Рогозіна Наталія Володимирівна

Рогозіна Наталія Володимирівна – асистент, аспірант кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

e-mail: natali054@bigmir.net, rohozina.nv@knuba.edu.ua

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-9621-4246

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Researchgate

Профіль в Google Scholar


Освіта:

У 2016 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула ступінь бакалавра за напрямком підготовки Будівництво, кваліфікацію бакалавр в галузі будівництва.

У 2018 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр (з відзнакою) спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2019 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»

Загальний стаж роботи 20 років. Науково-педагогічний стаж 3 роки.

З 2001 року працює в КНУБА на посадах старшого лаборанта, з 2016 провідного інженера, з 2018 по теперішній час – асистента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Бетони і будівельні розчини (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 2. В’яжучі речовини (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 3. Нормативна база будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 4. Товарознавство в’яжучих речовин (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота:

Бере участь у виконанні держбюджетних тематик при НДІВМ ім.Глуховського.

Автором опубліковано понад 10 наукових, методичних праць і довідників.

Основні праці: довідник/під загальною редакцією зав. кафедри, д-р техн.. наук, проф.  Гоца В.І. та ін.. «Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів (2019)

Наукова діяльність

2022

Публікації

 1. Krivenko P., Gelevera O., Rohozina N., Smeshko V. Stability of decorative properties of colored slag-alkaline concretes and mortars. AIP publishing (Scopus, подано в редакцію).
 2. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Дослідження стабільності декоративних властивостей кольорових шлаколужних бетонів і розчинів. Актуальні проблеми інженерної механіки/ Тези доповідей IХ
  Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г.
  Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 70-72. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.).
 3. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Дослідження стабільності декоративних властивостей кольорових шлаколужних бетонів і розчинів (in Ukrainian). Збірник наукових праць «Вісник одеської держаної академії будівництва та архітектури» (ISSN 2415-377Х). О., ОДАБА, 2021. №. 87, с. 47-56. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-47-56 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016))) (опубл.: червень 2022 р).
 4. Кривенко П., Гоц В., Гелевера О., Рогозіна Н.В. Експлуатаційні властивості шлаколужних декоративних цементів і розчинів. Теорія і практика (ISSN 2522-4182(Print)). Київ: КНУБА, 2022. №10. с. 124-135. doi: https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.124-135. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2020), Google Scholar, CrossRef.) (опубл.: червень 2022 р).
 5. Кривенко П.В., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Адгезійні те технологічні властивості розчинів на основі шлаколужних декоративних цементів. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2022. №41. с.48-56. (опубл.: липень 2022 р). doi: https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.6%20 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar).
 6. Кривенко П.В., Гоц. В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Роль кальциту в декоративних шлаколужних цементах. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», Рівне: НУВГП, 2022. №42. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar). (опубл.: грудень 2022 р).

2021

Публікації

 1. P V Krivenko, A G Gelevera, O Yu Kovalchuk, N V Rogozina. Influence of the chemical composition of blast-furnace slag on the whiteness of decorative slag-alkaline cements. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012040. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012040/pdf.
 2. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Ковальчук О.Ю., Рогозіна Н.В. Залежність білості декоративних шлаколужних цементів від хімічного складу доменного шлаку. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.237-242. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view.
 3. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Ковальчук О.Ю., Рогозіна Н.В. Залежність білості декоративних шлаколужних цементів від хімічного складу доменного шлаку. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с.58-66. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-6.pdf.
 4. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Роль каолінітової глини в еволюції структури і властивостей шлаколужних цементів. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 364-365. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf.
 5. П.В.Кривенко, І.І.Руденко, О.Г.Гелевера, Н.В.Рогозіна. Отримання декоративних лужно-активованих цементів при використанні шлаків з підвищеним вмістом оксидів заліза: Збірник наукових праць УкрДУЗТ (ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795). Харків, УкрДУЗТ, 2021. № 198. С. 30 – 40. http://csw.kart.edu.ua/article/view/256531/253590.
 6. П.В.Кривенко, І.І.Руденко, О.Г.Гелевера, Н.В.Рогозіна. ОТРИМАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ЛУЖНО-АКТИВОВАНИХ ЦЕМЕНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ШЛАКІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ОКСИДІВ ЗАЛІЗА. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 229-230. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf.

2020

Публікації

 1. Gots V I, Gelevera A G, Petropavlovsky O N, Rogozina N V, Smeshko V V. Influence of whitening additives on the properties of decorative slag-alkaline cements.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012033. – 8 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012033/pdf
 2. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Петропавловський О.М., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 116-117. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 3. Гоц В.І., Петропавловський О.Н., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Залежність термінів тужавлення лужних цементів від аніонного складу лужного компоненту. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.113-120. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 4. Гоц В.І.,  Гелевера О.Г.,  Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Екологічні  аспекти  використання  лужно-активованих  цементів. Тези доповідей міжнародного семінару “Моделювання та оптимізація будівельних композитів” (19-20 листопада 2020 р.). Одеса: ОГАСА, 2020. С.31-35.

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф., Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Публікації

 1. V.I. Gots, O.Y. Berdnyk, N.O. Rogozina, A.A. Maystrenko. Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing.  – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012082. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012083/pdf
 2. Бондаренко О.П., Рогозіна Н.В., Бриж Д.Д. Сучасні шлакопортландцементні матеріали, модифіковані комплексними добавками. – Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівництво», Одеса, 30 травня 2019 р.. – с. 22-24.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram