ТЕРЕЙКОВСЬКА Людмила Олексіївна

ТЕРЕЙКОВСЬКА Людмила Олексіївна – професор кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, доктор технічних наук, доцент.

 tereikovska.lo@knuba.edu.ua, tereikovskal@ukr.net

(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 367

Загальна інформація. Освіта

У 1997 р. закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія і конструювання виробів із шкіри» та отримала кваліфікацію спеціаліст.

– 2003 – 2004 р. – методист кафедри інформатики і управляючих систем Київського славістичного університету;

– 2004 – 2010 р. – старший викладач кафедри інформатики і управляючих систем Київського славістичного університету;

– 2010 – 2015 р. – асистент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА);

– 2012 – 2016 р. – аспірант КНУБА;  

– 2016 – 2017 р. – асистент кафедри інформаційних технологій КНУБА;

– 2017 – 2019 р. – доцент кафедри кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії КНУБА;

– 2019 – 2021 р. – докторант кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики КНУБА;

– 2021 – 2023 р. – доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики КНУБА.

З вересня 2023 р. працює на посаді професора кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики КНУБА.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема кандидатської дисертації: «Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання».

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії.

У 2023 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема докторської дисертації: «Методологія автоматизованого розпізнавання емоційного стану слухачів системи дистанційного навчання».

Науково-педагогічний стаж 19 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності (підвищення кваліфікації – навчання в докторантурі; міжнародна діяльність – координатор міжнародної співпраці між Київським національним університетом будівництва і архітектури та Алматинським університетом енергетики і зв’язку).

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

Керівник науково-дослідної роботи «Нейромережеві методи, моделі та засоби інформаційної технології управління  емоційним станом слухачів системи дистанційного навчання»,  № держреєстрації: 0122U001768.

Керівник науково-дослідної роботи «Теоретичні основи інформаційної технології розпізнавання психоемоційного стану слухачів системи дистанційного навчання», № держреєстрації: 0121U110668.   

Свідоцтво про авторське право на службовий твір (комп’ютерна програма «Key points») – 122297 від 25.12.2023. CR2197251223. https://sis.nipo.gov.ua/
Свідоцтво про авторське право на службовий твір (комп’ютерна програма «Image segmentation») – 122295 від 25.12.2023. CR2181251223 https://sis.nipo.gov.ua/
 

Автором опубліковано понад 120 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 40 статей у фахових виданнях. Дані з наукометричної бази Scopus: h-індекс – 10 (загальна кількість публікацій – 32; загальна кількість цитувань – 250).

Напрями наукової діяльності:   розпізнавання голосових сигналів, розробка засобів біометричної аутентифікації, розпізнавання емоцій, інтелектуальні системи захисту інформації.

Отримала у 2023 р. сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2.

Перелік навчальних дисциплін

  1. «Методи і системи штучного інтелекту»для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології (Штучний інтелект)».
  2. «Моделювання задач штучного інтелекту» для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології (Штучний інтелект)».
  3. «Комп’ютерне документознавство» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
  4. «Моделі та методи прогнозування» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».
  5. «Математичне програмування» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».
  6. «Економіко-математичне моделювання» для студентів 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг».
  7. «Економіко-математичні моделі та методи в управлінні проектами» для студентів 2-го курсу заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг».
  8. Дипломне проєктування студентів освітнього рівня «магістр».

Науково-методична робота

Автором опубліковано 11 навчальних посібників, в тому числі 1 навчальний посібник з грифом МОН України. Розробник електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

   

Публікації 2024 р.
1. Дичка І.А., Радченко К.О., Терейковський І.А., Терейковська Л.О. Концептуальна модель процесу прогнозування навантаження на вебсервер. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Випуск № 54. 2024. C. 74-83.
 

Публікації 2023 р.

1. Дичка І.А., Терейковський І.А., Коровій О.С., Терейковська Л.О., Романкевич В.О. Оцінка ефективності засобів розпізнавання емоційної тональності фрагментів тексту. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 34 (73), № 3, Ч. 1, 2023, С. 130-135.

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/3-1_2023.pdf

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/20.pdf

2. Дичка І.А., Терейковський І.А., Дідус А.В., Терейковська Л.О., Бояринова Ю.Є. Оцінка ефективності засобів розпізнавання ключових слів у голосовому сигналі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 34 (73), № 3, Ч. 1, 2023, С. 123-129.

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/3-1_2023.pdf

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/19.pdf

3. Bushuyev S., Bushuyeva N., Bushuieva V., Bushuiev D., Tereikovska L. Dynamic Principles of Integrated Intelligence Model for Managing Innovation Projects. CEUR Workshop ProceedingsVolume 3453. P. 13 – 23. 2023. 4th International Workshop IT Project Management, ITPM 2023. (Scopus)

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85170578916&origin=resultslist&sort=plf-f

4. Liudmyla Tereikovska, Ihor Tereikovskyi.  Science, technology and innovation in the modern world : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 636 p.  Assessment of the possibilities of implementation of emotional state recognition technologies in the distance education system p. 86-108.

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-364-4-4

5. Liudmyla Tereikovska, Ihor Tereikovskyi. Science, technology and innovation in the modern world : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 636 p. Conceptual principles of neuronetwork recognition of phonemes in the voise signal of distance learning system members p. 109-135.

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-364-4-5

 

Публікації 2022 р.

1. Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, Olena Kryvoruchko, Oleh Tereikovskyi, Dmytro Tyshchenko, Tamara Franchuk. Speaker’s emotions recognition module based on the GoogleLeNet neural network. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

2. Yerulan Abaiuly, Ihor Tereikovskyi, Igor Sikorsky, Shynar Mussiraliyeva, Liudmyla Tereikovska, Denys Chernyshev, Adlet Nyussupov. The procedure of adapting the design parameters of the convolutional neural network during the speaker’s emotions recognition. 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies. SIST 2022. Nur-Sultan Kazakhstan 28-30 April 2022.

https://sist.astanait.edu.kz/wp-content/uploads/2022/04/Conference-program_updated.pdf

3. І. А. Терейковський, Л. О. Терейковська. Цифрова обробка сигналів та зображень: розпізнавання фонем в голосовому сигналі за допомогою нейронних мереж [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістр за освітньою програмою «Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,25 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 120 с. – Назва з екрана.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50137

4. І. А. Терейковський, Д. А. Бушуєв, Л. О. Терейковська. Штучні нейронні мережі: базові положення [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с. – Назва з екрана.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50135

5. Tereikovskyi, I., Hu, Z., Chernyshev, D., Korystin, O., Tereikovskyi, O. The Method of Semantic Image Segmentation Using Neural Networks. International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, 2022 (Scopus)  14(6), pp. 1–14

6. Tereikovskyi, I., Mussiraliyeva, S., Tereiovska, L., Nyussupov, A., Abaiuly, Y. The Procedure of Adapting the Design Parameters of the Convolutional Neural Network During the Speaker’s Emotions Recognition. SIST 2022 – 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, 2022 (Scopus) 

7. Терейковський І.А., Кулаков Ю.О., Терейковська Л.О., Терейковський О.І. Параметри оцінки ефективності засобів розпізнавання особи за райдужною оболонкою та сітківкою ока. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 33 (72), № 1 2022, С. 195-199.

http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/33-72-1

http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/29.pdf

8. Бушуєв С. Д., Кулаков Ю. О., Терейковська Л. О., Терейковський І. А., Терейковський О. І. Нейромережева модель детектування кордонів обличчя людини. Науково-технічний збірник «Управління розвитком складних систем» Київського національного університету будівництва і архітектури. 2022. Вип. 51. С. 5-11.

DOI: 10.32347/2412-9933.2022.51.5-11

http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/5-11.pdf

9. Терейковський І.А., Чернишев Д.О., Корченко О.Г., Терейковська Л.О., Терейковський О. І. Процедура застосування нейронних мереж для сегментації растрових зображень. Електронне фахове наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”. 2022. Том 2, № 18. С. 25-38. DOI: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.18.2

 

Публікації 2021 р.

1. Толюпа C., Пархоменко І., Терейковська Л., Квасніков В. Побудова систем виявлення кібератак за допомогою прихованої марківської моделі. Технічні науки та технології. – 2021.- № 1(23). – С. 53-61. DOI: 10.25140/2411-5363-2021-1(23)-53-61.

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/233544-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-534427-1-10-20210605.pdf

2. Hu Z., Tereikovskyi I., Korystin O., Mihaylenko V., Tereikovska L. (2021) Two-Layer Perceptron for Voice Recognition of Speaker’s Identity.  In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education III. ICCSEEA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1247, pp 508-517. Springer, Cham.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-55506-1_46

3.  Терейковська Л. Метод фільтрації біометричних параметрів на основі вейвлет-перетворень. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ­– 2021. – №42. – 95-103. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-42-14

http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/11

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/230-Article-Text-780-1-10-20210330.pdf

4. Liudmyla Tereikovska, Ihor Tereikovskyi, Aiman Beketova, Gabit Karaman and Nadiia Makovetska. Recognition of Speaker’s Emotion by Squeezenet Convolutional Neural Network. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 15th March 2021. Vol.99. No 5. Pages 1139-1148. [Scopus].

http://www.jatit.org/volumes/Vol99No5/12Vol99No5.pdf

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/12Vol99No5.pdf

5. Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Denys Chernyshev, Liudmyla Tereikovska, Oleh Tereikovskyi, Dong Wang, “Procedure for Processing Biometric Parameters Based on Wavelet Transformations”, International Journal of Modern Education and Computer Science(IJMECS), Vol.13, No.2, pp. 11-22, 2021.DOI: 10.5815/ijmecs.2021.02.02. [Scopus].

http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v13-n2/IJMECS-V13-N2-2.pdf

http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v13-n2/v13n2-2.html

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/IJMECS-V13-N2-2.pdf

6. Toliupa, S., Tereikovskyi, I., Tereikovska, L., Mussiraliyeva, S., Bagitova, K. “Deep Neural Network Model for Recognition of Speaker’s Emotion”, 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2020 – Proceedingsthis link is disabled, 2021, стр. 172–176, 9468017.

https://ieeexplore.ieee.org/document/9468017 [Scopus] DOI: 10.1109/PICST51311.2020.9468017

7. Toliupa, S., Tereikovska, L., Tereikovskyi, I., Doszhanova, A., Alimseitova, Z. “Procedure for Adapting a Neural Network to Eye Iris Recognition”, 2021 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2021 – Proceedingsthis link is disabled, 2021, стр. 167–171, 9468020.

https://ieeexplore.ieee.org/document/9468020 [Scopus]

 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram