Шапошнікова Інна Олександрівна

Шапошнікова Інна Олександрівна – доцент  кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

shaposhnikova.io@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 314а.

Kotsenko M., Tkachuk V., Kilnitska O., Lysytsia N., & Shaposhnikova I. (2023).
Development of a competitive strategy of an organic production enterprise based on discriminant
analysis. Scientific Horizons, 26(6), 121-133. (DOI: https://doi.org/10.48077/scihor6.2023.121)
(SCOPUS)

Шапошнікова І.О. Актуальні тенденції стартап індустрії. Проблеми генезису економіки

інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції (м. Київ, 7-8 листопада 2023 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В. М. Лича.

Ч. 1. Київ: КНУБА, 2023. С. 68-71.
https://drive.google.com/file/d/1ZuySJ01oVG2nv7BPRP2K6_HN8x5UGhjs/view

Сорокіна Л.В., Шапошнікова І.О., Стеценко С.П., Гойко А.Ф. Науково-методичне
обґрунтування дизайну державних програм надання тимчасового житла населенню,
постраждалому через агресію рф. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах
формування ринкових відносин. 2022. No 49. С. 108-123. (DOI: https://doi.org/10.32347/2707-
501x.2022.49(1).108-123) URL: http://ways.knuba.edu.ua/article/view/259342/255990

Економіка будівельного підприємства : навч. посіб. для студентів спец. 051
“Економіка”, 071 “Облік і аудит”, 073 “Менеджмент”, 192 “Будівництво та цивільна
інженерія” / С. П. Стеценко, А. Ф. Гойко, К. В. Ізмайлова, Л. В. Сорокіна, О. Ю.
Бєлєнкова, Н. В. Боліла, О. С. Гриценко, Л. В. Гусарова, Ю. О. Запєчна, Т. Є. Кіщенко, К.

В. Крикун, А. А. Моголівець, Т. В. Ніколаєва, С. Л. Оліферук, О. С. Рубцова, А. В.
Росинський, Т. Ю. Цифра, І. О. Шапошнікова, К. І. Шевчук; Київський національний
університет будівництва і архітектури. – Київ : Ліра-К, 2022. – 506 c. (Особистий внесок:
Теми 11 – 30 сторінок) ISBN 978-617-520-372-9
http://irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000818260

 

Мацала М.І., Шапошнікова І.О. Спільне середовище даних в будівництві як
інструмент централізованого управління інформацією. Програма та тези доповідей.
Архітектура та Будівництво: Відновлення України. Наука, Технологія, Практика:

публікацій з наукової або професійної тематики
загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

Міжнародний науково-технічний форум (17-18 листопада 2022 р., м. Київ). – Київ
Видавництво Ліра-К, 2022.– 480 с. С. 357-358
https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view

2. Шапошнікова І.О. Щодо питання відбудови економіки України. Економіко-
управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : матеріали ІV міжнар.

наук.-практ. конфер., м. Київ, КНУБА. 2022.
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/23/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82 %20%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0% B5%D0%B7%2007-08.06.pdf

Шапошнікова І.О. Сучасні аспекти інноваційного розвитку будівельних підприємств.
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.
2021. No47(т.2). С.40-47.
(DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.47(2).40-47)
http://URL: http://ways.knuba.edu.ua/article/view/245448/243685

1. Шапошнікова І.О. Економіка будівельного підприємства:метод. вказів. до виконання
практич. занять з дисц. “Економіка будівництва” : для студ. спец. 192 “Буд-во та цив.
інженерія” галузі знань 19 “Арх-ра та буд-во”/І.О.Шапошнікова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і
архіт.-Київ:КНУБА,2021 .-43 с.
https://library.knuba.edu.ua/books/94_3_21.pdf
2. Шапошнікова І.О. Тренінг стартап (ділові ігри):метод. вказів. до провед. ділової гри
“РОБІНЗОН” : для студ. спец. 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування” та 073
“Менеджмент”/І.О.Шапошнікова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2021 .-19 с.
https://library.knuba.edu.ua/books/97_3_21.pdf

Ткаченко Р.Ю., Шапошнікова І.О. Аналіз фінансових ризиків при реалізації
проектів житлового будівництва. Економіка, облік, фінанси та право: виклики сучасного
інформаційного суспільства: збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конфер., (м.
Полтава, 22 грудня 2021 р) : у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. 90 с. С.166-171.

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошнікова І.О. Cучасні підходи до формування проектів розвитку будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 126-135.

Матеріали конференцій:

1. Шапошнікова І.О. Особливості розвитку первинного ринку житла України.Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Одеса. ГО “Центр економічних досліджень та розвитку”.О.:ЦЕДР, 2020. С. 23-28.

 2. Шапошнікова І.О. Визначення умов збалансованості первинного ринку житла. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу : збірник тез міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, 2020. С.166-171.

 3. Шапошнікова І.О. Концептуальні основи теорій рівноваги ринку житла. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, КНУБА. 2020. С.87-90.

 4. Шапошнікова І.О. Підходи до вдосконалення організаційної системи державного регулювання ринку житла. Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. для студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ. К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. С. 32-35.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошнікова І.О. Кластерний аналіз первинного ринку житлової нерухомості України: просторовий розріз. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №1(63). С.59–67. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus).DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-1-63-8. http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3480/1/59%20-%2067.pdf 

2. Шапошнікова І.О. До проблеми державного регулювання первинного ринку житла. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 28 (ч.2). С.143-148. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-58.

http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/28_2_2019ua/29.pdf 

3. Шапошнікова І.О. Сучасні тенденції розвитку первинного ринку житла. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). №6 (Ч.1). С.40-47. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-8. 

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_6/30_69_6_1/10.pdf 

4. Шапошнікова І.О. Визначення комерційного потенціалу новобудов. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. №6.1 (56). С.124-130.  (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus). http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2019/56_1_2019/23.pdf 

5. Шапошнікова І.О. Рейтингове моделювання первинного ринку житлової нерухомості України. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. №40. С.25-35. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.40.25-35. http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196254/196505 

6. Шапошнікова І.О., Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Концептуальні основи визначення умов збалансованості первинного ринку житла. Будівельне виробництво. Серія: економічні науки. 2019. №68. С.69-78. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb). DOI: https://doi.org/10.36750/2524-2555.68.78-83 https://ndibvbuilding.com.ua/index.php/Building/article/view/261

Навчально-методичні праці:

7. Тренінг стартап (ділові ігри). Методичні вказівки до проведення ділової гри “Урахування кон’юнктури ринку”. / уклад.:  Ізмайлова К.В.,  Запєчна Ю.О.,  Шапошнікова І.О. – К.: КНУБА, 2019. – 20 с.

Матеріали конференцій:

8. Шапошнікова І.О. Аналіз характеристичних показників первинного ринку житлової нерухомості України. Інфраструктура фінансового ринку: стан та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ. К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019.  С. 17-22.

9. Шапошнікова І.О. Місце житлової нерухомості в соціально-економічному розвитку країни. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер., м. Київ, КНУБА. 2019. С. 190-191.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошнікова І.О. Аналіз часових рядів первинного ринку житлової нерухомості м. Києва. Економічний вісник університету. ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2018. №36/1. С.139-147. несене до МНБ Ulrichsweb Global Serials Directory, International Scientific Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Academic Research Index, Open Academic Journals Index, CyberLeninka, Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, РІНЦ).DOI: 10.5281/zenodo.1219766. 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-chasovih-ryadiv-pervinnogo-rinku-zhitlovoi-neruhomosti-m-kieva

https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/112/94

2. Шапошнікова І.О. Вдосконалення системи державного регулювання ринку житла на засадах вартісного інжинірингу. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. №38. С.205-214. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

.

Навчально-методичні праці:

3. Боліла Н.В., Шапошнікова І.О, Дудіна Е.В. Методичні вказівки до контрольної роботи “Аналіз економічного стану підприємства” студентів спеціальностей  051 ″Економіка″ К.:КНУБА – 2018-с.21.

4. Шапошнікова І.О Економіка будівництва. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики. уклад.: І.О. Шапошнікова/ – К.: КНУБА, 2018. – 28 с.

5. Стеценко С.П., Ізмайлова К.В., Гойко А.Ф., Гриценко О.С, Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шапошнікова І.О., Шевчук К.І., Салабай С.М. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та економічної частини дипломних проектів. – К.: КНУБА, 2018. – 24 с.

Монографії:

1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєлєнкова О.Ю., Шапошнікова І.О. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошникова И.А. Анализ подходов к определению причин перерасхода затрат строительных проектов. Будівельне виробництво. Серія: економічні науки. №61. 2016. с. 70-78. (Внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb). https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/issue/view/1

Матеріали конференцій:

2. Шапошникова И.А. Функции и задачи стоимостного инжиниринга в строительстве. Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м.Запоріжжя, 16 грудня 2016 року. Класичний приватний університет, 2016.  С. 107-110.

2003-2015 рр.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Шапошникова И.А. Эволюция концептуальных подходов к анализу сущности и структуры инжиниринга. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія “Економіка”. 2015. Т. 20. №5. С.157-162. (Внесене до МНБ Google Scholar)http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2015_20_5_36

2. Шапошнікова І.О. Оцінка вартості малоповерхових житлових будинків: основні підходи, проблеми, шляхи вдосконалення. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. 2014. №57. С.76-80. (Внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb.

3. Чуб В.Ф., Шапошнікова І.О., Дворнік В.В. Щодо нормативної бази для оцінки вартості відтворення малоповерхових житлових будинків. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. 2005. №1. С.29–33.

4. Дворнік В.В., Чуб В.Ф., Шапошнікова І.О. Щодо методології використання поправок під час визначення вартості будівель і споруд витратним методом. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. 2003. №8. С.49–51.

Методичні праці:

Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об’єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд. Видання офіційне. Держжитлокомунгосп України. Київ, 2004.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram