Викладачі кафедри

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

 

КОВАЛЬСЬКА Гелена Леонідівна

завідувач кафедри,

доктор архітектури, професор,

член Національної спілки архітекторів України

Інформація про зав. каф. КОВАЛЬСЬКУ Г. Л.

Кадрові вимоги 2022_Ковальська Г.Л.

Участь у спеціалізованих вчених радах

Контактна інформація:

     e-mail: kovalska.gl@knuba.edu.ua; gelena.k@ukr.net

 • Гарант освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» до 2021 р.
 • “Гарант освітньо-наукової програми “Архітектура будівель і споруд” 2-го магістерського рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», з 2021 р.
 • Член редакційних колегій наукових фахових видань: “Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури”, “Регіональні проблеми архітектури та містобудування, Одеська державна академія будівництва”;
 • Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Харківському національному університеті будівництва та архітектури;
 • Керівництво аспірантами, підготовлено чотири кандидата наук (2013 р., 2017 р., 2020 р., 2021 р.);

Педагогічний стаж: з 2009 року.

Викладає дисципліни:

За ОНП «Архітектура будівель і споруд» другим (магістерським) рівнем:

 1. Методика наукових досліджень, ліцензування і патентування наукової продукції
 2. Методологія сучасних наукових досліджень в архітектурі
 3. Естетика та колористика архітектурного середовища
 4. Концептуальне архітектурне курсове і дипломне проектування

За ОНП «Архітектура та містобудування» третім (освітньо-науковим) рівнем

 1. Курс за науковою спеціальністю «Архітектура та містобудування»
 2. Спецкурс «Теоретичні основи архітектури»

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Докторська дисертація на тему “Містобудівні основи розвитку мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів”, спеціальність 18.00.04 “Містобудування та ландшафтна архітектура”, 2016 р.
 2. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Підручник/ [Л.М.Ковальський, А.Ю.Дмитренко, В.М.Лях та ін.]; за заг. ред. докт. арх., проф. Л.М.Ковальського, канд. техн. наук, доцента А.Ю. Дмитренка.-К.:ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 481 с.
 3. Tatyana Kashchenko, Gelena Kovalska. Features of the formation of modern higher educational institutions: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019.-75 p
 4. Архітектурне проектування навчальних закладів: навч. посібник /Г.Л.Ковальська. – Київ: Основа, 2010.–152с.
 5. Монографія «Архітектура вищих навчальних закладів. Університети 3-го тисячоліття» / під загальною редакцією докт. арх., проф. Л.М. Ковальського. – К. : Основа, 2011.
 6. Типологія громадських будинків і споруд: навчальний посібник / [Ковальський Л. М., Лях В. М., Дмитренко А. Ю., Ковальська Г. Л.];  під заг. ред. Л. М. Ковальського, В. М. Ляха. – К.: Основа, 2012. – 272 с.

Практична діяльність: науковець-практик в Українському центрі досліджень архітектурної спадщини, більше 10 років (за сумісництвом); науковий керівник у ТОВ «АБК «ЕКСТРА-ІНВЕСТ» (за сумісництвом)

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації, нагороди:

 

 ЮНАКОВ Сергій Федорович

Професор,

заслужений архітектор України,

лауреат Державної премії України

https://yunakov.com/about.html

 Контактна інформація:

e-mail: iunakov.sf@knuba.eda.ua, wecanall@ukr.net

GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?user=nikV7fgAAAAJ&hl=en&authuser=1

Педагогічний стаж: з 2005 року.

Викладає дисципліни:

 • Курс лекцій Прогностичні напрямки розвитку архітектури;
 • Концептуальне архітектурне проектування для магістрів.

Наукові інтереси: історія архітектури.

Практична діяльність: засновник, директор і головний архітектор в ТОВ «Архітектурне бюро «Юнаков та партнери». Автор значної кількості містобудівних комплексів, житлових і громадських будинків, реалізованих в Україні та закордоном.

 

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Юнаков_стажировка.pdf

 

 

 

 

САМОЙЛОВИЧ Валентин Васильович

професор, доктор технічних наук

Контактна інформація:

e-mail: valentin4985@gmail.com

 • ORCID ID 0000-0002-7064-3357

Педагогічний стаж:   28  років

Викладає дисципліни:

 • Курс лекцій «Вибір, оцінка та застосування архітектурного опорядження»
 • Архітектурне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальність 05.01.03 – технічна естетика) на тему «Методологічні основи проектування опорядження як складової дизайну інтер’єрів і екстер’єрів будівель»

– Спорудження і ремонт індивідуального житлового будинку / В.В.Самойлович, О.Г.Оніщенко, В.М.Першаков; за редакцією В.В.Самойловича. – К.: Урожай, 1993.-272 с. (Монографія)

– Самойлович В.В. Архітектурне опорядження будівель і споруд. Навчальний посібник для студентів  ВНЗ. – К., ІЗМН, 1997 – 175с.

– Самойлович В.В., Дорожкин О.В Вибір і раціональне застосування матеріалів  для архітектурного опорядження  будівель: навчальний посібник/ В.В. Самойлович В.В., Дорожкин О.В.-К.: КНУБА, 2011. – 112с.

–  Самойлович В.В. Архітектурне опорядження екстер’єрів та фасадні системи будівель і споруд : навчальний посібник. – Київ: КНУБА, 2018 – 120 с.

– Самойлович В.В. Дизайн  екстер’єрів житлових і громадських будівель.

Навчальний посібник/ В.В. Самойлович, Т.В. Малік//- К.: ТОВ “НВП

“ІНТЕРСЕРВІС” – 124 с.

Наукові інтереси:   Архітектурне  опорядження будівель і споруд, архітектурні конструкції будівель і споруд.

Стажування:    архітектурному бюро  ООО Юнаков ( Yunakov Architects), 2017 – 2018 н.р. (наказ10/92 від 21.11.2017).

 

 

КРАВЧЕНКО Ірина Леонідівна

доктор архітектури, доцент,

на посаді професора

Гарант освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» з 2022 р.

Контактна інформація:

e-mail: kravchenko.il@knuba.edu.ua, krav4ira73@gmail.com

Педагогічний стаж: з 2008 року.

Викладає дисципліни:

 • Спецкурс для магістрів «Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури об’єктів цивільного будівництва»
 • Архітектурне проектування
 • Дипломне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Теоретичні основи формування архітектури  закладів неформальної освіти: дис. докт.арх.:18.00.01/ Кравченко Ірина Леонідівна; КНУБА, Київ., 2021.
 • Принципи архітектурно-планувальної організації центрів медично-соціальної реабілітації дітей та підлітків з фізичними вадами: дис. канд. арх: 18.00.02/ Кравченко Ірина Леонідівна; КНУБА, Київ., 2013, 181 с.
 • Підготовка дисертації на здобуття наукового ступеня доктора архітектури. Тема дослідження «Теоретичні основи формування архітектури закладів неформальної освіти».
 • Iryna L. Kravchenko. Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine . Pozaformalne instytucje edukacyjne w systemie budynków obywatelskich na ukrainie. STRUCTURE AND ENVIRONMENT. Architecture, civil engineering, environmental engineering, energy and geomatic. Journal by the Kielce University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering and Faculty of Civil Engineering and Architecture. 1/2020. vol. 12,  P.20-28.  PL ISSN 2081-1500.  DOI: 10.30540/sae-2020-003 (BazTech, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index).
 • Курсове архітектурне проектування. Теоретичні основи: навчальний посібник. Теоретичні основи: навчальний посібник / Л.М. Ковальський та ін..; за заг. ред.. Л.М. Ковальського і Н.М. Шило. – Київ: КНУБА, 2018. – 114 с.

Всього більше 40 наукових праць.

Наукові інтереси: 

Архітектура будівель і споруд, архітектура закладів неформальної освіти, архітектурне формування сучасного інформаційно-освітнього простору громадських освітньо-рекреаційних центрів та комплексів.

Практична діяльність:

2001 – 2010 рр. – архітектор СПД з власною ліцензією на проектування

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

закінчила докторантуру КНУБА у 2018 році.

 

ДОРОХІНА ГАННА ІГОРІВНА

кандидат архітектури, доцент

Контактна інформація:

e-mail: dorokhina.gi@knuba.edu.ua, a.dorohina1982@gmail.com

Педагогічний стаж: з 2007 року.

В 2006 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури. Спеціальність «Архітектура будівель і споруд».

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями».

В 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри Теорії архітектури.

Викладає дисципліни:

Курс лекцій: «Методологія сучасних наукових досліджень в архітектурі»;

Архітектурне проектування на 1, 2 та 4 курсах, а також керує дипломами кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Дорохіна Г. І. Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями: дис. …кандидата архітектури: 18.00.02 / Дорохіна Ганна Ігорівна. – К., 2013. – 244 с.
 • Dorokhina G. Principles of network management of fitness facilities adapted for use by handicapped persons as a complex hierarchical system / Ganna Dorokhina // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach. – L&L Publishing. Titusville, FL, USA, 2012. – Vol. 4 “Technical Sciences”. – р. 47 – 50.
 • Дорохіна Г. І. Оцінка якості проектних рішень фізкультурно-оздоровчих споруд пристосованих для використання інвалідами / Ганна Ігорівна Дорохіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 31 . – С. 348 – 356.
 • Дорохіна Г. І. Динамічне збереження як засіб для підвищення ефективності функціонування міста / Ганна Ігорівна Дорохіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 44. – С. 15 – 21.

Наукові інтереси: засоби підвищення ефективності функціонування архітектурних об’єктів; оптимізація архітектурних рішень; оцінки якості проектних рішень, керування проектами в архітектурній та будівельній діяльності.

Практична діяльність:

З 2004 по 2012 рік архітектор ТОВ «ТАМ Дьомін М.М.» в майстерні Гершуні О.М та Яблонської Г.Д.

З 2016 по 2018 провідний архітектор мережі кінотеатрів ПрАТ «Мультиплекс-Холдінг», співавтор та головний архітектор 10 багатозальних кінотеатрів на території України.

2018 – 2020 рр провідний архітектор ТОВ «Мартін», «Stolitsa Group», управляючої компанії ТРЦ і БЦ «Retroville», керівник відділу архітектури служби замовника при будівництві та відкритті ТРЦ БЦ «Retroville».

Загалом побудовано більше 20 об’єктів, серед яких: інтер’єри апартаментів, малоповерхові житлові будинки, відділення банків, ресторани, кінотеатри, готель, торгово-розважальний центр, промислові споруди.

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

 • У 2015 році отримано кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт за напрямком «Архітектурне об’ємне проектування».
 • У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації архітекторів за «Програмою, погодженою Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Національної спілки архітекторів України» у Навчально-експертному центрі НСАУ.
 • У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації за програмою Інституту післядипломної освіти УКРСТЕНО «Дизайнерська система 3D Studio Max». http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Дорохина_стажировка.pdf

 

ПАНЧЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент, кандидат архітектури

Контактна інформація:

e-mail: panchenko.oo@knuba.edu.ua;

archfaculty.edu@gmail.com

Педагогічний стаж: з 2009 року.

Викладацька діяльність у ЗВО:

– Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури Архітектурний факультет кафедра Теорії архітектури (2009 –  до теперішнього часу);

– Ittihad Private University (ОАЕ) Архітектурний факультет кафедра архітектури будівель і споруд (2009-2011).

Викладає дисципліни:

 • Курси лекцій «Архітектурна діяльність в умовах ринкової економіки»; «Монетизація наукової продукції»
 • Архітектурне проектування
 • керівник дипломних проектів

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Дисертаційна робота на тему «Принципи симетризації розвитку архітектурно-планувальної композиції міста»
 • Методичні вказівки “Симетризація архітектурно-планувальної композиції містобудівних ансамблів на в’їздах до найкрупніших міст”

Наукові інтереси: 

– містобудування та територіальне планування, сучасні проблеми архітектури та містобудування, дизайн архітектурного середовища –  проблеми і перспективи розвитку. Вивчення та аналіз сучасних тенденцій і перспективи розвитку соціальних кампусів для літніх людей. Універсальний дизайн, графічний дизайн, motion design, концептуальне проектування, Virtual Reality в дизайні та архітектурі;

– місце та роль крос-культурних особливостей в процесі глобалізації світу, міграційні процеси, механізми забезпечення національної безпеки в цих умовах;

– емпіричні дослідження вищої освіти. Освітні інновації та перспективи розвитку вищої освіти, модернізація сучасної вищої освіти України.

Інша діяльність:

– Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Експерт з акредитації освітніх програм

– Український культурний фонд

Експерт ради Інноваційний культурний продукт

– Громадська організація “NGO ReSURS”

співзасновниця

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації учасник значної кількості on-line курсів і програм підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів, закордонного стажування

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Панченко_стажировка.pdf

 

ОЛІЙНИК Олена Павлівна

доцент, старший науковий співробітник, доктор архітектури,

лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2006)

Контактна інформація:

e-mail: archiprestig@gmail.com

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192398502

 • Web of Science ResearcherID M-8955-2018

Педагогічний стаж: 17 років.

Викладає дисципліни:

 • Курс лекцій Стилістичні засади сучасної архітектури;
 • Дипломне проектування 6 курс;

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури на тему «Теоретико-методологічні основи формоутворення міських громадських просторів», 2021 р.

Посібники та монографії:

 1. Олійник О.П. Теорії і концепції дизайну: навч. посібник. – К., НАУ,ОЛДІ плюс, – 265 с., ілл. ISBN 978-966-289-401-1256 стор (16 др.арк)
 2. О.В. Чемакіна, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко, О.П. Олійник, Л.М. Акімова, О.В. Кузьмін. Дизайн систем візуальної інформації: навч. посібник / За заг. ред. В.О. Свірка – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 200 с. ISВN 978-966-289-216-1 (12,5др.арк.; 2,2 др.арк)
 3. Олійник О.П. Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації./ Чемакіна О.В., Рубцов А.А., Свірко В.О., Олійник О.П. – Київ: УНРНДІ ДЕ, 2017. – 191с.
 4. О.Олійник Хартія ЮНЕСКО-МСА p архітектурної освіти / Оновлена редакція, 2017 рік Укр. переклад О.Олійник Код доступу: http://nsau.org/…/uploads/2019/08/charter2017_UKR_new.pdf

Всього більше 150 наукових праць.

Наукові інтереси: збереження та охорона історико-культурної спадщини; реконструкція та ревалоризація історичних міст; формоутворення міських публічних просторів; просторовий аналіз; дизайн інтер’єру; архітектурна освіта; стилістика архітектури ХХ ст..

Практична діяльність:

 1. «Замок Свірж: Генеза. Розробка концепції ревіталізації та пристосування Замку в с. Свірж Перемишлянського району Львівської області». Головний координатор проекту, НСАУ, УКФ, 2018. Код доступу: https://tendermaster.com.ua/tender/32b68890f1014e3e8f0fa7ecb9cd5a24
 2. Член Освітньої комісії і Робочої групи «Архітектурна освіта» Міжнародної спілки архітекторів.
 3. Проект ЄС «Регіональне співробітництво щодо розвитку культурної спадщини, Регіональний координатор 2012-2014
 4. Член редакційної ради електронного журналу «Regional Cooperation for Cultural Heritage Development» (Національна політика щодо культурної спадщини ) Євросоюзу http://rcchd.icomos.org.ge/?l=G&m=4-4&JID=2;
 5. Історико-архітектурний опорний план м. Слов’янська 2- 4-й етапи» – науковий консультант. 2020.
 6. Історико-архітектурний опорний план з визначенням зон охорони пам’яток куль­турної спадщини та меж і режимів використання історичних ареалів м. Луцька Волинської об­ласті. 2017 – співавтор, автор розділів
 7. Історико-архітектурна інвентаризація забудови в межах території заводу «Арсенал» (керівник) 2018

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації учасник значної кількості курсів і програм підвищення кваліфікації, семінарів, закордонного стажування

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Олейник_стажировка.pdf

 

ХАРАБОРСЬКА Юлія Олександрівна

доцент, кандидат архітектури,

вчений секретар кафедри,

голова науково-методичної комісії архітектурного факультету КНУБА

 Контактна інформація:

e-mail: kharaborska.iuo@knuba.edu.ua

GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=23HfSToAAAAJ&gmla=AJsN-F7HKBxOjHGOxzE_1lkKmKkGHq0e2i9Q8f1cAH6KSebaqZnwS89Ds1p1MBPh5kq4y0lNtjE-bhEsjxtv6BUqPmFtUa52mf-kbCBLV98NAnbzavKAZka8T2RKTYFpgXTTzNqji6NVR_Gd6uLfPO6mAVbjN3MjNQ

Педагогічний стаж: з 1997 року.

Викладає дисципліни:

 • Курси лекцій: Прийоми архітектурно-планувальної організації об’єктів на складному рельєфі (арх. 5 курс); Методика наукових досліджень в галузі дизайну (ДН та ОДПМ 5 курс);
 • Архітектурне проектування (1, 2 курси);
 • Дипломне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Дисертація: «Методи оцінки і вибору рішень у процесі архітектурних досліджень сельбищних територій міст»

Наукові інтереси:  енергозберігаючі технології в архітектурі, архітектурна екологія, житлове будівництво

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Хараборс_ка_стажировка.pdf

 

КЕДРОВСЬКИЙ Петро Павлович

кандидат архітектури, доцент

Контактна інформація:

e-mail: Petr.kedrovskiy@gmail.comkedrovskyi.pp@knuba.edu.ua

GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F5WCpybA1PLNW1lJ1BYz2aQCnejORGwozEt_iWz1cq5UpFHdr6hwd71qAnIQlag3kLo4qgXtrn7B7SfC78ZBhuqG3Uc12ujRcmEWZzHqzRGDP7FJlFM0NYr0yhggP9Ky_8nTwMJ&user=NoHAbxAAAAAJ

Педагогічний стаж: з 1976 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурна композиція;
 • Архітектурне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Дисертація «Архитектурно-планировочное решение жилой застройки на основе принципа дифференциации жилых домов по типам квартир» Киев, КИСИ, 1984
 • Альбом-каталог «Гармонія лінії та кольору». Київ, КНУБА, 2019.

Наукові інтереси: дослідження композиційних закономірностей в архітектурному проектуванні.

Практична діяльність: проектування житлових будинків та камінів.

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації: «Укрндіпроектреставрації», 2017 р.

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/кедровский_стажировка.pdf

 

ГОМОН Ольга Олександівна

кандидат архітектури, на посаді доцента

Контактна інформація:

e-mail: gomon.oo@knuba.edu.ua, gomon_olga@ukr.net

В 2011 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд», кваліфікація архітектор.

2011 – 2014 роки аспірант КНУБА, тема дисертації «Архітектурно-планувальна організація освітніх комплексів дитячий садок-початкова школа». Керівники дисертаційного дослідження: д.арх., проф., Ковальський Л.М., д.арх., проф., Ковальська Г.Л.

Педагогічний стаж: з 2011 року.

Викладає дисципліни:

 • курс лекцій «Архітектурна екологія»;
 • архітектурне проектування.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Дисертація “Архітектурно-планувальна організація освітніх комплексів «Дитячий садок – початкова школа”, 18.00.02 – архітектура будівель і споруд, 2021 р.
 2. Гомон О.О. Функціонально-планувальна організація території навчально- виховного комплексу. – К.: КНУБА, 2014. – №3. – С. 207–213.
 3. Olha Homon. Method of calculation and nomenclature of new types of educational complexes “kindergarten – elementary school” within the housing development. 2016. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych,12(3), 62-69. https://doi.org/10.35784/teka.1109
 4. Olha Homon. Effect of modern teaching methods and new educational technologies on the creation of educational materials and the formation of teaching and educational complex “Kindergarden – Primary school”. STRUCTURE AND ENVIRONMENT. KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. PL ISSN 2081-1500. No. 2/2020. vol. 12,  P.59-65.

http://www.sae.tu.kielce.pl/2020/sae-2020-006.pdf

Наукові інтереси: 

Функціонально-планувальна структура та об’ємно-просторові рішення будівель і споруд.

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

01.10.2016 – 29.12.2016 р. Державний університет Люблінська Політехніка (Польща, м. Люблін) – викладач факультету «Архітектура і урбаністика»

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Гомон_стажировка.pdf

Стажування в університеті Collegium Civitas, м. Варшава, Польща, грудень 2022 рік.

 

АКОПНИК Світлана Володимирівна

доцент

 Контактна інформація:

e-mail: akopnyk.sv@knuba.edu.ua; akopnik.s@gmail.com

Педагогічний стаж: з 2010 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування
 • керівник дипломних проектів

Куратор студентських конкурсів:

 • Диплом куратора національного архітектурного студентського конкурсу STEEL FREEDOM, 2019 рік, 2020 р.
 • CERTIFICATE for being in active participant in VI International Scientific and Practical Conference “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS” 24 Hours of Participation KHARKIV 10-12 may 2020
 • куратор міжнародного конкурсу студентського проекту «Багатофункціональний комплекс в місті Сен-Дені, Франція», 2020 р.

Наукові інтереси:

 • Функція,форма та образ в архітектурі
 • Інженерно-технічні та технологічні чинники архітектурного формоутворення

Практична діяльність:

Автор та співавтор значної кількості проектів житлової і громадської архітектури (громадсько-офісні комплекси, торговельно-офісні, торгово-розважальні центри, житлові будинки,  дитячі дошкільні заклади в м. Києві, виставко-торговельний та офісний комплекс  в м. Дніпрі тощо)

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Акопник_стажировка.pdf

 

ГЕРШУНІ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

доцент

Контактна інформація:

e-mail: gershuni@knuba.edu.ua, gershuny@ukr.net

Педагогічний стаж: з 1991 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування
 • керівник дипломних проектів

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Всього 5 наукових праць у т.ч. 1 посібник, 2 методичні вказівки, 2 статті.

Наукові інтереси: 

Світова та вітчизняна практика в галузі архітектури, будівництва та дизайну інтер’єрів.

Практична діяльність:

З 1982 по 2003 рік на посаді провідного архітектора у державному інституті «Київсоюздорпроект» та приватних фірмах за напрямком архітектура та дизайн інтер’єрів на посаді головного архітектора проекту.

З 2003 року СПД з власною ліцензією на архітектурне та будівельне проектування. З 2013 року ліцензію замінено на кваліфікаційний сертифікат архітектора (АА №001194)

Реалізовані проекти:

 • Проект Південного мостового переходу через р.Дніпро в м.Києві
 • Проект реконструкції першого поверху корпусу заводу „Медапаратура” по пр.Червоних козаків, 21 для розміщення СТО автомототехніки, автомотосалону, магазину побутової техніки, офісних приміщень.
 • Розширення та ремонт санаторного комплексу „Деренівська купіль” в с. Н.Солотвино Ужгородського району Закарпатської області
 • Дизайн-проект міні готелю в комплексі «Вільні вітри» в с. Осмолода Івано-Франківської області
 • Дизайн-проекти магазинів «V-store», «SHI & HI» в м. Києві
 • Проект та дизайн-проект кінотеатрів «Оскар» в ТРЦ «Гулівер», ТРЦ «SMFRT PLAZA» в м.Києві

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

приватне підприємство «Юнаков та партнери». 2018рік.

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Гершуни_стажировка.pdf

 

ПЕКЕР Аркадій Йосипович

доцент

Контактна інформація:

email: peker.ay@knuba.edu.ua;  arkady.peker@gmail.com

Педагогічний стаж: з 1995 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування
 • керівник дипломних проектів

Наукові інтереси: – Індустріальние методи будівництва;

– Системні методи проектування масового житла;

Практична діяльність: Автор і головний архітектор проектів серій житлових будинків, побудованих в більш, ніж 30 містах СРСР: зональні серії типових проектів для міст Жанатас, Балхаш, Жайрем, Усть-Каменогорськ в Казахстані, 4-поверхові великопанельні і монолітні житлові будинки в м.Кировакан (Ванадзор) в Вірменії після Спитакского землетрусу;  серії житлових будинків у мм Дмітровград, Шадринськ, Алапаевск, Бодайбо, Николаевск-на-Амурі, Талон Магаданської області, Тюмені, Нижньому Новгороді і ін в Росії;  серії житлових будинків для будівництва в Україні з виробництвом виробів на ДСК в Куряжі, Феодосії, Запоріжжі, Києві;  20-22етажний каркасно-монолітний будинок в Києві і багато інших.

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Пекер_стажировка.pdf

 

 НІВІН Сергій Іванович

доцент

Контактна інформація:

e-mail: nivin.si@knuba.edu.ua; s.nivin17@gmail.com

GOOGLE SCHOLAR  https://scholar.google.com/citations?user=qNLy_vYAAAAJ&hl=ru

Педагогічний стаж: з 2011 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування
 • керівник дипломних проектів

Наукові інтереси: системні методи проектування громадських і житлових будинків і комплексів.

Вивчення методів і вирішення питань сучасного містобудування.

Методи формотворчості з використанням можливостей сучасних будівельних матеріалів при архітектурному проектуванні.

Практична діяльність: Автор і головний архітектор індивідуальних і типових проектів запроектованих і побудованих шкіл і шкільних комплексів, готелів, клубів, кінотеатрів, виставкових комплексів, музеїв, спортивних споруд і комплексів, мало і багатоповерхових житлових будинків і кварталів, офісів, храмів та ін. на Україні і за кордоном. Учасник вітчизняних і закордонних архітектурних конкурсів. Лауреат Республіканської молодіжної премії.

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Нивин_стажировка.pdf

 

БУЛКІН Максим Михайлович

асистент

 Контактна інформація:

email: bulkin.mm@knuba.edu.ua  maxbulkin@ukr.net

В 2010 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд», кваліфікація архітектор.

2011 – 2015 роки аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури, кафедри теорії архітектури, спеціальність 18.00.02 «Архітектурно-планувальна організація початкових шкіл вбудовано-прибудованого типу.» Науковий керівник –д. арх., проф. Ковальська Г.Л.

2012 р. Участь в міжнародному конкурсі на створення проекту багатофункціонального готельного комплексу в м.Будва (призове місце).

2015 р. Отримав нагороду від НСАУ, премія «Золота валюта».

 • Сертифікований архітектор за спеціальностю: “Архітектурне об’ємне проектування”;
 • З 2010 р. займається часною архітектурною практикою;
 • З 2015 Член НСАУ (Національна спілка архітекторів України).

Педагогічний стаж: з 2011 року.

Викладає дисципліни:

 • архітектурне проектування.

Наукові інтереси: 

Функціонально-планувальна структура та об’ємно-просторові рішення будівель і споруд.

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

 

Кантаурова Надія Анатоліївна

асистент

Контактна інформація:

email: kantaurova.na@knuba.edu.ua

В 2012 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури. Спеціальність «Дизайн архітектурного середовища», кваліфікація архітектор-дизайнер.

2016 – 2020 роки – аспірант кафедри теорії архітектури КНУБА.

З 2020 року – асистент кафедри теорії архітектури КНУБА.

Працює над дисертацією на тему: «Архітектурно-планувальна організація реабілітаційних центрів онкохворих дітей в Україні»

Педагогічний стаж:  з 2013р в ККБАД.   З 2020 року в КНУБА.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проєктування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Кантаурова Н. А.; Кpaвчeнкo I. Л. «Досвід проектування і будівництва реабілітаційних центрів для онкохворих дітей в країнах світу».

Кантаурова Н. А. «Прийоми формування внутрішнього простору реабілітаційних центрів для онкохворих дітей в Україні».

Наукові інтереси: Реабілітаційні центри для дітей, розробка реабілітаційних програм для онкохворих дітей, проектування реабілітаційних центрів для онкохворих.

Практична діяльність: Приватна практика, викладач у дитячій студії архітектури.

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації

 

                                КЕДРОВСЬКА Ія Петрівна

 

асистент

Контактна інформація:

e-mail: Chyshaya@gmail.com

GOOGLE SCHOLAR  https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6gHYfWsUcU5RaMm_u0HhHkQi-y9O8PetzVgxyzNufqkPuiXGFwgZay66bT31DCDrt09_03RiMbSuKT_ius5TtVS8pC-Dk4u_XR3yge8GJu6ehc11g2Tvw_3Sd1afmRqTOJBYut&user=U9TzApQAAAAJ

Педагогічний стаж: з 2021 року

Викладає дисципліни:

 • Архітектурна композиція;
 • Архітектурне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Кедровський П. П., Кедровська І. П., 2016, К питанню визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції, наук.-техн.зб. КНУБіА «Сучасні проблеми архітектури і містобудування». Наукова база «Копернікус», 45, с. 56-63
 2. Кедровська І. П., 2017, Цілісність композиції, наук.-техн.зб. КНУБіА «Містобудування та територіальне планування», 63, с. 189-192
 3. Кедровська І. П., 2017, Акцент в архитектурной композиции, журнал «European Journal of Technical and Natural Sciences» # 5 2017 (г. Вена, Австрия)

Наукові інтереси: дослідження композиційних закономірностей в архітектурному проектуванні.

Практична діяльність: проектування житлових будинків, трц, дитсадків та сзш.

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Даря Костянтинівна

асистент

  Контактна інформація:

e-mail: vasylchenko.dk@knuba.edu.ua

vasilchenko.dasha21@gmail.com

Педагогічний стаж: з 2018 року.

Викладає дисципліни:

 • Архітектурне проектування

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Написання дисертаційної роботи на тему: «Принципи архітектурно-планувальної організації закладів позашкільної освіти в структурі об’єднаних територіальних громад»

 • Авдєєва М. С., Васильченко Д. К. Відображення модерну в архітектурі Києва / Проблеми розвитку міського середовища: Наук. – техн.. збірник / – К.: ЦП «Компринт», 2016. – Вип. 2 (16). – С. 97- 102
 • Кравченко І. Л., Васильченко Д. К. Образ в архітектурі дитячих позашкільних закладів / Сучасні проблеми архітектури і містобудування: Наук. – техн.. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 49. – С. 165- 169
 • Daria Vasylchenko. Architectural periods of the Ukrainian non-formal education. Okresy architektoniczne ukraińskiej edukacji pozaformalnej. STRUCTURE AND ENVIRONMENT. Architecture, civil engineering, environmental engineering, energy and geomatic. Journal by the Kielce University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering and Faculty of Civil Engineering and Architecture. 1/2020 vol. 12 PL ISSN 2081-1500. DOI: 10.30540/sae-2020-004.

Наукові інтереси: 

Сучасні тенденції в галузі архітектури, урбаністики

Практична діяльність:

Архітектор в «УкрЛандшафтПаркПлюс»

 

Гусаков Володимир Миколайович

професор каф. теорії архітектури, сумісник

Канд. тех. наук, 00.83.78. інженерні конструкції, «Каркасные здания с эффективными стенами» ВАК У 2000 ДК 008378

заслужений архітектор України

Викладає дисципліни:

 • Законодавство, архітектурно-проектна справа та інтелектуальна власність

Смілка Владислав Анатолійович

професор каф. теорії архітектури, сумісник

Доктор технічних наук

05.24.01 – Кадастр та моніторинг земель;

тема дисертації «Методологічні основи геоінформаційного містобудівного моніторингу територій населених пунктів»,

Доцент кафедри теорії архітектури

Викладає дисципліни:

 • Законодавство, архітектурно-проектна справа та інтелектуальна власність

 повернутись на головну сторінку кафедри

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram