ТИТОК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Титок Вікторія Вікторівна – доцент кафедри організації та управління будівництвом, кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені М. С. Буднікова.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9527-3006

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DYNZeKgAAAAJ

Web of science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/33256157

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Viktoriya-Tytok

tytok.vv@knuba.edu.ua, vp_tytok@ukr.net

тел. (044) 245-48-51, кімната 318

Освіта 

У 1999 році закінчила Київський національний університет будівництва й архітектури за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію «інженер-економіст». У 2018 році закінчила Київський національний університет будівництва й архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма Промислове і цивільне будівництво та здобула кваліфікацію інженер-будівельник. У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 2020 році пройшла наукове стажування в ТОВ «М.КОНСАЛЬТ». Також у 2020 році пройшла Міжнародне наукове стажування w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego UKSW wWarszawie „Uczciwość akademicka” (28 września – 11 listopada 2020 r.). Program przewidywał 180 godzin (ECNS 6 credits) wykladow oraz samodzielnej pracy. Наказ КНУБА №392/1 від 05.05.2021 р. Сертифікат KW-112020/062.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 22 роки. Науково-педагогічний стаж 22 роки.

З 2000 року працює на кафедрі організації та управління будівництвом в КНУБА на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

У 1999 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію інженера-економіста, диплом з відзнакою КВ №11781563 від 30.06.1999р. В 2018 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» та здобула кваліфікацію магістра, інженера-будівельника, диплом магістра з відзнакою М18 №062371 від 28.02.2018 р.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації «Інституційне забезпечення розвитку доступності житлового будівництва», диплом ДК №057427 від 24.09.2020р.

У 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри організації та управління будівництвом, атестат АД №008523 від 27.09.2021 р.

З 2015 р. секретар – технічні науки наукового видання, включеного до переліку фахових «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» (http://ways.knuba.edu.ua/about/editorialTeam).

Перелік навчальних дисциплін

 1. Планування кар’єри та професійний розвиток, Управління персоналом (051 «Економіка»).
 2. 2.Планування діяльності будівельного підприємства, Логістика (073 «Менеджмент»).
 3. Організація і управління будівництвом (192 «Будівництво та цивільна інженерія).
 4. 4.Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота 

Автором опубліковано 147 наукових, методичних праць. Розробник 3 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА: https://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=2613, https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3727,

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2218.

Основні праці: підручник «Організація будівництва» (2007), посібник «Будівельні крани» (2012).

Напрями наукової діяльності 

Організаційно-технологічне проектування будівельної діяльності; Розробка інноваційних методів організації будівельної діяльності, що відповідають сучасному рівню будівельного виробництва; Регулювання параметрів економічної, організаційно-технологічної, екологічної та соціальної доступності житла як детермінанти “зеленої економіки”.

Публікації:

2022 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Зельцер Р.Я., Титок В.В. Стимулювання інвестиційної діяльності в умовах відновлення інфраструктури та відбудови країни. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 50. Частина 1. Технічний. – К.: КНУБА, 2022. – С. 156-163 DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2022.50(1).156-163
 2. Титок В.В., Ємельянова О.М., Лаврухіна К.О. Розвиток будівельної сфери у воєнний час. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2022. № 11. https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/765/773 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.55
 3. Титок В.В., Ємельянова О.М. Вплив демографічного фактору на проекти житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, Вип. 49. – К.: КНУБА, 2022. – С. 79-91. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2022.49(1).79-91
 4. Меметов Айяр Назім огли, Титок В.В., Покотило Т.В. Теоретичні засади формування діджитал-стратегії в системі цифрової економіки. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 6(24). C. 345-353. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-6(24)-345-353

Матеріали конференцій:

 1. Ємельянова О.М., Титок В.В. Бенчмаркінг як інструмент стратегічного контролінгу у будівельній організації. Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. С. 220-223.
 2. Ємельянова О.М., Титок В.В. Значення контролінгу в управлінні будівельною організацією. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022): матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26-27 травня 2022 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. Т. 2. С. 244-245
 3. Титок В.В. Моделювання управління талантами щодо діяльності будівельних компаній. Програма та тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” (7-8 червня 2022 р., м. Київ). К.: Ліра-К, 2022. С. 45-48
 4. Сиволап Ю.В., Титок В.В. Особливості роботи служби замовника на різних етапах життєвого циклу об’єкта будівництва. Програма та тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” (7-8 червня 2022 р., м. Київ). К.: Ліра-К, 2022. С. 55-57
 5. Ємельянова О.М., Титок В.В. Вплив взаємозв’язку логістики та маркетингу на результати діяльності будівельних підприємств. Multidisciplinary academic research, innovation and results. Proceedings of the ХХII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic. 2022. Pp. 23-25. URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-research-innovation-and-results-two/ DOI: 10.46299/ISG.2022.1.22
 6. Бочковий В.В., Титок В.В. Утилізація осадів стічних вод. Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (01 серпня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2022. С. 61-63
 7. Бочковий В.В., Титок В.В. Концепція проведення реконструкції діючих об’єктів водовідведення. Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: Відновлення України. Наука, Технологія, Практика: Міжнародний науково-технічний форум (17-18 листопада 2022 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. – C. 135-136

Навчально-методичні праці:

 1. Климчук М.М., Титок В.В., Ільїна Т.А Когнітивні технології в економіці: методичні вказівки до вивчення дисципліни. К.: КНУБА, 2022. 32 с.
 2. Титок В.В., Ємольянова О.М. Планування кар’єри та професійний розвиток: методичні вказівки до вивчення дисципліни. К.: КНУБА, 2022. 52 с.
 3. Титок В.В., Бєлєнкова О.Ю., Лаврухіна К.О. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. К.: КНУБА, 2022. 48 с.

2021 р.

Статті у наукових виданнях інших держав:

 1. Galinsky O, Emelianova О., Tytok V. Risk Management in the Design of the Organization and Technology for the Construction of Buried Structures in Conditions of Compacted Development. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 10, No.1, January – February 2021, рр. 54-60
 2. Stetsenko S., Sorokina L., Izmailova K., Bielienkova O., Tytok V., Emelianova O. Model of a Company Competitiveness Control by Means of Artificial Intelligence Tools. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 9. No. 2, February 2021, рр. 60-65
 3. Tytok V., Bolila N., Ryzhakov D., Pokolenko V., Fedun I. CALS–Technology as a Basis of Creating Modules for Assessment of Construction Products Quality, Regulation of Organizational, Technological and Business Processes of Stakeholders of Construction Industry Under the Conditions of Cyclical and Seasonal Variations. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 10, No.1, January – February 2021, рр. 271-2762020р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Harkava V., Kibik О., Tytok V., Klym N., Chervinskaya L., Voit S. Economic security of the country for stable development. Ad Alta: Journal Of Interdisciplinary Research, 2021.Vol. 11, Issue 2, Special Issue XXII. Рр. 138-142. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»).
 2. Галінський О.М., Ємельянова О.М., Титок В.В. Управління ризиками при проектуванні організації та технології будівництва та їх реалізації. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, Вип. 48 (1) Технічний. К.: КНУБА, 2021. С. 124-137 DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.48(1).124-137
 3. Скрипник С.В., Титок В.В., Короленко О.Б. Сучасні методи управління витратами на підприємстві. Наукові перспективи: журнал. 2021. № 7(13) 2021. С. 255-266. 10.52058/2708-7530-2021-7(13)-255-266
 4. Stetsenko S., Tytok V., Emelianova O., Bielienkova O., Tsyfra T. The interrelation of digital technologies and оrganizational and economic mechanisms in сonstruction: adaptation to change management. International Review. Special Issue No.1 Part I, 2021, рр. 21-31 (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»).

Матеріали конференцій:

 1. Титок В.В. Маркетингова орієнтація діяльності учасників реалізації програм розвитку доступного житла в Україні. Socially competent management of corporations in a behavioral economy: Collection of scientific papers / resp. ed. Ondrej Mikulaš, Kostiantyn Pavlov, Karol Viktor, et al. European institute of further education, Podhájska, Slovak Republic, 2021. Pp. 109-111, Chapter I.
 2. Ємельянова О.М., Титок В.В. Особливості управління будівельною логістикою. «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of VII International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, April 15, 2021) / Financial And Economic Scientific Union, 2021. – Рр. 13-15
 3. Титок В.В. Фактори витрат, що впливають на розвиток доступного житла. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 листопада 2021 року) у 2-х ч. / за заг. ред. В. М. Лича. – Ч. 2. – Київ: КНУБА, 2021. – С. 58-61
 4. Титок В.В. Управління персоналом під час пандемії COVID-19. Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– C. 335-336
 5. Карасовський М.В., Титок В.В. Доступне і комфортне житло для людей з обмеженими можливостями. Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 467-468
 6. Титок В.В. Використання маркетингових концепцій у рамках державної програми «доступне житло». Corporate governance: strategies, processes, technology: V International scientific conference (October 22-23, 2021. Leipzig, Germany). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 74-78. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-145-9-18
 7. Титок В.В. Розвиток ринку доступного малоповерхового будівництва на регіональному рівні. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 22-23 жовтня 2021 р.). – Дніпро: ПДАБА, 2021. – С. 33-36.
 8. Титок В.В., Ємельянова О.М. Використання місцевих будівельних матеріалів при будівництві доступного малоповерхового житла. Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції: [матеріали ІІІ науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 року Київ: КНУБА). – С. 75-76
 9. Титок В.В. Механізми взаємодії учасників інвестиційно-будівельного процесу як об’єкт удосконалення інституційного забезпечення будівництва. «Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції». Зб. наук. праць наук. ред. В.С. Лукач – 22 квітня 2021 року. Ніжин: ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 126-130
 10. Климчук М.М., Поляк О.П., Титок В.В. Система управління ризиками підприємства: цифровізація, фінансування, інновації. Materials of the XXVI – the International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18 – 21, 2021, London, Great Britain. Рp. 120-123.
 11. Ємельянова О.М., Титок В.В. Роль виконавчої документації у підвищенні якості будівельної продукції. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021): матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 26-27 травня 2021 р.). – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – С. 230-231
 12. Яхнієнко О.О., Титок В.В. Переробка будівельного сміття як складова циркулярної економіки. Тези доповідей II Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку циркулярної економіки» до 50-річчя кафедри економіки підприємства та інвестицій. 20–21 травня 2021 року, Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. С. 70. – Режим доступу: https://lpnu.ua/tezy-dopovideymizhnarodnoyistudentskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferenciyi

Навчально-методичні праці:

 1. Климчук М.М., Тугай О.А., Титок В.В. Маркетинг: методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2021. – 20 с.
 2. Климчук М.М., Тугай О.А., Титок В.В. Управління персоналом: методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2021. – 20 с.

2020 р.

Статті у наукових виданнях інших держав:

 1. Stetsenko S.P., Tytok V.V., Emelianova O.M., Bielienkova O.Yu., & Tsyfra T.Yu. Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy. Journal of Reviews on Global Economic. 2020. № 9. рр.149-164. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.15

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Бєлєнкова О.Ю., Титок В.В. Формування конкуренції на ринках первинної нерухомості: теоретичні передумови, моделі, чинники. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 44. С. 147 – 164. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.147-164
 2. Познанська І.В., Титок В.В., Устенко А.О. Стратегія Блакитного океану і тактика її застосування в українських компаніях. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.23
 3. Титок В.В., Мороз Е.Г., Артюх Т.О. Управління проектами для розвитку ОТГ (кращі практики). Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2020. – №10 (42). https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6375
 4. Титок В.В. Будівництво доступного житла з використанням місцевих будівельних матеріалів. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 45. С. 154-165.

Матеріали конференцій:

 1. Ємельянова О.М., Титок В.В. Особливості системи управління якістю будівельної продукції // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29–30 квітня 2020 р.): у 2-х т. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 235-236.
 2. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В. Визначення тривалості будівельних робіт з урахуванням організаційно-технологічних умов їх виконання // Наука и образование: сб. тр. XIV Междунар. науч. конференции, 4-13 января 2020г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий: ХНУ, 2020. – с. 12-16.
 3. Титок В.В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку доступності житлового будівництва // Програма та тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». –К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – С. 164-165
 4. Титок В.В. Управлінська культура на будівельному майданчику як критерій якості будівельних робіт // Програма та тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. С. 132-133.
 5. Титок В.В. Академічна доброчесність: взаємодія викладача і студента // Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 28.09 – 11.10.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – С. 179-183
 6. Титок В.В. Інституційні аспекти реалізації програм розвитку доступного житла в Україні та у світі // Сучасні наукові підходи до модернізації економіки та фінансової системи країни: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17 жовтня 2020 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – C. 69-72.

Навчально-методичні праці:

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М., Шатрова І.А. Планування діяльності будівельного підприємства: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи. – К.: КНУБА, 2020. – 32 с.
 2. Шатрова И.А., Титок В.В., Демидова Е.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Розработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предпритятия): методические указания, задания и исходные данные для выполнения курсовой работы №1. – К.: КНУСА, 2020. – 20 с.
 3. Шатрова І.А., Титок В.В., Демидова О.О. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства): методичні вказівки, завдання та вихідні дані до виконання курсової роботи №1. – К.: КНУБА, 2020. – 20 с.

2019 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Титок В.В. Удосконалення системи регулювання поводження з відходами як екологічного параметра доступності житла. Управління розвитком складних систем. 2019. № 40. С. 225-230 DOI: 10.6084/m9.figshare.11970606
 2. Титок В.В. Вплив інституційного забезпечення на доступність житлового будівництва. Будівельне виробництво. 2019. № 68. С. 68-77
 3. Титок В.В. Компексний набір критеріїв оцінки доступності житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. №.42. С. 92-99. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.42.92-99
 4. Ємельянова О.М., Титок В.В. Управління якістю будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 41.С. 46 – 53. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.41.46-53
 5. Титок В.В. Організаційно-економічний механізм взаємодії учасників інвестиційно-будівельного процесу. Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник (економічні науки). – К.: НДІБВ, 2019 – № 66. – С. 72-78. https://doi.org/10.36750/252412555.66.73179
 6. Титок В.В., Ємельянова О.М. Розрахунок випадкових часових параметрів робіт в організаційно-технологічних моделях зведення каркасно-монолітного будинку / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць.-Київ: КНУБА, 2019. – Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – С. 37-45.

Матеріали конференцій:

 1. Демидова О.О., Нікогосян Н.І., Титок В.В., Шатрова І.А. Особливості застосування інструментарію маркетингових комунікацій в будівництві // Сучасні досягнення у науці та освіті: зб. пр. XІV Міжнар. наук. конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 234-238 с. ISBN 978-966-330-352-9
 2. Демидова О.О., Новак Є.В., Шатрова І.А., Титок В.В. Маркетингове забезпечення діяльності будівельного підприємства // Наука и образование (Science and education): сб. тр. XIII Междунар. науч. конф., 4-13 янв. 2019 г. Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницький: ХНУ, 2019. –С. 27-31.
 3. Yemelianova О., Tytok V. Analytical provisions for the quality management of construction project // Proceedings of the 1st International Symposium Intellectual economics. management and education, September 20, 2019. – Vilnius: Vilnius Gedeminas Technical University, 2019. – 145-148 p.
 4. Yemelianova О., Tytok V. Development of logistics in the construction industry // Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019. – Ljubljana: Ljubljana School of Business. 2019. – 228-231 p.
 5. Ємельянова О.М., Титок В.В. Методичні основи управління якістю будівельної продукції // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019): матеріали тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.): у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – 272-273 с.
 6. Титок В.В. Сучасні тенденції змін в управлінні персоналом на будівельному підприємстві // Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». –К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 56-57с.
 7. Титок В.В. Екологічна безпека як складова доступності // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні», м. Ніжин, 28 листопада 2019 р. – С. 68-70.
 8. Титок В.В. Кількісна і якісна оцінка інвестиційних проектів в житловому будівництві / В.В. Титок, О.В. Литвиненко, П.А. Сапіга // Тези доповідей XV загальноукраїнської науково-практичної конференції «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій. Управління вартістю життєвого циклу об’єктів», м. Івано-Франківськ, 3-7 червня 2019 р. – С. 50-52.
 9. Титок В.В. Организационно-экономические аспекты развития строительства социального жилья // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации [Электронный ресурс]: электронный сборник статей II международной научной конференции, Новополоцк, 28–29 нояб. 2019 г. / Полоцкий государственный университет; под ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020. – С. 453-458
 10. Титок В.В. Маркетинг взаємовідносин – сучасна управлінська концепція в будівельній галузі // Програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 83. ISBN 978-617-7748-24-2 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2019.pdf
 11. Титок В.В., Мішкіна Р.І. Адаптація житлового фонду до вимог маломобільних груп населення. // Програма та тези доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». –К.: «Видавництво Ліра-К», 2019. С. 194-195. ІSBN 978-617-7748-24-2. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2019.pdf
 12. Демидова Е.А., Титок В.В., Новак Е.В. Влияние зимних условий на параметры бетонирования: принципы определения, причины, методы оценки/ М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Бел. ж. д., Белорус. гос. ун-т транс.; под общ. ред. Ю. И. Кулаженко, – Гомель: БелГУТ, 2019. – 28-30 с.

Навчально-методичні праці:

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М., Нікогосян Н.І. Логістика: Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.- 56с.
 2. Климчук М.М., Тугай О.А., Титок В.В. Фінансове забезпечення: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2019. – 88 с.
 3. Демидова О.О., Титок В.В. та ін. Маркетинг: Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2019.- 32 с.
 4. Шатрова І.А., Титок В.В. та ін. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка й оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства): методичні вказівки до виконання курсової роботи №1. – К.: КНУБА, 2019. – 32 с.
 5. Шатрова І.А., Титок В.В. та ін. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві): методичні вказівки до виконання курсової роботи №2. – К.: КНУБА, 2019. – 28 с.
 6. Демидова О.О., Титок В.В., та ін. Основи маркетингу: Методичні вказівки до виконання практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.- 12 с.
 7. Галінський О.М., Ємельянова О.М., Титок В.В. Управління якістю: методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.– 32 с.

2018 р. 

Монографії

 1. Титок В.В. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації: монографія / за заг. ред. О.М. Лівінського та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 233 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Титок В.В. Доступність житла для населення: методичні аспекти та інституційні чинники. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 38. С. 147-158.
 2. Ємельянова О.М., Титок В.В. Проблеми застосування кадрового контролінгу на підприємствах будівельної галузі. Містобудування та територіальне планування. 2018. Вип. 68. С. 176-182.
 3. Нікогосян Н.І., Титок В.В., Цяцько О.О. Дослідження інфраструктури та вибір місця будівництва складу: логістичний підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 61–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.61 http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6415&i=10
 4. Шатрова І.А., Титок В.В. Оптимізація тривалості будівельних робіт у разі виконання їх комплексними бригадами. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип.35 Технічний. 2018.104-108 с.
 5. Шатрова І.А., Титок В.В., Нікогосян Н.І Організаційно-технологічних умови і їх вплив на ефективність процесу виконання робіт житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип.35 Технічний. 2018. С. 81-85

Матеріали конференцій:

 1. Титок В.В. Проблема плинності кадрів в організації будівельної сфери. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 7 груд. 2018 р., Частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – 125-128с.
 2. Демидова О.О., Нікогосян Н.І., Титок В.В., Шатрова І.А. Ігрове проектування як метод підвищення ефективності навчання спеціалістів будівництва // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XІІІ Междунар. науч. конф., 6–13 сент. 2018 г., г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий ФОП Ковальський В.В., 2018. – 155-158 с.
 3. Титок В.В. Система навчання персоналу в будівельній організації // Програма та тези доповідей IІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 97
 4. Демидова О.О., Новак Є.В., Шатрова І.А., Титок В.В. Організація проведення практичних занять методом аналізу конкретних ситуацій // Наука и образование: сб. тр. XI Междунар. науч. конференции, 4–13 января 2018 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2018. – 101-103с.

Навчально-методичні праці:

 1. Климчук М.М., Титок В.В. Вступ до системного аналізу: Збірник тестових завдань. – К.: КНУБА, 2018.- 24 с.
 2. Демидова О.О., Титок В.В., Нікогосян Н.І., Шебек М.О., Шатрова І.А. Маркетинг: Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальної роботи. – К.: КНУБА, 2018.- 24 с.
 3. Шебек М.О., Демидова О.О., Нікогосян Н.І., Титок В.В. Організація будівельного виробництва: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2018.- 24 с.
 4. Шебек М.О., Демидова О.О., Нікогосян Н.І., Титок В.В. Організація будівельного виробництва: Завдання, вихідні дані та склад курсового проекту. – К.: КНУБА, 2018.- 12 с.
 5. Шейко Ю.П., Титок В.В. Планування діяльності будівельного підприємства: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2018.- 28с.
 6. Шейко Ю.П., Титок В.В. Планування діяльності будівельного підприємства: методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2018.- 16 с.
 7. Тугай О.А., Нікогосян Н.І., Климчук М.М., Титок В.В. Управління будівництвом: конспект лекцій. – Київ: КНУБА, 2018 .-89 с.
 8. Титок В.В., Ємельянова О.М. Управління персоналом: Методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2018.- 20 с.

2017 р.

 1. Нікогосян Н.І. Демидова О.О., Шатрова І.А., Ємельянова О.М., Шебек М.О., Титок В.В. Організаційно-технологічні основи логістизації збуту будівельної продукції. Містобудування та територіальне планування. 2017. Вип. 65. С. 411-417. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201765.pdf
 2. Титок В.В. Управління організаційно-економічною надійністю розвитку міської території // Програма та тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. С. 148
 3. Тугай О.А., Климчук М.М., Нікогосян Н.І., Титок В.В. Управління будівництвом: Методичні вказівки до практичних занять.- Київ: КНУБА, 2017 .- 24 c.
 4. Климчук М.М., Нікогосян Н.І., Титок В.В. Управління якістю: методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2017. – 20с.
 5. Тугай О.А., Климчук М.М., Титок В.В., Ємельянова О.М. Управління якістю: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2017. – 76 с.
 6. Тугай О.А., Климчук М.М., Титок В.В. Управління проектною командою: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – Київ: КНУБА, 2017.- 24 с.

2016 р.

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015. Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт. [Чинний від 2016-10-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2016. 21 с. (Інформація та документація).
 2. Нікогосян Н.І., Демидова О.О., Титок В.В. Організаційно-економічні складові формування компенсаційного пакету в будівельній організації. Містобудування та територіальне планування. 2016. Вип.59. С. 418-424. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf
 3. Титок В.В. Сучасні напрями підвищення організаційно-технологічної надійності будівельного виробництва // Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. С. 88-89
 4. Демидова О.О., Титок В.В., Нікогосян Н.І., Шебек М.О. Оцінка впливу тривалості та інтенсивності робіт на площі тимчасових будівель і споруд. Нові технології в будівництві: науково-технічний збірник. – К., ДП НДІБВ, 2016. – Вип. 30. С. 63-66
 5. Титок В.В. Організація будівельного виробництва: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2016.- 20 с.
 6. Климчук М.М., Титок В.В., Нікогосян Н.І. Маркетинг: збірник задач і методичні вказівки до виконання практичних занять. – К.: КНУБА, 2016. – 24с.
 7. Савенко В.І., Демидова О.О., Титок В.В. та ін. Організація будівництва: методичні вказівки до побудови і розрахунку сітьових графіків графо-аналітичним та табличним способами з використання програми “NetGraf”. – К.: КНУБА, 2016.- 20 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram