Суханевич Марина Володимирівна

Cуханевич Марина Володимирівна – професор кафедри  будівельних матеріалів, доктор технічних наук, доцент, член-кореспондент  Академії будівництва України. Відзначена подякою Міністерства освіти і науки України

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-9644-2852; Google Scholar – Суханевич Марина; Scopus Author ID: 57204847653; Web of Science – ResearcherID: L-9779-2018.

sukhanevych.mv@knuba.edu.ua, m.suhanevich@ukr.net                                    тел.: (044) 245-48-31, внутр. 1-15, кімната 257

Освіта:

У 1990 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів та конструкцій». Захистила дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1997) та доктора технічних наук (2020).

У 2016 році пройшла наукове стажування  в ДП «НДіПК Інститут будівельних матеріалів і виробів».

У 2020 році зараховане підвищення кваліфікації у вигляді захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У 2020 році пройшла наукове стажування  в Університеті фінансів, бізнесу та стахуванню в м.Софія, Республіка Болгарія.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 30 років. Науково-педагогічний стаж 14 роки.

З 1990 року по 2001 рік працювала  в КНУБА на посадах інженера, молодшого наукового співробітника та наукового співробітника НДІ в’яжучих матеріалів ім.В.Д.Глуховського.

З  2006 року працює на кафедрі будівельних матеріалів КНУБА асистентом (2006), доцентом (2008), з 2020 року по теперішній час – професор кафедри будівельних матеріалів.

Пройшла підготовку в аспірантурі (1990-1994) і докторантурі (2012-2015) КНУБА за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». Тема кандидатської дисертації «Неорганічні матеріали, що спучуються, на основі лужних в’яжучих систем», докторської − «Наукові засади отримання  гідроізоляційних  розчинів на основі  цементних композицій, модифікованих вуглецевими нанодобавками».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Будівельне матеріалознавство для гідротехнічного будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОП «Гідротехнічне будівництво»);
 2. Технологія будівельних композиційних матеріалів та виробів спеціального призначення (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів», магістр);
 3. Основи матеріалознавства (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»);
 4. Будівельні матеріали і поводження з відходами (101 «Екологія»).

Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП, ОПН «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»;

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 140 наукових, методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник. Розробник 4 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Основні праці: навчальний посібник «Поводження з відходами та їх використання  для одержання  будівельних матеріалів» (2011), шість наукових статтей в журналах «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» (2019), Materials Science and Engineering (2019, 2020), Material Science and Technologies  (2020), Materials Science Forum. (2016, 2020), що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS.

Напрями наукової діяльності:

Гідроізоляційні  та захисні  матеріали на основі  цементів, модифікованих комплексними  добавками, отриманими за нанотехнологіями.

Міжнародна та видавнича діяльність:

Організатор і учасник І  міжнародної науково-практичної конференції «Наноматеріали і нанотехнології у виробництві будівельних матеріалів».

Організаційна діяльність:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 при КНУБА за спеціальностями 05.23.05, 05.23.02 та 21.06.01.

Відповідальний секретарем Приймальної Комісії КНУБА (з 2017 року по теперішній час).

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

Д.т.н., проф. Суханевич М.В. за 2015-2023 р.р.

2015 р.

 1. Пушкарьова К.К. Вплив вуглецевих нанотрубок на морфологію новоутворень шлакомісткого цементу / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2015. – № 60. – С. 237-242.
 2. Пушкарьова К.К. Дослідження тріщиностійкості та корозійної стійкості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. //Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. –– №56. – 2015. – С. 141-146.
 3. Пушкарьова К.К. Гідроізоляційні штукатурні розчини на основі наномодифікованих цементів з добавками алюмосилікатів шаруватої будови / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – №55. -2015. – С. 42-48.
 4. Пушкарьова К.К. Вплив вуглецевих нанотрубок на процеси структуроутворення шлакомісткого цементного каменю / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2015. – №57. – С. 380-386.
 5. Суханевич М.В. Дослідження впливу водної поліуретанової дисперсії на властивості цементних композиційних матеріалів/ Суханевич М.В., Устименко М.Є.// Збірник наукових праць «Галузеве машинобудування, будівництво». – Полтава, ПолтНТУ ім. Конратюка, 2015. – № 3(45). – С.240-246. (Index Copernicus)
 6. Пушкарьова К.К. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів / Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Збірник наукових праць УрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – №115. – С.118-123. (Index Copernicus)
 7. Pushkarova K.K. The principles of composite construction penetrability waterproofing mortars with increased service life /Pushkarova K.К., Sukhanevych M.V., Bondar, K.V.//Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. -К: КНУБА,  – №2.- С.46-52. (Index Copernicus, JOUR Info, Scientific Indexing Services).
 8. Пушкарьова К.К. Наномодифікування цементної матриці як нова стратегія покращення властивостей бетону/ Пушкарьова К.К., Суханевич М.В.// Будівельний журнал, спецвипуск.- № 5-6, 2015.- С. 61.
 9. Sukhanevych M. Nanotubes and nanoplates as effective additives in cement/ M.Sukhanevych// Abstract book.  3-th International research and practice conference Nanothechnology  and nanomaterials» (NANO-2015).- L’viv: Eurosvit, 2015.- Р.215.
 10. Pushkarova K. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions/ Pushkarova K., Sukhanevych M., Martsikh A. // Procced of ICBM «International Conference Silicate Binders». – Brno, Czech Republic, 2015.- P.47
 11. Pushkarova K. Penetrability of waterproofing mortars: composition, properties, application features/ Pushkarova K., Sukhanevych M., Bondar, K.V// of 19-th International Baustoftagung Tagungsbericht IBAUSIL- Weimer, Germany, 2015.- T.2.- P.1273-1279.
 12. Пушкарьова К.К. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів/ Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С./«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті»: матер. 5-ї міжнародної науково-технічної конференції.-Х.:УДУЗТ, 2015.- С.28-29
 13. Суханевич М.В. Технологічні особливості використання водних поліуретанових дисперсій як складових гідроізоляційних сумішей на цементній основі /Суханевич М.В., Устименко М.Є./ Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- Вип.55.-К., –   С.70-76.
 14. Суханевич М.В.Технологія приготування сумішей як метод впливу на механічні властивості композиційних матеріалів на основі цементу і водної поліуретанової дисперсії з вуглецевими нанотрубками /Суханевич М.В., Устименко М.Є./ Зб.наук. праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди».- Рівне, НТВГ, 2015.- Вип.31. – С.345-352.
 15. Суханевич М.В.Углеродные нанотрубки в водной полиуретановой дисперсии – новая нанодобавка для цементных композиционных материалов /Суханевич М.В., Устименко М.Є./ БГИТУ (Брянский госуд. инжен-технологич ун-т) Матер 4-й научно-практич. Конф. «Проблемы инно-вационного биосферно-совмести-мого социально-экономического развития в строительном, жилищно-комунальном и дорожном комплексах», Брянск, Россия, 1-2 декабря 2015 Брянск, БГИТУ, 2015.- Т.1- С.152-154.
 16. Суханевич М.В. Тріщиностійкість цементних композицій, модифікованих водними поліуретановими дисперсіями з вуглецевими нанотрубками/ Суханевич М.В., Устименко М.Є./ Тези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Київ, 26-27 листопада 2015 -БудМайстерКласс 2015.- К.:КНУБА, 2015.- С.130-131
 17. Суханевич М.В. Використання терморозширеного графіту в якості модифікатора цемееннтних розчинів/ Суханевич М.В., Літвинюк І.О./ Тези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Київ, 26-27 листопада 2015р. – БудМайстерКласс 2015.- К.:КНУБА, 2015.- С.129-130.
 18. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з «Будівельне матеріалознавство» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.03061 «Менеджмент»/ Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О., Безсмертний М.П., Гасан Ю.Г., Суханевич М.В., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Бондаренко О.П., Якуш Є.Ю., Бондар К.В., Чистяков В.В., Лаповська С.Д./ К., КНУБА, 2015.- .112 с..

2016 р

 1. Пушкарьова К.К. Гідроізоляційні розчини на основі шлакомістких цементів, модифікованих вуглецевими нанотрубками в присутності алюмосилікатів шаруватої будови/ Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – №57. – 2016.- С. 128-134.
 2. Pushkarova K. Using of untreated carbon nanotubes in cement composition / Pushkarova K., Sukhanevych M., Marsikh A. // Materials Science Forum. – Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. – Vol. 865. – 6-11. (Scopus)
 3. Суханевич М.В. Особливості процесів структуроутворення цементних композицій,  наномодифікованих терморозширеним графітом/ Суханевич М.В., Мала О.В.// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, ОДАБА, 2016.- №62- С.165-170
 4. Sukhanevych M. Heatexpanded graphite is effective nanoadditives in cement /Sukhanevych// Abstract book. 4-th International research and practice conference Nanothechnology and nanomaterials» (NANO-2016).- L’viv: Eurosvit, 2016.- p.214.
 5. Суханевич М.В. Захисні покриття на основі цементів та водних поліуретанових дисперсій, модифікованих вуглецевими нанотрубками/ Суханевич М.В., Устименко М.Є./ Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- Вип.57.-К.; Тов. «Знання України» –   С.217-223.
 6. Пушкарьова К.К. Наномодифікування цементної матриці як нова стратегія покращення властивостей бетону/ Пушкарьова К.К., Суханевич М.В /Будівельний журнал, спецвипуск, № 5-6, 2015, c. 61.

2017 р.

 1. Суханевич М.В. Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів/М.В.Суханевич// Будівельні матеріали та вироби. –  №3-4 (95). -2017.- С.46-49.
 2. Суханевич М.В. Принципи композиційної побудови гідроізоляційних матеріалів на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками/ М.В.Суханевич// Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.-  Вип.58.- 2017.- С.149-157.
 3. Sukhanevych M. Repair solutions based on cement compositions modified with water polyurethane dispersion with carbon nanotubes/ Sukhanevych M., Ustymenko M./ Proceed. 3-th Intern. scientific- conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.202-203
 4. Investigation of the influence of the cement matrix on the properties of nano modified composites/ Sukhanevych M., Garazha V./ Proceed. 3-th Intern. scientific- conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.203.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів-іноземців ПЦБ/ Суханевич М.В. /К.,КНУБА,2017.- 36 с.
 6. Методичні рекомендацій до вивчення дисципліни «Теоретичні основи будівельного матеріалознавства» для студентів ТКД/ Суханевич М.В. /К.,КНУБА,2017.- 24 c.

2018 р.

 1. Суханевич М.В. Застосування нанорозмірних вуглецевих речовин для модифікації цементних композиційних матеріалів спеціального призначення/ Суханевич М.В. / «Будівлі та споруди спеціального призначення:сучасні матеріали та конструкції»: матер.  науково-практичної конференції.- К.:КНУБА, 2018.- с.22-24.
 2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (Матеріалознавство для гідротехнічного будівництва) для студентів спеціальності 192 «Б і ЦІ» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво»/ Суханевич М.В./ К.,КНУБА, 2018.- 20 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія композиційних будівельних матеріалів та виробів спеціального призначення» для магістрів спеціальності 192 «Б і ЦІ» ТБКВМ/ Суханевич М.В./ К., КНУБА, 2018.- 34 с
 4. Методичні вказівки Конспект лекцій з дисципліни «Технологія композиційних будівельних матеріалів та виробів спеціального призначення» для магістрів спеціальності 192 «Б і ЦІ» ТБКВМ/ Суханевич М.В./ К., КНУБА, 2018.- 48 с.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство (Матеріалознавство для гідротехнічного будівництва)» для студентів спеціальності 192 «Б і ЦІ» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво»/ Суханевич М.В./ К., КНУБА, 2018.- 32 с.

2019 р.

 1. Суханевич М.В. Гідроізоляційні та захисні розчини на основі цементів, модифікованих вуглецевими нанодобавками/ М.В.Суханевич/ «Актуальні проблеми інженерної механіки»: матер. VI  міжнародної конференції.- Одеса,ОДАБА,  20-24 травня 2019 р. – с. 280-281.
 2. Суханевич М.В. Бетони спеціального призначення на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками/ М.В.Суханевич, Д.В.Анопко/ «Актуальні проблеми інженерної механіки»: матер. VI  міжнародної конференції.- Одеса,ОДАБА,  20-24 травня 2019 р. – с. 278-279.
 3. Суханевич М.В. Наномодификация цементных композитов с исползованием отходов промышленности/ Суханевич М.В.  /Материалы  международной конференции «Архитектурно-строительный комплекс. Проблемы. Перспективы. Инновации». Новополоцк, Республика Беларусь, 28-29 ноября 2019 г.- Полоцкий Государственный университет.
 4. Суханевич М.В. Використання нанотехнологій для одержання цементних композиційних матеріалів /М.В.Суханевич/  «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»: матер.  IX міжн. науково-практичної конференції. – Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, с.148-149.
 5. Дослідження процесів температуропровідності вогнезахищеної деревяної стінки/ Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Суханевич М.В. Пінчевська О.О., Буйських Н.В., Лакида Ю.П./ Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 210-213.
 6. Estimation of  fire protection  efficiency of  articles made  from reed under  an external  action of  gasoline flame/ Tsapko, Yu., Tsapko, А., Bondarenko, O., Sukhanevych, M./ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 5. – No 5/10 (101), 2019. – pр. 23-30. (Scopus)
 7. Research of the process of spread of fire on beams of wood of fire-protected intumescent coatings/ Tsapko, Yu., Tsapko, А., Bondarenko, O., Sukhanevych, M, Kobryn ./IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012112. – 7 р. (Scopus)
 8. Особливості технології отримання нанокерамічних композиційних матеріалів/ Суханевич М.В., Авраменко М.О./ BMC-2019 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2019” November 2019, Kyiv, Ukraine С.244-245.
 9. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія композиційних будівельних матеріалів та виробів спеціального призначення» (частина 1 ) для магістрів спеціальності 192 «Б і ЦІ» ТБКВМ / Суханевич М.В./ К. , КНУБА,   – 42 с.

2020 р.

 1. Nanomodified cement composites for thin walled architectural structures/ Plugin, K. Pushkarova, M. Sukhanevych/ Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020)  IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012030 IOP Publishing. (Scopus)
 2. The study of the processes of structure formation in the system “portland cement-carbon nanotubes-surfactant” from the point of view of physicochemical mechanics of dispersed systems/ Plugin, K. Pushkarova, M. Sukhanevych/ Actual Problems of engineering Mechanics: Material Science and Technologies//Selected papers from 7-th Intern. Conference” Actual Problems of engineering Mechanics, Vol.864, pp.158-163. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. (Scopus)
 3. Наномодифіковані цементні композити для тонкостінних архітектурних конструкцій/ Пушкарьова К., Плугін А., Суханевич М./Тези доповідей IV міжнародної науково-практ. конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня  – С.273-275.
 4. Вивчення процесів структуроутворення в системі «портланд-цемент-вуглецеві нанотрубки-поверхнево-активна речовина» з позиції фізико-хімічної механіки дисперсних систем /Пушкарьова К., Плугін А., Суханевич М./ Тези доповідей VII міжнародної науково-практ. конф.«Актуальні проблеми інженерної  механіки», Одеса, 2020.- с. 134-136.
 5. Деякі аспекти вогнезахисту деревини спучуючим лаком/ Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Суханевич М.В., Ломага В.В. / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2020 р. – Харків, Україна. – С. 315-317.
 6. Research of mechanism of fire protection with wood lacquer/ Tsapko Yu., Lomaha V., Bondarenko O., M. Sukhanevych /Materials Science Forum. – Vol. 1006. – pp. 32-40. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. (Scopus).
 7. Властивості будівельних розчинів армованих волокном, що містять нанокремнезем /Суханевич М.В., Мазур В., Шевченко А./ International scientific – practical  conference  of  young scientists “Build master class»  Kyiv, 25.11-27.11 2020. С.174-175.
 8. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія композиційних будівельних матеріалів та виробів спеціального призначення» (частина 2 ) для магістрів спеціальності 192 «Б і ЦІ» ТБКВМ/ Суханевич М.В./ К., КНУБА, 2020.-     42 с.

2021 р.

 1. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Cуханевич М.В. Аспекти розроблення вогнезахисних композицій для конструкцій з текстильних займистих виробів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 83. – С. 93-101. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-83-93-101. http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-10.pdf.
 2. Хімічні технології наномодифікації цементних композиційних матеріалів. проф. Суханевич М., ст. Одарченко Д., ст. Остапович І. / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 98-100.
 3. Марина Суханевич, Владислав Ткач, Владислав Галіца Технології відновлення залізобетонних споруд з використанням наномодифікованих цементно-полімерних розчинів/ Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 108-110.
 4. Суханевич М. В., Одарченко Д. Перспективи використання наномодифікованих цементних розчинів/ Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С 252-254. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf

2022 р.

 1. Цапко Ю.В., Cуханевич М.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Покращення вогнезахисту тканин інтумесцентним покриттям / Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2022. – Вип. № 49 (1).С. 29-37. – ISSN 2707-9376. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x. http://ways.knuba.edu.ua/article/view/259334/255982(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
 2. Tsapko, Y., Likhnyovskyi, R., Horbachova, O., Mazurchuk, S., Tsapko, А., Sokolenko, K., Matviichuk, A.,Sukhanevych, M. (2022). Identifying parameters for wood protection against water absorption. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (10 (120)), 71–81. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.268286 (Scopus)
 3. Tsapko Yu., Buiskykh N., Likhnyovskyi R., Horbachova O., Tsapko A., Mazurchuk S., Matviichuk A., Sukhanevych M. Establishing regularities in the application of dry pine wood. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 4, No 10 (118) 2022. P.51-59. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.262203. ISSN 1729-3774 (Scopus)
 4. Цапко Ю.В., Cуханевич М.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Вплив вогнезахисту на термічну деструкцію тканини / Збірник тез доповідей IХМіжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». -Одеса, 17-20 травня 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 25-27.

2023 рік

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ

Tsapko Yu., Likhnyovskyi R., Tsapko A.,  Kovalenko V., Slutskaya O., Illiuchenko P.,   Kravchenko R., Sukhanevych M. Determining the thermal-physical characteristics of a coke foam layer in the fire protection of cable articles with foaming coating. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2023, Vol. 2/10 (122) , P.22-30.

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.27550

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)

 

Serhii Buhaievskyi;  Volodymyr Maliar;  Alona Chumakova;  Iryna Nazarenko;  Maryna Sukhanevych. Mathematical planning of experiment in studying the properties of self-compacting concrete 9th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (TransBud 2021). AIP Conference Proceedings 2684, 040004 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0120104 (Публікація у науково-метричних базах даних)

Dmytro PluginSergii PanchenkoOleksii DudinSergii ZmiiVladyslava ZinchenkoMaryna Sukhanevych.A mechanism of the influence of the electrosurface properties of the cement hydration products on the diffusion coefficient of calcium cations. 9th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (TransBud 2021). AIP Conference Proceedings 2684, 040020 (2023) 

https://doi.org/10.1063/5.0120070 (Публікація у науково-метричних базах даних)

Tsapko Y., Sukhanevych M., Bondarenko O., Tsapko O., Sarapin Y. Investigation of Changes in the Process of Thermal Oxidative Destruction of Fire-Retardant Fabric. AIP Conf. Proc. 2840, 020009, (2023) https://doi.org/10.1063/5.0168781 (Scopus)

Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Kovalenko V., Slutska O., Illuchenko P., Kravchenko R., Sukhanevych M. Determining the thermalphysical characteristics of a coke foam layer in the fire protection of cable articles with foaming coating. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2 (10 (122)), pp. 22–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.275550 (Scopus)

Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Kasianchuk I., Kovalenko V., Nizhnyk V., Bedratiuk O., Sukhanevych M. Determining thermal and physical characteristics of wood polymer material for pipeline thermal insulation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 5 (10 (125)), 63–72. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.289341 (Scopus)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Суханевич М.,Макаренко C. Дослідження здатності геополімерів до аутогенного відновлення. Тези доповідей ІV науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції. Київ, 26-27.04.2023. КНУБА, 2023. С.143-144

Суханевич М., Чахоян В. Використання наномодифікованих цементних композицій для адитивних технологій будівництва. Тези доповідей ІV науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції. Київ, 26-27.04.2023. КНУБА, 2023. С.149-150

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram