Шевчук Кирило Іванович

Шевчук Кирило Іванович – доцент кафедри економіки будівництва

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6191-2666

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KCR-bbQAAAAJ

Web of science: https://publons.com/researcher/4850746/kyrylo-shevchuk/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Kirill-Sevcuk

shevchuk.ki@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 423 А

Освіта

Київський інженерно-будівельний інститут, 1973, Промислове та цивільне будівництво та здобув кваліфікацію “інженер-будівельник”. Диплом Я №805135

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

Наказ ректора №385/1 від 8.05.2018 “Про направлення на стажування в ДП “НДІБВ” від 7.05.18 по 7.06.18″. Направлений з 7.05.18р.

Довідка № 35 від 05.06.18 “Про те, що пройшов стажування в ДП “НДІБВ” від 7.05.18 по 7.06.18″. Пройшов стажування з 7.05.18 по 6.05.18 р.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 59 років. Науковий стаж роботи 21 рік (Трест “Укроргтехсільбуд” Мінсільбуду України, НДІ будівельного виробництва, УкрНДЦ “Екобуд”). Науково-педагогічний стаж 16 років.

З 2005 року працює на кафедрі економіки будівництва КНУБА на посаді доцента.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Дисципліна спеціальної підготовки (вартісний інжиніринг). (192Будівництво та цивільна інженерія”. “Промислове і цивільне будівництво”. “Основи кошторисного нормування у будівництві”).
 2. Економічне та антикризове управління підприємством (051 “Економіка”. “Економіка підприємства”).
 3. Спецкурс кафедри економіки будівництва. (192″Будівництво та цивільна інженерія”. 192.01″Промислове і цивільне будівництво”).
 4. Вартісний інжиніринг (051 “Економіка”.”Економіка підприємства”).
 5. Спецкурс кафедри економіки будівництва (192 “Будівництвота цивільна інженерія” (192.01″Промислове і цивільне будівництво”).
 6. Економіка підприємства та маркетинг (015.10 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології”).
 7. Економіка підприємства та маркетинг (015.11 “Професійна освіта. Машинобудування”).
 8. Економіка підприємства (6.05.05.03″Машинобудування”).
 9. Економіка підприємства (6.05.05.02″Прикладна механіка”.  Інженерна механіка”).

Науково-методична робота

Автором опубліковано 46 наукових, методичних праць та нормативних розробок.Серед яких;2 навчальних посібники; 8 Збірників галузевих норм часу на будівельні роботи;ДСТУ-Н Б.А.3.1-14:2010 “Настанова з проведення експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури” (Науковий керівник і відповідальний виконавець ДСТУ, розроблено вперше);Навчальний посібник “Економіка проектування”, 2015 (рекомендований МОН); Основи кошторисного нормування у будівництві: Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціалізації “Вартісний інжиніринг у будівництві” (розроблено вперше); Раніше також розроблена Робочий навчальний план спеціалізації “Вартісний інжиніринг у будівництві” (запроваджена у навчальному процесі в 2014/2015 н.р вперше.).

Брав активну участь у реформування будівельної галузі. Зокрема виступав на семінарах за такими темами:

“Особливості проведення приватизації у будівництві” (40 хв.) – семінар: “Досвід приватизації державного майна в будівництві на прикладі орендного підприємства “Вінницябуд”. Організатори семінару: Мінбудархітектури України, ФДМУ, Український будинок економічних та науково-технічних знань, КП “Вінницябуд”. Вінниця 5-6 червня 1993;

“Приватизація об’єктів незавершеного будівництва (30 хв.) – семінар: “Організація роботи служб замовника в сучасних економічних умовах”. Організатори семінару: Держкоммістобудування України, Волинський обласний виконавчий комітет. Луцьк 1-2 грудня 1994:

“Про удосконалення нормативних актів з приватизації об’єктів незавершеного будівництва (25 хв.) – семінар: “Досвід та шляхи удосконалення процесу приватизації незавершених будівництвом об’єктів”. Організатори: Держкоммістобудування України, ФДМУ. Одеса, 30 листопада 1995;

“Нормативне забезпечення приватизації об’єктів незавершеного будівництва” (45 хв.) – семінар “Нормативне та методичне забезпечення реформування економіки будівельного виробництва в ринкових умовах. Організатори семінару: Держкоммістобудування України, НВФ “Інпроект”.Одеса 25-26 квітня 1996 року.

Публікації:

2020 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнароднихнаукометричних баз:

 1. Шевчук К.І. Інжиніринг служби замовника у будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 40-46.

2019 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнароднихнаукометричних баз:

 1. Шевчук К.І., Павлій С.В. Економічна довіра як передумова забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. Вип. 40. Економічний. К.: КНУБА, 2019. С. 113-118.

Матеріали конференцій:

 1. Шевчук К.І. Розвиток інжинірингу як засіб підвищення ефективності будівництва. Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.). КНУБА. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 312с.
 2. Участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» 23-24 травня 2019 р. КНУБА в якості члену Наукового журі форуму молодих вчених.

2018 р.

Навчально-методичні праці:

 1. Шевчук К.І. Основи кошторисного нормування. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. К.:КНУБА. 2018
 2. Шевчук К.І. Економіка будівництва. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації “Теплогазопостачання і вентиляція”. К.:КНУБА. 2018

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Крикун К.В., Оліферук С.Л., Шевчук К.І. Сердюченко Н.Б. Економічні інструменти управління ефективністю і конкурентоспроможністю виробництва (підприємства). «Будівельне виробництво». Вип.63. К.:БП НДІБП, 2018.

Матеріали конференцій:

 1. Шевчук К.І. Правові передумови розвитку інжинірингу в будівництві. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Матеріали Другої науково-практичної конференції, (Київ, 6 грудня 2018 р.) /Мін-во освіти і науки України, Київ, КНУБА та ін. Київ-Тернопіль: «Економічна думка», 2018. 283с

2017 р.

Монографії:

 1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] / Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Шевчук К.І. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. ( автором розроблено розділ 5.4.2. «Вартісний інжиніринг як дієвий інструмент збереження фінансової безпеки будівельного підприємства»).
 2. Шевчук К.І., Закорко П.П., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Алгоритм управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу/ Ефективна економіка 2017. №12 (Електрон. Ресурс) індексується в наукометричних базах даних Copernicus, BASE3

Навчально-методичні праці:

 1. Шевчук К.І. Основи кошторисного нормування у будівництві Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціалізації “Вартісний інжиніринг у будівництві”. КНУБА 2017. с.30.
 2. Шевчук К.І. Економіка будівництва. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціалізації “Теплогазопостачання і вентиляція”. КНУБА 2017. 40 с.

2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Шевчук К.І., Закорко П.П., Шевчук О.К. Розвиток інжинірингу як основа ефективності будівництва в Україні. Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61/2.

2015 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Шевчук К.І., Бородавко М.В. Вплив на економічну безпеку будівельних підприємств рівня корпоративної соціальної відповідальності. Будівельне виробництво. 2015. Вип. 59.C. 49-51.
 2. Гойко А.Ф., Шевчук К.І., Гриценко О.С., Сорокіна Л.В., Закорко П.П. Економіка проектування у будівництві. Навчальний посібник з грифом МОН України К.: КНУБА, 2015 236с. (особистий внесок: автором розроблено Розділ 3 «Ціноутворення на проектні роботи»).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram