Затилюк Герман Анатолійович

ЗАТИЛЮК Герман Анатолійович,

Доктор філософії (PhD), доцент кафедри будівельної механіки. Вчений секретар будівельного факультету.

zatyliuk.ha@knuba.edu.ua

+38(044) 241-55-38, внутр. 5-38, кім.301-б

 1. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Дослідження достовірності та ефективності використання моделей зміцнюваного ґрунту в рамках метода скінченних елементів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 30-37
 2. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Peculiarities of construction planning in landside area Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXVI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 20 травня 2022 р.). Київ, 2022. 74-44 с.
 3. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Дослідження НДС фундаменту-оболонки при взаємодії із пружнопластичним середовищем. Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 21-22 листопада 2022 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2022.
 4. Solodei I., Zatyliuk Gh. Study of the reliability and efficiency of using reinforced soil models within the framework of the finite element method. Priority Areas Of Modern Science: Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Liverpool. 2022.
 1. Вабіщевич М.О., Затилюк Г.А. Analysis of the stressed-strained state of the foundation-shell at interaction with the elastic-plastic medium. Strength of Materials and the Theory of Structures. Strength of Materials and the Theory of Structures.  2021.  Issue 106. P.49-59.

 2. Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А. Study of parameters of nonlinear slope deformation under the action of power and natural factors  Strength of Materials and Theory of Structures. – 2021. – №. 107. – С. 35-44.

 3. Солодей І.І., Вабіщевич М.О.,, Затилюк Г.А. Особливості планування будівництва на зсувонебезпечних територіях.  Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 360-361

 4. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Затилюк Г.А. Нелінійне деформування конструкцій при взаємодії із пружнопластичним середовищем з урахуванням попереднього напруженого стану та історії навантаження Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2021 [зб. наук. пр.]: матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 17 грудня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 79-83.

 

 1. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Implementation of the linear elastic structure half-space in the Plaxis in the study of settlements Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2020. Вип. 9-10. С. 36–38.

 2.  

  Солодей І.І., Затилюк Г.А. Використання ґрунтових моделей з корегованими вхідними параметрами Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали IX міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 16 жовтня 2020 р.). / – Київ, 2020. – С. 682-685.

 3. Затилюк Г.А. Модель Кулона-Мора з коригованими параметрами при дослідженні осідань основ Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2020 [зб. наук. пр.], 247-251

 4. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Визначення навантажень від масиву грунтових сипучих порід при проектуванні підземних споруд / І. І. Солодей, Г. А. Затилюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 145-154.

 5. Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А. The stress-strain state investigation of underground structures on the basis of soil models with adjusted input parameters Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник. – Вип. 103 / Голов. ред. В.А. Баженов. –К.: КНУБА, 2019. C. 63-70. (WoS)

 6. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Использование грунтовых моделей при численном моделировании подземных сооружений  Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) – Warszawa, Polska – 2019. – #8 (48) – część 2 – S. 48-55.

 7. Солодей І.І., Петренко Е.Ю.,, Затилюк Г.А. Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник. – Вип. 102 / Голов. ред. В.А. Баженов. –К.: КНУБА, 2019. – С. 139–149.

 8. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Implementation of the linear elastic structure half-space in the Plaxis in the study of settlements Праці Одеського політехнічного університету. – 2019. – Вип. 1 (57) – С. 22–28.

 9. Боровська І.О., Затилюк Г.А. Поділ юридичних осіб на юридичних осіб приватного та публічного права Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття. Харків, 2019. С.41-44

 10. Боровська І.О, Затилюк Г.А. Юридичні особи приватного права у сфері будівництва Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Бескиди, 2019. – Ч.1. – Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. – С. 67 – 70.

 11. Солодей І.І., Стригун Р.Л., Вабіщевич М.О., Затилюк Г.А. Особливості використання моделі Hardening Soil та визначення її основних параметрів. Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24-25 вересня 2019 р.). Київ, 2019. С. 77-79.

 12. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Реализация теории линейно-деформированной среды в ПК Plaxis при исследовании осадок основания.  Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20-24 травня 2019 р.). Одеса: ОДАБА, 2019. С. 267–268.

 13. Солодей І.І., Затилюк Г.А. Визначення постійних навантажень від ґрунтового масиву при проектуванні підземних споруд. Технології і процеси у гірництві та будівництві: збірник наукових праць (м. Покровськ, 23-25 квітня 2019 р.). Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. С. 128–132.

 14. Затилюк Г.А. Питання, що виникають при моделюванні систем підземна споруда – ґрунтовий масив Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 4-5 квітня 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 382–387.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram