НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК І ПРАВА

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • регіональна політика та політична урбаністика, механізми взаємодії центральних та місцевих органів влади, розробка громадсько-політичних засад розвитку будівельного комплексу, дослідження політики енергоефективності та енергозбереження;
 • концептуалізація засад будівельного та містобудівного права, участь у розробці законів щодо містобудування, просторового планування, місцевого самоврядування;
 • вивчення соціальних взаємодій в місті, проведення соціологічних опитувань, розробка рекомендацій щодо впливу соціальних взаємодій на просторове планування, дослідження соціально-політичної символізації в архітектурі;
 • історична персоналістика, дослідження розвитку національно-визвольного руху, участь у розробці законопроектів щодо правового та соціального статусу воїнів АТО та ООС;
 • гендерна політика, розробка рекомендацій щодо врахування гендерних відносин у просторовому плануванні;
 • дослідження мовної політики в Україні та регіонах країни.

 

ВИКОНАНІ НАУКОВІ ПРОЄКТИ:

 • НДР «Урбаністика: історичні, соціологічні та політико-правові аспекти» (1917-1920; у рамках робочого часу викладачів)
 • НДР 9ДБ-2011 «Територіальні соціально-політичні спільноти України як фактор формування загальнонаціональної єдності» (2011-2012; бюджетна; обсяг фінансування – 153,6 тис.грн.)

Великий звіт НДР 9ДБ-2011

 • НДР 4ДБ-2013 «Взаємодія центральних та місцевих органів державної влади як чинник модернізації держави та суспільства» (2013-2014; бюджетна; обсяг фінансування – 167,8 тис.грн.)

Великий звіт НДР 4ДБ-2013

 • НДР 6ДБ-2015 «Інституційно-комунікативна модель політики регіонального розвитку та територіальної інтеграції» (2015-2016; бюджетна; обсяг фінансування – 325,7 тис.грн.)

Великий звіт НДР 6ДБ-2015

 • НДР 4ДБ-2017 «Моделі національної консолідації України (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження)» (2017-2018; бюджетна; обсяг фінансування – 621,8 тис.грн.)

Великий звіт НДР 4ДБ-2017

 • НДР «Неурядові організації, рухи, соціальні і традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості» (1919; згідно з договором з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України за сприяння Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні; обсяг фінансування – 50 тис.грн.)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

При кафедрі діє Лабораторія з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу. Мета – проведення наукових досліджень, супровід та впровадження отриманих результатів в сфері регіонального розвитку, містобудівної політики, розвитку будівельного комплексу, архітектури та суміжних галузях.
Завідувач лабораторії – к.п.н. Ю. Є. Баєва.
Науковий керівник лабораторії – завідувач кафедри політичних наук і права, д.п.н., проф. Є. В. Перегуда.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Збірник наукових праць «Регіональна політика: історія, політико-правові засади, урбаністика, архітектура»

Випуск І. 2015

Випуск ІІ. 2016. Частина 1

Випуск ІІ. 2016. Частина 2

Випуск ІІІ. 2017. Частина 1

Випуск ІІІ. 2017. Частина 2

Випуск ІІІ. 2017. Частина 3

Випуск ІV. 2018. Частина 1

Випуск ІV. 2018. Частина 2

Випуск V. 2019. Частина 1

Випуск V. 2019. Частина 2

 

 • Збірник наукових праць «Будівельне право: проблеми теорії і практики»

Випуск І. 2017

Випуск ІІ. 2018

Випуск ІІІ. 2019. Частина 1

Випуск ІІІ. 2019. Частина 2

 

 

 

 • Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції “Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій” (2017)

Збірник матеріалів

 

 

 

 

 

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ У 2019 р.

– Надруковані 8 статей у журналах, які входять до наукометричних баз SCOPUS або WEB OF SCIENCE.

– 8 викладачів стали авторами/співавторами монографій (всього 5), присвячених політиці енергоефективності, цифрової економіки, правознавства.

– У фахових журналах МОН та інших журналах (в т.ч. закордонних), більшість яких входять до баз Index Copernicus, Google Scholar тощо, надруковано 27 статей, їх автори – 15 викладачів. У збірниках праць за підсумками наукових конференцій опубліковано 71 матеріал. Їх авторами були 25 викладачів.

– 4 викладачі виграли конкурс та виконали науковий проєкт, що фінансувався Мін-вом з питань тимчасово окупованих територій та Посольством Швейцарії, на тему, пов’язану з неурядовими організаціями та ЗМІ, які використовуються для створення в Україні ситуації крихкості, та заходами протидії їх діяльності. У виконанні проєкту брали участь й науковці з одеських та закарпатських ЗВО.

– Кафедра та її викладачі організували низку заходів: міжнародні конференції «Регіональна політика» та «Будівельне право» (співорганізатори – Мін-во розвитку громад та територій України, Ком-т з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ВРУ, Фонд підтримки будівельної галузі /ФРН/ та ін.), в яких взяли участь представники понад 40 ЗВО з 8 країн, чергових Чорноволівських читань тощо.

 

МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 

– Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., Місержи С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації: проблеми формування та реалізації: Монографія. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2018. 203 с.

 

 

 

 

– Перегуда Є. В. Виконавча влада України: Політико-правові аспекти модернізації. К.: Логос, 2013. 408 с.

 

 

 

 

 

 

–Ткаченко В., Коляда І. Володимир Івасюк: життя, творчість, кохання, таємниця загибелі. Івано-Франківськ: Фоліант, 2020. 96 с.

 

 

 

 

 

 

–Tkachenko V.V., Tkachenko I.V., Puzyrova P.V. Financial potential: strategic management in conditions of economic risk: Monograph. Kyiv, 2020. 176 p.

 

 

 

 

 

 

– Ksenicz A., Perehuda J., Sawojska S., Semko W., Małkiewicz A. Język a polityka. Przypadek Ukrainy. Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. 172 s.

 

 

 

 

 

– Mamontov and oth. National Law in the Context of Integration into the European Legal Space. Warszawa: Instytut Integracji Europejskiej, BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018.

 

 

 

 

 

– Перегуда Є., Малкевич А., Семко В., Ксенич А. Мовна політика в Україні : між символічним насиллям та вільним мовним вибором : монографія. К. : «Бескиди», 2017. 207 с.

 

 

 

 

 

 

– Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою. Харків : Віват, 2016. 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах Райхскомісаріату “Україна” (1941-1944 р.р.). За ред. Гончаренко О. М., Гончаренко І. В., Куницького М. П. Переяслав-Хмельницький, 2014. 231 с.

 

 

 

 

 

– Кресіна І.О., Перегуда Є.В., Коваленко А.А. та ін. Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Логос, 2011. 400 с.

 

 

 

 

 

– Ткаченко В.В., Бондар О.А., Климчук М.М., Поколенко В.О., Циркун Т.О. Розвиток цифрової економіки та запровадження принципів енергоефективності в економічну стратегію держави: Монографія. Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019.

– Мамонтов І. О. ОУН і УПА у правовому полі. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2017. 270 с.

– Савойська С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри. К. : ВЦ «Просвіта», 2015. 688 с.

– Савойська С. В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державно політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз. К.: Вид. центр «Просвіта», 2013.

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У НАУКОВІЙ СФЕРІ

У 2019 р. співробітництво здійснювалося з:

– Відділом гуманітарних наук університету Вроцлавська політехніка (Польща) за напрямами – проведення спільних наукових досліджень, спільна участь у міжнародних наукових конференціях;

 

 

 

 

 

 

– з МінТОТ та Посольством Швейцарії в Україні. За результатами конкурсу виграно грант та реалізовано проект на тему, пов’язану з неурядовими організаціями та ЗМІ, які використовуються для створення в Україні ситуації крихкості, та заходами протидії їх діяльності;

– Фондом підтримки будівельної галузі (ФРН) – щодо співорганізації та фінансування V Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура» (м. Київ. КНУБА. 22 листопада 2019 р.) та III Міжнародної науково-практичної конференції «Будівельне право: проблеми теорії та практики» (4 грудня 2019 р.);

 

 

 

 

 

 

– Бізнес-школою Національного університету Луї (Польща) – щодо стажування викладачів кафедри;

– Представництвом Польської академії наук у Києві – щодо співорганізації V Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура» (м. Київ. КНУБА. 22 листопада 2019 р.) та III Міжнародної науково-практичної конференції «Будівельне право: проблеми теорії та практики» (4 грудня 2019 р.).

 

 

 

 

 

 

 

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ

Під керівництвом викладачів кафедри студенти КНУБА посідали призові місця та отримували грамоти на всеукраїнських конкурсах студентських робіт та всеукраїнських олімпіадах з політології, соціології, історії України.

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2019 р.викладачі кафедри здійснювали керівництво НДР 48 студентів університету. Під їх керівництвом:

– 24 студенти виступили з доповідями та опублікували тези у матеріалах П’ятої  Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика: історія,  політико – правові засади, урбаністика, просторове планування»  (Київ, 22 листопада 2019 р.);

 

 

 

 

 

 

 

– 12 студентів виступили з доповідями та опублікували тези у матеріалах міжнародної науково-практичної конференції «Будмайстерклас 2019»  (Київ, 28 листопада 2019 р.);

– 12 студентів виступили з доповідями та опублікували тези у матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Будівельне право: проблеми теорії і практики» (Київ, 4 грудня  2019 р.).

 

 

 

 

 

 

Згідно з наказом ректора КНУБА, при кафедрі створений та функціонує Студентський дискусійний клуб «Суспільно-політичні проблеми в сучасному українському суспільстві». Керівник Клубу – доцент кафедри, к.і.н., доц. С.В. Стеценко. При клубі діють студентські наукові гуртки за галузями знань: «Політологія», «Право», «Соціологія», «Історія та археологія». Керівники гуртків – кандидати наук Н.А.Гербут, П.О.Дьомкін, О.О.Яхно, О.А.Халабуденко. Формами роботи Клубу є проведення наукових конференцій, «круглих столів», спеціалізованих дискусій, робочих засідань тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірантура зі спеціальності ПОЛІТОЛОГІЯ

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАФЕДРИ
НОВІ СТАТТІ