ЖУКОВА О.Г.

Жукова Олена Григорівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці, відповідальна за вступну кампанію факультету інженерних систем та екології. Член Ради молодих вчених Київського національного університету будівництва і архітектури.

https://orcid.org/ 0000-0003-0662-9996 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RTnMT5IAAAAJ&hl=uk 

zhukova.og@knuba.edu.ua  

Тел. (044) 241 54 91, внутр. 4-91, кімната 241

(063)8136063

Освіта

У 2013 р. з відзнакою закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

У 2015 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

У 2019 році пройшла наукове стажування в Університеті Словаччини Банська Бистриця – Краків – Кошице (Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, University of Central Europe European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends in Europen  Universities of  Slovakia – Poland)

Підтвердила сертифікатом рівень володіння іноземною мовою (англійська) В2 у 2018 р. (Certificate the Exzemination Body of Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowa certifies that).

 

Загальна інформація

Загальний стаж 12 років. Науково-педагогичний стаж 6. 

В період 2011-2012 рр. працювала гідрологом на гідрологічній станції Київ. 

В 2013 р. працювала в Центральній геофізичній обсерваторії в відділі метеорологічних досліджень. 

В період 2013-2015 рр. – інженер І категорії кафедри Охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури.

В період 2015-2016 рр. брала участь у програмі «РЕЧВ» (Ресурсоефективне та більш чисте виробництво) Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

З 2015 р. по 2018 р. працювала асистентом кафедри Охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури.

У 2015 році захистила дисертацію на тему « Наукове обгрунтування узгодженості екобезпечного розвитку водного басейну Кальміус із інтенсивністю механізму біотичної саморегуляці» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. У Київському національному університеті будівництва і архітектури. 

З 2018 р. по теперішній час – технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва та архітектури.

В квітні 2022 році отримала атестат доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Бере участь у проекті Еразмус+ «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation/ Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd», № 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023).

Має більше 70 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих у фахових наукових виданнях та таких, що індексуються в міжнародних науко метричних базах даних, 2 патенти України на корисну модель, 6 монографій.

Стаж науково-педагогічної діяльності складає 7 років.

 

Перелік навчальних дисциплін

 • – Основи екології (192 «Будівництво та цивільна інженерія»);
 • – Біотехнології (183 «Технологія захисту навколишнього середовища»);
 • – Екологія людини (101 «Екологія»);
 • – Загальна екологія (101 «Екологія»);
 • – Основи екології (191 «Архітектура та містобудування»);
 • – Екологія та безпека життєдіяльності (191 «Архітектура та містобудування»).

– Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 101 «Екологія, 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», куратор академічних груп за спеціальностями 101 «Екологія, 183 «Технологія захисту навколишнього середовища»

 

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 70 наукових, методичних праць, монографій, статей в фахових наукових виданнях. 

 

Напрям наукової діяльності:

– Науково-методологічні аспекти оцінкивпливу глобальних кліматичних змін на зміни водного баланса річок Полісся та якість поверхневих вод.

 

Список опублікованих праць

2017

Конференції

 1. Жукова О.Г., Кокітко А.А., Авраменко А.І. Антропогенна трансформація водної екосистеми р. Тетерів. Екологічна безпека держави: тези доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. М. Київ, 20 квітня 2017 р., Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2017. – с. 146-148.
 2. Жукова Е.Г., Боднев А.А., Лысько О.П. Влияние изменения климата на водный режим рек (на примере водного басейна Кальмиус). Среда окружающая человека: природная, техногенная, социальная: метериалы Межд.наук.-практ. конф., 26-28 апреля 2017г. – Брянск, Изд-во БГИТУ, 2017. – С. 23-25.
 3. Жукова О.Г., Юрченко М., Щербина В. Малі річки – великі екологічні проблеми. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 квітн. 2017 р. Тернопіль : Крок, 2017. – с. 42-43.
 4. Жукова О.Г., Цуркан А.В., Лиско О.П. Основні проблеми забруднення водних екосистем річок: причини та наслідки екологічних ситуацій. Актуальні питання сучасної науки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 7-8 липня 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – с.43-45.
 5. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Збереження природного рівня біотичної саморегуляції як складової екобезпечного розвитку. Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції(м. Херсон, 14-16 вересня 2017 року). – Херсон, 2017. – с. 353-355.
 6. Василенко Л.О., Березницька Ю.О., Жукова О.Г. Вплив змін клімату на екологічний стан поверхневих вод. Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія-2017), м. Вінниця, 20-22 вересня, 2017: збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – с. 57.
 7. Kokitko A., Zhykova O. Influence of climate changes for the water made of rivers. International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2017»/ 28.11-01.12.2017 In Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv, 2017. –p.244.
 8. Жукова О.Г. Середюк Г.П., Цуркан Г.В. Вплив господарської діяльності на екологічний стан водного басейну (на прикладі р. Кальміус). Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 28 груд. 2017). – Полтава : ПДАА, 2017. – с. 181-183.

 

Методичні рекомендації

 1. Василенко Л.О., Кривомаз Т.І., Жукова О.Г. Екологія людини: методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2017. – 48с.
 2. Василенко Л.О., Кривомаз Т.І., Жукова О.Г. Біотехнологія: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2017. – 48 с.

 

Статті

 1. Кривомаз Т.І., Волошкіна О.С., Максименко Д.В., Жукова О.Г. Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2017. – Вип. 1(15). – с. 97-104.
 2. Василенко Л.О., Березницька Ю.О., Жукова О.Г. Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України. Економіка держави. – Вип. 8. – с. 62-65.

 

2018

Конференції

 1. Жукова О.Г. Дорош І.М., Прокопенко В.О. Оцінка ресурсного потенціалу водного об’єкту (на прикладі р. Уж). Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23-24 лютого 2018 року). – у 2-х частинах. – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – с. 65-67.
 2. Авраменко А.І., Лисько О.П., Жукова О.Г. Оцінка ресурсного потенціалу водного об’єкту. Екологічна безпека держави: тези доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, присвяченої пам’яті професора Я.І.Мовчана (з міжнародною участю). м. Київ, 19 квітня 2018 р., Національний авіаційний університет / редкол. О. І. Запорожець та ін. – К.: НАУ, 2018. – с.152-153.
 3. Авраменко А.І., Жукова О.Г. Екологічне оздоровлення малих річок. Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті: тез.допов. ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (26-27 квітня 2018)/ відп.ред. А.С. Бєліков. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – с. 11-12.
 4. Середюк А.П., Жукова Е.Г. Проблемы природно-техногенной безопасности водных экосистем Житомирской области. Среда окружающая человека: природная, техногенная, социальная: метериалы Межд.наук.-практ. конф., 25-27 апреля 2018г. – Брянск, Изд-во БГИТУ, 2018. – с. 134-136.
 5. Волошкіна О.С., Сіпаков Р.В., Березницька Ю.О., Жукова О.Г. Дослідження забруднення формальдегідом атмосферного повітря Києва на автомобільних автопроводах. Регіональні проблеми охорони довкілля: матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених/ОДЕКУ. – Одеса: ТЕС, 2018. – с.46-51.
 6. Авраменко А.І., Лисько О.П., Жукова О.Г. Зміни водних ресурсів України в умовах змін клімату. Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу: матеріали І Всеукр.наук.-практ.конф. (Полтава, 28 травня 2018). – Полтава: ПДАА, 2018. – с.36-38.
 7. Кокітко А.А., Боднєв А.О., Жукова О.Г. Екологічна оцінка впливу комплексних антропогенних факторів на стан водного басейну Кальміус на регіональному рівні. Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування: матеріали П’ятого студентського Конгресу (Львів, 22-23 травня, 2018 р.). – Львів, 2018. – с.75-76.
 8. Городніченко Я.С., Жукова О.Г. Екологічні проблеми Джарилгацької затоки Чорного моря. International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2018»/ 28.11-30.11.2018 In Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv, 2018. –p.288-289.
 9. Тернавська В.М., Василенко Л.О., Жукова О.Г. Екологізація будівельного законодавства: проблеми теорії і практики. Будівельне право: проблеми теорії і практики. Матеріали Другої науково-практичної конференції (Київ, 6 грудня 2018 р.)Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ-Тернопіль: «Економічна думка», 2018. – с. 103-108.
 10. Горейко І.А., Василенко Л.О., Жукова О.Г. Забезпечення нормативних показників стічних вод при експлуатації очисних споруд як основа екобезпечного розвитку водогосподарства країни. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12 – 20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – с.92-95.

 

Методичні рекомендації

 1. Волошкіна О.С., Василенко О.А., Василенко Л.О., Жукова О.Г. Збалансоване природокористування: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи. – К. КНУБА, 2018. – 40с.
 2. Волошкіна О.С., Василенко Л.О., Жукова О.Г., Варавін Д.В. Збалансоване природокористування: контрольні задачі. – К. КНУБА, 2018. – 24с.
 3. Волошкіна О.С., Котова Т.В., Жукова О.Г. Оцінка та прогнозування якості природних вод: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – К. КНУБА, 2018. – 28с.
 4. Волошкіна О.С., Василенко Л.О., Жукова О.Г., Березницька Ю.О. Основи екології: методичні рекомендації до виконаня тестових завдань з дисципліни «Основи екології». – К.: КНУБА, 2018. – 32 с.
 5. Волошкіна О.С., Сіпаков Р.В., Жукова О.Г. Екологічна безпека: практикум для студентів. – К.: КНУБА, 2018. – 32с.

 

Статті

 1. Vasilenko L., Zhukova O., Bereznitska J. Qualitative analysis of water supply of the city of Kyiv. USEFUL online journal, vol. 2, no. 1, pp. 20–29, March 2018. DOI: https://doi.org/10.32557/useful-2-1-2018-0003
 2. Vasilenko L., Zhukova O., Kokitko A. Estimation and prognosis of changes hydrochemical will become river Tisza. Екологічна безпека та збалансоване природокористування – 2018. – Вип. 3(27). – С. 24 – 29.
 3. Voloshkina O., Sipakov R., Zhykova O., Bereznitska J. A study of air pollution with formaldehyde along the highways in Kyiv city. USEFUL online journal, vol. 2, no. 2, pp. 01–07, June 2018. DOI: https://doi.org/10.32557/useful 2-2-2018-0001.
 4. Василенко О.А., Василенко Л.О., Жукова О.Г. Економічне обґрунтування схем знешкодження хромвмістних стічних вод гальванокоагуляцією. Економіка держави. 2018. – Вип. 10. – с. 33-36.
 5. Vasilenko O., Vasilenko L., Fedorenko S., Zhukova O., Goncharenko A. Estimation of water ecosystem structural-functional changes as a result of climate changes. Агросвіт – 2018. – Вип. 22. – С. 10-16.
 6. Vasilenko O., Zhukova O., Goncharenko A. Ecologycal evalution of the man-caused impact on the headwater aquatic ecosystems of Zhytomyr region (Case study the Gnylopiat River). Екологічна безпека та збалансоване природокористування – 2018. – Вип. 4(28). – С. 48 – 55.
 7. Vasilenko O., Zhukova O., Klimova I., Goncharenko A. Anthropogenic changes in water ecosystem on the example оf the river Tisza. USEFUL online journal, vol. 2, no. 3, pp. 20–29, March 2018. Електронний ресурс. Режим доступу: https://useful.academy/2-4-2018-0003-vasilenko/

 

2019

Конференції

 1. Voloshkina O., Sipakov R., Tkachenko, Zhukova O. Risks of atmospheric air pollution by formaldehyde in urban areas from motor vehicles. The conference is supported by the international Visegrad Fund (V4), http://visegradfund.org, in the form of the International research project “How to prevent SMEs failure (Actions based on comparative analysis in Visegrad countries and Serbia. May 24 – 26, 2019, Bor)”. – Bor, 2019. – р. 331-339.
 2. Жукова О.Г., Гамоцький Р.О. Оцінка екологічних ризиків при будівництві на урбанізованих територіях. Зелене будівництво: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. – 159-160 с.
 3. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Аналіз досліджень антропогенного впливу на атмосферне повітря та здоров’я людини. International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2019»/ 27.11-29.11.2019 In Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv, 2019. –p.254-255.
 4. Жукова О.Г. Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання у навчальних закладах України. Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції 29-30 листопада 2019 р, м. Дніпро. Частина ІІ/ наук.ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – с. 231-232.
 5. Жукова О.Г. Збалансоване управління територіями та ресурсами – основа стійкого розвитку природного середовища. Экологическая безопасность государства: тезисы докладов ХІIІ Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых и студентов, г. Киев, 23 апреля 2020 г., Национальный авиационный университет / редкол. А. И. Запорожец и др. – К.: НАУ, 2020 – с.72-73.

 

Методичні рекомендації

 1. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Загальна екологія: методичні рекомендації до виконання практичних робіт. – К.: КНУБА, 2019. – 32 с.
 2. Василенко Л.О., Ткаченко Т.М., Жукова О.Г. Методичні вказівки до проведення навчальної, виробничої та переддипломної практик. – К.: КНУБА, 2019. – 28 с.
 3. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Екологічна експертиза: методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2019. – 16с.
 4. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Василенко Л.О., Клімова І.В., Котовенко О.А., Березницька Ю.О., Жукова О.Г. Методичні рекомендації до виконання атестаційної магістерської роботи для студентів галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія». – К.: КНУБА, 2019. – 56 с.

 

Статті

 1. Василенко Л.О., Жукова О.Г. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання водокористування у контексті реалізації політики сталого розвитку України. Scientific letters of academic society of Michail Baludansky/ Volume 7, №2/2019/ – 172-180 p.

 

Монографії

 1. Василенко Л.О., Жукова О.Г. З’ясування причинно-наслідкових змін механізму біотичної саморегуляції гідроекосистем водного басейну р. Кальміус. Природно-ресурсний та енергетичний потенціал: напрями зберження, відновлення та раціонального використання: колективна монографія/ за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П.: Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 279 с. (внесення авторів 14-25 с.).
 2. Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах; Монографія/ [Федоренко В.Г., Куліков П.М., Рижакова Г.М., Тимофєєв Ю.Е. та ін.]; за редакцією В.Г. Федоренка. – К.: «ДКС Центр», 2019. – 388 с.

 

2020

Конференції

 1. Жукова Е.Г. Эколого-гигиенические проблемы, связанные с интенсивным ростом городов. Среда, окружающая человека: природная, техногенная, социальная. Материалы IX Международной научнопрактической конференции, посвященной 90-летию образования университета: Брянск, 23–25 апреля 2020 г. – Брянск, Изд-во БГИТУ, 2020. – с.93-94.
 2. Жукова О.Г. Опорні альтернативні електростанції як джерело електроенергії та додатковий дохід. Енергетична незалежність сільських територій як апіоритетна модель розвитку: міжнародний та відчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 травня 2020 року). Полтава: РВВ ПДАА, 2020. – с. 158-161.
 3. Жукова О.Г., Щербина Т.Ф. Переваги та недоліки дистанційного навчання. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльністью матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 червня 2020 року, м. Дніпро/ наук.ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – С. 317-318.
 4. Жукова О.Г., Щербина Т.Ф. Проблеми управління екологічною безпекою. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 серпня 2020 р. – Дніпро, 2020. – с.198-199.
 5. Жукова О.Г., Щербина Т.Ф. Сучасні закономірності управління екологічною безпекою. «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України» : Матеріали ІІ Всеукраїнської науковоїконференції. Миколаїв: Видавець Торубара В. В., 2020.― с. 5-7.
 6. Vasylenko , Vasylenko L., Fedorenko S., Bereznytska J., Zhukova O. The oretical prereguisites of mathematical modeling of the process of waste water purification from heavy metal ions, International May Conference on Strategic Management – IMCSM20 September 25 – 27, 2020, Bor, Serbia.
 7. Voloshkina O., Yakovliev , Anpilova Y., Hunchenko O., Zhukova O. Reguiremrnts for drinking water management within the territories of Donbas mining complexes. International May Conference on Strategic Management – IMCSM20 September 25 – 27, 2020, Bor, Serbia.
 8. Жукова О.Г. Реалізація прав громадян на пину воду. Вода. Екологія. Суспільство: Тези доповідей та інформаційні матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, Харків, 1–2 жовтня 2020 р. / За ред. К. Б. Сорокіної ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – с. 23-25.
 9. Жукова О.Г. Оцінка техногенного впливу на малі водотоки Житомирської області. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 22 жовтня 2020 р. Одеса, Одеський державний екологічний університет. – с. 134-138.
 10. Щербына Т.Ф., Жукова Е.Г. Влияние изменения климата на структуру водных экосистем (на примере рек Полесья). Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – с.35-38.
 11. Zhukova O. Justification of the role of biotic regulation of hydroecosystems Kalmius under conditions of contstant. International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2020»/ 25.11-27.11.2020 In Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv, 2019. –p.192-193.
 12. Жукова О.Г., Щербина Т.Ф., Гончаренко А.В. Методичні підходи до оцінки екологічного стану території. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Україна, Дніпро, 2020. – Т.1. –с. 404 – 406.
 13. Жукова О.Г., Ротозій А.Ю., Щербина Т.Ф. Аналіз змін екологічного стану Житомирської області. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIІI Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – с. 173-175.
 14. Жукова О.Г., Щербина Т.Ф. Сучасні тенденції розвитку неперервної освіти: українский та міжнародний досвід. Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 04 грудня 2020 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2021. – с. 159-160.
 15. Волошкіна О.С., Ковальова А.В., Жукова О.Г. Дослідження якості водних ресурсів Донецько – Придніпровського регіону. Тенденції змін. Міжнародна науково-практична конференція «екологія. ресурси. енергія» багатофункціональні еко – та енергоефективні, реурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях (25-26 листопада 2020 р) – К.:КНУБА. – с. 31.

 

Статті

 1. Абашкевич Ю. Д., Мачишин Г. М., Жукова О.Г., Гончаренко А. В. Вплив кліматичних факторів на експлуатаційні показники будівельного обладнання (на прикладі абразивних армованих кругів). Металознавство та термiчна обробка металiв (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури») – 2020. – Вип. 4(91). – с. 10-17.
 2. Voloshkina O., Yakovliev , Anpilova Y., Hunchenko O., Zhukova O. Requirements for drinking water management within the territories of Donbas mining complexes. 16th International May Conference on Strategic Management «IMCSM20» September 25 – 27 2020, Bor, Serbia. Volume XVI, Issue (1), (2020). ISSN 2620-0597. P. 164-172.

 

Монографія

 1. Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України. Колективна монографія/ за ред. Т. О. Чайки, І. О. Яснолоб, О. О. Горба// Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. 216 с.
 2. Availabel water supply as s major factor of the urban territories stable development. Колективна монографія «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»/ За науковою редакцією доктора технічних наук, професора Мальованого Мирослава Степановича// Львів: ТзОВ “ЗУКЦ” – 2020. – 649 с.

 

2021

Конференція

 1. Мачишин Г.М., Жукова О.Г. Оцінка впливу факторів навколишнього середовища на зміну властивостей абразивних армованих кругів. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 29-31.
 2. Жукова О., Макаревська Ю., Щербина Т. Оцінка впливу діяльності агропідприємства на навколишнє середовище. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 77-79.
 3. Жукова О., Щербина Т., Алексеєнко А. Оцінка стану питної води Житомирської області. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 79-82.
 4. Жукова О., Щербина Т. Управління екологічною безпекою регіонів. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м. Дніпро. Частина ІІ/ Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2021. – с. 325-326.
 5. Жукова Е.Г., Щербына Т.Ф., Ротозий А.Ю. Особенности обеспечения государственного управления рационального использования водных ресурсов. Екологічна безпека держави: тези доповідей ХV Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 22 квітня 2021 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2021. – с. 68-69.
 6. Волошкіна О., Єфименко В., Чернишев Д., Кордуба І., Шовківська В., Жукова О. Visual modeling of the landslide slopes stress-strain state for the computer-aided design of retaining wall structures. 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2021 – Proceedings, 2021, Рр. 5/1 – 5/5 (DOI: 10.1109 / CADSM52681.2021.9385211) (SCOPUS)
 7. Жукова Е.Г., Ротозий А.Ю. Тенденции современных изменений климата и их влияние на состояние водных экосистем. Среда, окружающая человека: природная, техногенная, социальная. Материалы X Международной научнопрактической конференции Брянск, 29 апреля 2021 г. – Брянск, Изд-во БГИТУ, 2021. – с. 191-192.
 8. Жукова О., Щербина Т. Екологізація сільського господарства як фактор стійкого розвитку регіону. Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 5 травн. 2021). Полтава: РВВ ПДАА, 2021. с. 22-25.
 9. Жукова О., Щербина Т. Вплив антропогенних факторів на водні системи басейнів річок на державно-регіональному рівні в Україні. Актуальні проблеми сучасної хімії: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Миколаїв: Видавець Торубара В. В., 2021. –с. 38-39.
 10. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Ротозій А.Ю., Лубніна А.М. Вплив зміни клімату на водні об’єкти. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ENVIRONMENTAL PROTECTION – 2021», присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля, 5 червня 2021 року. Випуск 1. – Київ: Київського національного університету будівництва і архітектури, 2021. – с. 106-108.
 11. Гончаренко А.В., Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Жукова О.Г. Сучасний моніторинг забруднення атмосферного повітря аерозольними частками в м. Києві та їх вплив на організм людини. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 16 червня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 81-83.
 12. Жукова О.Г., Ротозій А.Ю., Лубніна А.М. Вплив змін клімату на здоров’я людини. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 16 червня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с.99-104.
 13. Жукова О.Г., Макаревська Ю.І. Деградація земель України. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 16 червня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 57-60.
 14. Жукова О.Г., Воденнікова О.С. Особливості управління відходами в промислово розвинених районах. Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2021. – С.277-279.
 15. Voloshkina О., Kovaleva А., Zhukova O. The impact of climate change on workers in the construction and road industries working outdoors. Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century [Electronic resource], September, 9–11, 2021. – Mykolaiv : PMBSNU, 2021. – p. 88.
 16. Zhukova O., Luchytskyi Y., Luchytskyi V. Estimation of water ecosystem structural-functional changes as a result of climate changes. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 426-433.
 17. Жукова О.Г., Лубніна А.М. Відновлення та освоєння техногенно забуднених територій. Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 11 листоп. 2021). Полтава: Полтавський державний аграрний університет, 2021. – с.153-155.
 18. Жукова О.Г., Ротозій А.Ю. Екологічне обґрунтування принципів раціонального природокористування. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 598-602.
 19. Гончаренко А.В., Волошкіна О.С., Жукова О.Г. Концепція формування інноваційної системи моніторингу забруднення аерозольними частками урбанізованих територій в умовах глобальних кліматичних змін. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 448-451.
 20. Жукова О.Г., Ротозій А.Ю., Лубніна А.М. Визначення нормативних якісних і кількісних характеристик поверхневого стоку. Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 16 вересня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с.94 -100.
 21. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Колеватих І.С. Особливості формування річкового стоку. Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 16 вересня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с.122 -125.
 22. Жукова О.Г., Гончаренко А.В. Принципи організації екологічного моніторингу стану малих річок в умовах антропогенної діяльності. Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2021. – С. 191-193.
 23. Жукова О.Г., Кордуба І.Б. Екологія – наука чи світогляд. Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 16 вересня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с.234 -238.
 24. Жукова О.Г., Ротозій А.Ю. Екологічне обґрунтування принципів раціонального природокористування. Сучасний науковий потенціал: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 вересня 2021 року): збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – с.8-11.
 25. Voloshkina, O., Shabliy , Tkachenko T., Zhukova O., Goncharenko A. International Research-to-Practice Conference on ‘Climate Services: Science and Education’: Conference Proceedings. Odesa: Odessa State Environmental University, 2021. p. 138-139.
 26. Жукова О.Г., Березний М.І. Стік та витрати води в річках. Робоча програма та тези доповідей іі-ї міжнародної науково-практичної конференції «екологія. ресурси. енергія багатофункціональні еко- та енергоефективні, реурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях» (24-26 листопада 2021, Київ). – с. 20-21.
 27. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Гончаренко А.В., Негода Н.В. Забруднення атмосферного повітря аерозольними частинками в світі і Україні, їх вплив на клімат і здоров’я. Екологічна безпека держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 20-24.
 28. Жукова О.Г., Березний М.І. Пошкодження біосфери: озонові дір. Екологічна безпека держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 52-56.
 29. Жукова О.Г., Мальченко Т.П. Вплив мінерального складу питної води на стан здоров’я населення (на прикладі житомирської області). Екологічна безпека держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – с. 106-113.
 30. Жукова О.Г., Кордуба І. Б., Ротозій А.Ю. Міждисциплінарні підходи при моделюванні дощового стоку на забудованих територіях. Збірник матеріалів ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Довкілля. Енергозбереження», присвяченої 203-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2-3 грудня 2021 року). Полтава: НУПП, ПП «Астрая», – 2021. – с. 146-149.
 31. Жукова О.Г., Ротозій А.Ю., Богойко Л.І. Зміна довкілля: аспекти впливу антропогенних та кліматичних чинників. Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 03-04 грудня 2021 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2021. – с.176-178.
 32. Жукова О.Г., Ротозій А.Ю. Вплив будівництва на екосистеми міста. International scientific – practical conference of young scientists «build-master-class-2021»/ 1-3.12.2021 In Kyiv National University of Construction and Architecture. – Kyiv, 2021. –p.230-231.

 

Статті

 1. Волошкіна О.С., Шаблій Т.П., Трофімович В.В., Єфіменко В.М., Жукова О.Г., Гончаренко А.В. Вплив глобальних кліматичних змін на забруднення повітря урбанізованих територій та розповсюдження захворюваності населення на СOVID-19. Екологічна безпека та збалансоване природокористування – 2021. – Вип. 39. – С. 5 – 15.
 2. Волошкіна О.С., Кордуба І.Б., Жукова О.Г., Маршалл Д.І. Методичні підходи до оцінки забруднення поверхневих водних об’єктів в зоні дії гірничо-видобувних підприємств (на прикладі Донецько-Придніпровського регіону). Екологічна безпека та збалансоване природокористування – 2021. – Вип. 39. – С. 69 – 75.
 3. Honcharenko А., Voloshkina О., Kupinskyi I., Zhukova O. Modern comprehensive information system for environmental quality monitoring. Екологічні проблеми. – № 4 (22), 2021. – С. 251-257.
 4. Vashchenko V., Skalozubov V., Voloshkina O., Korduba I., Dudarev I., Hayo H., Zhukova O., Hryb V. Stipulating the radioecological impact of consequences of accidents at nuclear power facilities. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(10), 24-27. doi: 10.15421/2021_314
 5. Vashchenko V., Korduba I., Zhukova O. Technological and operating features of the ar-1000 reactors generation iii+ and small modular reactors mr-160. Екологічна безпека та природокористування. – № 4 (40), 2021. – С. 149-156

 

Монографії

 1. Аналіз якості поверхневих водотоків сільської місцевості і міст Житомирської області та вплив якості води на здоров’я населення. Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження: кол. моногр.; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2021. 408 с. (с.57-67).
 2. Voloshkina О., Kovaleva А., Zhukova O. The impact of climate change on workers in the construction and road industries working outdoors. Climate Change & Sustainable Development: New Challenges of the Century: Monograph. – Mykolaiv: PMBSNU – Rzeszow: RzUT, 2021. – 479-490 p.

 

Методичні рекомендації

 1. Перебинос А.Р., Кривомаз Т.І., Жукова О.Г. Біотехнології: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» – К.: КНУБА, 2021. – 36с.
 2. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Гончаренко А.В., Маршалл Д.І., Ковальова А.В. Методика розрахунку викидів парникових газів по окремим секторам економіки: методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи для спеціальностей: 263 «Цивільна безпека», 101 «Екологія» ІІІ освітнього рівня підготовки (доктор філософії). – К.:КНУБА, 2021. – 20с.
 3. Волошкіна О.С., Жукова О.Г. Екологiя та безпека життєдіяльності: методичнi рекомендацiї до виконання практичних робiт. – К.:КНУБА, 2021. – 24с.
 4. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Сіпаков Р.В., Гончаренко А.В., Ковальова А.В. Методи обробки моніторингової інформації для розрахунку канцерогенного ризику працівників, які працюють на відкритому повітрі від забруднення викидами з автотранспорту: методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи для спеціальностей: 263 «Цивільна безпека», 101 «Екологія» ІІІ освітнього рівня підготовки (доктор філософії). – К.:КНУБА, 2021. – 16 с.

 

2022

Конференції

 1. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Гончаренко А.В., Колеватих І.С. Дослідження впливу загальнонаціонального блокування Covid-19 на забруднення повітря для урбанізованих територій на прикладі м. Києва. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 10 лютого 2022 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2022. – с. 59-61.
 2. Волошкіна О.С., Ковальова А.В., Жукова О.Г. Оцінка виробничого ризику для працівників по відновленню міської інфраструктури. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей дванадцатої міжнародної науково-технічної конференції (27 – 28 квітня 2022 року). – с. 129.
 3. Кордуба І.Б., Березний М.І., Жукова О.Г. Місто, як урбоекосистема. ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2022. – с.97-98.
 4. Жукова О.Г., Березний М.І., Будков Б.О. Принципи екологічного планування та зонування території міста. ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2022. – с.98-100.
 5. Жукова О.Г., Ротозій А.Ю., Фуцур А.В., Солошич І.О. Екологічна оцінка змін якісних параметрів водних екосистем внаслідок антропогенного впливу діяльності людини (на прикладі водного басейну річок Приазов’я). ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2022. – с.100-102.
 6. Березний М., Жукова О., Кордуба І. Екологічний потенціал України в умовах воєнного стану. Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (01 травня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2022. – с.33-36.
 7. Березний М., Жукова О. Регіональні прояви зміни температури повітря. Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету – 2022, 11-18 травня. Одеса: ОДЕКУ. 2022. с.66-67.
 8. Кордуба І., Жукова О. Екологічні аспекти розвитку зеленої економіки в контексті світового розвитку. Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Київ, 11 травня 2022 р.) у 2-х частинах. Частина 2. Київ : КНЕУ, 2022. с.47-49.
 9. Березний М., Жукова О. Управління заходами екологічної безпеки та технологій захисту від негативного впливу вод на прибережні території. Географія та екологія: наука і освіта: зб.матеріалів ІХ Всеукр. науково-практич.конф. (з міжнародною участю), м. Умань, 9-10 червня 2022 року/Уманський держ. пед. ун-т імені П. Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені М. Коцюбинського та ін.; ред.кол: Браславська О.В. (відпов.ред), Денисик Г.І. та ін. – Умань: Візаві, 2022. – с. 39-42.
 10. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Гончаренко А.В. Вплив воєних дій на формування і випадіння кислотних опадів на прилеглих територіях. Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування: матеріали Міжнародної наукової конференції за участю молодих науковців. Одеса: ОДЕКУ, 2022. с. 39-42.
 11. Негода Н.В., Жукова О.Г. Роль будівель у контексті подолання наслідків зміни клімату. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний конгрес, 12-14 жовтня 2022, Україна, Львів: Збірник матеріалів — Київ: Яроче́нко Я. В., 2022. — с. 86.
 12. Жукова О.Г. Характеристика екологічних наслідків військових дій. Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 30-річчю кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2022. – с. 58-60.
 13. Березний М., Жукова О. Вплив війни на екологічний стан водних ресурсів. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України». Одеса: Одеський державний екологічний університет. 2022, с. 34-36

 

Методичні рекомендації

 1. Волошкіна О.С., Клімова І.В., Жукова О.Г., Ковальова А.В. Основи охорони праці: методичні рекомендації до виконання практичних робіт. – К.: КНУБА, 2022. – 24 с.
 2. Волошкіна О.С., Жукова О.Г. Екологічна безпека технологій виробництва: методичні рекомендації до виконання практичних робіт. – К.:КНУБА, 2022. – 20 с.
 3. Волошкіна О.С., Жукова О.Г. Сучасні методи контролю параметрів об’єктів довкілля: методичні рекомендації до виконання практичних робіт. – К.:КНУБА, 2022. – 44 с.
 4. Волошкіна О.С., Жукова О.Г. Сучасні методи контролю параметрів об’єктів довкілля: методичні рекомендації до виконання практичних робіт. – К.:КНУБА, 2022. – 52 с.
 5. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Кордуба І.Б., Гончаренко А.В. Складання матеріального та теплового балансів для обґрунтування вибору технологічного процесу: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за дисципліною «екологічна безпека технологічних процесів». – К.:КНУБА, 2022. – 20 с.
 6. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Кордуба І.Б. Екологічна безпека технологій виробництва: методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». – К.:КНУБА, 2022. – 36 с.
 7. Волошкіна О.С., Ткаченко Т.М., Котовенко О.А., Василенко Л.О., Клімова І.В., Березницька Ю.О., Жукова О.Г., Мірошніченко О.Ю. Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та технології». – К.:КНУБА, 2022. – 32 с.
 8. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Жукова О.Г., Кордуба І.Б. Організація управління екологічною діяльністю: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 «Екологія». – К.:КНУБА, 2022. – 28 с.
 9. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Жукова О.Г. Організація управління екологічною діяльністю: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 «Екологія». – К.:КНУБА, 2022. – 36 с

 

Монографії

 1. Жукова О.Г., Гончаренко А.В. Організація державного управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу. Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем: колективна монографія; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022. С. 186-193.

 

Статті

 1. Zhukova O., Berezniy М. Organizational support of state management of water resources according to the basin principle. АГРОСВІТ № 5—6, 2022. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.5—6.33
 2. Абрашкевич Ю., Мачишин Г., Марченко О., Балака М., Жукова О. Підвищення механічної міцності абразивно-армованого круга. Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and Theory of Structures. № 108. С. 295-308. (https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.295-308 (Web of Science))
 3. Калюх Ю., Волошкіна О., Кордуба І., Жукова О., Гончаренко А. Mathematical modeling of seismic activation of landslides in Neogene clays of the Carpathian region. International Conference of Young Professionals “GeoTerrace-2022” 3-5 October 2022, Lviv, Ukraine (https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590071 (SCOPUS))
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram