Запєчна Юлія Олександрівна

Запєчна Юлія Олександрівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук, з вересня 2019 р. виконання обов’язків вченого секретаря кафедри. Голова методичної ради з спеціальності 051 «Економіка» будівельного факультету

zapiechna.iuo@knuba.edu.ua

 july81@i.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 423

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Шумак Л.В., Запєчна Ю.О. Ціноутворення на проектні роботи за кордоном. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С.197–208.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Мацапура О.В., Запєчна Ю.О. Передумови державного регулювання ринку публічних закупівель робіт на виконання будівництва зовнішніх мереж. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 5. С. 91-102. Режим доступу: https://cutt.ly/srPUJMB (Видання внесене до МНБ EBSCOhost, Econ Lit, Erih Plus).

Навчально-методичні праці:

Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Кулик М.М. Економіка будівництва: метод. вказ. до виконання самостійної роботи: для студ., які навч. за спец. 191 “Буд-во та цив. інженерія”; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ:КНУБА,2019. 31 с.  

Ізмайлова К.В., Запєчна Ю.О., Шапошнікова І.О. Тренінг стартап (ділові ігри): метод. вказ. до проведення ділової гри “Урахування кон’юктури ринку”: для студ. спец. 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування” та 073 “Менеджмент” всіх форм навчання. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ: КНУБА, 2019. 19 с.

 Матеріали конференцій:

Галунка О.Д., Запєчна Ю.О. Державне регулювання інноваційного розвитку будівельного підприємства. Ефективні технології в будівництві : IV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019.– 208 с. C/117-118.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

Рубцова О.С., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Передумови використання інтернет-технологій в побудові маркетингової моделі на будівельних підприємствах України. Будівельне виробництво. 2018. № 64. С. 76-80. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9629169%2F2018%2F64

Запєчна Ю.О. Оборотні кошти будівельних підприємств та специфіка управління ними [Текст] / Ю.О. Запєчна, Л.О. Ковалєва, О.О. Черноштан // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2018. – № 38. – С. 159 –167.

Токарева Ж. Г., Запєчна Ю. О., Салата Т. М. Особливість визначення характеристики «обсяг економічного збитку» при будівництві адміністративної будівлі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.naya.com.ua/?op=1&z=6710 (дата звернення: 21.11.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.203 (Внесене до МНБ Google Scholar,  Index Copernicus – фахове видання категорії «Б») http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6710

Zapechnа Yu., Tsyfra T., Gritcenko O. Development of economic approaches to the formation and evaluation of the strategy of construction enterprises// Техноло-гический аудит и резервы производства” № 1/4 (39), 2018 – С. 70-76. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.124542 (МНБ: Ulrich’s, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa / Romeo, Open Access Articles)

http://journals.uran.ua/tarp/article/view/124542/119361

Навчально-методичні праці:

Запєчна Ю.О., Гусарова Л.В. Методичні вказівки до індивідуальної роботи Складання кошторисної документації″ для студентів спеціальності 192 ″Будівництво та цивільна інженерія″ спеціалізація ″Водопостачання та водовідведення″ з дисципліни «Економіка будівництва» всіх форм навчання. К.: КНУБА. 2018. 32 стр.

Матеріали конференцій:

Токарера Ж., Запєчна Ю., Салата Т. Практичне визначення класу наслідків (відповідальності) при будівництві адміністративної будівлі International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2018”

 1. Монографії:

  Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.]. За наук. ред. д.е.н., проф. Сорокіної Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Запєчна Ю.О. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. ( автором розроблено розділи 1.5.1. «Теорія нечітких множин та “м’які обчислення” як засоби оцінки економічного ефекту в умовах невизначеності» і 1.5.3. «Застосування систем штучного інтелекту для оцінювання економічної ефективності проектних рішень» у співавторстві з Гриценко О.С. і Сорокіною Л.В. – особисто автора – 12 с.).

  Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

  наукометричних баз:

  Запєчна Ю.О. Оцінювання концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської області / О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, Ю. О. Запєчна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 6. – С. 196-203.- Фахове видання категорії «Б» http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2017_6_22

  Ю.О. Запєчна, О.С.Гриценко, І. В. Лисак. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області// Управління розвитком складних систем. – 2017. –№32 –С. 110-113. (Видання внесене до МНБ Ulrich’s, Coperniscus, BASE) http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-32/18_0.pdf

  Запєчна Ю.О. Алгоритм управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу/ О.С. Гриценко, П.П. Закорко, Ю.О. Запєчна К.І. Шевчук // Ефективна економіка – №12, 2017. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5933

 1. Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

  наукометричних баз:

  Закорко П.П., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Гао Ш., Кулик М.М. Модель оцінювання діяльності девелоперської компанії. Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61. С. 36-39. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=buvu_2016_61(2)__8

  2015 р.

  Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

  наукометричних баз:

  Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Шевчук К.І., Бородавко М.В. Вплив на економічну безпеку будівельних підприємств рівня корпоративної соціальної відповідальності. Будівельне виробництво. 2015. Вип. 59.

  http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2015_59_11
 2.  

   

  2014

  Навчально-методичні праці:

  Гойко А.Ф., Скрипник А.Л., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Організація біржової та банківської діяльності. Навчальний посібник з грифом МОН України. Київ: КНУБА, 2014. 228 с. (особистий внесок: автором розроблено Розділ 3.  

  Інші основні праці, видані протягом життя:

  Міхельс В.О., Беркута А.В., Гойко А.Ф., Бондар В.П., Вахович І.В., Гриценко Ю.О (Запєчна) Економіко-математичні методи і моделі у будівництві: Підручник для студ. вищ.навч. закладів освіти / За заг. ред.. В.О.Міхельса. Затверджено Міністерством освіти і науки України, як підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» (лист № 1/11-217 від 22.01.2010 р.) – К.: Міленіум, 2010. – 464 с.

  Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю., Гриценко Ю.О (Запєчна) Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-2781 від 02.04.2010 р.) К.: КНУБА, 2010. – 140 с.

  Гриценко О.С., Шевчук К.І., Вахович І.В., Гриценко Ю.О.(Запєчна) Моделювання проектних робіт для будівництва: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-1145 від 23.02.2010 р.) К.: КНУБА, 2010. – 124 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram