Стеценко Сергій Павлович

Стеценко Сергій Павлович – завідувач кафедри економіки будівництва, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України. Відзначений знаками «Заслужений економіст України».

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1439-3581

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ik4sUxEAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57117757200

Web of science: https://publons.com/researcher/4852445/serhii-stetsenko/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Serhii-Stetsenko

stetsenko.sp@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 405 

Освіта 

У 1979 році закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси та кредит» та здобув кваліфікацію «економіст». У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук.

У 2019 році пройшов стажування у фінансовому управлінні департаменту КМДА, 06.06 – 05.07.2019. Наказ № 629/1 від 5.07.2019 р. Сертифікат В2 № Kj-A № 18/261 від 29.06.2018 р.

Рівень володіння англійською мовою – B2.


Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 45 років. Науково-педагогічний стаж 6 років. 

22 роки пропрацював на посадах в органах Державної податкової служби України. З 2015 року працює на кафедрі економіки будівництва в КНУБА на посаді завідувача кафедри. 

У 1979 році закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси та кредит» та здобув кваліфікацію «економіст», диплом №783191 Б-1 від 30.06.1979 р.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: «Узгодження ліквідності будівельних об’єктів та платоспроможності інвестора», диплом ДК № 048823 від 08.10.2008 р.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема: «Економічна безпека регіонів України в умовах розвитку інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», диплом ДД № 003436 від 26.06.2014 р. 

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2015 р. заступник головного редактора наукового видання, включеного до переліку фахових «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» (http://ways.knuba.edu.ua/about/e-board), член редакційної колегії журналу «Будівельне виробництво» (https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/issue/view/11/%E2%84%9666%20%282019%29).

Керівник НДР: “Моделі прогнозування індикаторів економічної безпеки будівництва” № 0119U103844.

У 2018 р. приймав участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента.

Підготував 5 кандидатів економічних наук.

Перелік навчальних дисциплін

1. Фінанси, гроші та кредит (051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент»).

2. Спецкурс за темою наукового дослідження (051 «Економіка»).

3. Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 051 «Економіка».

Науково-методична робота 

Автором опубліковано 31 наукових, методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник, 5 монографій.

Розробник 2 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Основні праці: навчальний посібник «Фінансовий аналіз та економічна діагностика» (2019), наукова стаття в журналі «Investment Management and Financial Innovations» (2017), що входить до науково-метричної бази даних Scopus.

Напрями наукової діяльності 

«Моделі прогнозування економічних індикаторів економічної безпеки будівництва»

Публікації:

2022 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Shpakov A.Stetsenko, S.Shpakova H.Sorokina L.Akselrod R.  (2021)  Assessment of the Influence of Adaptability Factors on the Effectiveness of Managing Changes in Enterprises by Fuzzy Logic Scientific Horizons, 2021, 24(10), pр. 72–82.  SCOPUS https://doi.org/10.48077/scihor.24(10).2021.72-82

Матеріали конференцій:

Стеценко С.П., Моголівець А.А., Чинчик А.А. Показники фінансової стійкості як основа секторального антициклічного управління. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». –Харків : ХНУВС, 2022. С. 925- 927.

Стеценко С.П., Моголівець А.А. Інституційні та правові основи регулювання фінансової стійкості будівництва. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 березня 2022 р. Ч. 1. Львів: ЛНУП, 2022. С. 67-68.

2021 р.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

Stetsenko S., Sorokina L., Izmailova K., Bielienkova O., Tytok V., Emelianova O. Model of a Company Competitiveness Control by Means of Artificial Intelligence Tools. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 9. No. 2, February 2021, рр. 60-65. https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08922021

2020р. 

Монографії:

 1. Стеценко С.П. Система національних рахунків в економіці. Розділ у колективній монографії / Економічне управління інноваціями. Київ, 2020 (Розділ 1.1.3 С. 102-111)

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 1. Stetsenko S., Bolila N., Sorokina L., Tsyfra T., Molodid O. Monitoring mechanism of resilience of the anti-crisis potential system of the construction enterprise in the long-term period. Еconomics, finance and management review. 2020. №3, 31-42.
 2. Bielienkova  O.,  Stetsenko S., Sorokina L., Molodid O., Bolila N. System of  preventive аction of construction enterprises on the basis of  identification of anticrisis potential. Scientific  Journal of Astana IT University.  2020. №3. 15-27. DOI:  doi.org/10.37943/AITU.2020.53.13.002 
 3. Stetsenko S.P., Tytok V.V., Emelianova O.M., Bielienkova O.Yu. and Tsyfra T.Yu. Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy. Journal  of Reviews on Global Economic.  2020. № 9. Р. 149–164. DOI:  https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.15 
 4. Stetsenko S.P., Khomenko O.М. Formation of conceptual approach to innovation of system- process management of economic stability of enterprises (Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємств). Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum, Central European journal for science and research (ISSN 2336- 3630). Praha, ČR Czech Republic, 2019. № 12 (64). Р. 29-35.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Аналітична оцінка і контроль дебіторської заборгованості будівельних підприємств за допомогою контрольних карт. Вісник НУВГП. Серія “Економічні науки”. Том 2, № 90. Рівне: НУВГП, 2020.

Матеріали конференцій:

 1. Стеценко С.П. Інституційне забезпечення у системі економічної безпеки держави. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне: НУВГП, 2020. С.162 – 163.
 2. Стеценко С., Моголівець А., Чинчик А. Циклічна компонента фінансової кризи 2020 р. та її вплив на будівництво. Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. Київ: КНЕУ, 2020. – С. 243–245.
 3. Стеценко С.П., Моголівець А.А. Механізм антициклічного управління фінансовою стійкістю підрядного будівельного підприємства Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (13 травня 2020 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. – Луцьк, 2020. –с.154-155.
 4. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Механізм управління системою економічної безпеки будівельного підприємства як інструмент антикризової політики. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ: КНУБА, 2020. С. 25-27.
 5. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Особливості фінансів будівельної галузі. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ: КНУБА, 2020. С. 54-56.

2019 р. 

Монографії:

 1. Hryhorovskyi P. Ye., Stetsenko S. P., Menejljuk O. I., Khyzhniak V. O., Ryzhakova G. M.. (2019) Multiple criteria model for proving investment and construction project efficiency. Organizational and technological model engineering in the construction industry : collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres. SENSE. DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.36059/978-966-397-165-0/26-44
 2. Tugai O. A., Hryhorovskyi P. Ye., Khyzhniak V. O., Stetsenko S. P., Bielienkova O. Yu., Molodid О. S., Chernyshev D.O.(2019) Strategic aspects of economic security level formation as a precondition for building safety. Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry: collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-166-7/62-76

Навчально-методичні праці:

 1. Стеценко С. П., Сорокіна Л.В., Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз та економічна діагностика: навч. посіб.. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ: КНУБА, 2019. – 158 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Стеценко С.П., Ільїна Т.А. Ієрархічна модель оцінювання інфраструктурних ризиків підприємницької діяльності у будівництві. Наукові праці НДФІ. 2019. Вип. 1. С. 74-84. (НБД: Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus)
 2. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Ключові детермінанти формування антикризового потенціалу будівельних підприємств [Електрон.]. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 7 (217). С. 23-45.
 3. Стеценко С.П., Локтіонова Я.Ф. Адміністрування економічною безпекою підприємств із залучення компонент теорії нейронних мереж: прикладний аспект. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. ІІІ. Матеріали Третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2019. В 2-х ч. Ч. 2. С. 43-46

Матеріали конференцій:

 1. Стеценко С.П., Цифра Т.Ю. Міжнародний рейтинг доступності житла та місце у ньому України. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, С. 137-138.
 2. Стеценко С.П., Бєлєнкова О.Ю. Методичний підхід до визначення впливу сезонних коливань на вартість будівельних матеріалів. Науково-практ. Конференція «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів-2019», Івано-Франківськ, 2019. С. 37-38.
 3. Стеценко С.П., Палій С.В. Економічна складова ділової репутації. Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.) КНУБА – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 312 с.

2018 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Стеценко С.П., Беленков А.Ю., Антропов Ю.В. Прогнозування економічної стійкості (на прикладі малих будівельних підприємств України). Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 36. С. 73-77. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE

Матеріали конференцій:

 1. Стеценко С.П., Гавриков Д.О., Мельник А. В. Оцінка економічної безпеки будівельних підприємств в умовах зовнішньоекономічної діяльності IІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 28-29 березня 2018, С. 131-132.

Навчально-методичні праці:

 1. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Гроші та кредит: метод. вказівки до виконання практичних занять: для студентів спеціальностей 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування” та 073 “Менеджмент” всіх форм навчання. – Київ: КНУБА, 2018. – 52 с.
 2. Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками: метод. вказівки до виконання контрольн. роботи та економічної частини дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” спец. 192 “Буд-во та цивільна інженерія” галузь знань 19 “Архітектура та буд-во”. – Київ: КНУБА, 2018. – 22 с.

2017 р. 

Монографії:

 1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєлєнкова О.Ю. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: КНУБА, 2017. 404 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Marchuk T., Ryzhakov D., Ryzhakova G., Stetsenko S. Identification of the basic elements of the innovation-analitical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Finansial Innovation. 2017. № 14. рр. 12 -20. (Scopus)
 2. Бєлєнкова О.Ю., Стеценко С.П., Литвиненко О.В. Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С.179 ––185 (Видання внесене до МНБ Ulrich’s, Coperniscus, BASE)
 3. Стеценко С. П. Загальні імперативи формування мезорівня економічної безпеки. Будівельне виробництво, 2017. №63/2. С.47-51.

Матеріали конференцій:

 1. Локтіонова Я.Ф., Стеценко С.П. Adaptation for administration of internal audit of enterprises to the requirement of current economic control of the stakeholders of the construction project. [Текст]. Conference program and proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Build master class. (28.11-01.12.2017. Kyiv) Ukraine. Povitroflotski av.31.С.325-326.

2016 р.

Матеріали конференцій:

 1. Локтіонова Я.Ф., Стеценко С.П., Марчук Т.С. Інтегрована система індикації готовності девелопера до адмініструванням будівельним проектом в умовах змін. [Текст]. Збірник тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (3-4 листопада 2017 року, м. Київ). К.: КНУБА, 2016. С. 28-31.

2015 р.

Монографії:

 1. Федоренко В.Г., Воронкова Т.Є., Рижакова Г.М., Стеценко С.П. Інвестиційно-інноваційний розвиток в контексті економічної безпеки підприємства. Монографія: ДКС центр. Київ. 2015. 350с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram