Кафедра будівельних матеріалів

Кафедра будівельних матеріалів заснована у 1934 році. З 2006 р. кафедру очолює дійсний член Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Пушкарьова Катерина Костянтинівна.

 • Навчальна діяльність кафедри будівельних матеріалів

Для студентів будівельного, будівельно-технологічного, архітектурного, факультету інженерних систем та екології  та факультету геоінформаційних систем та управління територіями  на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

№пп Назва дисципліни Спеціальність (денна та заочна форма навчання)
1 Будівельне матеріалознавство ПЦБ, ВВ, ТВ, ТБКВМ, ГБ
2 Будівельні матеріали МОіА
3 Матеріалознавство ДАС, АБС, МБ, ОДПМ
4 Буд. матеріали та матеріалознавство МБГ
5 Практична підготовка ТБКВМ
6 Практикум з будівельного матеріалознавства ТБКВМ
7 Заповнювачі для бетону ТБКВМ
8 Процеси і апарати ТБКВМ
9 Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних матеріалів ТБКВМ
10 Технологія утилізації токсичних відходів ТБКВМ
11 Технологія буд. композиційних матеріалів ТБКВМ
12 Буд. матеріали та поводження з відходами ЕКБ
13 Товарознавство заповнювачів для бетонів і розчинів ТКД
14 Інструментальні методи дослідження якості ТКД
15 Товарознавство виробів із пластмас ТКД
16 Технологія вогнетривких матеріалів ТБКВМ
17 Теоретичні основи товарознавства ТКД

Програми дисциплін кафедри висвітлені у методичних вказівках до вивчення кожної дисципліни, яка викладається на кафедрі. Зміст практичних та лабораторних робіт, рекомендації до їх виконання та проведення дослідів відображені у методичних вказівках до виконання лабораторних та практичних робіт для всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі.

 • Методична діяльність кафедри будівельних матеріалів

Підручники, навчальні посібники та монографії за останні 5 років (2010 – 2015 рр.):

 1. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) Підручник, видання 2-е, перероблене / Пушкарьова К.К Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. Киів: Видавництво Ліра – К., 2012, 2015 – 592 с.
 2. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) Електронний підручник / Пушкарьова К.К Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. / Киів, 2015 – 592 с.
 3. Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (монографія) / Пушкарьова К.К., Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., та ін. / Вік-Принт, – 2015, 280 с.
 4. Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції: науково-практичний довідник; авт. ідеї та кер. пр-ту І.М.Салій; за ред. К.К.Пушкарьової; Асоціація “Всеукр. союз виробників буд. матеріалів та виробів”. -Київ:ВСВБМВ,2012 .-658 с.
 5. Чистяков В.В. Технології поводження з токсичними і радіоактивними відходами. -Київ:КНУБА,2015.
 6. Будівельне матеріалознавство:підручник/П.В.Кривенко [та ін.]; за ред. П.В.Кривенко; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України .-Вид. 3-тє, перероб. та доп.-Київ:Ліра-К,2014 .-620 с.
 7. Будівельне матеріалознавство:підручник для студ. вищ. навч. закл./П.В.Кривенко [та ін.]; за ред. П.В.Кривенка .-Київ:Експрес-Поліграф,2010 .-702 с.
 8. Виконання оздоблювальних робіт матеріалами “Тіккуріла”/К.К.Пушкарьова [та ін.].-Харків:Золоті сторінки,2010 .-279 с.
 9. Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі/Пушкарьова К.К. [та ін.] .-Київ:Задруга,2014 .-270 с.
 10. Будівельні матеріали (доступно в локальній мережі):навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 ч./ Гасан Ю.Г., Пащенко Т.М. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури,Ч. 1,2 .-Київ:КНУБА,2013 .-227,135 с.
 11. Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів (доступно в локальній мережі):навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Безсмертний М.П. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .-Київ:КНУБА,2014 .-202 с.
 12. Поводження з відходами та їх використання для одержання будівельних матеріалів: навч. посібник для студ. вищ. нач. закл. (доступно в локальній мережі)/М.В.Суханевич; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2011 .-150 с.
 13. Радіаційно-хімічна модифікація бетону функціональними добавками / Колесник Д.Ю. / Монографія. – К.: ТОВ «НВП» «інтерсервіс». 2014- – 146с.
 14. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография / Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. – К.: ООО «ИПК Экспресс-полиграф», 2012. – 258с.
 15. Shi C., Krivenko P.V., Della Roy Alkali – Activated cements and concretes (in Chinese, Authorized translation from the English language edition). – “Taylor & Francis”, 2012. – 326 p.
 16. John L. Provis, Jannie S.J. van Deventer Alkali Activated Materials: Монографія (Krivenko P.V., Kavalerova E. and other (part 2, 7, 9, 11, 12). – RILEМ State-of-the-Art Report, RILEM TC 224-AAM, Volume 13. Springer Dordrecht Heidelberg New York, London, 2014. – 388 p.
 17. Щелочные цементы (AlkalinеCements): Монография/ Кривенко П.В.,Рунова Р.Ф.,Саницкий М.А.,Руденко И.И. – К.: Издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 18. Протикорозійний захист суміжних пристроїв у системах тягового електропостачання: Монографія / Сиченко В.Г., Дьяков В.О., Колесник Д.Ю., Полях О.М. – Дн-ськ: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. – 340с.

Навчально-методичні видання кафедри будівельних матеріалів за 2011-2015 р.р.:

 1. Конспект лекцій «Будівельні матеріали з мінеральних розплавів» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2011. – 44 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по темі «Визначення гранулометричного складу та питомої поверхні з дисципліни «Процеси і апарати в технології виробництва будівельних матеріалів». Для студентів спеціальності ТБКВМ /Безсмертний М.П., Константинівський Б.Я., Тропінов О.М., Блажіс Г.Р, Якуш Є.Ю. – К.: КНУБА, 2011. – 16 с.
 3. Конспект лекцій «Утилізація токсичних відходів в цементні системи» з дисциплін «Технологія утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали», «Будівельне матеріалознав-ство» для студентів спеціальностей ТБКВМ, ПЦБ / Чистяков В.В. – К.: КНУБА, 2011. – 48 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Будівельні матеріали і поводження з відходами» для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Кочевих М.О., Суханевич М.В. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інструментальні методи дослідження якості” для студентів спеціальності ТКД /Константинівський Б.Я., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Заповнювачі для бетонів» для студентів спеціальності ТБКВМ /Пушкарьова К.К. , Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2011. – 40 с.
 7. Методичні вказівки до проведення навчально-професійної практики для студентів спеціальності ТБКВМ /Бондаренко О.П., Попруга П.В., Борисова А.І., Безсмертний М.П. ТБКВМ . – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 8. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ВВ денної та заочної форми навчання /Блажіс Г.Р., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 9. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ПЦБ заочної форми навчання /Гасан Ю.Г., Червенко Є.М. – К.: КНУБА, 2011. – 20 с.
 10. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Будівельні матеріали» для студентів спеціальності МО заочної форми навчання /Гасан Ю.Г., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2011. – 28 с.
 11. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» /Безсмертний М.П., Гасан Ю.Г., Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2011. – 12 с.
 12. Конспект лекції «Сучасні будівельні матеріали та вироби на основі деревини» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Бондаренко О.ПК.: КНУБА, 2012. – 24 с.
 13. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Пушкарьова К.К.., Кочевих М.О., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2012. – 24 с.
 14. Конспект лекцій «Технології поводження з радіоактивними відходами» з дисципліни «Технології утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали» для студентів будівельних спеціальностей /Чистяков В.В. – К.: КНУБА, 2012. – 40 с.
 15. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для студентів спеціальності ТБКВМ /Безсмертний М.П., Гасан Ю.Г., Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 16. Методичні вказівки до проведення тестового контролю знань з дисципліни «Будівельні матеріали» студентів спеціальності МО /Гасан Ю.Г., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 17. Методичні вказівки до виконання практичних та індивідуальних завдань з дисципліни

«Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності МБГ /Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.

 1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» /Кочевих М.О., Гончар О.А., Якуш Є.Ю., – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали і поводження з відходами» для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Кочевих М.О., Суханевич М.В. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 3. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисциплін «Технологія утилізації токсичних відходів в екологічно безпечні матеріали та компаунди»,«Технологія будівельних композиційних матеріалів та виробів спеціального призначення» для студентів спеціальності ТБКВМ / Чистяков В.В., Суханевич М.В., Якуш Є.Ю. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання і водовідведення», та напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент»/ Уклад. К.К.Пушкарьова, В.Б.Барановський, М.О.Кочевих та ін. – К.: КНУБА, 2014. – 120 с.
 5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ТБКВМ /Барановський В.Б., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 6. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності МБГ /Блажіс Г.Р., Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 7. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни “Заповнювачі для бетонів” Щільні заповнювачі. – для студентів спеціальності ТБКВМ) /Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 8. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни “Заповнювачі для бетонів” Легкі заповнювачі. (для студентів спеціальності ТБКВМ) /Пушкарьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 9. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи та методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності ТБКВМ /Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2015. – 16 с.
 10. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності ТБКВМ /Барановський В.Б., Бондаренко О.П. – К.: КНУБА, 2015. – 42 с.
 11. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство заповнювачів для розчинів та бетонів» для студентів спеціальності ТКД / Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. – – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Товарознавство виробів із пластмас» для студентів спеціальності ТКД /Гончар О.А. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 13. Методические указания для выполнения практического задания «Расчет состава тяжелого бетона» по дисциплине «Строительное материаловедение» для иностранных студентов специальности ПГС ./ Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 14. Методические указания для изучения дисциплини «Строительное материаловедениео» для иностранных студентов, обучающихся по направлению «Строительство» / Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 15. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів, що навчаються за напрямом «Будівництво» / Гасан Ю.Г., Чистяков В.В., Клименко В.М. – К.: КНУБА, 2015. – 24 с.
 • Наукова діяльність кафедри будівельних матеріалів

За час існування кафедри колективом підготовлено 5 докторів технічних наук, більше 140 кандидатів технічних наук. Щорічно викладачі кафедри приймають участь у роботі наукових конференцій та семінарів, керують науковою роботою студентів з підготовкою статей та робіт на конкурси. Серед викладачів кафедри є лауреати премії Президента України для молодих вчених; за наукові досягнення викладачі отримували Гранти Президента, гранти КНУБА, стипендії Кабінету міністрів України.

Кафедра активно використовує нові виробничі та наукові здобутки у навчальному процесі. До занять залучаються провідні фахівці таких фірм як «Фомальгаут-Полімін», «Тіккуріла», МЦ-Баухемі, «Мапей Україна», Siltek, промислово-будівельна група «Ковальська». Існують і набувають нового розвитку наукові зв’язки між кафедрою та фірмою «Агромат», інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН, науково-дослідними інститутами будівельних конструкцій (НДІБК) та будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ). Аспіранти кафедри проходять стажування за кордоном (Польща, Ченстаховський політехнічний університет).

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за напрямками:
– Отримання композиційних матеріалів спеціального призначення на основі мінеральних в’яжучих систем,  науковий керівник д.т.н., професор Пушкарьова К.К.
–   Композиційні модифіковані гіпсовміщуючі матеріали і вироби на їх основі підвищеної міцності та  водостійкості, науковий керівник к.т.н., професор Гасан Ю.Г.
–   Застосування в’яжучих систем в технології поводження з РАВ, науковий керівник д.т.н., професор Чистяков В.В.
–   Отримання високоміцних легких бетонів, науковий керівник к.т.н., доцент Гончар О.А.
–  Синтез композиційних цементів і бетонів на їх основі з використанням відходів промисловості, науковий керівник к.т.н., доцент Бондаренко О.П.
– Гідроізоляційні матеріали на основі композиційних цементів, модифікованих полімерними добавками органічного та неорганічного походження, отриманих за нанотехнологіями,   науковий керівник к.т.н., доцент Суханевич М.В., к.т.н., ас. Бондар К.В.
– Модифіковані бетони з підвищеними експлуатаційними властивостями, науковий керівник к.т.н., доцент Кочевих М.О.
– Жаростійкі бетони на основі відходів феросплавних виробництв, науковий керівник к.т.н., професор Безсмертний М.П.;
– Отримання швидкотверднучих високоміцних бетонів, науковий керівник к.т.н., доцент Блажіс Г.Р.

 • Викладацький та допоміжний склад кафедри будівельних матеріалів

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів: 5 професорів, 6 доцентів, 2 асистенти, серед яких академік Академії будівництва України, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, член-кореспондент Академії будівництва України.

На даний час на кафедрі працюють:
завідувач кафедри – д.т.н., проф. Пушкарьова Катерина Костянтинівна;

професори:
д.т.н., проф. Чистяков Валерій Васильович;
к.т.н., проф. Безсмертний Микола Петрович;
к.т.н., проф. Гасан Юрій Гусейнович;
д.т.н., ст.н.сп. Лаповська Світлана Давидівна;

доценти:
к.т.н., доц. Кочевих Марина Олександрівна;
к.т.н., доц. Гончар Ольга Андріївна;
к.т.н., доц.. Суханевич Марина Володимирівна;
к.т.н., доц. Блажіс Ганна Робертівна;
к.т.н., доц. Бондаренко Ольга Петрівна;

асистенти:
к.т.н. Бондар Катерина Володимирівна;
Каверин Костянтин Олександрович;
зав. лабораторією Почупайло Валентина Василівна;

ст. лаборанти:
Боброва Тетяна Анатоліївна, Пасічник Галина Артемівна, Дулевич Алла Іванівна;
ст. майстер Надежкін Василь Миколайович.

 • Контакті дані (телефони, номера приміщень, електронні адреси)

ауд.255- кабінет завідувача кафедри,т. 4-05;
ауд. 257 – кімната викладачів, т.1-15;
ауд.251, 253, 260, 258 – навчальні лабораторії кафедри.

Тел.: 245-48-31
e-mail: sribm_pushkarova@mail.ru, oagonchar@mail.ru

пушкарева
Завідувач кафедри будівельних матеріалів д.т.н., проф., академік Академії будівництва України  Пушкарьова Катерина Костянтинівна
IMG_1124Колектив кафедри будівельних матеріалів, 2014р.
IMG_1216Професор кафедри будівельних матеріалів к.т.н., проф. Ю.Г. Гасан проводить лабораторне заняття для студентів будівельного факультету, 2015р.
ofnYoZtSTQMДоцент кафедри будівельних матеріалів к.т.н., доц. О.П. Бондаренко проводить лабораторне заняття для студентів будівельно-технологічного факультету сумісно з представником групи компаній Caparol, 2015р.
кочевихДоцент кафедри будівельних матеріалів к.т.н., доц. М.О. Кочевих читає лекцію студентам архітектурного факультету, 2014р.
2014-12-22_13.24.35Захист кандидатської дисертаційної роботи асистентом кафедри будівельних матеріалів К.В. Бондар, 2014р.
DSC09399Засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні гідроізоляційні та покрівельні матеріали», організованої ДП «НДІБМВ» 30 вересня – 01 жовтня 2015р.
ows5godRXVkАспірант кафедри К.О. Каверин та студент Д.О. Калантаєвський проводять випробування будівельних матеріалів в лабораторії, 2015р.