Запєчна Юлія Олександрівна

Запєчна Юлія Олександрівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук, з вересня 2019 р. виконання обов’язків вченого секретаря кафедри. Голова методичної ради з спеціальності 051 «Економіка» будівельного факультету

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3333-9900

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FsOYY3EAAAAJ

Web of science: https://publons.com/researcher/4844954/yuliia-zapiechna/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yuliia-Zapiechna

zapiechna.iuo@knuba.edu.ua, july81@i.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 423

Освіта

У 2003 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Інформаційні технології проектування» та здобула кваліфікацію «інженер-системотехнік».

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

ВЛАіПК КНУБА з 18.02.по 16.05.2016р. Наказ № 226 від 18.05.2016р. Тема «Науково-технічний фаховий переклад», Міжнародне стажування у м. Рига, Латвія ISMA Business Incubator Сертифікат № 1-22/38-19 від 31.10.2019 р. Тема: «Нові технології та інновації у вищій освіті. Активне викладання та навчання» Наказ № 553 від 30.12.2019р.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 22 роки. Науково-педагогічний стаж 16 років.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Системи нормування укрупнених показників кошторисної вартості об’єктів реконструкції житла”.

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

1. Фінансовий менеджмент:

МО – V курс, 44 лекц. год

зМО – VІ курс, 28 лекц. год

2. Економіка будівництва:

ПЦБ – ІV курс, 42 лекц. год.

3.Економіка підприємства зОІА21 – ІІ курс, 18 лекц. год., зМО – 401, ІV курс, 18 лекц. год.

4. Інноваційні технології інженерного проектування. ВІБ-V курс.

5. Кер-во аспірантами

6. ДЕК

Всього 146 лекційних години

Науково-методична робота

Автором опубліковано більше 50 наукових, методичних праць. Основні праці: підручник «Економіко-математичні методи і моделі у будівництві» (2010), навчальні посібники «Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників» (2010), «Моделювання проектних робіт для будівництва» (2010), «Організація біржової та банківської діяльності» (2014), монографія «Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства» (2017). Розробник 2-х електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності

«Методологія удосконалення процедури підбору проектних рішень» № 0116 U 002981.

Публікації:

2020 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Шумак Л.В., Запєчна Ю.О. Ціноутворення на проектні роботи за кордоном. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С.197–208.

2019 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Мацапура О.В., Запєчна Ю.О. Передумови державного регулювання ринку публічних закупівель робіт на виконання будівництва зовнішніх мереж. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 5. С. 91-102. Режим доступу: https://cutt.ly/srPUJMB (Видання внесене до МНБ EBSCOhost, Econ Lit, Erih Plus).

Навчально-методичні праці:

Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Кулик М.М. Економіка будівництва: метод. вказ. до виконання самостійної роботи: для студ., які навч. за спец. 191 “Буд-во та цив. інженерія”; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ:КНУБА,2019. 31 с.  http://192.168.240.223/books/64_3_19.pdf

Ізмайлова К.В., Запєчна Ю.О., Шапошнікова І.О. Тренінг стартап (ділові ігри): метод. вказ. до проведення ділової гри “Урахування кон’юктури ринку”: для студ. спец. 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування” та 073 “Менеджмент” всіх форм навчання. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ: КНУБА, 2019. 19 с. Матеріали конференцій:

Галунка О.Д., Запєчна Ю.О. Державне регулювання інноваційного розвитку будівельного підприємства. Ефективні технології в будівництві : IV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019.– 208 с. C/117-118.

2018 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

Рубцова О.С., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Передумови використання інтернет-технологій в побудові маркетингової моделі на будівельних підприємствах України. Будівельне виробництво. 2018. № 64. С. 76-80. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9629169%2F2018%2F64

Запєчна Ю.О. Оборотні кошти будівельних підприємств та специфіка управління ними [Текст] / Ю.О. Запєчна, Л.О. Ковалєва, О.О. Черноштан // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2018. – № 38. – С. 159 –167.

Токарева Ж. Г., Запєчна Ю. О., Салата Т. М. Особливість визначення характеристики «обсяг економічного збитку» при будівництві адміністративної будівлі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.naya.com.ua/?op=1&z=6710 (дата звернення: 21.11.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.203 (Внесене до МНБ Google Scholar,  Index Copernicus – фахове видання категорії «Б») http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6710

Zapechnа Yu., Tsyfra T., Gritcenko O. Development of economic approaches to the formation and evaluation of the strategy of construction enterprises// Техноло-гический аудит и резервы производства” № 1/4 (39), 2018 – С. 70-76. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.124542 (МНБ: Ulrich’s, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa / Romeo, Open Access Articles)

http://journals.uran.ua/tarp/article/view/124542/119361

Навчально-методичні праці:

Запєчна Ю.О., Гусарова Л.В. Методичні вказівки до індивідуальної роботи Складання кошторисної документації″ для студентів спеціальності 192 ″Будівництво та цивільна інженерія″ спеціалізація ″Водопостачання та водовідведення″ з дисципліни «Економіка будівництва» всіх форм навчання. К.: КНУБА. 2018. 32 стр. http://192.168.240.223/books/№74-Ш-18.pdf

Матеріали конференцій:

Токарера Ж., Запєчна Ю., Салата Т. Практичне визначення класу наслідків (відповідальності) при будівництві адміністративної будівлі International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2018”

2017 р.

Монографії:

Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.]. За наук. ред. д.е.н., проф. Сорокіної Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Запєчна Ю.О. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. ( автором розроблено розділи 1.5.1. «Теорія нечітких множин та “м’які обчислення” як засоби оцінки економічного ефекту в умовах невизначеності» і 1.5.3. «Застосування систем штучного інтелекту для оцінювання економічної ефективності проектних рішень» у співавторстві з Гриценко О.С. і Сорокіною Л.В. – особисто автора – 12 с.).

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

Запєчна Ю.О. Оцінювання концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської області / О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, Ю. О. Запєчна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 6. – С. 196-203.- Фахове видання категорії «Б» http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2017_6_22

Ю.О. Запєчна, О.С.Гриценко, І. В. Лисак. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області// Управління розвитком складних систем. – 2017. –№32 –С. 110-113. (Видання внесене до МНБ Ulrich’s, Coperniscus, BASE) http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-32/18_0.pdf

Запєчна Ю.О. Алгоритм управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу/ О.С. Гриценко, П.П. Закорко, Ю.О. Запєчна К.І. Шевчук // Ефективна економіка – №12, 2017. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5933

2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

Закорко П.П., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Гао Ш., Кулик М.М. Модель оцінювання діяльності девелоперської компанії. Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61. С. 36-39. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=buvu_2016_61(2)__8

2015 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Шевчук К.І., Бородавко М.В. Вплив на економічну безпеку будівельних підприємств рівня корпоративної соціальної відповідальності. Будівельне виробництво. 2015. Вип. 59. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2015_59_11.

2014

Навчально-методичні праці:

Гойко А.Ф., Скрипник А.Л., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Організація біржової та банківської діяльності. Навчальний посібник з грифом МОН України. Київ: КНУБА, 2014. 228 с. (особистий внесок: автором розроблено Розділ 3.  http://library.knuba.edu.ua/books/35_1_12.rar

Інші основні праці, видані протягом життя:

Міхельс В.О., Беркута А.В., Гойко А.Ф., Бондар В.П., Вахович І.В., Гриценко Ю.О (Запєчна) Економіко-математичні методи і моделі у будівництві: Підручник для студ. вищ.навч. закладів освіти / За заг. ред.. В.О.Міхельса. Затверджено Міністерством освіти і науки України, як підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» (лист № 1/11-217 від 22.01.2010 р.) – К.: Міленіум, 2010. – 464 с.

Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю., Гриценко Ю.О (Запєчна) Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-2781 від 02.04.2010 р.) К.: КНУБА, 2010. – 140 с.

Гриценко О.С., Шевчук К.І., Вахович І.В., Гриценко Ю.О.(Запєчна) Моделювання проектних робіт для будівництва: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-1145 від 23.02.2010 р.) К.: КНУБА, 2010. – 124 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram