ЖУРАВСЬКА Н.Є.

Журавська Наталія Євгенівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та навколишнього  середовища, асоційований учасник громадської спілки «Професійна асоціація екологів України» (2020, 2021 рр.),  дійсний член (академік) Української Академії наук, дійсний член (академік) Академії Будівництва України,  лауреат премії Академії будівництва України імені М. С. Буднікова (2018 р). 

Відзначена: за багаторічну та сумлінну роботу, високий професіоналізм у виконанні своїх функціональних  обов’язків. активну участь у громадському житті університету…нагороджена почесною грамотою КНУБА. 

https://orcid.org/0000-0002-4657-0493  

https://scholar.google.com/citations?user=AGfx-7MAAAAJ&hl=ru 

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212410405 , 

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221328857&eid=2-s2.0-85098888800 http://repositary.knuba.edu.ua:8080/ 

 zhuravska.nie@knuba.edu.ua,nzhur@ua.fm 

 тел.: (044) 241-5491, внутр. 4-91, кімната 247

ОСВІТА 

У 1994 р. закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу  освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція і охорона повітряного басейну» та здобула  кваліфікацію інженер-будівельник

З 1995-1998 рр. – аспірант кафедри охорона праці та навколишнього середовища.  

З 2003-2005 р. здобула другу вищу освіту у КНУБА за спеціальністю «Менеджмент» та здобула кваліфікацію менеджмент персоналу. 

Згідно наказам о обов’язковому підвищення кваліфікації, та міжнародному стажуванні викладачів, відмінно  проходила курси, активно бере участь в онлайн-тренінгах присвячених інноваціям по тематики викладання та  професійним інтересам захисту навколишнього природного середовища, у циклі вебінарів «Головні метрики 

сучасної науки. Scopus та Web of Science», в тому числі при Міністерстві науки та освіти.  http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ilovepdf_merged-4.pdf 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Загальний стаж роботи років більше 26 років. Науково-педагогічний стаж більш 15 років. З 1998 працює в КНУБА зав. лаб., асистент кафедри охорона праці та навколишнього середовища. З 2003-2006  рр. працювала заввідділенням екологічних досліджень Держдор НДІ. З 2006-2016 рр. працювала в КНУБА,  інженер, асистент, старший викладач кафедри охорона праці та навколишнього середовища. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію. Тему дисертації: “Енергоефективні системи теплопостачання з безреагентною обробкою води”.  

У 2016 р. отримала Диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03: «Вентиляція, освітлення та  теплогазопостачання», прирівнюється до диплома доктора філософії. 

У 2018 році отримала вчене звання доцента каф. ОПіНС, докторант КНУБА. 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: 

1.Основи екології (192 «Будівництво та цивільна інженерія»). 

 1. Екологія (191 «Архітектура та містобудування»). 

3.Моніторинг довкілля (192 «Будівництво та цивільна інженерія»). 

4.Інженерні методи захисту біосфери. 

5.Екологія та безпека життєдіяльності (191 «Архітектура та містобудування»). 

 1. Безпека життєдіяльності та екологія. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА: 

Автором опубліковано понад 200 науково-методичних праць, з яких: 3 патенту на корисну модель, 5  інтелектуальної власності, 7 монографій, навчальний посібник та підручник, розроблено більш 3-х електронних  навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.  2020-2021рр., голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ENVIRONMENTAL 

PROTECTION-2020», «ENVIRONMENTAL PROTECTION-2021» присвяченої Всесвітньому ДНЮ ОХОРОНИ  ДОВКІЛЛЯ, ініційованої ректором КНУБА проф. Куліковим П.М., роботу яких було спрямовано на інтеграцію  українських, закордонних фахівців і наукових шкіл в розробці теорії проведенні досліджень, створенні нової  техніки і методів, практичному застосуванні ресурсо-енергоощадних, екологічно безпечних технологій; основні  напрямки роботи конференції: екологічні ризики та їх визначення, ресурсо-енергозберігаючі технології охорони  навколишнього середовища, зелена економіка – сталий розвиток будівельних підприємств, нормативно-правові  аспекти захисту навколишнього середовища, ресурсо-енергозберігаючі матеріали, конструкції, обладнання,  технології для охорони навколишнього середовища (3 кол. мон.: Карлсруэ, Германия та Україна,  http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000613726&local_base=LSL01,  

https://www.sworld.com.ua/simpge2/sge2-01.pdf ). 

ОСНОВНІ ПРАЦІ: 

Enviromental protection: кол.монограф. (2020, 2021), підручник «Спеціальні питання тепломасообміну» (2017),  навчальний посібник «Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів (2017). Статті SCOPUS та інші.  Вибрані публікації: 

 1. Zhuravska N. Ecological scientific aspects of technogenic safety with nonchemical water treatment for a technical water-supply / N. Zhuravska. – III Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies,  2017». К.: КНУБА, 2017. – с. 8. 
 2. Zhuravska N. Thermodynamic concept of operation of systems of thermal power objects of the building industry /N.  Zhuravska, P. Kulikov // “Scientific development and achievements“. – Sciemcee Publishing”. – Lоndon: Sciemcee. – Vol. 5. – 2018. – р. 392-402. file:///C:/Users/User/Downloads/KurpeKukhar_MonogrPart_London2018.pdf. 3.Журавська Н. Є. Науково-прикладні питання екоменеджменту: енергозберігаюча, економо-технологічна  концепція використання теплоенергетичних об’єктів будівельної галузі / Збірник: КРУГЛИЙ СТІЛ «Актуальні  проблеми будівельної галузі України» К.: ВСП «ІІНО КНУБА», 2020. – с.21-23. 

4..Zhuravska N. The main directions of development of the “green” economy / N. Zhuravska, S. Baitava, A. Shkabrou.  USEFUL online journal, vol. 3, no. 2, pp. 7 – 13, December 2019. 

 1. Журавская Н. Е. Использование перспективных информационных технологий для современной организации  работы студентов ФИСЭ в КНУСА / Н. Е Журавская, А. В. Приймак, Ю. Д. Копаница // Качество подготовки  специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы. Материалы IV 

Международной научно-методической конференции 15 – 16 ноября 2018 года. – 2018. – с. 162 – 164. 6. Журавська Н. Є. та iнщ. Перспективи використання альтернативних джерел енергії на території України / IV  Міжнародної науково – практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта,  наука, практика» 14–16 вересня 2017 р., Херсон: 2017. – с. 145 – 148. 

 1. Журавская Н. Е. Совершенствование процесса обезвреживания горючих примесей в отбросных газах / Н.Е.  Журавская // 19th International Scientific Symposium of Student and Young Research Workers – Vol. 1: Construction  Engineering and Sanitary Engineering. Poland: Zielona Gora. – Kwiecien. – 1997. – Vol. 1, P. 254-257. 8. Журавская Н. Е. Современный метод очистки от вентиляционных выбросов / Н.Е. Журавская // Міжн. наук.- практ. конф. мол. вч. і ст. «Екологічні проблеми природокорист. та ефективне енергозбереження». – К.: КНУБА,  2010. – С. 38 – 39. 

9.Журавская Н. Е., Баитова С.Н., Заянчковская Д. В., Рудакова У. В. Экологические риски, связанные с  накоплением нитратов в почве и грунтовых водах / Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  «Inveromental protection – 2020», присвячена всесвітньому дню захисту довкілля, 5 червня. Збірник. Н.-м. робіт. – К.: КНУБА, 2020. – с. 115 – 118. 

 1. Журавская Н. Е. Источники образования формальдегида в составе фотохимического смога на урбанизованных  территориях / Н.Е. Журавская // Містобудування та територіальне планування: Н.-т. зб. Відпов. Редактор М.М.  Осєтрін. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 52.- С. 427-433. 

11.Журавська Н. Є. Адаптації до змін при плануванні управлінням природоохоронною діяльністю / VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Cучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та  виробництва: міжгалузеві диспути» // Н. Є. Журавська, А. І. Белова, А. О. Кочедікова. Наукова платформа Open

Science Laboratory 2020, [зб. наук. пр.]: матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ,  1 липня 2020 р), 2020. – С.19-23. 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Створення енергоефективних екологічно чистих технологій в умовах України. Зелене будівництво. Екологія,  охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування. Технології захисту навколишнього  середовища. Використання ресурсозберігаючих еколого-економічних технологій в системах теплоенергетичних  об’єктах для різних галузях виробництва. Економіка природокористування. 

ПУБЛІКАЦІЇ 

2022 рік 

 1. Журавська Н.Є. Надзвичайні ситуації воєнного часу / Н.Є.Журавська, І.С.Стефанович, П.І.Стефанович,  Т.Ю.Лазоренко // Modern research in world science. Proceedings of the 10th International scientific and practical  conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 400-406. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna 

naukovo-praktichna-konferentsiya-modernresearch-in-world-science-25-27-12-2022-lviv-ukrayina-arhiv/. 2. Zalygin O. Analysis of the sources of formation of spent electrolytes of galvanic production and methods for their  processing / O.Zalygin, N. Zhuravska, V.Cheprasova // Modern engineering and innovative technologies, issue № 19 (1),  February, Germany, 2022 (1). – р.57-67. ISSN (Online): 2567-5273. 

 1. Котілєвський Ю.Б. Сталий розвиток та збалансоване природокористування для запобігання стихійних лих /  Ю.Б.Котілєвський, Н.Є.Журавська // 7-й міжнародний молодіжний конгрес сталий розвиток: захист  навколишнього середовища. Енергоощадність. збалансоване природокористування, 2022. – с.162. 4. Bielova, A. The influence of the country’s labor market on problem issues in the energy industry / A.Bielova, S.Koval,  A.Kochedykova, N.Zhuravska, D.Makatora // Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment Construction economycs and  management 2022-ci il. № 3 (20), 2022. – səh. 17-24. 
 2. Кузнецова М.О. Вплив воєнних дій на стан біосфери (в тому числі лісів) в Україні / М.О.Кузнецова,  Н.Є.Журавська // Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022:  Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для  довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022», (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). Полтава: НУПП,  2022. – С. 338-341. 
 3. Участь в Вебінаре 7 та 19 квітня 2022 р. “Досвід Ізраїлю: Управління персоналом в умовах довготривалої війни”  у рамках панельної дискусії відкритого вебінару. https://www.develor.com.ua/#. 
 4. Участь у національному форумі 24-25 листопада 2022 р. «Поводження з відходами в Україні: законодавство,  економіка, технології». https://ecoleague.net/forumy-konferentsii-kruhli-stoly-seminary/anonsy-podii/item/2335- natsionalnyi-forum-povodzhennia-z-vidkhodamy-v-ukraini-zakonodavstvo-ekonomika 

tekhnolohii?fbclid=IwAR2VqEmIKMaW2W1PDWTdHlbYlT0XQ4Gv5b_O5ICaB5hkFT_jsgWWUeTMnJk#:~:text=2 4%E2%80%9325%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2020 22%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83,%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 %20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96

%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D 0%B8%C2%BB. 

 1. Участь у Онлайн-семінаре «Цифрові інструменти google для вищої освіти». ТОВ “Академія цифрового розвитку”. 
 2. Участь у онлайн-вебінаре «Чим відрізняється фахова стаття категорії “б” від наукової статті Scopus / web of  science». Академія статей. 

2021 рік 

1.Журавська Н.Є. Пасивний моніторинг для систем управління теплосистем в напрямку сталого розвитку // Н.Є.  Журавська, В.В. Лихацький / 6-й міжнародний молодіжний конгрес сталий розвиток: захист навколишнього  середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування. – Л.: НУ«ЛП», 2021. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/uk/ekokongres-2020/molodizhnyy-kongres (Дата звернення 2021). 

2.Журавская Н.Е. Управление и экологизация системами теплоэнергетических объектов / Н.Е. Журавская, Н.Н.  Басанский // 85-й НТКПП научных сотрудников и аспирантов. – М: БГТУ, 2021 – с.56-558.  3.Журавская Н.Е. Проблемы биоповреждения и его влияние / Н.Е. Журавская, Б.А. Мехед // 85-й НТКПП научных  сотрудников и аспирантов. – М: БГТУ, 2021 – с.56-558 

4.Журавская Н.Е. Сharacteristics of relations in ecological-economic control of heat-power objects systems using  reagent-free water preparation / Н.Е. Журавская // Журнал БГУ. Экология, 4 – 2020. – Минск: БГУ, 2021. – с. 86-90.  5. Участь у круглому столі «Шляхи удосконалення та перспективи розвитку освітньо-наукової програми». 14  травня 2021. Zoom. KNUBA. 

2020 рік 

1.Мазурак О.Т. Feature of nano-additives on the properties of rapid hardening concretes / О. Т. Мазурак, А. В. Мазурак,  Н. Е. Журавская, У. Д. Марущак // Журнал ”ВПГУ“. – Сер. F, Строительство. Прикладные науки. – 2020. – № 16  – С. 91–95.  

2.Zhuravska N, Kulikov P. Environmental activity in the use of electromagnetic treatment of water at heat and power  facilities «Building innovations – 2020». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2020/build-inov-2020/program.pdf (Дата звернення 2.01.2021). 3.Журавская Н.Е., Баитова С.Н., Заянчковская Д.В., Рудакова У.В. Экологические риски в грунтовых водах  Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Inveromental protection – 2020», присвячена всесвітньому  дню захисту довкілля, 5 червня. Збірник. Н.-м. робіт. – К.: КНУБА, 2020. – с.115-118.  4.Журавська Н.Є. Прогнозирование энергосберегающих технологических процессов основа природопользования  и экоменеджмента / Техника и технология пищевых производств: материалы ХIII Междунар. науч.-техн. конф., 23–24 апреля 2020 г., в 2-х т.; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – МГУП, 2020. – Т.2– 493 с. / с.423-424.  5.Журавская Н.Е. Биоповреждения бетонных конструкций, мероприятия по восстановлению / Н.Е. Журавская,  К.В. Шевченко и др. // Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Inveromental protection – 2020»,  присвячена всесвітньому дню захисту довкілля, 5 червня. Збірник. Н.-м. робіт. – К.: КНУБА, 2020. – с.115-118.  6.D I n z h o s, N. F I a l k o, V. P r o k o p o v, О. P a r k h o m e n k o, N. Zhuravskay etc Identifying the influence of the  polymer matrix type on the structure formation of microcomposites when they are filled with copper particles. Eastern European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 Home, Vol 5, No 6 (107) (2020) . – р. 49-57. SCOPUS.

7.Журавская Н.Е. Остапович Основы эколого-экономического характера очистки воды от накипи / Н.Е.  Журавская, И.Ю. Остапович // Международная научно-практическая конференция “Экология, ресурсы, энергия”  ЕКЕ-2020.  

2019 рік 

1.Журавська Н.Є. Ефективна технологія управління процесами систем теплопостачання в будівництві / Н.Є.  Журавська // Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні технології і конструкції в будівництві та  архітектура села. Розробка інноваційних моделей еко поселень Прикарпаття та Карпат» 15-17 травня 2019  Львівський національний аграрний університет. «Вісник Львівського національного аграрного університету:  Архітектура і сільськогосподарське будівництво». – Львів: СПОЛОМ, 2019. – с. 65-66.  

2.Zhuravska N. Optimization of energy-efficient facade solutions for insolation counting / N. Zhuravska, M. Layshchenko  // USEFUL online journal, vol. 3, no. 2, pp. 1-6. 

3.Zhuravska N. Тechnogenesis as a factor feature of technogenic-conditioned heat supply systems in which  electromagnetic fields are used in the preparation of water [Текст] / N. Zhuravska // Шляхи підвищення ефективності  будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2019. – № 42. – К: КНУБА. – С. 213–222.  

2018 рік 

1.Журавська Н.Є. Особливості апаратурної реалізації підготовки води в системах теплоенергетичних об’єктів за  допомогою електромагнітних полів, Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. Від. ред.  М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 190-197.  

2.Журавська Н.Є. Two-tier integral indicator system for controlling the material flow heat-power engineering objects.  USEFUL online journal, vol. 2, no. 4, pp. 80–87, December 2018.  

3.Bielova А. Organizational and economic instruments of investment and innovation providing restructuring restructuring  of the enterpris / A. Bielova, N. Zhuravska, Olexandra ORLOVSKA, Alona Kochedykova // International Journal of  Engineering and Technology (UAE). Vol. 7, No 4.8. – 2018. – С. 702-706. 

Сертифікати, стажування

Журавська

Журавська-Наталія-Євгенівна сертифікат Національного-форуму Поводження-з-відходами-в-Україні

Сертификат-7-Н.Є.-Журавської

Сертификат-8-Н.Є.-Журавської

Сертификат-9Н.Є.-Журавської

Сертификат-10-Н.Є.-Журавської

Сертификат-11-Н.Є.-Журавської

Сертифікат-Журавська-1

Сертифікат-Журавська-2

Сертифікат-Журавська

Сертифікат-Журавська-ПК-2021

Сертифікат-Журавська-ЛНУП

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram