Суханевич Марина Володимирівна

Cуханевич Марина Володимирівна – професор кафедри  будівельних матеріалів, доктор технічних наук, доцент, член-кореспондент  Академії будівництва України. Відзначена подякою Міністерства освіти і науки України

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-9644-2852; Google Scholar – Суханевич Марина; Scopus Author ID: 57204847653; Web of Science – ResearcherID: L-9779-2018.

sukhanevych.mv@knuba.edu.ua, m.suhanevich@ukr.net                                    тел.: (044) 245-48-31, внутр. 1-15, кімната 257

Освіта:

У 1990 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів та конструкцій». Захистила дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1997) та доктора технічних наук (2020).

У 2016 році пройшла наукове стажування  в ДП «НДіПК Інститут будівельних матеріалів і виробів».

У 2020 році зараховане підвищення кваліфікації у вигляді захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У 2020 році пройшла наукове стажування  в Університеті фінансів, бізнесу та стахуванню в м.Софія, Республіка Болгарія.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 30 років. Науково-педагогічний стаж 14 роки.

З 1990 року по 2001 рік працювала  в КНУБА на посадах інженера, молодшого наукового співробітника та наукового співробітника НДІ в’яжучих матеріалів ім.В.Д.Глуховського.

З  2006 року працює на кафедрі будівельних матеріалів КНУБА асистентом (2006), доцентом (2008), з 2020 року по теперішній час – професор кафедри будівельних матеріалів.

Пройшла підготовку в аспірантурі (1990-1994) і докторантурі (2012-2015) КНУБА за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». Тема кандидатської дисертації «Неорганічні матеріали, що спучуються, на основі лужних в’яжучих систем», докторської − «Наукові засади отримання  гідроізоляційних  розчинів на основі  цементних композицій, модифікованих вуглецевими нанодобавками».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Будівельне матеріалознавство для гідротехнічного будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОП «Гідротехнічне будівництво»);
 2. Технологія будівельних композиційних матеріалів та виробів спеціального призначення (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів», магістр);
 3. Основи матеріалознавства (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»);
 4. Будівельні матеріали і поводження з відходами (101 «Екологія»).

Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП, ОПН «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»;

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 140 наукових, методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник. Розробник 4 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Основні праці: навчальний посібник «Поводження з відходами та їх використання  для одержання  будівельних матеріалів» (2011), шість наукових статтей в журналах «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» (2019), Materials Science and Engineering (2019, 2020), Material Science and Technologies  (2020), Materials Science Forum. (2016, 2020), що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS.

Напрями наукової діяльності:

Гідроізоляційні  та захисні  матеріали на основі  цементів, модифікованих комплексними  добавками, отриманими за нанотехнологіями.

Міжнародна та видавнича діяльність:

Організатор і учасник І  міжнародної науково-практичної конференції «Наноматеріали і нанотехнології у виробництві будівельних матеріалів».

Організаційна діяльність:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 при КНУБА за спеціальностями 05.23.05, 05.23.02 та 21.06.01.

Відповідальний секретарем Приймальної Комісії КНУБА (з 2017 року по теперішній час).

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

Д.т.н., проф. Суханевич М.В. за 2015-2020 р.р.

2015 р.

 1. Пушкарьова К.К. Вплив вуглецевих нанотрубок на морфологію новоутворень шлакомісткого цементу / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2015. – № 60. – С. 237-242.
 2. Пушкарьова К.К. Дослідження тріщиностійкості та корозійної стійкості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. //Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. –– №56. – 2015. – С. 141-146.
 3. Пушкарьова К.К. Гідроізоляційні штукатурні розчини на основі наномодифікованих цементів з добавками алюмосилікатів шаруватої будови / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – №55. -2015. – С. 42-48.
 4. Пушкарьова К.К. Вплив вуглецевих нанотрубок на процеси структуроутворення шлакомісткого цементного каменю / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2015. – №57. – С. 380-386.
 5. Суханевич М.В. Дослідження впливу водної поліуретанової дисперсії на властивості цементних композиційних матеріалів/ Суханевич М.В., Устименко М.Є.// Збірник наукових праць «Галузеве машинобудування, будівництво». – Полтава, ПолтНТУ ім. Конратюка, 2015. – № 3(45). – С.240-246. (Index Copernicus)
 6. Пушкарьова К.К. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Збірник наукових праць УрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – №115. – С.118-123. (Index Copernicus)
 7. Pushkarova K.K. The principles of composite construction penetrability waterproofing mortars with increased service life /Pushkarova K.К., Sukhanevych M.V., Bondar, K.V.//Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. -К: КНУБА,  – №2.- С.46-52. (Index Copernicus, JOUR Info, Scientific Indexing Services).
 8. Пушкарьова К.К. Наномодифікування цементної матриці як нова стратегія покращення властивостей бетону/ Пушкарьова К.К., Суханевич М.В.// Будівельний журнал, спецвипуск.- № 5-6, 2015.- С. 61.
 9. Sukhanevych M. Nanotubes and nanoplates as effective additives in cement/ M.Sukhanevych// Abstract book.  3-th International research and practice conference Nanothechnology  and nanomaterials» (NANO-2015).- L’viv: Eurosvit, 2015.- Р.215.
 10. Pushkarova K. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions/ Pushkarova K., Sukhanevych M., Martsikh A. // Procced of ICBM «International Conference Silicate Binders». – Brno, Czech Republic, 2015.- P.47
 11. Pushkarova K. Penetrability of waterproofing mortars: composition, properties, application features/ Pushkarova K., Sukhanevych M., Bondar, K.V// of 19-th International Baustoftagung Tagungsbericht IBAUSIL- Weimer, Germany, 2015.- T.2.- P.1273-1279.
 12. Пушкарьова К.К. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів/ Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С./«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті»: матер. 5-ї міжнародної науково-технічної конференції.-Х.:УДУЗТ, 2015.- С.28-29
 13. Суханевич М.В. Технологічні особливості використання водних поліуретанових дисперсій як складових гідроізоляційних сумішей на цементній основі /Суханевич М.В., Устименко М.Є./ Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- Вип.55.-К., –   С.70-76.
 14. Суханевич М.В.Технологія приготування сумішей як метод впливу на механічні властивості композиційних матеріалів на основі цементу і водної поліуретанової дисперсії з вуглецевими нанотрубками /Суханевич М.В., Устименко М.Є./ Зб.наук. праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди».- Рівне, НТВГ, 2015.- Вип.31. – С.345-352.
 15. Суханевич М.В.Углеродные нанотрубки в водной полиуретановой дисперсии – новая нанодобавка для цементных композиционных материалов /Суханевич М.В., Устименко М.Є./ БГИТУ (Брянский госуд. инжен-технологич ун-т) Матер 4-й научно-практич. Конф. «Проблемы инно-вационного биосферно-совмести-мого социально-экономического развития в строительном, жилищно-комунальном и дорожном комплексах», Брянск, Россия, 1-2 декабря 2015 Брянск, БГИТУ, 2015.- Т.1- С.152-154.
 16. Суханевич М.В. Тріщиностійкість цементних композицій, модифікованих водними поліуретановими дисперсіями з вуглецевими нанотрубками/ Суханевич М.В., Устименко М.Є./ Тези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Київ, 26-27 листопада 2015 -БудМайстерКласс 2015.- К.:КНУБА, 2015.- С.130-131
 17. Суханевич М.В. Використання терморозширеного графіту в якості модифікатора цемееннтних розчинів/ Суханевич М.В., Літвинюк І.О./ Тези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Київ, 26-27 листопада 2015р. – БудМайстерКласс 2015.- К.:КНУБА, 2015.- С.129-130.
 18. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з «Будівельне матеріалознавство» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.03061 «Менеджмент»/ Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О., Безсмертний М.П., Гасан Ю.Г., Суханевич М.В., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Бондаренко О.П., Якуш Є.Ю., Бондар К.В., Чистяков В.В., Лаповська С.Д./ К., КНУБА, 2015.- .112 с..

2016 р

 1. Пушкарьова К.К. Гідроізоляційні розчини на основі шлакомістких цементів, модифікованих вуглецевими нанотрубками в присутності алюмосилікатів шаруватої будови/ Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – №57. – 2016.- С. 128-134.
 2. Pushkarova K. Using of untreated carbon nanotubes in cement composition / Pushkarova K., Sukhanevych M., Marsikh A. // Materials Science Forum. – Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. – Vol. 865. – 6-11. (Scopus)
 3. Суханевич М.В. Особливості процесів структуроутворення цементних композицій,  наномодифікованих терморозширеним графітом/ Суханевич М.В., Мала О.В.// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, ОДАБА, 2016.- №62- С.165-170
 4. Sukhanevych M. Heatexpanded graphite is effective nanoadditives in cement /Sukhanevych// Abstract book. 4-th International research and practice conference Nanothechnology and nanomaterials» (NANO-2016).- L’viv: Eurosvit, 2016.- p.214.
 5. Суханевич М.В. Захисні покриття на основі цементів та водних поліуретанових дисперсій, модифікованих вуглецевими нанотрубками/ Суханевич М.В., Устименко М.Є./ Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- Вип.57.-К.; Тов. «Знання України» –   С.217-223.
 6. Пушкарьова К.К. Наномодифікування цементної матриці як нова стратегія покращення властивостей бетону/ Пушкарьова К.К., Суханевич М.В /Будівельний журнал, спецвипуск, № 5-6, 2015, c. 61.

2017 р.

 1. Суханевич М.В. Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів/М.В.Суханевич// Будівельні матеріали та вироби. –  №3-4 (95). -2017.- С.46-49.
 2. Суханевич М.В. Принципи композиційної побудови гідроізоляційних матеріалів на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками/ М.В.Суханевич// Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.-  Вип.58.- 2017.- С.149-157.
 3. Sukhanevych M. Repair solutions based on cement compositions modified with water polyurethane dispersion with carbon nanotubes/ Sukhanevych M., Ustymenko M./ Proceed. 3-th Intern. scientific- conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.202-203
 4. Investigation of the influence of the cement matrix on the properties of nano modified composites/ Sukhanevych M., Garazha V./ Proceed. 3-th Intern. scientific- conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.203.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів-іноземців ПЦБ/ Суханевич М.В. /К.,КНУБА,2017.- 36 с.
 6. Методичні рекомендацій до вивчення дисципліни «Теоретичні основи будівельного матеріалознавства» для студентів ТКД/ Суханевич М.В. /К.,КНУБА,2017.- 24 c.

2018 р.

 1. Суханевич М.В. Застосування нанорозмірних вуглецевих речовин для модифікації цементних композиційних матеріалів спеціального призначення/ Суханевич М.В. / «Будівлі та споруди спеціального призначення:сучасні матеріали та конструкції»: матер.  науково-практичної конференції.- К.:КНУБА, 2018.- с.22-24.
 2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (Матеріалознавство для гідротехнічного будівництва) для студентів спеціальності 192 «Б і ЦІ» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво»/ Суханевич М.В./ К.,КНУБА, 2018.- 20 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія композиційних будівельних матеріалів та виробів спеціального призначення» для магістрів спеціальності 192 «Б і ЦІ» ТБКВМ/ Суханевич М.В./ К., КНУБА, 2018.- 34 с
 4. Методичні вказівки Конспект лекцій з дисципліни «Технологія композиційних будівельних матеріалів та виробів спеціального призначення» для магістрів спеціальності 192 «Б і ЦІ» ТБКВМ/ Суханевич М.В./ К., КНУБА, 2018.- 48 с.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство (Матеріалознавство для гідротехнічного будівництва)» для студентів спеціальності 192 «Б і ЦІ» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво»/ Суханевич М.В./ К., КНУБА, 2018.- 32 с.

2019 р.

 1. Суханевич М.В. Гідроізоляційні та захисні розчини на основі цементів, модифікованих вуглецевими нанодобавками/ М.В.Суханевич/ «Актуальні проблеми інженерної механіки»: матер. VI  міжнародної конференції.- Одеса,ОДАБА,  20-24 травня 2019 р. – с. 280-281.
 2. Суханевич М.В. Бетони спеціального призначення на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками/ М.В.Суханевич, Д.В.Анопко/ «Актуальні проблеми інженерної механіки»: матер. VI  міжнародної конференції.- Одеса,ОДАБА,  20-24 травня 2019 р. – с. 278-279.
 3. Суханевич М.В. Наномодификация цементных композитов с исползованием отходов промышленности/ Суханевич М.В.  /Материалы  международной конференции «Архитектурно-строительный комплекс. Проблемы. Перспективы. Инновации». Новополоцк, Республика Беларусь, 28-29 ноября 2019 г.- Полоцкий Государственный университет.
 4. Суханевич М.В. Використання нанотехнологій для одержання цементних композиційних матеріалів /М.В.Суханевич/  «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»: матер.  IX міжн. науково-практичної конференції. – Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, с.148-149.
 5. Дослідження процесів температуропровідності вогнезахищеної деревяної стінки/ Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Суханевич М.В. Пінчевська О.О., Буйських Н.В., Лакида Ю.П./ Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 210-213.
 6. Estimation of  fire protection  efficiency of  articles made  from reed under  an external  action of  gasoline flame/ Tsapko, Yu., Tsapko, А., Bondarenko, O., Sukhanevych, M./ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 5. – No 5/10 (101), 2019. – pр. 23-30. (Scopus)
 7. Research of the process of spread of fire on beams of wood of fire-protected intumescent coatings/ Tsapko, Yu., Tsapko, А., Bondarenko, O., Sukhanevych, M, Kobryn ./IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012112. – 7 р. (Scopus)
 8. Особливості технології отримання нанокерамічних композиційних матеріалів/ Суханевич М.В., Авраменко М.О./ BMC-2019 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2019” November 2019, Kyiv, Ukraine С.244-245.
 9. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія композиційних будівельних матеріалів та виробів спеціального призначення» (частина 1 ) для магістрів спеціальності 192 «Б і ЦІ» ТБКВМ / Суханевич М.В./ К. , КНУБА,   – 42 с.

2020 р.

 1. Nanomodified cement composites for thin walled architectural structures/ Plugin, K. Pushkarova, M. Sukhanevych/ Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020)  IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012030 IOP Publishing. (Scopus)
 2. The study of the processes of structure formation in the system “portland cement-carbon nanotubes-surfactant” from the point of view of physicochemical mechanics of dispersed systems/ Plugin, K. Pushkarova, M. Sukhanevych/ Actual Problems of engineering Mechanics: Material Science and Technologies//Selected papers from 7-th Intern. Conference” Actual Problems of engineering Mechanics, Vol.864, pp.158-163. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. (Scopus)
 3. Наномодифіковані цементні композити для тонкостінних архітектурних конструкцій/ Пушкарьова К., Плугін А., Суханевич М./Тези доповідей IV міжнародної науково-практ. конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня  – С.273-275.
 4. Вивчення процесів структуроутворення в системі «портланд-цемент-вуглецеві нанотрубки-поверхнево-активна речовина» з позиції фізико-хімічної механіки дисперсних систем /Пушкарьова К., Плугін А., Суханевич М./ Тези доповідей VII міжнародної науково-практ. конф.«Актуальні проблеми інженерної  механіки», Одеса, 2020.- с. 134-136.
 5. Деякі аспекти вогнезахисту деревини спучуючим лаком/ Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Суханевич М.В., Ломага В.В. / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2020 р. – Харків, Україна. – С. 315-317.
 6. Research of mechanism of fire protection with wood lacquer/ Tsapko Yu., Lomaha V., Bondarenko O., M. Sukhanevych /Materials Science Forum. – Vol. 1006. – pp. 32-40. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. (Scopus).
 7. Властивості будівельних розчинів армованих волокном, що містять нанокремнезем /Суханевич М.В., Мазур В., Шевченко А./ International scientific – practical  conference  of  young scientists “Build master class»  Kyiv, 25.11-27.11 2020. С.174-175.
 8. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія композиційних будівельних матеріалів та виробів спеціального призначення» (частина 2 ) для магістрів спеціальності 192 «Б і ЦІ» ТБКВМ/ Суханевич М.В./ К., КНУБА, 2020.-     42 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram