Срипник Ольга Василівна

Срипник Ольга Василівна – доцент кафедри економіки будівництва, доктор філософії, спеціальність 051 «Економіка», галузь знань «Соціальні та поведінкові науки .

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5322-1075

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8opkDtQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Olha-Skrypnyk

https:// https://publons.com/researcher/5247923/olha-skrypnyk/

Web of Science Researcher ID CAF-8835-2022

skrypnyk.ov@knuba.edu.ua

Освіта

У 2004 році закінчила Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію «Викладач української мови й літератури».

У 2009 році закінчила ІПО Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Менеджмент» та здобула кваліфікацію «Менеджер-економіст».

У 2021 році закінчила навчання в аспірантурі КНУБА за ІІІ науково-кваліфікаційним рівнем підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка».

У 2022 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Формування маркетингової цінової політики підприємств будіндустрії в умовах економічної циклічності»

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

Грудень 2021 р. – курс «Використання цифрових технологій в навчальному процесі» у Центрі підвищення кваліфікації та дистанційної освіти Інституту права та сучасних технологій Київського національного університету технологій та дизайну. Сертифікат № 727-21.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 19 років. Педагогічний стаж – 15 років.

З квітня 2021 року – асисистент, з грудня 2021 р. – доцент кафедри економіки будівництва КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

«Гроші фінанси та кредит» , «Економіка підприємства» (051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування»).

Науково-методична робота

Автором опубліковано 16 наукових праць.

Напрями наукової діяльності

Ціноутворення на будівельні матеріали та вироби в умовах економічної циклічності

Публікації:

2022 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Скрипник О.В. Дослідження процесів ціноутворення на регіональних ринках автоклавного газобетону України у 2020 році на основі кластерного аналізу. Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва в умовах  формування ринкових відносин. 2022. №49(1). С. 206-222.

Матеріали конференцій:

 Скрипник О.В. Використання позабіржових ф’ючерсів як форма захисту підприємств будіндустрії та покупців будматеріалів від негативних наслідків економічної кризи. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 6-7 червня Київ. 2022.  С.85-87.

Публікації попередніх років:

1.Skrypnyk, O. Сonceptual principles of pricing in the aerated concrete market in Ukraine in the context of economic cyclicality. Three Seas Economic Journal. 2020. (4). Р.139-145.

2. Skrypnyk, O. Сluster analysis of regional markets of autoclavе aerated concrete in Ukraine by price level and supply level indicators. Economics, Finance and Management Review. 2021 (1). P. 12-22.

3. Скрипник О.В. Аналіз ступеня монополізації ринку та географічного розташування виробників газобетону в Україні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип.37. С. 98-107. (Видання внесене до МНБВАСЕ, Google Scholar, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).

4. Скрипник О.В. Факторний аналіз цін на ключові сировинні товари для виготовлення будівельних матеріалів та виробів в Україні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип.40. С. 119-129. (Видання внесене до МНБ ВАСЕ, Google Scholar, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).

5. Скрипник О.В. Оцінка впливу макроекономічних та галузевих факторів на ціни виробів з газобетону в Україні. Будівельне виробництво. 2019. № 66. С. 54-60. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus)

6. Скрипник О.В. Теоретичні основи формування механізму регулювання ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії. Економіка та держава. 2020. №5. С.197-203. (Видання внесене до МНБ Google Scholar Scientific Indexing Services (SIS) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.)

7. Скрипник О. В. Чинники зміни цін на будівельні матеріали та напрями їх державного регулювання в умовах циклічності. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №3 (69). С. 41 – 46. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus, НБУ ім. Вернадського).

8. Скрипник О. В. Формування маркетингової цінової політики виробників газобетону на регіональних ринках України. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2021. Вип.47(2). С.72-85.(Видання внесене до МНБ ВАСЕ, Google Scholar, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). Праці апробаційного характеру:

9. Скрипник О.В. Методичні підходи до формування механізму ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії України.. International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class – 2018». Київ, 2018. С.446–448.

10. Скрипник О.В. Факторний аналіз цін на вапно, цемент та гіпс в Україні конференції. Ефективні технології в будівництві: матеріали міжнародної ІV науково – практичної конф. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 135-136. 11. Скрипник О.В. Фактори ціноутворення на ринку газобетону в Україні Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С.242 -244.

12. Скрипник О.В. Мацапупура О.В. Прогнозування цін на сировину для виготовлення будівельних матеріалів та виробів. Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтнобудівельних робіт із застосуванням сучасних технологій. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції Івано-Франківськ: МЦ «Будівництво – сучасні технології». 2019.С. 46-48. (особистий внесок здобувача – проаналізовано вплив макроекономічних факторів на ціни ключових сировинних матеріалів)

13. Скрипник О.В. Механізм регулювання ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії в контексті розвитку будівельної галузі. Економікоуправлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. С.52-54.

14. Скрипник О.В. Галузеві та макроекономічні аспекти ціноутворення на будівельні матеріали та вироби. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С.189 – 190.

15.Скрипник О.В. Вплив економічної циклічності на ціноутворення будівельних матеріалів та виробів. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне: НУВГП, 2020. С.161-163.

16. Скрипник О.В. Непрямі методи державного регулювання цін. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні». Ніжин, 2019. С.54-

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram