Стеценко Сергій Павлович

Стеценко Сергій Павлович – завідувач кафедри економіки будівництва, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України. Відзначений знаками «Заслужений економіст України».

 

stetsenko.sp@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 405 

Стеценко С.П., Титок В.В., Лисиця Н.В., Мацапура О.В., Скрипник О.В., Чинчик А.А., Локтіонова Я.Ф. Гроші та кредит: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2023. 228 с.

Статті у наукометричних базах:

Стеценко С.П., Подойніцин С.В. Інструменти взаємодії зацікавлених сторін та адаптації бізнес-процесів у сучасному бізнес-середовищі. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2023. № 51(1). С. 90-99.

Конференції:

Подойніцин С.В., Стеценко С.П. Повоєнна відбудова економіки України. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 7-8 листопада, 2023, Київ.

Гуань Юнцзе, Гао Юй, Стеценко С.П. Енергоефективність будівництва як запорука сталого розвитку. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 7-8 листопада, 2023, Київ.

Гуань Юнцзе, Гао Юй, Стеценко С.П. Ефективність термомодернізації в житловому будівництві. Міжнародний науково-технічний форум « Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології», 15 листопада, 2023, Київ.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Shpakov A.,  Stetsenko, S.,  Shpakova H.,  Sorokina L.,  Akselrod R.  (2021)  Assessment of the Influence of Adaptability Factors on the Effectiveness of Managing Changes in Enterprises by Fuzzy Logic Scientific Horizons, 2021, 24(10), pр. 72–82.  SCOPUS https://doi.org/10.48077/scihor.24(10).2021.72-82

Матеріали конференцій:

Стеценко С.П., Моголівець А.А., Чинчик А.А. Показники фінансової стійкості як основа секторального антициклічного управління. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». –Харків : ХНУВС, 2022. С. 925- 927.

Стеценко С.П., Моголівець А.А. Інституційні та правові основи регулювання фінансової стійкості будівництва. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 березня 2022 р. Ч. 1. Львів: ЛНУП, 2022. С. 67-68.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

Stetsenko S., Sorokina L., Izmailova K., Bielienkova O., Tytok V., Emelianova O. Model of a Company Competitiveness Control by Means of Artificial Intelligence Tools. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 9. No. 2, February 2021, рр. 60-65. https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08922021

Монографії:

 1. Стеценко С.П. Система національних рахунків в економіці. Розділ у колективній монографії / Економічне управління інноваціями. Київ, 2020 (Розділ 1.1.3 С. 102-111)

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 1. Stetsenko S., Bolila N., Sorokina L., Tsyfra T., Molodid O. Monitoring mechanism of resilience of the anti-crisis potential system of the construction enterprise in the long-term period. Еconomics, finance and management review. 2020. №3, 31-42.
 2. Bielienkova  O.,  Stetsenko S., Sorokina L., Molodid O., Bolila N. System of  preventive аction of construction enterprises on the basis of  identification of anticrisis potential. Scientific  Journal of Astana IT University.  2020. №3. 15-27. DOI:  doi.org/10.37943/AITU.2020.53.13.002 
 3. Stetsenko S.P., Tytok V.V., Emelianova O.M., Bielienkova O.Yu. and Tsyfra T.Yu. Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy. Journal  of Reviews on Global Economic.  2020. № 9. Р. 149–164. DOI:  https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.15 
 4. Stetsenko S.P., Khomenko O.М. Formation of conceptual approach to innovation of system- process management of economic stability of enterprises (Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємств). Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum, Central European journal for science and research (ISSN 2336- 3630). Praha, ČR Czech Republic, 2019. № 12 (64). Р. 29-35.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Аналітична оцінка і контроль дебіторської заборгованості будівельних підприємств за допомогою контрольних карт. Вісник НУВГП. Серія “Економічні науки”. Том 2, № 90. Рівне: НУВГП, 2020.

Матеріали конференцій:

 1. Стеценко С.П. Інституційне забезпечення у системі економічної безпеки держави. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне: НУВГП, 2020. С.162 – 163.
 2. Стеценко С., Моголівець А., Чинчик А. Циклічна компонента фінансової кризи 2020 р. та її вплив на будівництво. Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. Київ: КНЕУ, 2020. – С. 243–245.
 3. Стеценко С.П., Моголівець А.А. Механізм антициклічного управління фінансовою стійкістю підрядного будівельного підприємства Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (13 травня 2020 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. – Луцьк, 2020. –с.154-155.
 4. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Механізм управління системою економічної безпеки будівельного підприємства як інструмент антикризової політики. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ: КНУБА, 2020. С. 25-27.
 5. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Особливості фінансів будівельної галузі. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ: КНУБА, 2020. С. 54-56.

Монографії:

 1. Hryhorovskyi P. Ye., Stetsenko S. P., Menejljuk O. I., Khyzhniak V. O., Ryzhakova G. M.. (2019) Multiple criteria model for proving investment and construction project efficiency. Organizational and technological model engineering in the construction industry : collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres. SENSE. DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.36059/978-966-397-165-0/26-44
 2. Tugai O. A., Hryhorovskyi P. Ye., Khyzhniak V. O., Stetsenko S. P., Bielienkova O. Yu., Molodid О. S., Chernyshev D.O.(2019) Strategic aspects of economic security level formation as a precondition for building safety. Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry: collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-166-7/62-76

Навчально-методичні праці:

 1. Стеценко С. П., Сорокіна Л.В., Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз та економічна діагностика: навч. посіб.. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ: КНУБА, 2019. – 158 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Стеценко С.П., Ільїна Т.А. Ієрархічна модель оцінювання інфраструктурних ризиків підприємницької діяльності у будівництві. Наукові праці НДФІ. 2019. Вип. 1. С. 74-84. (НБД: Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus)
 2. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Ключові детермінанти формування антикризового потенціалу будівельних підприємств [Електрон.]. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 7 (217). С. 23-45.
 3. Стеценко С.П., Локтіонова Я.Ф. Адміністрування економічною безпекою підприємств із залучення компонент теорії нейронних мереж: прикладний аспект. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. ІІІ. Матеріали Третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2019. В 2-х ч. Ч. 2. С. 43-46

Матеріали конференцій:

 1. Стеценко С.П., Цифра Т.Ю. Міжнародний рейтинг доступності житла та місце у ньому України. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, С. 137-138.
 2. Стеценко С.П., Бєлєнкова О.Ю. Методичний підхід до визначення впливу сезонних коливань на вартість будівельних матеріалів. Науково-практ. Конференція «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів-2019», Івано-Франківськ, 2019. С. 37-38.
 3. Стеценко С.П., Палій С.В. Економічна складова ділової репутації. Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.) КНУБА – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 312 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Стеценко С.П., Беленков А.Ю., Антропов Ю.В. Прогнозування економічної стійкості (на прикладі малих будівельних підприємств України). Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 36. С. 73-77. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE

Матеріали конференцій:

 1. Стеценко С.П., Гавриков Д.О., Мельник А. В. Оцінка економічної безпеки будівельних підприємств в умовах зовнішньоекономічної діяльності IІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 28-29 березня 2018, С. 131-132.

Навчально-методичні праці:

 1. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Гроші та кредит: метод. вказівки до виконання практичних занять: для студентів спеціальностей 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування” та 073 “Менеджмент” всіх форм навчання. – Київ: КНУБА, 2018. – 52 с.
 2. Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками: метод. вказівки до виконання контрольн. роботи та економічної частини дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” спец. 192 “Буд-во та цивільна інженерія” галузь знань 19 “Архітектура та буд-во”. – Київ: КНУБА, 2018. – 22 с.

Монографії:

 1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєлєнкова О.Ю. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: КНУБА, 2017. 404 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Marchuk T., Ryzhakov D., Ryzhakova G., Stetsenko S. Identification of the basic elements of the innovation-analitical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Finansial Innovation. 2017. № 14. рр. 12 -20. (Scopus)
 2. Бєлєнкова О.Ю., Стеценко С.П., Литвиненко О.В. Вплив сезонних коливань на вартісні параметри будівельного виробництва. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С.179 ––185 (Видання внесене до МНБ Ulrich’s, Coperniscus, BASE)
 3. Стеценко С. П. Загальні імперативи формування мезорівня економічної безпеки. Будівельне виробництво, 2017. №63/2. С.47-51.

Матеріали конференцій:

 1. Локтіонова Я.Ф., Стеценко С.П. Adaptation for administration of internal audit of enterprises to the requirement of current economic control of the stakeholders of the construction project. [Текст]. Conference program and proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Build master class. (28.11-01.12.2017. Kyiv) Ukraine. Povitroflotski av.31.С.325-326.

Матеріали конференцій:

 1. Локтіонова Я.Ф., Стеценко С.П., Марчук Т.С. Інтегрована система індикації готовності девелопера до адмініструванням будівельним проектом в умовах змін. [Текст]. Збірник тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (3-4 листопада 2017 року, м. Київ). К.: КНУБА, 2016. С. 28-31.

2015 р.

Монографії:

 1. Федоренко В.Г., Воронкова Т.Є., Рижакова Г.М., Стеценко С.П. Інвестиційно-інноваційний розвиток в контексті економічної безпеки підприємства. Монографія: ДКС центр. Київ. 2015. 350с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram