ЄМЕЛЬЯНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Ємельянова Олена Миколаївна – професор кафедри організації та управління будівництвом, доцент, кандидат наук з державного управління, член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова.

 

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9831-4734

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7JfP2GYAAAAJ

Web of science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABF-9905-2021

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olena-Emelianova

email: iemelianova.om@knuba.edu.ua, mkelena1@ukr.net

тел. (044) 245-48-51, кімната 318 

Освіта 

У 1999 році закінчила Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

У 2019 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», освітньою програмою «Промислове і цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник.

 

У 2020 році дистанційно пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування «Professional development and pedagogical sxcelence of lecturers in technical sciences» за фахом «Технічні науки» у Cuiavian University in Wloclawek (Республика Польща) (03 серпня – 11 вересня 2020 р.)

 

У 2022 році прийняла участь у ІІІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації «Nobel Course: New Knowledge, Ideas, Experience,Values, Competences»  з 03.12.2021 по 20.01.2022 року (180 hours or 6 ECTS  credits)) та отримала кваліфікацію «Internetional Teacher/Lecturer»

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 33 роки. Науково-педагогічний стаж 18 років. 

З 2008 року працює на кафедрі організації та управління будівництвом в КНУБА на посадах асистента, старшого викладача, доцента. 

У 1999 році закінчила Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобулакваліфікацію – «економіст», диплом АН № 10684951 від 01.03.1999 р.

У 2019 р. закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», освітньою програмою «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію магістр, інженер-будівельник, диплом з відзнакою М19 № 152441 від 31.12.2019р.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». Тема: «Удосконалення механізму державного регулювання регіонального розвитку в період економічної стагнації. Диплом ДК №043022 від 26.06.2017р.

У 2021 році отримала вчене звання доцента кафедри організації та управління будівництвом, атестат АД №008520 від 27.09.2021р.

У 2018 р. приймала участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Управління якістю (073 «Менеджмент», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка»)
 2. Контролінг (073 «Менеджмент»)
 3. Логістика (073 «Менеджмент»)

Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота 

Автором опубліковано 79 наукових та методичних праць, серед яких 3 монографії (у співавторстві), більше 25 наукових статей у фахових виданнях.

Розробник 6 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2195

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2229

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3726

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2227

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2226

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2197

 

Напрями наукової діяльності 

Удосконалення сучасних методів та методології управління якістю будівельної продукції.

Організаційно-технологічне проектування будівельної діяльності.

Аналіз та розробка сучасних підходів до вирішення задач з матеріально-технічного забезпечення.

 

Публікації:

2022 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М. Вплив демографічного фактору на проекти житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, Вип. 49. – К.: КНУБА, 2022. – С. 79-91. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2022.49(1).79-91
 2. Чернова І.В., Ємельянова О.М., Гончаренко А.В. Перспективи відновлення житлового будівництва у воєнний та повоєнний час. Економіка та суспільство / Електронний журнал. – №44. – 2022. – eISSN: 2525-0072. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-15
 3. Титок В.В., Ємельянова О.М., Лаврухіна К.О. Розвиток будівельної сфери у воєнний час. Ефективна економіка / Електронний журнал. – № 11. -2022. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.55

Монографії:

 1. Климчук М.М., Шовківська В., Ємельянова О.М. Науково-методологічні засади цифрової трансформації післявоєнної відбудови економіки України: імпреративи реалізації. Modern foundations of economics, management and tourism: collective monograph / Lazaryshyn A., Lazaryshyna I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. рр.538-550. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4.11.2

Матеріали конференцій:

 1. Ємельянова О.М., Титок В.В. Бенчмаркінг як інструмент стратегічного контролінгу у будівельній організації. Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 29-30 березня 2022 р.: тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін.. Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. С. 220-223.
 2. Ємельянова О.М., Титок В.В. Значення контролінгу в управлінні будівельною організацією. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022): матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26-27 травня 2022 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. Т. 2. С. 244-245
 3. Ємельянова О.М. Переваги взаємодії логістики та маркетингу на будівельних підприємствах. Програма та тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” (7-8 червня 2022 р., м. Київ). К.: Ліра-К, 2022. С. 133-135.
 4. Ємельянова О.М., Титок В.В. Вплив взаємозв’язку логістики та маркетингу на результати діяльності будівельних підприємств. Multidisciplinary academic research, innovation and results. Proceedings of the ХХII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic. 2022. Pp. 23-25. URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-research-innovation-and-results-two/ DOI: 10.46299/ISG.2022.1.22
 5. Ємельянова О.М. Проблеми якості будівельно-монтажних робіт // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум (17-18 листопда 2022 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022.– C. 150-151. ISBN 978-617-520-406-1

Навчально-методичні праці:

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М. Планування кар’єри і професійний розвиток: методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». – К.: КНУБА, 2022.- 52с.

2021 р.

Статті у наукових виданнях інших держав:

1.Stetsenko S., Sorokina L., Izmailova K., Bielienkova O., Tytok V., Emelianova O. Model of a Company Competitiveness Control by Means of Artificial Intelligence Tools. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 9. No. 2, February 2021, рр. 60-65. https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08922021

 1. Galinsky O, Emelianova О., Tytok V. Risk Management in the Design of the Organization and Technology for the Construction of Buried Structures in Conditions of Compacted Development. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 10, No.1, January – February 2021, рр. 54-60

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Stetsenko S., Tytok V., Emelianova O., Bielienkova O., Tsyfra T. The interrelation of digital technologies and оrganizational and economic mechanisms in сonstruction: adaptation to change management. International Review. Special Issue No.1 Part I, 2021, рр. 21-31 (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»).
 2. Климчук М.М., Ємельянова О.М., Ільїна Т.А., Климчук С.А. Інноваційна платформа парадигмиенергоощадного девелопменту: сучасні тренди та імперативи реалізації в Україні. Актуальні проблеми розвиткуекономіки регіону: науковий журнал. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника», 2021. – Вип.17. – Т. 1. –  С. 260-273. doi: 10.15330/apred.2.17.260-273
 3. Галінський О.М., Ємельянова О.М., Титок В.В. Управління ризиками при проектуванні організації татехнології будівництва та їх реалізації. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формуванняринкових відносин, Вип. 48 (1) Технічний. К.: КНУБА, 2021. С. 124-137 DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.48(1).124-137

Матеріали конференцій:

 1. Ємельянова О.М., Титок В.В. Особливості управління будівельною логістикою. «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of VII International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, April 15, 2021) / Financial And Economic Scientific Union, 2021. – Рр. 13-15
 2. Титок В.В., Ємельянова О.М. Використання місцевих будівельних матеріалів при будівництві доступного малоповерхового житла. Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції: [матеріали ІІІ науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 року Київ: КНУБА). – С. 75-76
 3. Ємельянова О.М., Титок В.В. Роль виконавчої документації у підвищенні якості будівельної продукції. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021): матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 26-27 травня 2021 р.). – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – С. 230-231
 4. Ємельянова О.М. Методологічні основи контролінгу у будівельних організаціях // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– C. 326-327
 5. Геращенко Д.В., Ємельянова О.М. Удосконалення методів управління якістю будівництва // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– C. 457-458

Навчально-методичні праці:

 1. Ємельянова О.М., Титок В.В. Організація будівництва і реконструкція будівель і споруд: методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. – К.: КНУБА, 2021.- 24с.
 2. Шатрова І.А, Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві): методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи №2 для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. – К.: КНУБА, 2021.- 32с.
 3. Шатрова И.А, Демидова Е.А., Титок В.В., Емельянова Е.Н. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве): методические указания и задания к выполнению курсовой роботы №2 по дисциплине «Дисциплина специальной подготовки» для иностранных студентов, специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия», специализации «Промышленное и гражданское строительство». – К.: КНУБА, 2021.- 32с.

2020р. 

Монографії:

 1. Савенко В.І., Савенко С.С., Орлик Ю.В., Ємельянова О.М. О.О.Богданов та його загальна організаційна наука – тектологія передвісник кібернетики. Еnvironmental protection: колективна монографія / укл. Н. Журавська. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. – С.70 – 83. ISBN 978-617-7828-54-8.

Статті у наукових виданнях інших держав:

 1. Stetsenko S.P.,Tytok V.V., Emelianova O.M., Bielienkova O.Yu.and Tsyfra T.Yu. Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy. Journal  of Reviews on Global Economic.  2020. № 9. Р. 149–164. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.15
 2. Савенко В.І., Терещук М.О., Пальчик П.П., Ємельянова О.М. Міждисциплінарний синергетичний підхід якальтернатива ринковим методам управління і розвитку виробничих систем і підготовки персоналу / Scientific and pedagogic internship «Professional development and pedagogical sxcelence of lecturers in technical sciences». Cuavian University in Wloclawek Republic of Poland. Izdavnieciba Baltija Pablishing. – 2020. – pp.118-124. ISBN 978-9934-588-70-9.

Матеріали конференцій:

 1. Ємельянова О.М. Особливості контролю якості в процесі організації будівництва // Ефективні технології вбудівництві: матеріали тез доповідей V Міжнародної науковотехнічної конференції (м. Київ, 19 листопада 2020 р.). – Київ: КНУБА, 2020. – С 121-122. https://sites.google.com/site/konfknuba/arhiv
 2. Ємельянова О.М., Титок В.В. Особливості системи управління якістю будівельної продукції // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020): матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29–30 квітня 2020 р.): у 2-х т. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 235-236.

Навчально-методичні праці:

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М., Шатрова І.А. Планування діяльності будівельного підприємства: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи. – К.: КНУБА, 2020. – 32 с.
 2. Ємельянова О.М., Дубинка О.В., Орищенко В.В. Управління якістю: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2020.- 24с.

 

2019 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ємельянова О.М., Титок В.В. Управління якістю будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 41.С. 46 – 53. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.41.46-53
 2. Титок В.В., Ємельянова О.М. Розрахунок випадкових часових параметрів робіт в організаційно-технологічних моделях зведення каркасно-монолітного будинку / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2019. – Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – С. 37-45.

Матеріали конференцій:

 1. Yemelianova О., Tytok V. Analytical provisions for the quality management of construction project // Proceedings of the 1st International Symposium Intellectual economics. management and education, September 20, 2019. – Vilnius: Vilnius Gedeminas Technical University, 2019. – 145-148 p.
 2. Yemelianova О., Tytok V. Development of logistics in the construction industry // Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019. – Ljubljana: Ljubljana School of Business. 2019. – 228-231 p.
 3. Ємельянова О.М., Титок В.В. Методичні основи управління якістю будівельної продукції // Комплекснезабезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019): матеріали тез доповідей ІХМіжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.): у 2-х т. / Чернігівськийнаціональний технологічний університет [та ін.]. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – 272-273 с.
 4. Ємельянова О.М. Методика оцінки ефективності організаційно-технологічних рішень у будівництві // Програма та тези доповідей Міжнародної науковопрактичної конференції «Економікоуправлінські таінформаційноаналітичні новації в будівництві». –К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 86-87с.
 5. Ємельянова О.М. Особливості організаційно-технологічних рішень при зведенні висотних будівель // Програма та тези доповідей IV Міжнародної науковотехнічної конференції «Ефективні технології вбудівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 76-77. ISBN 978-617-7748-24-2

Навчально-методичні праці:

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М., Нікогосян Н.І. Логістика: Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.- 56с.
 2. Галінський О.М., Ємельянова О.М., Титок В.В. Управління якістю: методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять. – К.: КНУБА, 2019.– 32 с.

2018 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ємельянова О.М., Титок В.В. Проблеми застосування кадрового контролінгу на підприємствах будівельної галузі. Містобудування та територіальне планування. 2018. Вип. 68. С. 176-182.

Матеріали конференцій:

 1. Ємельянова О.М. Контролінг у системі господарської діяльності будівельного підприємства // Програма та тези доповідей IІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві». – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 79-80.

Навчально-методичні праці:

 1. Титок В.В., Ємельянова О.М. Управління персоналом: Методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: КНУБА, 2018.- 20 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram