ВОЛОШКІНА О.С.

Волошкіна Олена Семенівна
– Д.т.н., проф., професор кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

Посилання на наукові профілі

h-індекс Scopus=3

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219050494);

h-індекс WoS = 1 (https://www.webofscience.com/wos/author/record/1965163);

ORCID ID (https://orcid.org/0000-0002-3671-4449), 

Researcher ID: 0014771 профіль вченого (http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014771 )

Перелік посилань на публікації https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=wbLkqz4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Загальна інформація

У 1977 р. закінчила Московський інженерно-будівельний інститут. З 1977 по 1981 роки працювала в експедиції Ленгідропроекту в Красноярському краї; 1982-1993 – в Інституті гідротехніки і меліорації ААНУ; 1993-2000 – вчений секретар, заст.директора Українського НДІ водогосподарсько-екологічних проблем; 2001-2005 – вчений секретар Інституту проблем національної безпеки РНБОУ; з 2005 – професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища, а з 2007 року по 2015 рік – декан санітарно-технічного факультету (з вересня 2014 р. факультет перейменовано у “Факультет інженерних систем і екології”), а з 2015 – 2021 року завідувач кафедри Охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури, з 2021 – професор кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці.
Доктор технічних наук з 2004року зі спеціальності21.06.01 – екологічна безпека. Дисертація захищена «14» червня 2004 року. Захист у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.05 Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України. Рішення Атестаційної колегії від 15 грудня 2004 року, диплом ДД № 003998.
Кандидат технічних наук з 1986 року зі спеціальності 06.01.02 – меліорація та зрошувальне землеробство. Дисертацію захищено 29 січня 1986 року у спеціалізованій вченій раді К.099.06.01 Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Рішення президії Вищої атестаційної комісії від 04 червня 1986 року, диплом ТН №090597.
Вчене звання професора кафедри охорони праці та навколишнього середовища присвоєно у 2007 році. Отримано атестат 12ПР № 004871 від 21 червня 2007 року.
Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «інженерна екологія» присвоєно у 1995 році в Украінському НДІ водогосподарсько-екологічних проблем. Отримано атестат СН №001632 від 10 квітня 1995 року.

Перелік навчальних дисциплін

 • Організація управління в екологічній діяльності
 • Технології «чистого виробництва і їх впровадження
 • Стратегії сталого розвитку будівельної галузі в умовах кліматичних змін
 • Збалансоване природокористування
 • Раціональне природокористування та ресурсозбереження
 • Екологічна безпека
 • Екологічна безпека технологій виробництва
 • Застосування БІМ-технологій в екологічній діяльності
 • Методологія та методика наукових досліджень

Навчально-методична література 

СПИСОК

методичних праць професора Волошкіної Олени Семенівни за 2018-2022роки ( 1 – конспект лекцій,16-методичних рекомендацій)

п/п

Назва

Харак-тер

Роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Особ.авт.

Прізвища

співавторів

1

2

3

4

5

6

1

Організація та управління в природоохоронній діяльності. 

Друк

Конспект лекцій для підготовки бакалаврів спеціальності 101 «Екологія», К., КНУБА 2018, -82с.

 

82/ 41

Волошкіна О.С.

Трофімович В.В.

2

Збалансоване природокористування

Друк

Методичні рекомендації до виконання розрахунково – графічної роботи з дисціпліни для магістрів спеціальності 101  «Екологія» , к.:КНУБА.-2018.- 40с.

40/10

Волошкіна О.С., Василенко О.А., Василенко Л.А., Жукова О.Г.

3

Екологічна безпека

Друк

Практикум для студентів спеціальності 101  «Екологія» 

40/10

Волошкіна О.С., Л.А., Жукова О.Г., Сіпаков Р.В.

4

Збалансоване природокористування

Друк

Контрольні задачі для магістрів спеціальності 101  «Екологія», К.: КНУБА, 2018.- 23с. 

40/10

Волошкіна О.С., Василенко Л.А., Жукова О.Г., Варавін Д.В.

5

Гідротехнічні споруди спеціального призначення

Друк, ел.

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для магістрів спеціальності192 «будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво» , К.:КНУБА.-2019.- 16с.

40/20

Волошкіна О.С., Ковальова А.В.

6

Надійність технічних систем та техногенний ризик

Друк,  ел.

Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять для студентів спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», Київ:КНУБА, 2021 – 28с. друк. Арк 1,62

28/9

.В. Клімова, Л.О. Василенко, О.С. Волошкіна

7

Методика розрахунку викидів парнікових газів по окремим секторам економіки

Друк,  ел.

Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальної роботи для здобувачів ІІІ освітнього рівня підготовки (доктор філософії) спеціальностей 263 «Цивільна безпека», 101 «Екологія»

Київ:КНУБА, 2021 – 20с. друк. Арк 1,16

20/4

ВолошкінаО.С., Жукова О.Г. Гончаренко А.В.

Маршалл Д.І.

А.В.Ковальова

8

Методи обробки моніторингової інформації для розрахунку канцерогенного ризику працівників, які працюють на відкритому повітрі від забруднення викидами з автотранспорту

Друк,  ел.

Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальної роботи для здобувачів ІІІ освітнього рівня підготовки (доктор філософії) спеціальностей 263 «Цивільна безпека», 101 «Екологія»

Київ:КНУБА, 2021 – 20с. друк. арк 1,16

20/4

ВолошкінаО.С., Сіпаков Р.В.,

Жукова О.Г. 

Ковальова А.В., Гончаренко А.В.

9

Екологія та безпека життєдіяльності

Друк,  ел.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів усіх спеціальностей, Київ:КНУБА, 2021 – 24с. друк. арк 1,39

24/12

ВолошкінаО.С., Жукова О.Г.

10

Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та технології»

Друк,  ел.

Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та технології»К.:КНУБА, 2022. – 32 с. друк. Арк 1,35

32/4,0

Волошкіна О.С.,

Ткаченко Т.М.,

Котовенко О.А.,

Василенко Л.О.,

Клімова І.В.,

Березницька Ю.О.,

Мірошніченко О.Ю.,

Жукова О.Г.

 

11

Основи охорони праці: методичні рекомендації до виконання практичних робіт / О.С.Волошкіна, І.В. Клімова, О.Г.Жукова, А.В.Ковальова – Київ: КНУБА, 2022-24с.

Друк

Основи охорони праці: методичні рекомендації до виконання практичних робіт / – Київ: КНУБА, 2022-24с.

24/4

О.С.Волошкіна, І.В. Клімова, О.Г.Жукова, А.В.Ковальова

12

Екологічна безпека технологій виробництва

Друк, ел.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 «Екологія, Київ:КНУБА, 2022 – 20с.

20/10

ВолошкінаО.С., Жукова О.Г.

13

Екологічна безпека технологій виробництва: методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Друк,  ел.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,К.:КНУБА, 2022. – 36 с. друк. Арк 2,08

36/12

Волошкіна О.С.,

Кордуба І.Б.,

Жукова О.Г.

14

Сучасні методи контролю параметрів об’єктів довкілля

Друк, ел.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовищаКиїв:КНУБА, 2022 – 44с. (1-я частина) і  52с. ( друга частина)

96/40

Волошкіна О.С., Жукова О.Г

15

Складання матеріального та теплового балансів для обґрунтування вибору технологічного процесу: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за дисципліною «екологічна безпека технологічних процесів»

Друк,  ел.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за дисципліною «екологічна безпека технологічних процесів»,К.:КНУБА, 2022. – 20 с. друк. Арк 1,16

20/5

Волошкіна О.С.,

Кордуба І.Б.,

Гончаренко А.В.,

Жукова О.Г.

16

Сучасні методи контролю параметрів об’єктів довкілля: методичні рекомендації до виконання практичних робіт

Друк,  ел.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт К.:КНУБА, 2022. – 52 с. друк. Арк 3,011

52/27

Волошкіна О.С.,

Жукова О.Г.

17

Екологічна безпека технологій виробництва: методичні рекомендації до виконання практичних робіт

Друк,  ел.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт К.:КНУБА, 2022. – 20 с. друк. Арк 1,16

20/10

Волошкіна О.С.,

Жукова О.Г.

Кількість наукових та науково-методичних праць підготовлених до друку: 

 – Волошкіна О.С., Ткаченко Т.М., Василенко Л.О, Жукова О.Г. Збалансоване природокористування та ресурсозбереження/О.С. Волошкіна, Т.М.Ткаченко, Л.О.Василенко, О.Г.Жукова – К. : КНУБА, 2022 – 133 с

 • Організація управління екологічною діяльністю: методичнi рекомендацiї до виконання практичних робiт/уклад. О.С. Волошкіна та ін. – К.:КНУБА, 2022. – 29 с.
 • Екологiя та безпека життєдіяльності: методичнi рекомендацiї до виконання практичних робiт /О.С. Волошкіна, Т.М. Ткаченко, О.Г. Жукова, І.Б. Кордуба. – К.:КНУБА, 2022. – 54 с.
 • Основи екології: Методичні рекомендації до виконання тестових завдань/ уклад.: О.С. Волошкіна та ін. – К.:КНУБА, 2022. – 34с.
 • Екологiя та безпека життєдіяльності: методичнi рекомендацiї до виконання практичних робiт /О.С. Волошкіна, Т.М. Ткаченко, О.Г. Жукова, І.Б. Кордуба, Т.В. Котова. – К.:КНУБА, 2022. – 32 с.
 • Екологiя та безпека життєдіяльності: методичнi рекомендацiї до виконання практичних робiт /О.С. Волошкіна, І.Б. Кордуба, О.Г. Жукова. – К.:КНУБА, 2021. – 35 с.

Наукова робота

СПИСОК

наукових праць професора

Волошкіної Олени Семенівни за 2021-2022роки

п/п

Найменування

Харак-тер

Роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк .а.)

Особ.авт.

Прізвища

співавторів

1

2

3

4

5

6

1

Prospects of designing small architectural forms using alternative energy

sources

Друк., ел.

Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2021. – Вип. 37. – С.44-54

0,453/0,104

Tkachenko Т., Tkachenko O., Voloshkina O., Ujma A.

2

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

ВІД АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ФОНІ ГЛОБАЛЬНИХ

КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН..

Ел.

Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України:

тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 695 с. /55-56с./

0,08/0,04

Сіпаков Р., Волошкіна О.

3

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОЕКТАМИ..

Ел.

Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України:

тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. –

 695 с. /56-58с./

0,08/0,04

Гончаренко А., Волошкіна О.С.

4

AVAILABEL WATER SUPPLY AS S MAJOR FACTOR OF THE URBAN TERRITORIES STABLE DEVELOPMENT

Ел., друк

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування».під редакцією М.Мальованого, Львів ТзОВ “ЗУКЦ” 2020,  391-405с.

Розділ 2 Chapter 2 resources of the fresh waters are found in the fissured rocks of
the Devonian, Chalk and Neogene ages that were formed as a result of the tectonic
displays in area during the processes of orogenesis in the zones of joining of the …

book doi: 10.23939/book.ecocongress.2020

0,583/0,194

 

O Voloshkina, S Telyma, O Zhukova

5

Visual Modeling of the Landslide Slopes Stress-Strain State for the Computer-Aided Design of Retaining Wall Structures

Ел., друк

2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM) 2021,Page(s):5/1 – 5/5, DOI: 10.1109/CADSM52681.2021.9385211

(Scopus)

0,208/0,041

Elena Voloshkina;Volodymyr Efimenko;Olena Zhukova;Denis Chernyshev;Iryna Korduba;Viktoriia Shovkivska

6

Improving management of environmental risk from urbanized areas highways’ air pollution (on an example of Kyiv city),

Ел.

Електронний ресурс: Zenodo May, 4 2021,

https://doi.org/10.5281/zenodo.4735836

0,166/0,083

 Rostyslav Sipakov,

 Olena Voloshkina

7

СУЧАСНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО

ПОВІТРЯ АЕРОЗОЛЬНИМИ ЧАСТКАМИ В М. КИЄВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.

Ел.

Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України:

тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 16 червня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 695 с. /81-82с./

0,08/0,02

Гончаренко А.В., Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Жукова О.Г.

8

Climate Change on Workers in the Construction and

Road Industries Working Outdoors

Ел.

Proceedings of the International Forum on Climate Change

and Sustainable Development: New Challenges of the

Century [Electronic resource], September, 9–11, 2021. –

Mykolaiv : PMBSNU, 2021. – Р.88.

https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/ABSTRACTS_PMBSNU_Forum_2021_09_09-11.pdf

0,04/0,0013

Оlena Voloshkina, Anastasia Kovaleva, Оlena Zhukova

9

The Impact of Climate Change on Workers in the Construction and

Road Industries Working Outdoors

Друк.

Сlimate Change & Sustainable Development: New Challenges of the Century:Monograph.- Mykolaiv: PMBSNU – Rzeszow: RzUT, 2021.-492p. 

P.479-490

https://chmnu.edu.ua/visegrad-fund-2021/

Колективна  іноземна монографія

0,5/0,167

Оlena Voloshkina, Anastasia Kovaleva, Оlena Zhukova

 

10

Вплив глобальних кліматичних змін на забруднення повітря урбанізованих територій та

розповсюдження захворюваності населення на Сovid-19

Ел., друк

Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2021. – Вип. 39. – С.5-15

0,458/0,076

Волошкіна О.С., Шаблій Т.П., Трофімович В.В., Єфіменко В.М., Гончаренко А.В.,

Жукова О.Г.

11

Relationship between Air Pollution, Global Climate Change and Distribution of COVID-19 

Ел.

I 73 International Research-to-Practice Conference on ‘Climate Services : Science and Education’: Conference Proceedings. Odesa : Odessa State Environmental University, 2021. 144 p. – 138-139с.

 ISBN 978-966-186-162-5 

https://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/2021-a-conference_proceedings-21-09-isbn.pdf

0,083/0,0166

Voloshkina, O., T. Shabliy, T. Tkachenko, A. Goncharenko, O. Zhukova

12

Методичні підходи до оцінки забруднення поверхневих водних об’єктів в зоні дії гірничо-видобувних підприємств (на прикладі Донецько-Придніпровського регіону)

Ел., друк

Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2021. – Вип. 39. – С.69-75

0,291/0,073

Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Кордуба І.Б., Маршалл Д.І.

13

Взаємозв’язок забруднення атмосферного повітря урбоценозів аерозольними частками РМ 2,5, захворюваність населення на Covid-19 та вплив глобальних кліматичних змін

Ел., друк

Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: виклики 2021 року // Колективна монографія за матеріалами ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 04-08 жовтня 2021 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2021. – 88-91с

https://itgip.org/wp-content/uploads/2021/10/1_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_2021.pdf?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc

0,167/0,042

Гончаренко А.В., Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Жукова О.Г

14

Застосування методу зворотного осмосу для доочистки питної води

Друк

Ел.

Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2021. – Вип. 40. – С.35-47

0,75/0,25

Kravchenko М.V., Voloshkina O.S., Vasylenko L.O.

15

Stipulating the radioecological impact of consequences of accidents at nuclear power facilities 

Ел., друк

Ukrainian Journal of Ecology Volume 11, No 10 (2021), Р. 24-27 (Web of Science) 

0,208/0,026

V. Vashchenko, V. Skalozubov, O. Voloshkina, I. Korduba, I. Dudarev, H. Hayo, O. Zhukova, V. Hryb

 

16

Relationship between Air Pollution, Global Climate Change and Distribution of COVID-19 

Ел.

I 73 International Research-to-Practice Conference on ‘Climate Services : Science and Education’: Conference Proceedings. Odesa : Odessa State Environmental University, 2021. 144 p. – 138-139с.

 ISBN 978-966-186-162-5 – 

0,08/0,012

Voloshkina, O., T. Shabliy, T. Tkachenko, A. Goncharenko, O. Zhukova

17

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ АЕРОЗОЛЬНИМИ ЧАСТКАМИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Ел.

Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України:

тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м.

Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. –

448-450 с.

0,125/0,041

Гончаренко А.В., Волошкіна О.С., Жукова О.Г.

18

Виробничий ризик для безпеки працюючих на відкритому повітрі від температурих умов навколишнього середовища

Ел., друк

Системи управління, навігації та зв’язку, щоквартальне видання Національного університету «Полтавська плітехеіка імені Юрія Кондратюка, 2021, випуск 3(65), 

118-112с.

http://journals.nupp.edu.ua/sunz

0,208/0,104

Волошкіна О.С., Ковальова А.В.

19

Modern comprehensive information system

for environmental quality monitoring

Ел., друк

Environmental Problems, Volume 6, number 4, LvivPolitechnic National University, 2021 –

 P.251-258

0,333/0,083

Artem Honcharenko, Olena Voloshkina,

Ihor Kupinskyi, Olena Zhukova

20

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО БЛОКУВАННЯ COVID-19 НА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА

ел

Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 10 лютого 2022 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2022. – 180 с.

С.59-61

0,125/0,031

Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Гончаренко А.В., Колеватих І.С.

21

Виробничий ризик для працюючих при реконструкції автомобільних шляхопроводів в и. Києві. 

ел

Сталий розвиток – стан та перспективи. IІІ міжнародний науковий симпозіум. Львів – Славське : Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. С. 234 – 236.

0,08/0,04

Волошкіна О.С., Ковальова А.В.  

22

Розрахунок виробничого ризику від шумового забруднення для безпеки працюючих на відкритому повітрі. 

Ел., друк

Вісті Донецького гірничого інституту. Покровск. ДНТУ, 2021. Вип. 2 (49) С. 104 – 112.

0,375/0,187

Волошкіна Ковальова

23

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ АЕРОЗОЛЬНИМИ ЧАСТИНКАМИ В СВІТІ І УКРАЇНІ, ЇХ ВПЛИВ НА КЛІМАТ І ЗДОРОВ’Я

Ел.

Екологічна безпека держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу. Київ, ITTA, КНУБА. 2021. С.20-23

0,133/0,033

Волошкіна О.С., Гончаренко А.В., Жукова О.Г., Негода Н.В.

24

Manifestation of the basic dialectics laws in slope processes as exampled by the Poshtova Square reconstruction in Kyiv

Друк,  ел.

3rd EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and Impact on Communities, Landslide 2021, 2021 ,p.1 – 5

DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K1003

(SCOPUS)

0,167/0,0277

 I. ChornomordenkoO. VoloshkinaN. MokanN. BondarenkoM. Spiridonov and S. Stavroiani

25

ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПО ВІДНОВЛЕННЮ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ел

Тези доповідей дванадцатої міжнародної науково-технічної конференції СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ, 27 – 28 квітня 2022 року Том 1: секція 1 – 4 , С. 129

https://nure.ua/wp-content/uploads/conf-2022-akov/telecom_2022_volume_1.pdf

0,08/0,03

Волошкіна О. С., Ковальова А. В., Жукова О. Г

26

ВПЛИВ ВОЄНИХ ДІЙ НА ФОРМУВАННЯ І ВИПАДІННЯ КИСЛОТНИХ ОПАДІВ НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ

Ел.

Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування: матеріали Міжнародної наукової конференції за участю молодих науковців. Одеса: ОДЕКУ, 2022. 39-41 с.

 

https://odeku.edu.ua/naukova-diyalnist/

0,125/0,041

Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Гончаренко А.В.

27

Mathematical Modelling of Seismic Activation of Landslides in the Neogene Clay of the Carpathian Region

 

Ел.


International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022», Oct 2022, Volume 2022, p.1 – 5

DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590071

https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2022590071

 

 Iu. Kaliukh1O. Voloshkina2I. Korduba2O. Zhukova2A. Honcharenko2

28

Complex Research and Implementation of the IoT System for the Residential Buildings Vibroprotection

Ел.

2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)

DOI: 10.1109/SAIC57818.2022

4-7 Oct. 2022

 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9922984

 (Scopus)

5/

Iurii Kaliukh; Olena Voloshkina; Artem Honcharenko; Anatolii Sirenko; Iryna Korduba; Anastasiya Kovaliova

29

Modern technologies of Internet of Things in the restrained urban development for complicated ground conditions

Ел.

XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine

https://eage.in.ua/?page_id=3300

 

*I. Kaliukh, O. Voloshkina ,V. Efimenko , R. Sipakov, O. Zhukova, T. Kaliukh 

30

Вплив воєнних дій на процес утворення кислотних опадів

друк

Екологічна безпека та природокористування: зб. Наук. Праць / М-во освіти і науки України, Київ, нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. Ін форм. простору. – К., 2022. – Вип. 44. – С. 5-14

 

Волошкіна О.С., Гончаренко А.В.

31

Впровадження елементів STEM- освіти  у навчальний процес підготовки інженерів будівництва.

 

Ел.

Коллективна монографія за матеріалами ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-комунікаційні технології та сталий розвиток”з 14 по 16 листопада 2022 р. м.Київ ІТГІП НАНУ 

https://itgip.org/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bc/

6/1,5

Волошкіна О.С., Сіпаков Р.В., Гончаренко А.В., Жукова О.Г.

32

THE ROLE OF SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING & MATHEMATICS

(STEM) EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING SKILLS

Ел.

ІІІ-ї МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ «БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕКО – та ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ,РЕУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇВ АРХІТЕКТУРІ, БУДІВНИЦТВІ ТА СУМІЖНИХ ГАЛУЗЯХ», КНУБА, Київ, 23-25 листопада 2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1

1,5

Olena Voloshkina,Rostyslav Sipakov, Olena Zhukova, Artem Honcharenko

Напрями наукової діяльності

 • Оцінка та прогноз стану поверхневих водних ресурсів
 • Оцінка та прогноз утворення фотохімічного смогу над автотранспортними шляхопроводами
 • Вплив процесів природно-техногенного підтоплення територій на їх екологічну безпеку
 • Екологічний моніторинг складових біосфери
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Вплив змін клімату на основні життєзабезпечуючі ресурси
 • Оцінка екологічного стану компонентів навколишнього середовища та статистика змін

Заступник головного редактора фахового збірника наукових праць
«Екологічна безпека та природокористування» (за спеціальеостіми 101, 183, 263) – Київський національний університет будівництва і архітектури МОНУ, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ. Режим доступу:http://www.es-journal.in.ua

Керівництво науковою роботою

Докторанта доц. Кордуба І.Б.

Докторів філософії : Маршалл Д.В., Гончаренко А.В, Ковальова А.В., Веремська М.М.

Наукові дослідження за темами

 • Управління екологічною безпекою територій та акваторій; створення енергоефективних екологічно чистих технологій в умовах України ( в рамках науково-дослідних робіт кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури; № держреєстрації 0115U005168
 • Моніторинг небезпечних природних явищ і техногенно небезпечних об’єктів України (Проект: Розробити тематичні карти районування території України по інтенсивності забруднення водних об’єктів поверхневим стоком); Моделювання техногенно-природних процесів і явищ для забезпечення екологічної безпеки об’єктів і територій України (в рамках науково-дослідної тематики Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів, яка виконувалася за замовленням Ради національної безпеки і оборони України); № № держреєстрації 0103V006719, 0103V006720.

Відповідальний виконавець проекту Ерасмус + «Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах», реєстраційний номер 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP.Голова спеціалізованої вченої ради  Д26.056.11  КНУБА по захисту дисертаційних робіт на присудження вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – Екологічна безпека, 05.26.01 – Охорона праці.

Член спеціалізованої вченої ради  Київського національного  технічного університету  «КПІ» по захисту дисертаційних робіт на присудження вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.

Член Науково-методичної підгрупи по розробці стандартів освіти за спеціальністю «Екологія» МОНУ напрямку 10 «Природничі науки»

Відомості про підвищення кваліфікації  (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість навчальних  кредитів (годин) підвищення кваліфікації):

 1. Головний навчально-методичний центр Држпраці. навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки.

Посвідчення: № 128-21-8 від 09.04.2021 р.

 1. ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА РЕФОРМА З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. ПРОГРАМА  СЕРІЇ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГІВ (30.07.21 – 29.10.21«Вплив змін клімату на здоров’я населення в умовах пандемії Covid-19.Екологічні проекти на регіональному рівні» (120год). Сертифікат від 30.10.2021, Северодонецьк.

3.Cartificate # 116-09-11/2021 The International Forum “Climate Change&Sustainable Development:New Challenges of tye Centure” (0,6 CreditsECTS) Petro Mogila Black Sea National University, Mykolaev, Ukraine.

 1. Tренінг (онлайн) за проєктом Erasmus+ ClimEd з Компетентнісного підходу до розробки навчальної програми для кліматичної освіти (3,0) CreditsECTS).19/04/2021-12/05/2021.Категорія сертифіката: з відзнакою, Проект Erasmus+ ClimEd “Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах” (619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) Естонський університет наук про життя.

Контакти

  • прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 243
  Тел.: +38 (044) 241-54-15

Стажування, підвищення кваліфікації

Сертифікат Волошкіна 1

Сертифікат Волошкіна 2

Сертифікат Волошкіна 3

Сертифікат Волошкіна 4

Сертифікат Волошкіна 5

Сертифікат Волошкіна 6

Сертифікат Волошкіна 7

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram