Сорокіна Леся Вікторівна

Сорокіна Леся Вікторівна – професор кафедри економіки будівництва, доктор економічних наук, гарант ОПП «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня.

sorokina.lv@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 314

У наукових фахових виданнях:

Anatoly Goiko, Lesya Sorokina, Ljudmila Shumak, Oleksandr and Artem Strakhov, Methodical tools for identification and quality control of design products, monograph: «Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications», 1 лютого 2023. (Методичний інструментарій ідентифікації та контролю якості проектної продукції).

Матеріали конференцій:

Lesya Sorokina, Anatoly Goiko, Ljudmila Shumak, Oleksandr Filippov and Danylo Bohatiuk Economic security of customers and contractors in removal of consequences armed aggression, The 4th International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2023), Khmelnytskyi, March 22-24, 2023. (Економічна безпека Замовників та Підрядників при усуненні наслідків збройної агресії).

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Shpakov A.,  Stetsenko, S.,  Shpakova H.,  Sorokina L.,  Akselrod R.  (2021)  Assessment of the Influence of Adaptability Factors on the Effectiveness of Managing Changes in Enterprises by Fuzzy Logic Scientific Horizons, 2021, 24(10), pр. 72–82.  SCOPUS  https://doi.org/10.48077/scihor.24(10).2021.72-82

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

Stetsenko S., Sorokina L., Izmailova K., Bielienkova O., Tytok V., Emelianova O. Model of a Company Competitiveness Control by Means of Artificial Intelligence Tools. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 9. No. 2, February 2021, рр. 60-65. https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08922021

Матеріали конференцій:

Сорокіна Л.В., Шумак Л.В. Цифровізація як нова реальність в області проектування та будівництва в Україні. Нові запити та можливості. Матеріали ІІІ Міжнародного форуму науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY 2021». м. Київ,1 жовтня 2021. С. 66 – 71. Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», Київ, Україна. С.72 – 79.

Сорокіна Л.В., Шумак Л.В. Економічні наслідки проектних робіт при спорудженні об’єктів соціального призначення у VUCA-СВІТІ. Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика» м. Київ. КНУБА, 26-27 жовтня 2021. С. 438 – 439.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

Stetsenko S., Bolila N., Sorokina L., Tsyfra T., Molodid O. Monitoring mechanism of resilience of the anti-crisis potential system of the construction enterprise in the long-term period. Еconomics, finance and management review. №3, 31-42. (Видання внесене до МНБ CrossRef (DOI: 10.36690); Google Scholar; National Library of Estonia; The ESTER e-catalog; PKP-Index; Eurasian Scientific Journal Index; Academic Recourse Index (ResearchBib); International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF); Advanced Science Index (Germany); ICI World of Journals (Poland); Directory of Research Journals Indexing (India)).

Bielienkova O., Stetsenko S., Sorokina L., Molodid O., Bolila N. System of preventive аction of construction enterprises on the basis of identification of anticrisis potential. Scientific Journal of Astana IT University. 2020. №3. 15-27. DOI: org/10.37943/AITU.2020.53.13.002

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Дослідження ціноутворюючих характеристик нерухомості за допомогою вейвлет-перетворень часових рядів. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 44. С. 3–16. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE)

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Дослідження резервів підвищення прибутковості підприємств будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 79-93.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Гойко А.Ф., Сорокіна Л.В., Скакун В.А. Емпіричне оцінювання безпеки економічного розвитку підприємств будівництва: європейський аспект. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019. № 40. С.3-18 (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE).

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Коваленко Є. С. Діагностіка ефективності використання виробничих факторів у будівництві засобами канонічного аналізу. Будівельне виробництво. 2019. №66. С.22-29

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Коваленко Є. С.. Бенчмаркінгове оцінювання надійності контрагентів будівельних підприємств у нестабільному економічному середовищі. Будівельне виробництво. 2019. №68. С. 78-84

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Цифра Т.Ю. Вейвлет-анализ структуры финансовых потоков при строительстве объектов социальной сферы в Украине. «Новая экономика. Спецвыпуск Экономика строительства №2». Минск, 2019.С. 27-36. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE)

Матеріали конференцій:

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Скакун В.А.. Емпіричне оцінювання безпеки економічного розвитку підприємств будівництва: європейський аспект. Ефективні технології в будівництві: програма та тези доп. міжнар. науково-технічної конф. Київ: КНУБА, 2019. С. 136-137

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Коваленко Є. С.. Просторова модель ціноутворення у будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 36. С.7-18. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE)

Матеріали конференцій:

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Скакун В.А.. Теоретико-прикладні аспекти управління фінансовою безпекою підприємств будівництва в умовах сезонних коливань. Ефективні технології в будівництві: програма та тези доп. IІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ 28-29 березня 2018. Київ: КНУБА, 2018. С. 130-131.

Монографії:

Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєлєнкова О.Ю. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Скакун В.А.. Управління борговою безпекою будівельного підприємства на засадах дейтамайнінгу. Будівельне виробництво. 2017. Вип.63.С.24-31

Гойко А.Ф., Сорокіна Л.В., Скакун В.А. СVР – механізм фінансової безпеки будівельних підприємств у нестійких економічних умовах. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2017. Вип. 35. С. 13 – 36.

Гойко А.Ф., Сорокіна Л.В.. Удосконалення методики економічного обґрунтування інвестиційних проектів як засіб запобігання зростанню незавершеного будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2017. Вип. 34.

Матеріали конференцій:

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Скакун В.А. Управління борговою безпекою будівельного підприємства на засадах дейтамайнінгу. Ефективні технології в будівництві: програма та тези доп. IІ Міжнар. науково-технічної конф., м. Київ, квітень 2017, Київ: КНУБА, 2017. С. 145-146.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Дослідження загроз інвестиційної безпеки будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2016. №61 2016/2. С. 11-20

2015 р.

Навчально-методичні праці:

Гойко А.Ф., Шевчук К.І., Гриценко О.С., Сорокіна Л.В., Закорко П.П. та ін. Економіка проектування у будівництві: навч. посіб. Київ: КНУБА, 2015. 236с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Скакун В.А. До проблеми вдосконалення методів прогнозування вартісних показників житлового будівництва. Будівельне виробництво. 2015. №59. С. 7-16

Монографії:

Сорокіна Л.В., Кочетков В.М., Камарицький Ю.С. Інноваційні методи оцінки банківського капіталу : монографія. Київ : ТОВ СІК ГРУП Україна, 2014. 244 с.

Єрмошенко М.М, Сорокіна Л.В., Чижов О.В., Єрмошенко А.М. Механізм впливу банків і страхових організацій на зниження тіньових грошових потоків : монографія. Київ : Національна академія управління, 2014. 304 с.

Єфіменко Т.І., Єрохін С.А., Богдан Т.П., Сорокіна Л.В. та ін. Боргова стійкість державних фінансів : монографія. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. 712 с.

Єфіменко Т.І., Єрмошенко М.М, Сорокіна Л.В. Фінанси інституційних секторів економіки України : монографія. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. 584 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram