Кафедра містобудування

ПРО КАФЕДРУ

Однією з провідних сучасних наукових шкіл в галузі містобудування в Україні є кафедра містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури. Кафедра містобудування була заснована 1 квітня 1983 року у складі архітектурного факультету Київського інженерно-будівельного інституту. На кафедрі містобудування в червні 2008 року була ліцензована, в межах спеціальності «Містобудування», спеціалізація «Ландшафтна архітектура». Завдяки цьому кафедра містобудування випускає спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Містобудування», а також спеціалістів і магістрів за спеціалізацією «Ландшафтна архітектура».

Протягом 23 років з 1983 р. по 2006 р. кафедру очолював доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України, видатний вчений в галузі містобудування Фомін Ігор Олександрович – фундатор та засновник кафедри. З 2006 р. по червень 2009 р. завідувачем кафедри містобудування був доктор архітектури, визначний вчений в галузі містобудування, професор, народний архітектор України, директор Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» – Білоконь Юрій Миколайович, який працював на кафедрі, починаючи з 1987 р. В липні 2009 року кафедру містобудування очолила кандидат архітектури, професор, член-кореспондент Академії архітектури України та Академії будівництва України, почесний професор КНУБА Кушніренко Марія Марківна. З червня 2015 року обов’язки завідувача кафедри містобудування виконує доктор архітектури, професор Шебек Надія Миколаївна.

Викладачі кафедри містобудування:

Зав. каф. містобудування, доктор архітектури, професор Шебек Н.М.

Професори, доктори наук: Дьомін М.М., Палеха Ю.М.

Професори, кандидати архітектури: Яблонська Г.Д., Заслужений архітектор України Сєдак О.І., Устінова І.І
Доценти, кандидати наук: Василенко Л.Г., Войко Н.Ю., Дзиба А.А., Зінов’єва О.С., Козятник І.П., Шпаковська В.Т.
Доценти: Лисюк Г.Г., Носенко Г.А., Третяк М.Е.
Старші викладачі: Абрамова Н.П., Іносова Т.Ю., Сингаєвська М.А.
Асистенти: Бреус А.О., Вовчок Л.Л., В’язовська А.В., Ларионова М.А.

Серед викладачів кафедри є дійсні члени та члени-кореспонденти Академії архітектури України, Академії будівництва України, члени Міжнародної академії архітектури, Російської академії архітектури та будівельних наук, ІКОМОS, ISOCARP тощо.

На кафедрі містобудування здійснюється професійна підготовка бакалаврів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» та магістрів, які можуть обрати освітньо-наукову програму підготовки за однією з двох спеціалізацій: «Містобудування. Архітектурно-містобудівне проектування» або «Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування».

Сутність спеціалізації «Містобудування: Архітектурно-містобудівне проектування» полягає у підготовці магістрів архітектури, спроможних на високому професійному рівні із застосуванням інноваційних методів вирішувати задачі, що пов’язані з дослідженням та проектуванням нових і удосконаленням існуючих містобудівних об’єктів різної складності – від систем розселення до елементів безпосереднього оточення людини. Серед цих задач найважливішою є комплексне дослідження проблем планування і розвитку територій об’єднаних територіальних громад, окремих населених пунктів та їх частин, пошук шляхів їх вирішення та розробка конкретних пропозицій з розвитку містобудівних систем та територіального розвитку поселень, формування нових та гармонізації існуючих містобудівних ансамблів і комплексів, збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.

 

Сутність спеціалізації «Містобудування: Архітектурно-ландшафтне проектування» полягає у підготовці магістрів архітектури, спроможних на високому професійному рівні із застосуванням інноваційних методів вирішувати задачі, що пов’язані з дослідженням та проектуванням нових і удосконаленням існуючих ландшафтних об’єктів різної складності – від систем розселення до елементів безпосереднього оточення людини. Серед цих задач найважливішою є комплексне дослідження проблем планування і розвитку культурно-історичних ландшафтів як у межах населених пунктів так і за їх межами, пошук шляхів їх вирішення та розробка конкретних пропозицій з відновлення деградованих ландшафтів, формування і розвитку ландшафтно-рекреаційних територій, благоустрою та озеленення територій населених пунктів.

 

ЛЕКЦІЙНІ КУРСИ, ЯКІ ЧИТАЮТЬ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ МІСТОБУДУВАННЯ:
Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» на рівні «Бакалавр»:
– Композиція в містобудуванні (2 курс);
– Основи містобудування (3 курс);
Формування безбар’єрного середовища (4 курс);
– Основи ландшафтної архітектури (4 курс).

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» на рівні «Магістр»:

– Сучасні проблеми архітектури і містобудування (5 курс).

 

Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-містобудівне проектування» (Освітньо-наукова програма підготовки):

– Основи типологічного аналізу в містобудуванні (Вступ в містобудівне проектування; Типологія містобудівних об’єктів);

– Наукові дослідження в містобудуванні;
– Благоустрій та озеленення територій поселень;

– Соціально-економічні та екологічні засади містобудівної діяльності;

– Реконструкція поселень;

– Естетика містобудування;
– Регіональне планування.

Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування» (Освітньо-наукова програма підготовки):

 

– Основи типологічного аналізу в містобудуванні (Вступ в містобудівне проектування; Типологія містобудівних об’єктів);

– Наукові дослідження в містобудуванні;
– Благоустрій та озеленення територій поселень;
– Соціально-економічні та екологічні засади містобудівної діяльності;

– Регенерація ландшафтів;
– Естетика містобудування;

– Дендрологія.

Члени Державної екзаменаційної комісії, викладачі і студенти кафедри містобудування на захисті випускних кваліфікаційних робіт, червень 2017 р.

Викладачі кафедри активно працюють над розробкою навчально-методичної літератури. Видано 4 підручника, 15 навчальних посібників, 20 монографій, 11 конспектів лекцій, 1 довідник, більше 80 методичних вказівок до розробки курсових і дипломних робіт і проведення практичних занять з лекційних курсів.

В 2003-2005, 2010-2012, 2014-2015 роках розроблені і затверджені в Міністерстві освіти і науки України Галузеві стандарти підготовки спеціалістів на рівні «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Містобудування» і спеціалізацією «Ландшафтна архітектура».

Наукова діяльність кафедри спрямована на подальші дослідження у галузі методології, теорії містобудування та ландшафтної архітектури, та актуальних проблем містобудівної практики. В 2015 році було зареєстровано тему науково-дослідної роботи кафедри містобудування – «Архітектурно-містобудівні проблеми формування і розвитку урбанізованого середовища» на період з 09.2015 по 12.2017 рр. (№ держреєстрації 0115U003821).

В грудні 2017 року було зареєстровано тему науково-дослідної роботи кафедри містобудування – «Проблеми формування та перспективи розвитку архітектурно-містобудівних і ландшафтних об’єктів» на період 2018-2023 рр. (№ держреєстрації 0117U005341).

В межах цієї комплексної науково-дослідної теми розробляються окремі наукові напрямки:

  • Регіональне планування– керівники: доктор географічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі архітектури, доктор географічних наук, професор Ю.М. Палеха;
    • Планування та забудова міст – керівник: доктор архітектури, професор Дьомін М.М.;
    • Гармонізація міських планувань і архітектурного середовища поселень – керівник: доктор архітектури, професор Н.М. Шебек;
  • Екологічні проблеми містобудування– керівник: доктор архітектури, професор І.І. Устінова.
  • Ландшафтна архітектура– керівник: кандидат архітектури, доцент Н.Ю. Войко;
    • Формування безбар’єрного середовища – керівник: кандидат архітектури,  доцент В.Т. Шпаковська.

Науково-методичні праці викладачів:

Звіт з наукової роботи викладачів кафедри містобудування за 2000-2018 роки станом на 25.09.18

Викладачі кафедри готують аспірантів і докторантів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізаціями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури», 18.00.04 «Містобудування і ландшафтна архітектура», 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд».

До наукової роботи залучаються студенти 1-6 курсів. Кожного року на науково-практичних конференціях університету заслуховуються 20…30 доповідей студентів кафедри.

У 1985 р. була заснована філія кафедри містобудування в найбільш близькому за фахом проектному інституті «ДІПРОМІСТО», що сприяло зміцненню багатоаспектних зв’язків навчання із сучасною містобудівною практикою. Багаторічний позитивний досвід співпраці став основою для створення у 2000 р. на базі Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» та кафедри містобудування КНУБА навчально-науково-виробничого комплексу «Архмістобуд». У складі навчально-науково-виробничого комплексу «Архмістобуд» кафедра бере активну участь в розробці державних містобудівних документів і програм, Містобудівного кодексу України. Діяльність комплексу сприяє розвитку наукової та навчально-методичної роботи кафедри на сучасному етапі, удосконаленню навчального процесу, проведенню проектних практик, працевлаштуванню студентів і випускників кафедри.

Спільно з інститутом «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя на кафедрі випускається збірник наукових праць «Досвід і перспективи розвитку міст України», що виходить двічі на рік з 2000 року і в якому можна публікувати безкоштовно наукові статті. Збірник висвітлює сучасні проблеми теорії і практики регіонального і міського планування, ландшафтної архітектури, проблеми розвитку транспортної інфраструктури в міському і регіональному плануванні, проблеми перспективного розвитку міських агломерацій, екологічні проблеми містобудування, філософські, культурологічні, історичні та теоретичні аспекти містобудування, проблеми збереження історичного середовища міст. В збірнику публікуються наукові статті провідних фахівців в галузі містобудування і урбаністики різних країн: України, Росії, Азербайджану, Білорусі та інших країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Постановою Президії ВАК України №1-05/1 від 15.01.03 збірник наукових праць «Досвід і перспективи розвитку міст України» віднесено до фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт. Видання розраховане на працівників науково-дослідних та проектних організацій, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

Кафедра містобудування у 2012-2015 роках брала участь у Міжнародному спільному проекті № 530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR: «Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності» програми «Темпус». Мета проекту – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами країн-членів ЄС та країн-партнерів. Першим координатором проекту стала проф. Кушніренко М.М.. Активну участь в реалізації проекту брали – проф. Палеха Ю.М., ст. викл. Кравчук О.А., ас. Вязовська А.В.

Головним завданням проекту було створення навчальних програм з урбаністики, заснованих на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях для магістрів, аспірантів та освіти протягом життя; посилення навчального потенціалу вищих навчальних закладів України за рахунок створення сучасної інфраструктури та інтеграції навчання; створення інтерактивної мережі університетів, підприємств, муніципальних та громадських організацій, які пов’язані з розвитком міст.

В межах програми «Темпус – SEHUD» завдяки зовнішній допомоги Європейського союзу на кафедрі містобудування відкрито комп’ютерний клас та мультимедійний центр, що свідчить про впровадження інноваційних методів в учбовий процес кафедри – навчально-методичну роботу, в архітектурне проектування, в подальші творчі зв’язки кафедри з українськими та європейськими містобудівними школами.

Студенти старших курсів, аспіранти та асистенти кафедри приймають участь в інноваційному курсі з урбаністики, розробленому в рамках проекту SEHUD – «Архітектура та сталий  розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності» за європейською освітньою програмою ТЕМПУС.

В червні 2015 р. учасники проекту отримали сертифікати від Кембриджського університету, що підтверджують високий рівень знань з пройдених навчальних модулів.

Декан архітектурного факультету Кащенко О.В. та проф. Кушниренко М.М. на зустрічі з іспанськими колегами

Кафедра підтримує тісні зв’язки з кафедрою містобудування Національного університету «Львівська політехніка», Харківським національним університетом будівництва і архітектури, Архітектурним інститутом Одеської державної академії будівництва і архітектури, Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова, Університетом Прикладних наук (м. Амстердам), Азербайджанським архітектурно-будівельним університетом (м. Баку), кафедрою ландшафтної архітектури в м. Пшемишль (Польща), Вищою школою міста Аугсбурга ФРН, Державним університетом архітектури і будівництва Молдови, Слав’янським університетом (м. Кишинів, Республіка Молдова). Працюють договори про творчу співпрацю з Інститутом генерального плану м. Києва.

Щороку кафедра представляє дипломні проекти студентів на Всеукраїнських та міжнародних оглядах-конкурсах дипломних проектів. На огляді-конкурсі дипломних робіт в рамках IХ Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017», що відбувся в м. Харкові в 2017 році було представлено 5 дипломних робіт, які отримали 2 диплома І ступеню та 1 диплом ІІІ ступеню. На ХХVІ конкурсі-огляді дипломних робіт, що відбувся м. Івано-Франківську в 2017 році кафедрою Містобудування КНУБА було представлено 9 дипломних робіт, які отримали Гран-прі, а також 6 дипломів І ступеню та 2 диплома ІІ ступеню.

З метою об’єднання регіональних архітектурних шкіл містобудування, визначення проблеми підготовки та працевлаштування архітектурних кадрів містобудівної спеціальності, наближення процесу підготовки архітектурних кадрів містобудівної спеціальності до сучасних вимог проектної та будівельної практики, удосконалення методично-навчальних основ навчального процесу на містобудівних кафедрах в 1999 році була створена Постійна координаційна рада з питань вищої освіти за спеціальністю «Містобудування».

Студенти кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних студентських конкурсах, олімпіадах, виставках, семінарах та конференціях, зокрема: «Everуvil» Венеційське бієнале, м. Венеція, 2008 р; у Міжнародному конкурсі «Canactions», м. Київ, 2010 р.; у конкурсі з енергозбереження в архітектурі і містобудуванні, березень 2011 р.; у конкурсі «Освіта» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, квітень 2011 р.; у Міжнародній конференції «Реконструкція як фактор розвитку міста Флоренції», Італія, грудень 2010 р.; у Міжнародній конференції «Збереження пам’яток архітектури епохи конструктивізму», (Рим-Москва-Київ), березень 2011 р.; в Міжнародній виставці «Освіта» – м. Київ, 6 експонатів, лютий 2012 р. – студент ІУ курсу Воронцов Д. – І премія; у виставці з енергозбереження в архітектурі та містобудуванні – м. Київ, 4 роботи, червень 2012 р.; в конкурсі «Street Design Contest», 2012 р. – студент Кучабський К.В. (ІІ місце у номінації «Алгоритмічний дизайн»); в конкурсі «CTBUH international student tall building design competition», Китай, 2012 р., конкурсі на висотну будівлю; в Міжнародному московському конкурсі МАДА, 2012 р.; в Міжнародному конкурсі на фестивалі СТРІЛА 2012 від інституту медіа, архітектури і дизайну «Стрелка» (Нижній Новгород) – акція «Хто ми?» та інших.

Лауреатами XXIIIXXIV Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт, що проходив у Києві в жовтні 2015 р., стали: Атаєв Д., Чуприна М. (номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Казаков Д., Ларіонова М., Шевельова А. (номінація «Містобудування», освітній рівень «Спеціаліст»), Вірченко О., Литвиненко Р. (номінація «Містобудування», освітній рівень «Магістр»), Гомон А. (номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Магістр»).

Проекти випускників кафедри містобудування на XXIII-XXIV Всеукраїнському огляді-конкурсі дипломних робіт у Києві, 2015 р.

В рамках XXIIIXXIV Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт відбулося 17-те засідання Постійної координаційної ради з питань вищої освіти за спеціальністю «Містобудування» та бліц-конкурс проектів малих архітектурних форм для центру м. Києва імені О. Плеханова «Артека-6». На цьому конкурсі аспірант кафедри містобудування Шевельова А. і студенти кафедри містобудування Атаєв Д. (5 курс) і Сушицький О. (2 курс) отримали заохочувальні призи і дипломи «за різноманітність і функціональність» проектного рішення.

Лауреатами XXV Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт, що проходив у Чернівцях у вересні 2016 р., стали: Ващенко Ю.Г., Гамаля А.В., Гончаренко А.О., Долгова А.В., Урсол В.І. (номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Верходуб М.В.(номінація «Житлова будівля», освітній рівень «Бакалавр»),Уваров В.О., Амосов Ю.Д. (номінація «Ландшафтна архітектура», освітній рівень «Магістр»).

Лауреатами огляду-конкурсу дипломних робіт, що проходив у рамках IХ Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017» в м. Харкові в жовтні 2017 р., стали: Верходуб М.В. (диплом ІІІ ступеню, номінація «Дизайн архітектурного середовища», освітній рівень «Бакалавр»), Драгомирова Г.А. (диплом І ступеню, номінація «Дизайн архітектурного середовища», освітній рівень «Спеціаліст»), Смоленко Ю.С. (диплом І ступеню, номінація «Дизайн архітектурного середовища», освітній рівень «Магістр»).
Лауреатами XXVI Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт, що проходив в Івано-Франківську в жовтні 2017 р., стали: Буркевич І.О. (диплом ІІ ступеню, номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Трохименко Ф.С. (диплом І ступеню, номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Йовенко О.О. (диплом І ступеню, номінація «Житлова будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Атаєв Д.О. (диплом І ступеню, номінація «Містобудування», освітній рівень «Спеціаліст»), Глинкіна А.А. (диплом ІІ ступеню, номінація «Містобудування», освітній рівень «Спеціаліст»), Борисевич М.О. (диплом І ступеню, номінація «Містобудування», освітній рівень «Магістр»), Смоленко Ю.С. (Гран-прі, номінація «Містобудування», освітній рівень «Магістр»), Драгомирова Г.А. (диплом І ступеню, номінація «Ландшафтна архітектура», освітній рівень «Спеціаліст»), Бреян М.В. (диплом І ступеню, номінація «Ландшафтна архітектура», освітній рівень «Магістр»).

Магістерська робота на тему: «Інноваційні тенденції архітектурно-планувальної організації місць поховань у найкрупніших містах України (на прикладі меморіального комплексу в м. Києві)», ст. Смоленко Ю.С., кер. проф. Шебек Н.М.,, доцент Третяк М.Е., отримала Гран-прі в номінації «Містобудування»
Дипломний проект спеціаліста на тему: «Реорганізація прибережних територій річки Почайна в м. Києві», ст. Драгомирова Г.А., кер. доц. Носенко Г.А., отримав диплом І ступеню в номінації «Ландшафтна архітектура»
Бакалаврський проект на тему: «Житловий будинок у м. Києві», ст. Йовенко О.О., кер. ст. викл.  Іносова Т. Ю., отримав диплом І ступеню в номінації «Житлова будівля»

Переможцем Конкурсу студентів, аспірантів та молодих архітекторів «КОД. Культура. Освіта. Духовність» ім. О. Плеханова, який проводився 6 жовтня 2018 р. у м. Києві, став аспірант кафедри містобудування Є. Колмаков з концептуальним проектом реновації Львівської площі

Старший викладач кафедри містобудування Т. Ю. Іносова блискуче виступила у спільному авторському проекті “Театральний сезон”, який був представлений широкому загалу 19-21 жовтня 2018 г. в Міжнародному Виставковому Центрі в м. Києві в рамках XVII Міжнародної виставки «Модна лялька»

Лауреатами XXVII Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт, що проходив у м. Полтаві у листопаді 2018 р., стали: Бондаренко К.Р. (диплом І ступеню, номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Монастирецька А.О. (диплом І ступеню, номінація «Громадська будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Сушицький О.С. (диплом І ступеню, номінація «Житлова будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Табурець Д.І. (диплом ІІ ступеню, номінація «Житлова будівля», освітній рівень «Бакалавр»), Возняк О.О. (диплом І ступеню, номінація «Містобудування», освітній рівень «Магістр»), Новак О.О. (диплом І ступеню, номінація «Містобудування», освітній рівень «Магістр»), Гамаля А.В. (диплом І ступеню, номінація «Ландшафтна архітектура», освітній рівень «Магістр»), Мацьоха А.С. (диплом І ступеню, номінація «Ландшафтна архітектура», освітній рівень «Магістр»). Крім того, бакалавр Монастирецька А.О. була нагороджена дипломом Національної спілки архітекторів України та почесною грамотою Полтавської міської ради, а бакалавр Сушицький О.С. був відзначений дипломом «За найкраще вирішення спеціалізованого житла та еталонну подачу бакалаврського диплому».

Зав. каф. містобудування, проф. Шебек Н.М. була нагороджена дипломом конкурсу методичної літератури та видань у галузі архітектурної та художньої освіти за книгу «Ландшафти і рослини». Диплом І ступеню в номінації «Дизайн архітектурного середовища», освітній рівень «Магістр», отримала асистент кафедри містобудування Бреус А.О.

В рамках XXVII Всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних робіт за ініціативою зав. каф. Містобудування КНУБА, проф. Шебек Н.М. відбулося 18-те засідання Постійної координаційної ради з питань вищої освіти за спеціальністю «Архітектура та містобудування» спеціалізацією «Містобудування».

28 лютого 2019 року відбувся захист дисертаційної роботи асистента кафедри містобудування Анни Віталіївни В’язовської. Дисертаційна робота на тему: «Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста» була висунута на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура».

Щиро вітаємо Анну Віталіївну з присудженням наукового ступеню кандидата архітектури!

Бакалаврський проект на тему: «Центр надання адміністративних послуг у м. Ужгороді», ст. Монастирецька А.О., кер. ст. викл.  Абрамова Н.П., отримав диплом І ступеню в номінації «Громадська будівля», диплом Національної спілки архітекторів України та почесну грамоту Полтавської міської ради

Бакалаврський проект на тему: «Гуртожиток у м. Києві», ст. Сушицький О.С., кер. ст. викл.  Іносова Т. Ю., отримав диплом І ступеню в номінації «Житлова будівля» та диплом «За найкраще вирішення спеціалізованого житла та еталонну подачу бакалаврського диплому»

Магістерська робота на тему: «Методи збереження природних ландшафтів (на прикладі ландшафтного заказника «Жуків острів» у м. Києві)», ст. Гамаля А.В., кер. доцент Войко Н.Ю., отримала диплом І ступеню в номінації «Ландшафтна архітектура»

Магістерська робота на тему: «Сучасні тенденції формоутворення житлового середовища для переселенців (на прикладі житлового комплексу в м. Рахів)», ст. Бреус А.О., кер. проф. Шебек Н.М., отримала диплом І ступеню в номінації «Дизайн архітектурного середовища»

Контактні дані:
завідувача кафедри містобудування,

доктор архітектури, професор
Шебек Надія Миколаївна
тел. 241-54-97, кім. 225(А).

Кімната викладачів 221(А), 223(А)

Електронна адреса кафедри
arch.urban.knuba@gmail.com 

Перелік курсових проектів з архітектурного проектування
І курс
І семестр
1. Обміри фрагменту фасаду будівлі
2. Вивчення пам’ятки архітектури
ІІ семестр
3. Вивчення пам’ятки архітектури в ортогональній проекції з виконанням світлотіньового моделювання.
4. Вивчення пам’ятки архітектури засобом креслення в перспективі з виконанням світлотіньового моделювання.
ІІ курс
І семестр
1. Майданчик з навісом: зупинка громадського транспорту, альтанка.
2. Павільйон громадського призначення: виставковий павільйон, кафе на 50 місць, квітковий павільйон.
ІІ семестр
3. Індивідуальний житловий будинок.
4. Інтер’єр житлової споруди.
ІІІ курс
І семестр
1. Багатоквартирний житловий будинок середньої поверховості (до 5 поверхів)
2. Громадський будинок зально-чарункової структури.
ІІ семестр
3. Промислова споруда: станція технічного обслуговування легкових автомобілів на 10 робочих постів.
4. Селище на 4 тисячі жителів.
ІV курс
І семестр
1. Проект навчального закладу: спеціалізована загальноосвітня школа, багатопрофільна школа для старшокласників.
2. Багатоповерховий житловий будинок (3–4 секційний будинок на 180 – 200 квартир).
ІІ семестр
3. Дипломний проект (Бакалавр)
V курс
Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-містобудівне проектування»
І семестр
1. Парк житлового району
2. Житловий комплекс
ІІ семестр
3. Проект територіального розвитку малого міста
4. Проект детального планування центру малого міста
Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування»
І семестр
1. Багатофункціональний міський парк
2. Віталізація архітектурного простору житлової групи
ІІ семестр
3. Проект комплексного озеленення та благоустрою малого міста
4. Проект благоустрою та озеленення центру малого міста
VІ курс
Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-містобудівне проектування»
І семестр
1. Місто майбутнього
2. Переддипломний проект
ІІ семестр
3. Дипломний проект (Магістр).
Спеціалізація «Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування»
І семестр
1. Дендропарк майбутнього
2. Переддипломний проект
ІІ семестр
3. Дипломний проект (Магістр).

Проекти студентів

1-й курс – «Вивчення пам’ятки архітектури», «Вивчення пам’ятки архітектури в ортогональній проекції з виконанням світлотіньового моделювання»


 

 

 

 

 

 

2-й курс – «Зупинка громадського транспорту», «Альтанка», «Індивідуальний житловий будинок»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й курс – «Селище на 4000 мешканців», «Станція технічного обслуговування», «Житловий будинок середньої поверховості» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й курс – «Багатопрофільна школа для старшокласників», «Проект студії документального кіно в м. Києві»

 

4-й курс – Бакалаврський дипломний проект: «Центр хореографічних мистецтв у м. Києві»

 

5-й курс – «Реконструкція парку культури і відпочинку ім. М. Рильського в м. Києві»

 

5-й курс – «Житловий комплекс «Татарський» у м. Києві»

 

6-й курс – Концептуальний проект: «Місто майбутнього в акваторії Дніпровської затоки»

 

6-й курс – Концептуальний проект: «Дендропарк майбутнього»

 

6-й курс – Дипломний проект спеціаліста: «Планування та забудова загальноміського центру в лівобережній частині Києва»

 

6-й курс – Дипломна робота магістра: «Ландшафтно-планувальна організація тематичних парків (на прикладі комплексу парків на Трухановому острові в м. Києві)»

 

6-й курс – Дипломна робота магістра: «Формування багатофункціонального міського комплексу для людей з обмеженими можливостями в місті Данаге, В’єтнам»

 

Більше проектів та інформації для студентів-архітекторів на Порталі ІнтерАктивної Архітектури – piaar.com.ua – інтернет-ресурс, який спеціально розроблено і впроваджено в дію викладачами кафедри містобудування для покращення учбового процесу.