Зозулинець Вікторія Василівна

Асистент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

e-mail: zozulynets.vv@knuba.edu.ua

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-8066-2033

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

У 2020 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр (з відзнакою) спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2020 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

Наукова діяльність

2023

Монографії

 1. Krivenko P., Kovalchuk O., Zozulynets V. Alternative binders – high volume bauxite red mud alkali activated cements and concretes: Chapter. Recycled Concrete. Technologies and Performance / Edited by V. Tam, M. Soomro, A. Evangelista. Woodhead Publishing, 2022. https://www.elsevier.com/books/recycled-concrete/tam/978-0-323-85210-4.

2021

Публікації

 1. Kovalchuk Oleksandr, Zozulynets Victoriya. Study of influence of alkaline component type on pH value and properties of alkali activated concretes containing basalt rock. E3S Web of Conferences, 2021. Vol. 280 (6). 07001. (Scopus). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007001.
 2. O Kovalchuk, V Zozulynets. Study of deformation properties of alkali activated concretes using active aggregates. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012036. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012036.
 3. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Дослідження деформацій усадки/розширення лужних бетонів із використанням активного заповнювача. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.206-209. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view.
 4. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вплив умов тверднення на кінетику набору міцності лужних бетонів з використанням активного заповнювача. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 387-389. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf.
 5. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вплив умов тверднення на кінетику набору міцності лужних бетонів з використанням активного заповнювача. Науковий вісник будівництва (ISSN 2311-7257). Х., ХНУБА, 2021. Т. 104. №. 2. с.241-245. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_104_2021/36.pdf.
 6. О.Ю. Ковальчук, В.В. Зозулинець. РОЗРОБКА КИСЛОТОСТІЙКИХ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛИ-ВИНОСУ. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 219-220. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf.
 7. Зозулинець Вікторія. Розробка кислотостійких матеріалів на основі лужних в’яжучих речовин. Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTER-CLASS-2021”. p.152-153. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf.
 8. Зозулинець В., Ковальчук О., Рудзей Д. Розробка технологічних методів запобігання та припинення лужної корозії бетону при використанні реакційно здатних заповнювачів. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 124-125.
 9. Зозулинець В. В., Ковальчук О. Ю. Методи підвищення кислотостійкі лужних цементів та композиційних матеріалів на їх основі. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021.C.20-22.
 10. Ковальчук О. Ю., Зозулинець В. В., Рудзей Д. Г. Використання активних заповнювачів при виробництві бетонних сумішей та матеріалів на їх основі. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). С.239-241.

2020

Публікації

 1. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вплив лужного компоненту на зміну показнику лужності системи шлаколужного цементу при взаємодії з активними заповнювачами. Збірник наукових праць УДУЗТ. 2020, Випуск 192, стор. 6-12 (Фахове видання).
 2. Розробка кислотостійких гібридних лужних цементів і матеріалів на їх основі з підвищеними експлуатаційними характеристиками: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2020» / Зозулинець В.В., Ковальчук О.Ю. – Київ, КНУБА, 25-27.11.2020 р. – С. 164-165. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.

2019

Публікації

 1. Boiko О., Zozulynets V., Ivanychko V., Kovalchuk O. Alkali activated concretes mix design using red mud as an active aggregate. – Technology audit and production reserves. Chemical and Technological systems. – №5/3 (49), 2019. – рр. 15-21. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/184253.
 2. Зозулинець В., Ковальчук О. Виробництво вібропресованих виробів на основі червоного шламу  з використанням лужних цементів. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 174-175. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram