К.К.Пушкарьова, Суханевич М.В., Марцих А.С. Гідроізоляційні штукатурні розчини на основі наномодифікованих цементів з добавками алюмосиликатів шаруватої будови// Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, №55. 2015.- с. 42-48.
 14. К.К.Пушкарьова, Суханевич М.В., Марцих А.С. Вплив вуглецевих нанотрубок на морфологію новоутворень шлакомісткого цементу// Вісник ОДАБА, Одеса, вип.60, 2015. – с. 237-242
 15. К.К.Пушкарьова, Каверин К. О., Калантаєвський Д. (наукометр. публ.) Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками// Восточно-европейский журнал передовых технологий, №5 (5), 2015.- с. 42-51.
 16. К.К.Пушкарьова, Каверин К. О. Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю//Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, з.н.п., вип. 31, Рівне.- 2015.- с. 322-329.
 17. К.К.Пушкарьова, Шейніч Л.О, Приймаченко А.С. Вплив алюмосилікатного ком-понента на усадку та тепловиділення бетону//  Будівельні матеріали, вироби та сані-тарна техніка, №56. – 2015.- с. 131-134.
 18. К.К.Пушкарьова, Суханевич М.В., Марцих А.С. Дослідження тріщиностійкості та корозійної стійкості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів// Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, №56. – 2015.- с. 141-146.
 19. К.К.Пушкарьова, Суханевич М.В. Наномодифікування цементної матриці як нова стратегія покращення властивостей бетону// Будівельний журнал, спецвипуск, № 5-6, 2015, c. 61.
 20. Pushkarova K., Sukhanevich M., Martsich A. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions// Procced of ICBM “Intern. Conference Silicate Binders”, Brno, Czech Repab-lic, 2015.- p.47 -.

2016 р.

 1. К.К.Пушкарьова, Каверин К. О., Калантаєвський Д. Дослідження цементних компо-зицій, модифікованих полікарбо-ксилатними та механо-активованими кварцовими добавками// Вісник ОДАБА, Одеса, вип.62, 2016. – с. 149-152.
 2. К.К.Пушкарьова. Перспективи розвитку та використання нанотехнологій у виробництві будівельних матеріалів нового покоління// Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка,№ 57 – 2016. – с.122-127.
 3. К.К.Пушкарьова, Суханевич М.В., Марцих А.С. Гідроізоляційні розчини на основі шлакомістких цементів, модифікованих вуглецевими нанотрубками в присутності алюмосилікатів шаруватої будови// Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, № 57 – 2016.- с. 128-134.
 4. Pushkarova K., Sukhanevich M., Martsich A. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions// Material Science Forum ISSN:1662-9752, 2016,  865, 2016 -pp.6-11, Trans Tech Publication, Switzeland.
 5. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Високоміці керамзитобетони, отримані з використанням по-лікарбоксилатних суперпластифікаторів//Матеріали міжн. сем. «Моделювання та оптимізація будівельних композитів», Одеса, 2016.- с. 118-120.
 6. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Використання високоміцнbх керамзитобетонів в каркасно-монолітному будівництві// Ресурсоекономні ма-теріали, конструкції, будівлі та споруди , вип.33, Рівне, 2016.- с. 75-83.

2017 р.

 1. К.К.Пушкарьова, Савченко К.В. Дослідження механізму про-сочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії// Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2017, вип.169.- с. 95- 103.
 2. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих комплексною органо-кремнеземистою добавкою// Тези доп. на 6-й. н.т. конф. «Проблеми надійності і довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті» Харків, 2017.- с. 31, 32.
 3. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих комплексною органо-кремнеземистою добавкою// Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2017, вип.169.- С.88-95.
 4. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Дослідження особливостей формування контактної зони «в’яжуча речовина-керамзитовий гравій» та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів. Междунар. научно-производств. журнал «Керамика: наука и жизнь», №1 (34), 2017.- с. 32-41.
 5. К.К.Пушкарьова, Бондаренко О..П., Савченко К.В. Дослідження впливу водоре-дукуючих добавок на фізико-механічні та технологічні властивості гідроізоляційних розчинів проникної дії// Будівництво України, №4, 2017.- с. 16-20.
 6. Pushkarova K., Kaverin K., Kalantaevskiy D. Influence of the fine siliceous additive on operating properties of diffusional concrete// Intern.conf. «Build-Master-Class -2017» in KNUCA, K., 2017- p. 180.
 7. К.К.Пушкарьова, Марцих А.С. Вплив алюмосилікатних добавок на експлуатаційні властивості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів// Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, вип. 58, 2017- с. 123-130 (фах.вид.).
 8. К.К.Пушкарьова, Савченко К.В. Шляхи регулювання технологічних властивостей гідроізоляційних розчинів проникної дії// Будівельні матеріали, виробита санітарна техніка, вип. 58, 2017- с. 131-138 (фах.вид.).

2018   р.

 1. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Вплив органо-кремнеземистої добавки на реологічні та технологічні властивості керамзитобетонних сумішей// Н-т. журнал «Наука та будівництво, вип. 1(15), 2018.- с.67-72 (фах. вид.).
 2. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Оптимізація складу та структури легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою// Вісник ОДАБА, вип.70, Одеса, 2018 – с. 106-111(фах. вид.; наукометр.).
 3. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Дослідження впливу температури твердіння на зміну міцності при стиску модифікованих керамзитобетонів// Вісник ОДАБА, вип.71, Одеса, 2018 с.125-129 (фах.вид.).
 4. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Исследование влияния температуры твердения на изменение прочности при сжатии модифицированных керамзитобетонов// Строительство: новые технологии – новое оборудование, №11, 2018.- с.57-61.
 5. Pushkarova K., Kaverin K., Gadayuchyk D. Modified light concrete of high strength// Matec Web of Cogferences, 230,03015 (2018) Transbud-2018.
 6. К.К.Пушкарьова, Марцих А.С. Вплив наномодифікуючих добавок на процеси структуроутворення цементних гідроізоляційних матеріалів// Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, вип. 59, 2018- с. 37-43 (фах.вид.).
 7. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О., Гадайчук Д.Р., Антонюк М. (студ) Експлуатаційні властивості модифікованих легких бетонів підвищеної міцності // Proc. Intern. Scient.-pract. Conf. «Build-master-class -2018», KNUCA, 2018-p.230-231.
 8. К.К.Пушкарьова, Гадайчук Д.Р., Каверин К.О. Реакційно-порошкові бетони як наступний етап розвитку технології бетону// Proc. Intern. Scient.-pract. Conf. «Build-master-class -2018», KNUCA, 2018 –  p.232-233.

2019 р.

 1. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Дослідження довговічності легких бетонів, модифікованих комплексною органокремнеземистою добавкою// Збірник тез між. наук.-техн. rонф. «Гідротехнічне і транспортне будів-ництво», Одеса, 2019.с. 96-103.
 2. К.К.Пушкарьова. Гончар О.А., Каверин К.О. Роль кристалохімічного фактора в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів// Зб. Тез доповідей 8 Міжнар. Науково-практ. конф. «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті».- Ч.2-Харків, 2019 р.-  с. 213-215.
 3. Pushkarova K., Gonchar O., Kaverin K. The role of the crystallo-chemical factor in the enalution and improvement of the nanomodification efficiency of mortal and concrete// Transbud-2019.-vol.708.-012102.-11p. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012102.
 4. К.К.Пушкарьова, Маломуж В., Гадайчук Д.Р., Каверин К.О. Цементні композиції, модифіковані нанокарбонатними  добавками// Proc. Intern. Scient.-pract. Conf. «Build – master-class -2019», KNUCA, 2019 –  p.182-183.
 5. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О., Гадайчук Д.Р. Вплив органо-кремнеземистих добавок на зміну функціональних властивостей керамзитобетону у часі// Conf. Intern. Scient.-pract. Conf. «Build-master-class -2019», KNUCA, 2019 –  p. 184-185.
 6. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О. Оцінка впливу комплексних органо-кремнеземистих добавок на процеси структуроутворення у часі цементних композицій// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди , вип.38, Рівне, 2019 .- с.242-250.
 7. К.К.Пушкарьова, Каверин К.О., Гадайчук Д.Р. Особливості модифікації порт-ландцементу карбонатними добавками різного ступеня диспергації// Зб. Наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка», №60.- 2019.- Київ.- с.28-33. ISSN 2413-7693 (Базове фахове видання).

2020 р.

 1. К.Pushkarova, M.Kochevykh, O.Gonchar/ Improving the energy efficiency of translucent structures with using of special purpose glasses// Тези доповідей IV міжнародної наук.-практ. конф. «Інновац. технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22.05 2020.- с. 131-134.
 2. Abyzov V.A., Pushkarova K.K, Kochevykh M.O., Honchar O.A., Bazeliuk N.L Innovative building materials in creation an architectural environment// Тези доповідей IV міжнародної наук.-практ. конф. «Інновац. технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22.05 2020.- с.120-123.
 3. Pushkarova, M. Sukhanevych, А.Plugin. Наномодифіковані цементні композити для тонкостінних архітектурних конструкцій// Тези доповідей IV міжнародної науково-практ. конф.«Інновац. технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22.05 2020.- с.273-275.
 4. Abyzov V.A., Pushkarova K.K, Kochevykh M.O., Honchar O.A., Bazeliuk N.L. Innovative building materials in creation an architectural environment// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering-  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907 (2020) 012035 – 11p. doi:10.1088/1757- 899X/907/1/ 012035. https:// iopscience.iop. org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012035/pdf.
 5. А.Plugin, K.Pushkarova, M. Sukhanevych. The study of the processes of structure formation in the system “portland cement-carbon nanotubes-surfactant” from the point of view of physicochemical mechanics of dispersed systems. Actual Problems of engineering Mechanics// Material Science and Technologies//Selected papers from 7-th Intern. Conference”Actual Problems of engineering Mechanics, ISSN:1662-9795, vol.864, pp.158-163; doi:10.4028 /www.scientific.net/KEM.864.158 @2020Trans Tech Publications Ltd, Switzerland.
 6. К.Пушкарьова А. Плугин, М.Суханевич Вивчення процесів структуроутворення в системі «портландцемент-вуглецеві нанотрубки-поверхнево-активна речовина» з позиції фізико-хімічної механіки дисперсних систем// Тези доповідей VII міжнародної наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми інженерної  механіки», Одеса, 2020.- с. 340.
 7. Pushkarova, А.Plugin,  M. Sukhanevych. Nanomodified cement compo-sites for thin walled architectural structures// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering -Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) – Vol.907 (2020)- 012030 – 9p. doi:10.1088/1757-899X/907 /1/012030/ https:// iopscience.iop. org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012035/pdf.
 8. Abyzov, K.Pushkarova, M.Kochevykh, Jagola Jurus/ Material science for designers of architectural environment (monografia). Monografia, ed. by V. Abyzov, K. Pushkarova, Politechnica Swietokrzyska, Kielce 2020- 475 p.
 9. К.Пушкарьова, Каверин К.О., Крупеня М., Соловей В. Дослідження  довговічності цементної матриці, модифікованої різними видами полікарбоксилатних добавок// Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2020», KNUCA, 2020 –  p. 160-161.

2021

 1. Пушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Кушнєрова Л.О., Мазур В.О., Іонов Д.С. Кристалохімічні аспекти гідратації процесу гідратації мінералу C3S в присутності нанокарбонатних добавок. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, № 60. – (ISSN 2413-7693), (2019)2021.-Київ. – с. 34-44
 2. Пушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Кушнєрова Л.О., Мазур В.О., Іонов Д.С. Особливості гідратації мінералу C3А в присутності нанокарбонатних добавок. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, № 61. – (ISSN 2413-7693), (2019)2021.-Київ. – с. 33-44
 3. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Іонов Д.С., Гадайчук Д.Р. Особливості отримання та перспективи використання реакційно-порошкових бетонів у будівельній галузі України // Будівельні матеріали та вироби. – №1-2, 2021, с.36-39.
 4. Pushkarova, D. Hadaichuk, O. Нonchar, LKushnierova, К. Кaverin, D. Ionov. Features of the structure formation processes and synthesis of strength fоr Portland cement compositions modified with nanocarbonate additives/  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering  1164 (2021) 012062 doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012062
 5. Пушкарьова К.К., Мазур В.О., Кушнєрова Л.О., Особливості гідратації мінералів портландцементного клінкеру в присутності карбонатних добавок, Матеріали ІІІ науково-практ. конф. »Будівлі спеціального призначення: матеріали і конструкції. 2021 р.- Київ.- с. 118-120
 6. Пушкарьова К. К., Кочевих М. О. Інноваційні будівельні матеріали та вироби в сучесній архітектурі/ Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С 250-252. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 7. Пушкарьова К.К., Шейніч Л.О., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Каверин К.О., Іонов Д.С. Оцінка впливу мікро- та нанокарбонатних добавок на міцнісні та реологічні характеристики портландцементних композицій / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ” Інноваційні технології в архітектурі і дизайні”Харків: ХНУБА, 2021. с.334  ISBN 978-617-7666-47-8
 8. Пушкарьова К.К., Шейніч Л.О., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О., Мазур  В.О. Особливості процесів гідратації та структуроутворення білого портландцементу в присутності карбонатних добавок різної дисперсності та різного агрегатного стану / Збірник тез доповідей 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Харків, 17-19.11.2021 р. – Харків, Україна. – С.254-255.
 9. Наномодифіковані білі портландцементи та матеріали на їх основі.Катерина Пушкарьова, д.т.н. проф., зав. кафедри. Владислав Мазур, студент . Данило Гадайчук, аспірант . Ольга Гончар, к.т.н., доцент /  ВMC-2021– International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.
 10. Крицький В.Б.,  Гензерський Ю.В.,  Пушкарьова К.К., Шейнич Л.О. Концепція і модельна апробація розрахункової технології оцінки впливу прогнозованих деградацій-них процесів в бетоні на несучу спроможність будівельних конструкцій. Тези VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Нові технології в будівництві», К., 26.10.2021.- с.121-123.

2022

 1. Пушкарьова К., Шейніч Л., Приймаченко А., Кепллер Й., Вовк В., Ващук М., Гончар О., Ремонт та захист бетонних та залізобетонних конструкцій. Монографія, К.: Видавничий дім «Кондор», 2022
 2. Шейніч Л.О., Крилов Є.О., Ященко Є.С., Миколаєць М.Г., Сурмачевський А.С., Пушкарьова К.К. Дослідження властивостей мало-усадкових бетонів для  SEAMLESS FLOOR TECHNOOGY, що розроблені інноваційним центром компанії ТОВ «АСТОР і Ко», «Наука та будівництво»,  №2 (32), 2022.- с.44-50; https://doi/org/10.33644/2313-6679 -08-2022-4 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Сopernicus)
 3. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Кочевих М.О., Мазур В.О., Особливості структуроутворення білого портландцементу в пристутності карбонатних добавок, Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С. 57-69. (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
 4. Марченко, К. Пушкарьова, О. Гончар, М. Кочевих,Оцінка енергоефективності сучасних бетонів та сухих будівельних сумішей, International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 30.11.22-02.12.22. – Kyiv, Ukraine, 2022. – рр.
 5. Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Життєвий    цикл будівельних об’єктів та економіка замкненого циклу, Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан,напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтер-нет-конф.,  Київ, 2022 р.,  с.251-253
 6. Я. Шастун, Д. Дорогань, студент 1. К. Пушкарьова,  М. Кочевих,  О.Гончар, Особливості рециклінгу полімерних матеріалів, Conf. Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2022», KNUCA, 2022 –  p.
 7. Пушкарьова К., Каверин К., Гадайчук Д., Мазур В.  Тріщиностійкість портландцеметного каменю, модифікованого нанокарбонатними добавками, Conf. Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2022», KNUCA, 2022 – p
 8. Пушкарьова К., Терещенко Л., Вплив нанокарбонатних добавок на властивості кольорових цементів, Conf. Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2022», KNUCA, 2022 –  p

2023 рік

ПУБЛІКАЦІЇ

МОНОГРАФІЇ

Пушкарьова К., Шейніч Л., Приймаченко А., Кепплер Й., Вовк В., Ващук М., Гончар О., Ремонт і захист бетонних і залізобетонних конструкцій. Монографія, К.: Видавничий дім «Кондор», 2023, 372 с.

СТАТТІ

Шейніч Л.О., Крилов Є.О., Ященко Є.С., Миколаєць М.Г., Сурмачевський А.С, Пушкарьова К.К. Дослідження властивостей мало-усадкових бетонів для SEAMLESS FLOOR TECHNOOGY, що розроблені інноваційним центром компаніі ТОВ «АСТОР і Ко». «Наука та будівництво»,  №2 (32), 2022.- с.44-50;

 Doi:https://doi/org/10.33644/2313-6679 -08-2022-4

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Сopernicus).

Kateryna Pushkarova; Leonid Sheinich; Danilo Hadaichuk; Olha Honchar; Kostiantyn Kaveryn; Dmitro Ionov Evaluation of the influence of micro- and nanocarbonate additives on the strength and rheological characteristics of Portland cement compositions. AIP Conf. Proc. 2490, 050002 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0124358 (Scopus)

Шейніч Л.О., Миколаєць М.Г., Сурмачевський А.С., Бугайчук М.М.,  Пушкарьова К.К. Зимове бетонування за технологією “ HEATING OFF TECHNOLOGY” (copernicus). Наука та будівництво»,  № 3 (37), 2024.- с.  97- 105 

Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Оцінка впливу нанокарбонатних добавок на здатність цементних систем до самоочищення. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ.- с. 26-29

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А. Інноваційні технології підвищення якості деревини та виробів на її основі. М-ли IY  Міжнар. нау-ково-практ. конф. «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля», К., 2023- с. 410-413

Пушкарьова К., Кочевих М., Гончар О., Марченко І. Перспективи застосування дисперсноармованих бетонів у сучасному будівництві. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» КНУБА, 26-27 квітня. 2023, с.141-142

Pushkarova K., Kryvenko O., Kochevykh M., Motsna D.  Environmental Feasibility of Using Green Constructions in Ukraine. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво») 13 – 14 квітня 2023 р., Київ, КНУБА, 2023, с. 468-472

Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Цементні системи, здатні до самоочищення

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів» – 9 травня 2023 р., Кременчук, Україна. 2023 р., с.64

Моцна Д., Пушкарьова К, Кочевих М., Гончар О. Особливості використання зшитого поліетилену для систем водопостачання. ВMC-2023–International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2023” Novemder-December 2023, Kyiv, Ukraine

Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Процеси самоочищення та фотоактивації в цементних системах. Intern. Scient.- Pract. Conf. «Build-master-class -2023», KNUCA, 2023,  С.195-196

K. Pushkarova, L. Tereshchenko Photoactivation as one of self-cleaning processes in cement systems. Proceedings of XI international scientific and practical conference, July 13-15, London 2023, p. 81

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram