Шапошнікова Інна Олександрівна

Шапошнікова Інна Олександрівна – доцент  кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4359-9637

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WJN9LyEAAAAJ

Web of science: https://publons.com/researcher/4853709/inna-shaposhnikova/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Inna-Shaposhnikova

shaposhnikova.io@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 314а.

Освіта

У 1999 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію «інженер-будівельник».

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

СПКВ ВНЗ КНУБА “Основи інформаційних технологій”. 19.09-19.11.2019 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02070909313-18. Реєстраційний №313 від 19.11.2019 р.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 21 роки. Науково-педагогічний стаж 21 роки.

З 1999 року працює на кафедрі економіки будівництва в КНУБА на посаді  ассистента.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації «Макроекономічне регулювання рівноваги ринку первинного житла».

Перелік навчальних дисциплін

1. Економіка підприємства (073 «Менеджмент»)

2. Програмне забезпечення ТЕР (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

3. Тренинг Start-Up (дiловi iгри) (051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

4. Економіка будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

5. Тренінг. Обґрунтування та розробка проекту розвитку компанії (051 «Економіка», 073 «Менеджмент»)

6. Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка».

7. Консультації атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Автором опубліковано 26 наукових, методичних праць. Розробник 2-х електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці: Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об’єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (2004); статті «Кластерний аналіз первинного ринку житлової нерухомості України: просторовий розріз» (2019), «Аналіз часових рядів первинного ринку житлової нерухомості м. Києва» (2018).

Напрями наукової діяльності

“Економіка житлового будівництва”

«Моделі прогнозування індикаторів економічної безпеки будівництва»

«Регулювання параметрів економічної, організаційно-технологічної, екологічної та соціальної доступності житла як детермінанти “зеленої економіки”

«Вартісний інжиніринг як концептуальна основа управління ресурсами будівельного підприємства»

Публікації:

2020р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошнікова І.О. Cучасні підходи до формування проектів розвитку будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 126-135.

Матеріали конференцій:

1. Шапошнікова І.О. Особливості розвитку первинного ринку житла України.Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Одеса. ГО “Центр економічних досліджень та розвитку”.О.:ЦЕДР, 2020. С. 23-28.

 2. Шапошнікова І.О. Визначення умов збалансованості первинного ринку житла. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу : збірник тез міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, 2020. С.166-171.

 3. Шапошнікова І.О. Концептуальні основи теорій рівноваги ринку житла. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, КНУБА. 2020. С.87-90.

 4. Шапошнікова І.О. Підходи до вдосконалення організаційної системи державного регулювання ринку житла. Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. для студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ. К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. С. 32-35.

2019 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошнікова І.О. Кластерний аналіз первинного ринку житлової нерухомості України: просторовий розріз. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №1(63). С.59–67. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus).DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-1-63-8. http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3480/1/59%20-%2067.pdf 

2. Шапошнікова І.О. До проблеми державного регулювання первинного ринку житла. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 28 (ч.2). С.143-148. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-58.

http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/28_2_2019ua/29.pdf 

3. Шапошнікова І.О. Сучасні тенденції розвитку первинного ринку житла. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). №6 (Ч.1). С.40-47. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-8. 

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_6/30_69_6_1/10.pdf 

4. Шапошнікова І.О. Визначення комерційного потенціалу новобудов. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. №6.1 (56). С.124-130.  (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus). http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2019/56_1_2019/23.pdf 

5. Шапошнікова І.О. Рейтингове моделювання первинного ринку житлової нерухомості України. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. №40. С.25-35. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.40.25-35. http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196254/196505 

6. Шапошнікова І.О., Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Концептуальні основи визначення умов збалансованості первинного ринку житла. Будівельне виробництво. Серія: економічні науки. 2019. №68. С.69-78. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb). DOI: https://doi.org/10.36750/2524-2555.68.78-83 https://ndibvbuilding.com.ua/index.php/Building/article/view/261

Навчально-методичні праці:

7. Тренінг стартап (ділові ігри). Методичні вказівки до проведення ділової гри “Урахування кон’юнктури ринку”. / уклад.:  Ізмайлова К.В.,  Запєчна Ю.О.,  Шапошнікова І.О. – К.: КНУБА, 2019. – 20 с.

Матеріали конференцій:

8. Шапошнікова І.О. Аналіз характеристичних показників первинного ринку житлової нерухомості України. Інфраструктура фінансового ринку: стан та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ. К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019.  С. 17-22.

9. Шапошнікова І.О. Місце житлової нерухомості в соціально-економічному розвитку країни. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, КНУБА. 2019. С. 190-191.

2018 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошнікова І.О. Аналіз часових рядів первинного ринку житлової нерухомості м. Києва. Економічний вісник університету. ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2018. №36/1. С.139-147. несене до МНБ Ulrichsweb Global Serials Directory, International Scientific Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Academic Research Index, Open Academic Journals Index, CyberLeninka, Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, РІНЦ).DOI: 10.5281/zenodo.1219766. 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-chasovih-ryadiv-pervinnogo-rinku-zhitlovoi-neruhomosti-m-kieva

https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/112/94

2. Шапошнікова І.О. Вдосконалення системи державного регулювання ринку житла на засадах вартісного інжинірингу. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. №38. С.205-214. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/201538

Навчально-методичні праці:

3. Боліла Н.В., Шапошнікова І.О, Дудіна Е.В. Методичні вказівки до контрольної роботи “Аналіз економічного стану підприємства” студентів спеціальностей  051 ″Економіка″ К.:КНУБА – 2018-с.21.

4. Шапошнікова І.О Економіка будівництва. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики. уклад.: І.О. Шапошнікова/ – К.: КНУБА, 2018. – 28 с.

5. Стеценко С.П., Ізмайлова К.В., Гойко А.Ф., Гриценко О.С, Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шапошнікова І.О., Шевчук К.І., Салабай С.М. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та економічної частини дипломних проектів. – К.: КНУБА, 2018. – 24 с.

2017 р.

Монографії:

1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєлєнкова О.Ю., Шапошнікова І.О. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с. 

2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошникова И.А. Анализ подходов к определению причин перерасхода затрат строительных проектов. Будівельне виробництво. Серія: економічні науки. №61. 2016. с. 70-78. (Внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb). https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/issue/view/1

Матеріали конференцій:

2. Шапошникова И.А. Функции и задачи стоимостного инжиниринга в строительстве. Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м.Запоріжжя, 16 грудня 2016 року. Класичний приватний університет, 2016.  С. 107-110.

2003-2015 рр.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошникова И.А. Эволюция концептуальных подходов к анализу сущности и структуры инжиниринга. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія “Економіка”. 2015. Т. 20. №5. С.157-162. (Внесене до МНБ Google Scholar). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2015_20_5_36

2. Шапошнікова І.О. Оцінка вартості малоповерхових житлових будинків: основні підходи, проблеми, шляхи вдосконалення. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. 2014. №57. С.76-80. (Внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb.

3. Чуб В.Ф., Шапошнікова І.О., Дворнік В.В. Щодо нормативної бази для оцінки вартості відтворення малоповерхових житлових будинків. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. 2005. №1. С.29–33.

4. Дворнік В.В., Чуб В.Ф., Шапошнікова І.О. Щодо методології використання поправок під час визначення вартості будівель і споруд витратним методом. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. 2003. №8. С.49–51.

Методичні праці:

Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об’єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд. Видання офіційне. Держжитлокомунгосп України. Київ, 2004.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram