Рубцова Оксана Сергіївна

Рубцова Оксана Сергіївна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

rubtsova.os@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 316

Навчально-методичні праці:

Формування фінансового результату діяльності підприємства: Ф79 методичні вказівки/ уклад. Рубцова О.С. – Київ : КНУБА, 2024. – 28 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

1. Рубцова О.С. Будівництво, як засіб рятування економіки в умовах форс-мажорних обставин (SARS-CoV-2). Науковий погляд: економіка та управління, 2020. №3 (69). 2020 р. (Index Copernicus , Google Scholar). http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/3_69_2020/16.pdf

Навчально-методичні праці:

2. Рубцова О.С. Методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної дисципліни “Облік і аудит“ для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання К:КНУБА, 2020. 32 с. http://repositary.knuba.edu.ua/

Матеріали конференцій:

3. Рубцова О.С. Особливості оподаткування діяльності ІСІ в інвестиційно-будівельному просторі. Матеріали ІІ Міжнародного форуму молодих науковців та дослідників “SCIENCE AND STUDY 2020” (кращі доповіді), 17-18 вересня 2020.

Навчально-методичні праці:

  1. РубцоваО.С., Кіщенко Т.Є. Проблеми імплементації МСФЗ в діяльність будівельних підприємств України. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. № 40, 2019. С. 36-40. http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/363
  2. Рубцова О.С. Проблеми обліку трансакційних витрат будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019. № 42. c http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/363

Матеріали конференцій:

1. Рубцова О.С., Пасічнюк Є.В. Проблеми обліку трансакційних витрат будівельних підприємств. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. Тези доповіді. Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.) КНУБА. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 288 – 289

4. Рубцова О.С. Тенденції реформування бухгалтерського обліку будівельного підприємства відповідно до МСФЗ. ІV Міжнародна науково-технічна конференція. Ефективні технології в будівництві. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 131-132.

Навчально-методичні праці:

  1. Рубцова О.С. Методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної  дисципліни “Бухгалтерський облік “ для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. К: КНУБА, 2018. 27 с. http://repositary.knuba.edu.ua/

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

1. Рубцова О.С. Особливості обліку витрат на маркетинг підприємств будівельної галузі. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6782 DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.105

2. Рубцова О.С. Cпецифіка обліку операцій будівництва таун-хаусів. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018. Вип.36. Ч.2. С. 19-22. http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/363

3. Рубцова О.С., О.С. Гриценко, Ю.О. Запєчна. Передумови використання інтернет-технологій в побудові маркетингової моделі на будівельних підприємствах України. Будівельне виробництво № 64, 2018. С.76-79 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=buvu_2018_64_22

Матеріали конференцій:

4. Рубцова О. Зниження витрат будівельного підприємства за допомогою аутстафінгу (на прикладі житлового будівництва). Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists «Build-master-class-2018».28-30.11.2018. С. 420-422.

5. Рубцова О.С. Переваги застосування касового методу податкового обліку за операціями з виконання будівельних підрядних робіт. Ш Міжнародна науково-технічна конференція “Ефективні технології в будівництві”(28-29 березня 2018р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. С.129.

6. Рубцова О., Власюк В., Петрівський Я., Туленков О. Зниження витрат будівельного підприємства за допомогою аутстафінгу (на прикладі житлового будівництва). International scientific – practical conference of young scientists “Build–master-class-2018” Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 420-421

Монографії:

1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.]. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Рубцова О.С. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. (автором розроблено розділ 4. «Страхування в системі нейтралізації загроз фінансовій безпеці будівельного бізнесу» та 5.1. «Особливості ведення бухгалтерського обліку в будівництві» – особисто автора – 36 с.)

Навчально-методичні праці:

2. Рубцова О.С. Методичні вказівки «Формування фінансових результатів діяльності будівельного підприємства» для студентів спеціалізації «Облік і аудит» та «Економіка підприємства» К.:КНУБА, 2017. 50с. http://repositary.knuba.edu.ua/

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

  1. Дикий О.В., Рубцова О.С. Інтеграція сучасних уявлень щодо змісту категорії «конкурентоспроможність підприємства» у застосуванні до потреб будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2017. Вип. 62/2. С. 11-14
  1. О.С.Рубцова, О.С. Гриценко, Н.В. Боліла. Оцінка концентрації ринку нерухомості Рівненської та Херсонської областей. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2017. вип.35.С.111-119. https://scholar.google.com.ua/citations?user=pojtOLYAAAAJ&hl=uk

Матеріали конференцій:

  1. Rubtsova O. Advantages and disadvantages of use of XBRL format for accounting for IRFS financial statements. «BUILD-MASTER-CLASS-2017» Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції, К.: КНУБА, 2017, С. 329-330
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram