Вітовецька Тетяна Василівна

Доцент кафедри хімії, кандидат хімічних наук.

e-mail: vitovetska.tv@knuba.edu.ua

Тел: …; внутр. …; кімната 287

https://orcid.org/0000-0002-5213-4129

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

У 1997 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Хімія – хімія високомолекулярних сполук” отримавши кваліфікацію хіміка, викладача хімії.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності хімія високомолекулярних сполук (ДК № 022792 рішення президії Вищої Атестаційної комісії України від 10.03.2004 р). Тема дисертації: «Полімераналогічні перетворення в прищеплених кополімерах для створення функціональних матеріалів природоохоронного призначення».

У 2014 та 2018 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації при Інституті надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 23 роки. Науково-педагогічний стаж 22 роки.

З 2004 р працює в КНУБА на посаді доцента кафедри хімії.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Неорганічна хімія (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)..
 2. Органічна хімія. (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 67 наукових та навчально-методичних, праць серед яких, 29 статей, 2 авторських свідоцтв і патентів на винахід, п’ять статтей опубліковано у науковометричній базі Scopus, видано 12 методичних вказівок.

Публікації:

2024

 1. Pasichna O. O., Gorbatiuk L. O., Platonov M. O., Burmistrenko S. P. , Nezbrytska I. M., Godlevska O. O., Vitovetska T. V. POLLUTANTS AND THEIR POTENTIAL TOXICITY IN THE WATER BODIES OF THE “OLEKSANDRIYA” ARBORETUM (UKRAINE). Hydrobiological Journal. Vol. 60, 2024 Issue 1, pp. 69-83 DOI: 10.1615/HydrobJ.v60.i1.50
 2. Маценко О.В., Гречанюк І.М., Ковальчук Ю.І, Вітовецька Т.В. Особливості структури градієнтного композиційного матеріалу мідь-хром, отриманого методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Збірник праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 78-81, 2024р.

2023

 1. Hrechanyuk V. H., Hrechanyuk M. I., Shapovalov V. O., Kozyryev A. V., Hrechanyuk I. M., Koval’chuk Yu. I., Matsenko O. V., Vitovets’ka T. V. Effect of Niobium Carbide on Corrosion Resistance and High-Temperature Oxidation Resistance of Copper-Based Materials Cu–NbC. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2023, vol. 45, No. 12, pp. 1473–1484. https://doi.org/10.15407/mfint.45.12.1473
 2. Органічна хімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: Т.В. Вітовецька. – Київ: КНУБА, 2023, – 104 с.
 3. L.O. Gorbatiuk, O.O. Pasichna , M.O. Platonov, S.P. Burmistrenko , I.M. Nezbrytska, T.V. Vitovetska. Peculiarities of the influence of oil products on the content and ratio of photosynthetic pigments of ceratophyllum demersum L. – 2023. – V. 59, № 1. – pp. 81-93.
 4. V. Grechanyuk, V. Chornovol, Yu. Kovalchuk, T. Vitovetskaya, V. Gots. Corrosion-resistant vapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport / Grechanyuk V., Chornovol V., Kovalchuk Yu., Vitovetskaya T., Gots V. // AIP Conference Proceedings 2023. Volume: 2684 Issue: 1 Pages: 040006.

2022

 1. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Гречанюк М.І., Гоц В.І., Вітовецька Т.В. Структура і механічні властивості композиційних матеріалів Cu–W, отриманих методом електронно-променевого випаровування  Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С.78-80.
 2. Пасічна О.О., Горбатюк Л.О., Платонов М.О., Бурмістренко С.П., Годлевська О.О., Вітовецька Т.В. Особливості впливу міді (II) і свинцю (II) на вміст пігментів у Ceratophyllum demersum L. Гідробіологічний журнал. – 2022. – Т.58, №4 (346). – С.48-59.  
 3. Горбатюк Л.О., Пасічна О.О., Платонов М.О., Незбрицька І.М., Вітовецька Т.В. Особливості впливу нафтопродуктів на вміст та співвідношення фотосинтетичних пігментів Ceratophyllum demersum L. Гідробіологічний журнал. – 2022. – Т.58, №5 (347). – С.91-103.
 4. O.O. Pasichna, L.O. Gorbatiuk, M.O. Platonov, S.P. Burmistrenko, O.O. Godlevska, T.V. Vitovetska. Peculiarities of the influence of copper (II) and lead (II) on the content of pigments in Ceratophyllum demersum L. Hydrobiological Journal – 2022. – Vol. 58, No. 4. – P. 46-55.

2021

 1. Куліченко В.А., Вітовецька Т.В., Рева О. Дослідження термічного розкладу карбонатної шихти та процесів формування кераміки спеціального призначення. IIІ Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», яка була присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС.
 2. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Куліченко В.А., Вітовецька Т.В. Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену, отримані методом електронно-променевого випаровування-конденсації / Тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку».
 3. Куліченко В.А., Загорний І.А., Чорновол В.О., Вітовецька Т.В. Визначення стехіометрії оксидної кераміки на основі перехідних металів. Тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку».
 4. O.O. Pasichna, L.O. Gorbatiuk, M.O. Platonov, S.P. Burmistrenko, O.O. Godlevska, T.V. VitovetskaPeculiarities of Accumulation of Heavy Metals by Aquatic Macrophytes of the Lakes of Kyiv and Assessment of Their Bioremediation Capacity // Hydrobiological Journal. 2021, Vol. 57, No. 4. pages 64-74
 5. Пасічна О.О., Горбатюк Л.О., Платонов М.О., Бурмістренко С.П., Вітовецька Т.В. Особливості накопичення важких металів водними мікрофітами озер м.Києва та оцінка їхньої біоремедіаційної здатності // Гідробіологічний журнал,  Т.57, №2 (338). 2021. С.105-114.С.70-82.
 6.  Вітовецька Т. В., Гоц В. І., Чорновол В.О., Ковальчук Ю. І. Cпецифічні перетворення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту у водних розчинах // «Modern achievements of science and education»XVІІnternational Conference,November 01–08, 2021, Netanya, Israel. pp. 86-88
 7.  Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І., Вітовецька Т.В., Гоц В.В.Corrosion-resistant vapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport. 9-та Міжнародна науково-технічна конференція«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, ст. 210-212
 8. ХИМИЯ. Методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 192 “Строительство и гражданская инженерия” / Т.В. Витовецкая, В.Г. Гречанюк, Т.А. Прихна, А.В. Козырев, В.А. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2021. – 39с.
 9. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов иностранцев специальности 192 “Строительство и гражданская инженерия” / Т.В. Витовецкая, В.Г. Гречанюк, А.В. Козырев, В.А. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2021. – 29с.

2020

 1. V. O. Medved’, Z. N. Gorbunova, T.V. Vitovetska. Peculiarities of Accumulation of Proteins, Carbohydrates and Lipids in the Cells of Green Algae under Different Light Conditions and Photoperiod // Hydrobiological Journal. Том 56,Выпуск 3, 2020, pages 97-104. DOI:10.1615/ Hydrob. J.v.56.i3 Scopus
 2. В. Гречанюк, В. Чорновол, Т. Вітовецька, О. Маценко, Р. Лаврик. Вплив шкідливих домішок CO2 та SO2 на корозію композиційних матеріалів на основі міді. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference AWCGCC, April 21-22, 2020. Dnipro, 2020, 20–21 (in Ukrainian).
 3. Сhornovol V., Vitovetska, T., Hlava, D., Lavrik, R.Effects of Cadmium on human health.Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference AWCGCC, April 21-22, 2020. Dnipro, 2020, 7–8.
 4. В.Г. Гречанюк, В.О.Чорновол, Т.В. Витовецкая, А.В. Маценко, Р.В. Лаврик. Использование электронного пособия при изучении химии. МатериалыХІІІ международной научно-методической конференции«Перспективы развития высшейшколы», г. Гродно (Беларусь), 2020, ст. 171-172.
 5. Nedilko S., Dziazko O., Kulichenko V., Vitovetska T., Сhornovol V. O. A study of the processes of phase formation and synthesis of complex rare earth nickelates by co-precipitation method. I st INTERNATIONAL RESEARCH and PRACTICE CONFERENCE «NANOOBJECTS & NANOSTRUCTURING» (N&N‒2020) September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine, p. 98.
 6. Лаврик Р.В., Копілевич В.А., Чорновол В.О., Вітовецька Т.В. Спосіб одержання монокристалів K2MnP2O7Патент № UA 142220 U, МПК C01B 25/42 (2006.01). № заявки u 2019 10815. Заявл. 01.11.2019. Опубл. 25.05.2020. Бюл. № 10.
 7. В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, Т.В. Вітовецька. Фізична хімія.: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / Уклад.: В. Г. Гречанюк, В. О. Чорновол, Т.В. Вітовецька – к.: КНУБА, 2020. – 35 с.
 8. Т.В. Вітовецька, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.А. Куліченко. Органічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / Уклад. Т.В. Вітовецька, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.А. Куліченко – к.: КНУБА, 2020 – 35с.

2019

 1. О.О. Пасічна, О.М. Арсан, O.O. Годлевська, Л.О. Горбатюк, Т.В. Вітовецька. Особливості впливу йонів важких металів на занурені вищі водяні рослини та зелені нитчасті водорості // Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. «Біологічні системи: теорія та інновації». Серія «Біологія, Біотехнологія, Екологія, Scientific and practical journal. Vol.10, №3, 2019. с.70-78.

2018

 1. Вітовецька Т.В., Ковальчук Ю.І., Дашковська О.В.,Гречанюк В.Г. Органічна хімія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ уклад.: Т.В. Вітовецька та ін. – Київ: КНУБА, 2018. – 24 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram