Шевчук Кирило Іванович

Шевчук Кирило Іванович – доцент кафедри економіки будівництва.

shevchuk.ki@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 423 А

Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Шевчук К.І., Гаврилюк В.Я. Визначення кошторисної
вартості проектних робіт за допомогою укрупнених показників трудомісткості. Шляхи
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. No
50. С. 123-129.

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/279149

Цифра Т.Ю, Вільницька Н.В., Шевчук К.І. Теоретичні підходи аналізу витрат життєвого циклу проекту будівництва та реконструкції спортивних і рекреаційних
закладів у Австралії. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування
ринкових відносин. 2022. No 50 (2). С. 153-161.

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/279154

Максим’юк Ю.С., Шевчук К.І. Функціональні аспекти системи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2022. Вип.  73. С. 90–97. (Наукове фахове видання України, категорія «Б») 

Скакун В.А., Шевчук К.І., Урахування еколого-економічних чинників при адмініструванні і ВІМ-моделюванні будівельними проектами. Програма та тези
доповідей. Архітектура та Будівництво: Відновлення України. Наука, Технологія, Практика: Міжнародний науково-технічний форум (17-18 листопада 2022 р., м. Київ). –Київ : Видавництво Ліра-К, 2022.– С. 365
https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнароднихнаукометричних баз:

Шевчук К.І. Інжиніринг служби замовника у будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 40-46.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнароднихнаукометричних баз:

 1. Шевчук К.І., Павлій С.В. Економічна довіра як передумова забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. Вип. 40. Економічний. К.: КНУБА, 2019. С. 113-118.

Матеріали конференцій:

 1. Шевчук К.І. Розвиток інжинірингу як засіб підвищення ефективності будівництва. Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.). КНУБА. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 312с.
 2. Участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» 23-24 травня 2019 р. КНУБА в якості члену Наукового журі форуму молодих вчених.

Навчально-методичні праці:

 1. Шевчук К.І. Основи кошторисного нормування. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. К.:КНУБА. 2018
 2. Шевчук К.І. Економіка будівництва. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації “Теплогазопостачання і вентиляція”. К.:КНУБА. 2018

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Шевчук К.І. Сердюченко Н.Б. Економічні інструменти управління ефективністю і конкурентоспроможністю виробництва (підприємства). «Будівельне виробництво». Вип.63. К.:БП НДІБП, 2018.

Матеріали конференцій:

 1. Шевчук К.І. Правові передумови розвитку інжинірингу в будівництві. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Матеріали Другої науково-практичної конференції, (Київ, 6 грудня 2018 р.) /Мін-во освіти і науки України, Київ, КНУБА та ін. Київ-Тернопіль: «Економічна думка», 2018. 283с

Монографії:

 1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] / Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Шевчук К.І. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. ( автором розроблено розділ 5.4.2. «Вартісний інжиніринг як дієвий інструмент збереження фінансової безпеки будівельного підприємства»).
 2. Шевчук К.І., Закорко П.П., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Алгоритм управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу/ Ефективна економіка 2017. №12 (Електрон. Ресурс) індексується в наукометричних базах даних Copernicus, BASE3

Навчально-методичні праці:

 1. Шевчук К.І. Основи кошторисного нормування у будівництві Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціалізації “Вартісний інжиніринг у будівництві”. КНУБА 2017. с.30.
 2. Шевчук К.І. Економіка будівництва. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціалізації “Теплогазопостачання і вентиляція”. КНУБА 2017. 40 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Шевчук К.І., Закорко П.П., Шевчук О.К. Розвиток інжинірингу як основа ефективності будівництва в Україні. Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61/2.

2015 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Шевчук К.І., Бородавко М.В. Вплив на економічну безпеку будівельних підприємств рівня корпоративної соціальної відповідальності. Будівельне виробництво. 2015. Вип. 59.C. 49-51.
 2. Гойко А.Ф., Шевчук К.І., Гриценко О.С., Сорокіна Л.В., Закорко П.П. Економіка проектування у будівництві. Навчальний посібник з грифом МОН України К.: КНУБА, 2015 236с. (особистий внесок: автором розроблено Розділ 3 «Ціноутворення на проектні роботи»).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram