Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів

Завідувач кафедри – Гоц Володимир Іванович,
Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор.

1. Загальна стисла інформація про кафедру

Кафедра готує спеціалістів з технології виготовлення збірних залізобетонних конструкцій, будівельних конструкцій з монолітного залізобетону, алюмінієвих будівельних конструкцій, технології сухих будівельних сумішей, а також технологічного супроводу виконання відповідних робіт.

Наукова діяльність кафедри Технології будівельних конструкцій і виробів підпорядкована основному науковому напряму: “Науковий супровід впровадження сучасних технологій виробництва будівельних конструкцій і виробів”.

За час існування кафедри колективом підготовлено 8 докторів наук та понад 85 кандидатів. За участю співробітників кафедри в результаті наукової діяльності опубліковано 14 монографій, понад 600 наукових статей, отримано понад 200 авторських свідоцтв.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 3 професори, 11 доцентів, 1 старший викладач, 3 інженера, 2 асистента, 1 старший лаборант.

2. Історія кафедри

 Кафедру «Виробництва бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій» (перша історична назва кафедри) засновано в 1954 році на початку періоду розвитку виробництва збірного залізобетону. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доц. Шевченко В.А. (1954-1955), а першими викладачами – к.т.н., доц. Стефанов Б.В. і ас. Новгородський М.А. З 1955 по 1972 р.р. посаду завідувача кафедри займав ректор Київського інженерно-будівельного інституту, к.т.н., доц. Калішук О.Л. Під його керівництвом створено навчальну лабораторію. Першим завідувачем лабораторії став Капіносов В.П.

У 1972 р. новим завідувачем кафедри став д.т.н., професор Глуховський В.Д., видатний вчений і педагог, організатор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України з науки і техніки – засновник нового напряму в будівельному матеріалознавстві, досліджень нового покоління бетонів на основі шлаколужних в’яжучих. Великий ентузіаст своєї справи, він створив школу дослідників, найкращі з яких згодом стали викладачами кафедри. При кафедрі функціонували дві наукові лабораторії – Проблемна НДЛ грунтосилікатів (наук. керівник Глуховський В.Д.), Галузева лабораторія Мінсільбуду (наук. керівник Волянський О.А.). Одними з перших для нашої спеціальності викладачі кафедри розробили і запровадили активні методи навчання – ділові ігри, а Сікорський О.М. включив в навчальний процес математичні методи вирішення технологічних задач та заклав основи комп’ютеризації процесу навчання та наукових досліджень. З усіх споріднених кафедр вузів країни до нас їхали за досвідом, десятки наших колег з інших будівельних вузів підвищували кваліфікацію на ФПК при кафедрі. Роботи наукової школи Глуховського В.Д.стають здобутком міжнародної наукової спільноти, вони друкуються в трудах конгресів та конференцій. В 1988 році завідувачем кафедри стає вихованець кафедри, к.т.н., професор Антоненко Г.Я., декан будівельно-технологічного факультету, досвідчений педагог і організатор навчального процесу. З 2006 р. і по теперішній час посаду завідувача кафедри займає д.т.н., професор Гоц В.І. – декан будівельно-технологічного факультету (1994). Заслужений працівник освіти України (2004), премії ім. М.С. Буднікова (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), дійсний член Академії будівництва України (1993), Української Академії наук (2007).

Кафедра завжди була другим домом для її викладачів і співробітників, з дня заснування в ній створилась атмосфера доброзичливості, готовності прийти на допомогу в скрутний час, а головне поваги до плідної творчої праці.

3.Коротка інформація про завідувача кафедри

Гоц Володимир Іванович (нар. 1954) – д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (2006), декан будівельно-технологічного факультету (1994). Заслужений працівник освіти України (2004), премії ім. М.С. Буднікова (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), дійсний член Академії будівництва України (1993), Української Академії наук (2007).

У 1978 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Працював у системі домобудівельного комбінату № 4 Головкиївміськбуду (1982-1986). З 1986 р. працює в КНУБА асистентом, заступником декана будівельно-технологічного факультету (1990-1994), доцентом, професором.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2009 – докторську, вчене звання професора присвоєно в 2008 р.

Підготував 5 кандидатів наук.

Автор понад 230 науково-методичних праць, серед яких 5 підручників, 2 посібника, 2 монографії, 20 авторських свідоцтв і патентів. Основні праці: “Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій” (2007), “Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво” (2008), “Технология строительных алюминиевых конструкцій” (2009), “Виробнича база будівництва” (2010), “Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков” (2012), “Теплові процеси та установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” (2014); “Випробування бетонів і будівельних розчинів” (2014), “Бетони і будівельні розчини (2016)”, Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів (2017)”.

Відзначений 5 урядовими нагородами – нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, подякою прем’єр-міністра України, знаком “Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України, подякою Київського міського голови, нагрудним знаком “Знак пошани” Київської міської державної адміністрації.

Напрям наукової діяльності – вивчення фізико-хімічних основ отримання ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі активованих вторинних сировинних ресурсів та розробка енергозберігаючих технологій будівельних виробів і конструкцій. Результати наукової роботи широко відображені у наукових виданнях України та за кордоном. Керує науковою роботою аспірантів.

4. Навчальна діяльність кафедри ТБКВ

Групи, що проходять навчання:
денна форма навчання
БУД, ПЦБ, МО, ТБКВМ, ТВ, ВВ, АТП, ТКД

заочна форма навчання
ПЦБ, ПЦБ скор., МО, МБГ, ТБКВМ, ВВ, АТП, ТКД

Дисципліни, які викладаються:

 1. Арматура для залізобетонних конструкцій.
 2. Бетони і будівельні розчини.
 3. В’яжучі речовини.
 4. Виробнича база будівництва.
 5. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації.
 6. Вступ до будівельної справи.
 7. До проходження виробничої практики студентів.
 8. До проходження технологічної практики студентів.
 9. Добавки в бетони і будівельні розчини.
 10. Документообіг підприємств.
 11. Енергозберігаючі технології у будівництві.
 12. Інформаційні технології наукових досліджень.
 13. Контроль у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 14. Математичні методи розв’язання будівельно-технічних задач.
 15. Організація виробництва БКВМ.
 16. Основи виробництва ЗБК.
 17. Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів.
 18. Основи системного аналізу.
 19. Підготовка і оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 20. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 21. Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і ЗБК.
 22. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій.
 23. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій для збірно-монолітного будівництва.
 24. Технологія будівельної кераміки.
 25. Технологія виготовлення і застосування ніздрюватих виробів.
 26. Технологія виробництва алюмінієвих будівельних конструкцій.
 27. Технологія модифікованих будівельних розчинів.
 28. Товарознавство бетонів і будівельних розчинів.
 29. Товарознавство в’яжучих речовин.
 30. Товарознавство металевих будівельних виробів.
 31. Управління підприємствами БКВМ.

5. Методична діяльність кафедри ТБКВ

Підручники та посібники:

 1. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.
 2. Бабич М., Рунова Р.Ф., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. – Харків: ПП «Юнісофт», АВЦ «Укрцемент», 2017.
 3. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – К.: Основа, 2016. – 568 с.
 4. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. – 376 с.
 5. Дворкін Л. Й., Гоц В. І., Дворкін О. Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів: навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 304 с.
 6. Гоц В.І., Кокшарьов В.М., Павлюк В.В., Тимошенко С.А. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2014. – 360 с.
 7. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л., Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. В’яжучі речовини: Підручник. – К.: Основа, 2012. – 448 с.
 8. Троян В.В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів: навчальний посібник.- Ніжин: ТОВ «Видавництво» «Аспект-Поліграф», 2010. – 228с.
 9. Петрикова Є.М. Арматура для залізобетонних конструкцій: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2010. – 256с.
 10. Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва: Підручник. – К.: КНУБА, 2010. – 312с.
 11. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів: Підручник. – К.: КНУБіА, 2007. – 256 с.
 12. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Фролова В.М. Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій: Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», К.: КНУБА, 2007. – 380 с.

Методичні вказівки:

 1. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Організація виробництва будівельних конструкцій виробів і матеріалів: методичні вказівки до вивчення дисципліни – К.: КНУБА, 2016. – 16 с.
 2. Майстренко А.А., Петрикова Є.М., Рижанкова Л. М. Нормативи часу на виготовлення залізобетонних виробів: МВ до виконання завдання для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». – К.: КНУБА, 2016. – 40 с.
 3. Пальчик П.П. Конструктивно-технологічний аналіз продукції. МВ до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи виробництва ЗБК». – К.: КНУБА, 2016.– 12 с.
 4. Петрикова Є.М., Рєзнік О.Ю. МВ до виконання курсової роботи з дисципліни Арматура для ЗБК. – К.: КНУБА, 2016. – 36 с.
 5. Майстренко А.А, Рижанкова Л.М. Аналіз потокових форм організації виробничих процесів: методичні вказівки до виконання завдання. – К.: КНУБА, 2015. – 12 с.
 6. Петрикова Є.М., Амеліна Є.М. Проектування формувальних цехів. Методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2015. – 48 с.
 7. Петрикова Є.М., Амеліна Є.М. Проектування складського господарства підприємств з виробництва ЗБК. – К.: КНУБА, 2015. – 56 с.
 8. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Проектування формувальних цехів: методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2015. – 48 с.
 9. Майстренко А.А., Тимошенко С.А., Константиновський О.П. Вступ до будівельної справи: методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2015 – 12 с.
 10. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Константиновський О.П. Технологія модифікованих будівельних розчинів: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2015. – 12 с.
 11. Кокшарьов В.М., Азутов В.П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2015. – 32 с.
 12. Кокшарьов В.М., Азутов В.П., Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
 13. Кокшарьов В.М., Азутов В.П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до курсового проектування. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
 14. Пальчик П.П. Основи виробництва залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 15. Майстренко А.А. Основи системного аналізу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2014. – 12 с.
 16. Рижанкова Л.М., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Амеліна Н.О. Побудова графіку роботи стендів. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 17. Амеліна Н.О. Управління підприємствами будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2014. – 20 с.
 18. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Проектування складського господарства підприємств по виробництву ЗБК. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2014. – 60 с.
 19. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Детальна розробка поста формування технологічної лінії. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2014. – 50 с.
 20. Гоц В.І., Волянський О.А. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 21. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Оптимізація поопераційного графіка виробничого процесу з метою зменшення трудових витрат. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 22. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Вибір оптимального варіанта здійснення часткового процесу. Методичні вказівки до виконання практичного завдання. – К.: КНУБА, 2013 с. – 12 с.
 23. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Моделювання виробничих процесів і систем. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013 с. – 56 с.
 24. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка і оновлення у виробництві БКВМ. Технологія виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій. Розробка формувального поста. Методичні вказівки до виконання практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 25. Гелевера О.Г., Петрикова Є.М. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 26. Пальчик П.П. Обгрунтування вибору стадійних процесів виготовлення ЗБК. Методичні вказівки до виконання практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 22 с.
 27. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Константиновський О.П. В’яжучі речовини. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 28. Кокшарьов В.Н., Азутов В.П. Теплотехніка і теплотехнічне устаткування підприємств будіндустрії. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 29. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Організація виробництва БКВМ. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 30. Кокшарьов В.М., Павлюк В.В. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: «Будівництво», 2013. – 20 с.
 31. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка виробництва. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013. – 38 с.
 32. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУА, 2012. – 20 с.
 33. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУА, 2012. – 32 с.
 34. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до конструктивно-технологічного аналізу арматурних виробів і розробки їх технологічних схем. – К.: КНУБА, 2012 с. – 21 с.
 35. Амеліна Н.О. Оновлення виробництва. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2012. – 45 с.
 36. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка і оновлення виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2012.
 37. Майстренко А.А., Петрикова Є.М. Товарознавство металевих будівельних виробів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2011. – 28 с.
 38. Антоненко Г.Я., Рижанкова Л.М., Майстренко А.А. Організація і управління підприємством. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 39. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 40. Кокшарьов В.М., Павлюк В.В. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. – К.: «Будівництво», 2011. – 27 с.
 41. Павлюк В.В., Павлюк І.М., Бугай Г.Ю. Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсової роботі. – К.: «Будівництво», 2011.

6. Наукова діяльність кафедри ТБКВ

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності підрозділу

Пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри технології будівельних конструкцій і виробів була підпорядкована основному науковому напряму: “Фізико-хімічні основи розробки і модифікації композиційних цементів, будівельних розчинів і бетонів та науковий супровід впровадження сучасних технологій виробництва будівельних конструкцій і виробів”. Згідно з цим напрямом співробітниками кафедри виконувались роботи за держзамовленням МОН України:

 • в межах тематики фундаментальних досліджень :

№ 2ДБ-2015 (2015 – 2017 рр.) «Наукові основи хімічної модифікації лужних  цементів в суспензіях різної розрідженості для отримання будівельних сумішей заданої функціональності» (науковий керівник проф. Рунова Р.Ф., виконавці проф. Гоц В.І., доц. Константиновський О.П., доц. Ластівка О.В., асп. Волинська Є.В.);

№ 4ДБ-2016 «Фізико-хімічні основи формування структури та властивостей гібрідних лужних цементів та композиційних матеріалів на їх основі» (відповідальний виконавець доц. Ковальчук О.Ю., асп. Пасько А.В.);

 • в межах тематики прикладних досліджень:

№ 9ДБ-2016 М «Розробка рецептурних та технологічних рішень для пластифікації лужних бетонів для будівництва доріг з використанням супутних продуктів металургії та теплоенергетики» (науковий керівник доц. Ковальчук О.Ю., доц. Ластівка О.В., асп.  Говдун Я.І., асп. Пасько А.В.)

За результатами виконаних досліджень отримані листи підтримки провідних промислових компаній: ПБГ КОВАЛЬСЬКА (керівник ІТЦ к.т.н. Попруга П.В.); ТОВ УКРСКС (директор Мазурок П.С.); ТОВзІІ «Хенкель Баутехнік Україна (керівник департаменту розвитку Дехно О.Л.)

При кафедрі працюють підрозділи:

 • навчально-науково-виробничий комплекс в складі КНУБА та ЗБВ ПАТ «ДБК4»; ВАТ “Комбінат Будіндустрія”, ВАТ “Завод алюмінієвих конструкцій”, ВАТ “Агромат”, ВАТ «Бетон-Комплекс». В межах цього комплексу студенти проходять технологічні практики, отримані матеріали стають основою для виконання курсових, дипломних проектів та магістерських робіт, які захищаються на виробництві.
 • навчально-виробничий комплекс в складі КНУБА та ДП «Капарол Україна». В межах цього комплексу на учбовій базі виробництва студенти отримують технологічну практику з використання модифікованих будівельних розчинів та технології влаштування системи зовнішньої теплоізоляції за дисципліною «Технологія модифікованих будівельних розчинів» та дисципліною «Основи стінових та оздоблювальних матеріалів».

За звітний період опубліковано 18 наукових праць, зроблено 4 доповіді на наукових конференціях. В науковій роботі кафедри приймало участь 8 студентів. Подано до спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 КНУБА,  до захисту дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук асп. Волинською Є.В.(науковий керівник Гоц В.І.), асп. Скориком В.В. (науковий керівник Руденко І.І.)

 

Розробки, які впроваджено у 2017 році

 • Технічний супровід впровадження будівельних розчинів і бетонів на об’єктах м. Києва (Гоц В.І.,Смешко В.В.);
 • Науковий супровід розробки рецептури та впровадження дослідно-промислової партії тампонажних розчинів на основі шлаколужного цементу (асп. Скорик В.В.).

 

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Група співробітників та аспірантів кафедри під керівництвом доц.. Ковальчука О.Ю. отримала фінансування на виконання науково-дослідної роботи, затвердженої Міносвіти і науки України для молодих учених, за темою «Розробка рецептурних та технологічних рішень для пластифікації лужних бетонів для будівництва доріг з використанням супутних продуктів металургії та теплоенергетики, номер держреєстрації №9 ДБ-2016М.

Підготовлено до захисту 25 дипломних проектів спеціалістів, в тому числі реальних за замовленнями підприємств, із захистом на підприємстві а також виконується 14 магістерських атестаційних роботи. Науково-дослідні роботи студентів і аспірантів, що виконувалась на протязі року, включені до атестаційних магістерських робіт, а результати опубліковано в 8 статтях (тези доповідей на конференціях).

Отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності за участю молодих учених:

 • «Шлакоужний цемент для бетонів і будівельних розчинів» / патент на корисну модель (№ u 201604043) Гоц В.І, Ластівка О.В., Руденко І.І., Волинська Е.В.)
 • «Пластифікований шлаколужний цемент для бетонів і будівельних розчинів» / (Заявка на винахід № u 2017 08783) Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В., Скорик В.В. Омельчук В.В.
 • «Комплексна добавка для товарних бетонів та будівельних розчинів на основі шлаколужного цементу» / Заявка на винахід (№ а 2017 08411 Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В.

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Країна партнер

 

Установа – партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати та публікації
Бельгія

(доц..Ковальчук О.Ю.)

Університет м.Хасельт (Бельгія) Дослідження можливості використання матеріалів з підвищеною природною радіоактивністю у будівництві. Міжнародна програма COST 1301. NORM for building. Використання червоних шламів при отримання бетонів спеціального призначення Підтвердження результатів в лабораторії університета м.Хасельт
Нідерланди

(асп.Омельчук В.В.)

Університет м.Дельфт Дослідження довговічності цементних матеріалів з метою узагальнення вимог Міжнародна програма COST TU1404. Підготовлений і затверджений науковий звіт, а також матеріали для сумісних публікацій

Аспіранти кафедри мають можливість набувати досвід роботи в лабораторіях закордонних університетів, отримувати експериментальні результати та публікувати їх у закордонних виданнях.

 

Відомості про академіків та член-кореспондентів підрозділу

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Звання Назва академії
Гоц В.І. Дійсний член Академія будівництва України

Українська Академія Наук

Рунова Р.Ф. Дійсний член Академія будівництва України

 

Шилюк П.С. Дійсний член Академія будівництва України

Українська Академія Наук

 

Монографії:

 1. Троян В.В. Технологічні основи підвищення та прогнозування довговічності бетонів для масивних споруд: Монографія. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017.-238с.
 2. Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. Щелочные цементы: Монография – Киев: издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 3. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.І., Ковальчук Г.Ю. Цементи та бетони на основі паливних зол і шлаків: Монографія. – Київ: видавництво ТОВ «ІПК Експрес-Поліграф», 2012. – 258.
 4. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Назаренко І.І., Сівко В.Й., Шилюк П.С., Старчук В.Н., Братчун В.І., Плугін А.М., Саницький М.А. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво. – К., УВПК «ЕксОБ», 2008. – 360 с.
 5. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В., Рунова Р.Ф., Троян В.В. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах: Монографія – Видавництво КНУБіА, 2007. – 216 с.

Публікації (статей) за роками:

2017 р.

  Назва Автор Видавництво чи місце проведення конференції, рік, назва журналу
 Кільк. друк. арк.
Публікації (статей) у фахових журналах
1 Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнючих прошарків підлог Омельчук В.В.,  Рунова Р.Ф., Руденко І.І. Вісник ОДАБА. Одеса, 2017, № 66,  С. 86-92

0,3

 

2 Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами

 

Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П Журнал «Будівельні матеріали та вироби».  Київ, 2017, №3-4(95), С. 24-28 0,2
3 Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Журнал «Будівельне виробництво». – Київ, 2017, № 63/1.  С. 20 – 27 0,3
4 Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу

 

Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Вісник ОДАБА.  Одеса, 2017, № 68. С. 64 – 69 0,3
5 Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22 – 31 0,4
6 Дослідження впливу мінеральних добавок на тріщиностійкість високоміцних бетонів Троян В.В, Кіндрась Б.П. Наук.техн. зб. «Буд. Матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 158 – 163 0,3
7 Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 92 – 100 0,4
8 Теплоізоляційні бетони на основі модифікованих базальтових волокон Пальчик П.П. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 101 – 107 0,3
9 Пориста система модифікованого базальтового волокна Пальчик П.П. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 108 – 114 0,3
10 Корозійна стійкість модифікованих бетонів для залізобетонних шпал Троян В.В., Сова Н.О. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 164 – 170 0,3
11 Практичне використання лужних цементів та бетонів з використанням відходів збагачення залізних руд в дорожньому будівництві Ковальчук О.Ю. Пасько А.В. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 43 – 50 0,3
Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних  (Scopus, Webometrics та інші)
1 Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Руденко І.І.,Скорик В.В., Омельчук В.В. Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation «Східно-Європейский журнал передових технологій.» Харків, 2017.

№4/6(88). – С. 35 – 41. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/106803

Scopus

 0,3
2 Омельчук В.В., Йи Г., Рунова Р.Ф., Руденко І.І. Shrinkage behavior of alkali-activated slag cement pastes Switzerland2017

Vol. 761.– pp. 45-48

https://www.scientific.net/Paper/Preview/525426  Scopus

 0,2
3 РуденкоІ.І., Констатиновський О.П. Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali actю portland Proceed. VI International Conf. on Non-trad. cement and concrete. – Brno, 2017.

Vol. 761. – pp. 27 – 30

https://www.scientific.net/Paper/Preview/525387  Scopus

 0,2
4 Омельчук В.В., Йи Г., Рунова Р.Ф., Руденко І.І. –

 

Shrinkage behavior of alkali-activated slag cement pastes Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017.

Brno,pp. 32-33.

https://www.researchgate.net/publication/321057395

Scopus

 0,1

2016 р.

       Назва   Автор Видавництво,              місце конференції, рік, назва журналу  Кільк. друк. проф.
1 бетони і будівельні розчини (підручник) Гоц В.І.Шилюк П.С.Павлюк В.В. Київ,ТОВ «Основа», 2016, 565 с. 44,5
2 Impact of Slag CContent in Alkali-activated Slag Cement on Formation of Role Structure of Concrete Moskalenko O.,

Runova R.

Materials Science Forum ISSN: Trans Tech Publications, Switzerland, 2016: 1662-9752, v.865, pp 145-150.

 

0,2
3 Impact of Slag CContent in Alkali-activated Slag Cement on Formation of Role Structure of Concrete Krivenko P.V.

Lastivka O.V.

Rudenko I.I.

Lakusta S.

Proceed. Int. RILEM Conf. on Materials, Systems and Structures in Civil Eng. 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, p. 875-884

 

0,2
4 Modification of dry-mix mortars based on alkaline cements Runova R.

Rudenko I.

Omelchuk V.

Proceed. 2-nd International Conference on the Chemistry of Construction Materials, 2016, Munich, Germany

 

0,2
5 Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement Гоц В.І.,

Ластівка О.В.,

Волинська Є.В.,

Томін О.

 

 

 

 

 

EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16

 

0,2
6 Impact of slag content in alkali-activated slag cement on porosity of concrete Кривенко П.В.,

Ластівка О.В.,

Руденко І.І.,

Лакуста С.

Proceed. 22-24 August 2016,

Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 2016. – Vol. 1. – pp. 11 – 20.

 

0,2
7 К вопросу о пластификации щелочных цементов

 

Кривенко П.В.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.

 

 

Цемент и его применение. – 2016. – № 5. – С. 66-72. 0,2

 

8 Radiological characterization and evaluation of high volume bauxite residue alkali activated concretes Tom Croymans,

Wouter Schroeyers,

Pavel Krivenko,

Oleksandr Kovalchuk,

Anton Pasko,

Mikael Hult,

Gerd Marissens,

Guillaume Lutter,

Sonja Schreurs

 

Journal of Environmental Radioactivity.

DOI: 10.1016/j.jenvrad.2016.08.013

0,2
9 Applicability of alkali activated cement for immobilization of low- level radioactive anion-exchange resins Krivenko P., Cao H.,

Petropavlovsky O., Weng L., Kovalchuk O.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/6(79), pp.40-45 0,2
10 High volume fly ash hybrid alkali activated cements and concretes for indoor application Krivenko P.,

Kovalchuk O.,

Grabovchuk V

Proceedings of the international RILEM Conference MSSCEE 2016. Lyngby, Denmark. pp.213-222. 0,2
11 Efficiency of alkali activated hybrid cements for immobilization of low-level anion-exchange resins Krivenko P., Cao H.,

Petropavlovsky O., Weng L.,

Kovalchuk O.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/10(83), pp.38-43. DOI: 15587/1729-4061.2016.59488
12 Формування властивостей будівельного розчину на основі лужного цементу для влаштування підлог Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Омельчук В.В.

Вісник ОДАБА. – Одеса,

Випуск №62. – 2016,

С. 153-157.

0,2
13 Особливості структуроутворення шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості

 

Гоц В.І.,

Ластівка О.В.,

Волинська Є.В.,

Шимко О.В.

Вісник ОДАБА. – Одеса

Випуск№62. 2016.– С. 33-37.

0,2
14 Гоц В.І,

Ластівка О.В.,

Руденко І.І.,

Волинська Е.В.

Шлаколужний цемент для бетонів і будівельних розчинів Заявка на патент на корисну модель (№ u 201604043; заявл. 14.04.2016)

 

15 Національний стандарт України ДСТУ Б EN 197-1:2015. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для цементів(EN197-1:2015,IDT) Рунова Р.

Бабіч М.,

Бобунов О.,

Лаєва О.,

Полонська Л.,

Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 53 с. 0,4
16 Національний стандарт України ДСТУ Б EN 13639:2015. Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку (EN 13639:2002, IDT + EN 13639:2004 IDT)

 

Рунова Р.

Бобунов О.,

Бобунова О.,

Желудков Г.,

Кріпка Л.,

Лопатьєв П.,

Мозговий С.,

Нєстєрова Л.

 

 

Мінрегіонбуд України,

«Укрархбудінформ», 2016, 25 с.

0,4
17 Національний стандарт України ДСТУ Б EN 14647:2015. Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності.

 

Рунова Р.

Бобунов О.,

Бобунова О.,

Желудков Г.,

Кріпка Л.,

Лопатьєв П.,

Мозговий С.,

Нєстєрова Л.

 

Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 46 с. 0,4
18 Європейські стандарти на цемент: практика впровадження

 

Бабич М.,

Рунова Р.,

Кріпка Л.

Харків, ПП «Юнісофт», 2016. – 72 с. 1,2
19 Національний стандарт України ДСТУ Б EN 413-2:2015. Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань (EN 413-2:2005, IDT)

 

Рунова Р.

Бобунов О.,

Бобунова О.,

Желудков Г.,

Кріпка Л.,

Лопатьєв П.,

Мозговий С.,

Нєстєрова Л.

 

 

Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ»,

2016, 19 с.

0,3
20 Національний стандарт України ДСТУ Б EN 933-9:2015. Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього (EN 933-9:2009

 

Рунова Р.

Бобунов О.,

Бобунова О.,

Желудков Г.,

Кріпка Л.,

Лопатьєв П.,

Мозговий С.,

Нєстєрова Л.

 

 

 

Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ»,

2016, 16 с.

0,2
21 Національний стандарт України ДСТУ Б EN 196-9:2015. Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод (EN 196-9:2010, IDT) Рунова Р.,

Бобунов О.,

Бобунова О.,

Желудков Г.,

Кріпка Л.,

Лопатьєв П.,

Мозговий С.,

Нєстєрова Л.,

Руденко И.

 

 

Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ»,

2016, 23 с

0,2
22 Модифіковані високоміцні бетони з високорухомих бетонних сумішей Троян В.В.

Кіндрась Б.П.

Вісник ОДАБА. – Одеса, 2016. – Випуск №62. – С. 110-116.

 

0,2
23 МОДИФІКОВАНІ  БЕТОНИ ПІДВИЩЕНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЛЯТРАНСПОРТНИХ СПОРУД Троян В.В.Сова Н.О.Стеценко О. Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45.

 

 

0,2
24 Європейські стандарти на цемент: практика впровадження Бабич М.,

Рунова Р.,

Кріпка Л.

 

Навчальний посібник. – Харків: видавництво ПП «Юнісофт», Асоціація виробників цементу України «Укрцемент», 2016. – 72 с.

 

10,5
25 Фізико-механічні властивості шлаколужного цементу та бетону на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Гоц В.І.

Ластівка О.В., Волинська Є.В.,          Шимко А.О

Томін О.О.

Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 63. С. 48-53.

 

0,2
26 Ефективність дії добавок в шлаколужному цементі та бетоні на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди Гоц В.І.,

Руденко І.І.,

Ластівка О.В., Волинська Є.В.,

Томін О.О.

Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45.

 

0,2
27 Road concrete based on slag-alkaline cement with the use of waste flotation gold ore Волинська Є.В Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 13 0,05
28 Impact of replacing OPC clinker to portland cement in alkali-activated cement Гоц В.І.,

Руденко І.І.,

Ластівка О.В.

Тези міжнародної науково-практ. конф. молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 130 0,05
 29 The efficiency of chemical admixtures in dry mixes based on alkali activated portland cements

 

Константиновський О.П.,

Ковальчук А.В.

 

Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 120 0,05
30 Modification by chemical admixtures of dry-mix mortars based on alkaline cement Руденко І.І.

Омельчук В.В.

Посівнич В.А.

Довбня І.С.

 

Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16.10,2016 р. – C. 127 0,05
31 Шлакоужний цемент для бетонів і будівельних розчинів Гоц В.І,

Ластівка О.В.,

Руденко І.І.,

Волинська Е.В.

Патент на корисну модель (№ u 201604043; заявл. 14.04.2016) опубл. 22.08.2016

 

0,05
32 Дослідження можливості використання червоного шламу як основи для будівництва доріг

 

Ковальчук О.Ю.,

Пушкар В.І.,

Пасько А.В.

Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 62. – 90-94 С. 0,2
33 Структуроутворення лужних цементів на основі червоних шламів Кривенко П.В.,

Ковальчук О.Ю.,

Пасько А.В.

Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 63. – 90-94 С 0,2
34 Гібридні лужні цементи на основі червоного шламу Ковальчук О.,

Пасько А.,

Бойко О.,

Іваничко В.

Збірник тез конференції «Budmaister клас», Київ, КНУБА, 2016 0,2
35 Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів Рунова Р.Ф.

Гоц В.І.

Гелевера О.Г.

Константиновський О.П.

Носовський Ю.Л.

Піпа В.В.

Київ,ТОВ «Основа», 2017, 555 с. 43,5
36 Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнючих прошарків підлог Омельчук В.В. Рунова Р.Ф. Руденко І.І.

 

 

Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск №66. – С. 86-92. 0,82
37 Теплозахисні матеріали на основі
базальтових волокон
Пальчик П.П. Будівельні матеріали та вироби, Київ, №1-2(93) 2017р. 0,2
38 Вибір оптимальних газоутворювачів для виробництва ніздрюватобетонних виробів

 

Бердник О.Ю. Амеліна Н.О. Петрикова Є.М. Будівництво України, Київ, №7, 2017р. 0,2
39 Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами Рунова Р.Ф., Константиновський О.П., Руденко І.І. Журнал «Строительные материалы и изделия», Київ, №3, 2017 р. 0,3

2015 р.

       Назва   Автор Видавництво,              місце конференції, рік, назва журналу  Кільк.

друк.

проф.

1 Реологічні властивості лужного тампонажного розчину та особливості їх регулювання Скорик В.В.,

Руденко І.І.,

Тургунов Т.Ш.

Жур.«Строительные ма-териалы и изделия», Київ, 2015, №2 (89),С.26-31. 0,67
2 Суміщеність добавок ефірів целюлози з середовищем лужного цементу Омельчук В.В. Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2015. – №2 (89). – С. 32 – 35. 0,38
3 Иммитационное моделирование долговечности бетона Троян В.В. Современные научные исследования и инновации. 2015, №2 (електронный ресурс) 0,32
4 Прогнозирование совместного влияния на бетон циклического замораживания-оттаивания и карбонизации

 

 

Троян В.В.

 

Электронный научный журнал APRIORI. 2015. № 1. ISSN2309-916X (online). URL: http: //apriori-journal.ru/ seria2/ 1-2015 /Troyan.pdf 0,48
5 Моделирование трещиностойкости бетона массивных конструкций Троян В.В. «Технологии бетонов» №3-4, М.2015, С.27-29 0,33
6 Моделирование трещиностойкости бетонного ростверка Троян В.В. «Приволжский научный вестник» №3, Ижевск 2015, С.61-63 0,28
7 Лужні цементи з добавкою сульфату кальцію Гоц В.І.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Констатиновський О.П.,

Ластівка О.В.

Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54.  – С. 8-16.

 

0,93
8 Регулювання реологічних властивостей лужного тампонажного розчину Скорик В.В. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.128.

 

0,05
9 Особливості початкового структуроутворення модифікованих лужних шлаковміщуючих цементів та бетонів на їх основі Говдун Я.О. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. –

Київ, КНУБА, 2015. – С.107

0,05
10 Вплив відходів переробки золотовмісних руд на формування властивостей цементу Гоц В.І.,

Ластівка О.В., Волинська Е.В.,  Шимко А.О.

Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. –

Київ, КНУБА, 2015. – С.117

0,05
11 Застосування водоутримуючих добавок в сумішах на основі шлаколужного цементу Омельчук В.В. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. –

Київ, КНУБА, 2015. – С.123-124

0,06
12 Виробництво панелей на переоснащеній агрегатній лінії в умовах ЗЗБК ПАТ «ДБК-4» Гоц В.І., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Романенко В.В., Пасько С.В. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Эфективные технологические решения в строительстве с использованием бетонов нового поколения», 2015, с.172-176 0,05
13 Особливості формування властивостей цементного каменю з використанням відходів флотації золотовмісних руд Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В., Шимко А.О. Зб.наукових праць ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди №81, 2015, с.157-162 0,06
14 Особливості підбору складу піноперлітобетону Михайлов О.В., Петрикова Є.М. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54.  – С. 20-23.

 

0,05
15 Морозостійкість бетонів на основі шлакових цементів Москаленко О.А. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54.  – С. 25-28.

 

0,05
16 Гоц В.І.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Константиновський О.П.,

Ластівка О.В.

Effect of calcium sulfate modifications on properties of alkaline cements

 

Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. – Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-805 – 2-811. 0,50
17 Руденко І.І.,

Скорик В.В.

Regulation of rheological properties of grouting mortars based on alkaline cement with polyols

 

Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. – Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-813 – 2-818.

 

0,43
18 Омельчук В.В.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Гергало А.О.

Features of macromolecular compounds in dry mixes based on alkaline cement

 

Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. – Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-827 – 2-833.

 

0,50
19 Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Руденко І.І. Plasticizing alkaline cements: state-of-the-art and solutions Proceed. The 14th Intern. Congress on the Chemistry of Cement – Beijing, China, 13-16 October, 2015 – P. ___-___.

 

0,75

2014 р.

       Назва   Автор Видавництво,              місце конференції, рік, назва журналу  Кільк.

друк.

проф.

1 Перспективи використання лужного портландцементу в анкерних сухих будівельних сумішах Рунова Р.Ф.

Константиновський О.П.,

Руденко І.І.

Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2014. – №1. – С. 20 – 23.

(фахове видання)

 

0,38

2 Отримання самовирівнюючих підлог на основі шлаколужного цементу з використанням рідких стекол Омельчук В.В.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.

Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2014. – №3. – С. 38 – 40.

(фахове видання)

 

0,38

3 Оглід способів виробництва сходових маршів і площадок Петрикова Є.М.

Амеліна А.А.

Майстренко А.А.

Журнал «Будівництво України» – 2014.-№4.-с.23-31 0,6
4 Дослідження характеристик базальтової сировини для виробництва неперервного базальтового волокна Рєзнік О.Ю.

 

Там же 0,4
5 Особливості формування властивостей лужного шлакопортландцементу модифікованого сульфатом кальцію Гоц В.І.,

Рунова Р.Ф.,

РуденкоІ.І.,

Ластівка О.В.

 

Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2014. – Вип. 53.С. 106 – 112.

(фахове видання)

0,41
6 Ефективність дії поверхнево-активних речовин в лужних цементних пастах

 

Гоц В.І.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І., Ластівка О.В.,

Говдун Я.О.

Там же – С. 98-105.

(фахове видання)

0,46
7 Моделювання тріщиностійкості бетону масивних монолітних конструкцій Троян В.В. ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ.– 2014 Випуск № 53, С. 375-379

 

0,37
8 Формирование свойств бетона в монолитной конструкции

 

Рунова Р.Ф., РуденкоІ.І.,ТроянВ.В. Там же,  С. 224-229

 

0,40
9 Моделювання деструкції бетону фундаменту внаслідок циклічного

заморожування і відтавання

 

Троян В.В. Моделирование и оптимизация композитов. Материалы  МОК – Одесса, 2014. С.111-114. 0,30
10 Високоміцні бетони на основі високорухомих товарних Бетонних сумішей Троян В.В.

Попруга П.В.

Кіндрась Б.П.

 

Будівельні матеріали та вироби №2(85)  – Київ,  2014. – С. 12-13.

 

0,18
11 Моніторинг  температурного режиму тверднення бетону ростверку житлово-офісного центру Троян В.В.

Попруга П.В.

Кіндрась Б.П.

Дурицький С.Ю.

Будівельні матеріали та вироби №2(85)  – Київ,  2014. – С. 14-15.

 

0,18
12 Effect of admixtures on alkali activated slag cements V.I. Gots,

R.F. Runova,

I.I. Rudenko,

O.V. Lastivka,

Y.O. Hovdun

Proceed. Intern. Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2014. – pp. 291-294.  0,17
13 Иммытацыонное моделирование долговечности бетона Троян В.В. Современные научные исследования и инновации. 2015, №2 (електронный ресурс)
14 Прогнозирование совместного влияния на бетон циклического замораживания-оттаивания и карбонизации Троян В.В. Научный журнал apriori
15 Морозостойкость бетона как функция совместимости цемента и добавки Троян В.В. Вестник Полоцкого государственного университета. Вып.№16, 2014, С.49-53  0,17
16 Моделирование трещиностойкости бетона массивных конструкций Троян В.В. «Технологии бетонов» №3-4, М.2015, С.27-29  0,13
17 Моделирование трещиностойкости бетонного ростверка Троян В.В. «Приволжский научный вестник» №3, Ижевск 2015, С.61-63  0,17
18 Вплив добавок полі функціональної дії на синтез міцності штучного каменю на основі лужного шлакопортландцементу Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Захарченко К.Д., Новосеренко Є.Д. «Будівництво України» №4,К.2014,С.11-15  0,21
19 Визначення теплотехнічних характеристик огороджень будівель різних конструкцій Азутов В.П., Чепурна Н.В. Наук.зб. Міжнародної академії житлово-комунального господарства №8 Харків 2014, С.21-23  0,17
20 Характеристики міцності залізобетонних виробів при індукційному прогріванні різних режимів Азутов В.П., Николаева О.А. Весник МАНЭБ, том 13, №9,2014,Вып. Вост.-Укр. Отд. С.109-112  0,17
21 Mechanizm of preventing the alkali-aggregate reaction in the alkali activated cement concretes Гелевера А.Г.

Кривенко П.В.

Кавалерова Е.С.

Jornal “Cement and Concrete Composites”, v.45, 2014, p.157-165  0,33
22 Оптимизация составов и свойств высокопрочных щелочных цементов и бетонов Кривенко П.В.,

Петропавловский О.Н., Гелевера А.Г., Пушкарь В.И., Вознюк Г.В.

Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2014. – Вип. 53.С. 201-219.

 

 0,8
23 Складування і зберігання збірних бетонних і залізобетонних виробів Гоц.В.І., Амеліна Н.О. Будівництво України» №5,2014, С.27-34  0,33

2013 р.

       Назва   Автор Видавництво,              місце конференції, рік, назва журналу  Кільк.

друк.

проф.

1 Ефективність використання лужного портландцементу з добавкою сульфату кальцію Гоц В.І.,

Ластівка О.В.,

Руденко І.І.

Зб. наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, 2013. – Вип. 25. – С. 35-40.

(фахове видання)

 0,3
2 Вплив модифікуючих добавок на формування пластичної міцності лужних шлакопортландцементів Гоц В.І.,

Руденко І.І.,

Ластівка О. В.

Int. Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, (Special number) /Сб. трудов IX Международ. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31.05-07.06.2013, Варна, Болгария). В 3-х т. – Днепропетровск-Варна, 2013. – Т.2. – С.49-54.

(входить до наукометричних баз даних)

 0,3
3 Лужний шлакопортландцемент з добавкою сульфату кальцію

 

Гоц В.І.,

Ластівка О.В.,

Руденко І.І.

 

Збірник тез студентських доповідей 74-ї науково-практичної конференції. –

Київ, КНУБА, 2013. – С.110-111.

 0,1
4 Роль сульфату кальцію у формуванні властивостей лужного шлакопортландцементу Гоц В.І,

Рунова Р.Ф.,

Гавриш О.М.,

Руденко І.І.,

Ластівка О.В.

Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2013. – Вип. 48.  – С. 20-25.(фахове видання)  0,3
5

 

 

 

 

 

Структуроутворення лужного шлакопортландцементу модифікованого фазами сульфату кальцію Гоц В.І.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Ластівка О.В.,

Бабин Т.В.

Зб.Донбаської академії будівництва, №64, 2013 (фахове видання)
6 Ефективність дії пластифікаторів в бетонах на основі лужного шлакопортландцементу Гоц В.І,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Ластівка О.В.

Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2013. – Вип. 49.  – С. 98-103.

(фахове видання)

 

 0,3
7 Виробництво залізобетонних ненапружених виробів на термостендах з системи пересувної опалубки в умовах ПАТ «Будіндустрія» Гоц В.І.,

Петрикова Є.М.,

Майстренко А.А.,

Нестеров В.Г.,

Нелюбін В.Ф.

Будівельні конструкції науково-технічні проблеми сучасного залізобетону.2013р.,Випуск 78. Книга 2, с.459-466 0,5
7 Эффективность способов активации доменных шлаков в цементных технологиях Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.

Сб. трудов технического семинара «Европейский вектор цкментной промышленности Украины» ПАО «ХайдельбергЦемент Украина». – 2013.
8 Вплив лужного компонента і наповнювача на характеристики шлаколужного тампонажного розчину Скорик В.В.,

Руденко І.І

Збірник тез студентських доповідей 74-ї науково-практичної конференції. –

Київ, КНУБА, 2013. – С.118-119.

 

 0,1
9 Пластифікація лужних дрібнозернистих бетонів комплексними добавками на основі багатоатомних спиртів Руденко І.І.,

Гергало А.О.,

Скорик В.В.

Там же – С.133-142.

(фахове видання)

 0,4
10 Достоверность определения прочности в системе «цемент – бетон» Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Ластівка О.В.

Збірник “Будівельні мате-ріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2013. – Вип. 47. – С. 20-31. (фахове видання)

 

1,0
11

 

Пластифікація лужних дрібнозернистих бетонів комплексними добавками на основі багатоатомних спиртів Руденко І.І.,

Гергало А.О.,

Скорик В.В.

Зб. наукових праць “Ресур-соекономні матеріали, кон-струкції, будівлі та споруди”. – Рівне, 2013. – Вип. 25. – С.133-142.

(фахове видання)

 

0,31
12 Формування пластичної міцності шлаковміщуючих цементів Рунова Р.Ф.,

Ластівка О.В.,

Гергало М.О.,

Іваненко Б.І.

Там же – С. 143-149.

(фахове видання)

 

0,22
13 Формування ефективної мезоструктури бетонів з використанням активованих заповнювачів Рунова Р.Ф.,

Троян В.В.,

Руденко І.І.

 

Збірник наукових праць “Будівельні конструкції”. – Київ, ДП НДІБК, 2013. – Вип. 78, книга 2. – С. 408-413.

(фахове видання)

0,3
14 Формування пластичної міцності шлаколужних цементних паст з добавками поліолів Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Скорик В.В.

Int. Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, (Special number) /Сб. трудов IX Международ. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31.05-07.06.2013, Варна, Болгария). В 3-х т. – Днепропетровск-Варна, 2013. – Т.2.– С.131-136.

(входить до наукомет-ричних баз даних)

0,31
15

 

 

 

Ефективність використання  напівводного гіпсу в лужному портландцементі Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Константиновський О.П.

Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2013. – Вип. 49.  – С. 43-47.

(фахове видання)

0,3
16 Використання багатоатомного спирту в складі клеючого розчину на основі лужного цементу Рунова Р.Ф., Руденко І.І.,

Гергало А.О.

Строительные материалы и изделия. – 2013. – №4 (81). – С. 28-29.

 

(фахове видання)

0,3
17 Щелочной шлакопортландцемент с содержанием гипса разных модификаций Гоц В.І,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Ластівка О.В.

Цемент и его применение. – 2013. – №__. – С. __-___.

(входить до наукометричних баз даних)

0,4
18 Рекомендації щодо уникнення температурних тріщин в бетоні масивних конструкцій Рунова Р.Ф.,

Москаленко О.,

Троян В.В.,

Руденко І.І.,

 

Киев, Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), ТОВ «МЦ Баухемі», 2013. – 37 с. 1,5
19 Сучасна енергоефективна конструкційя стінових огороджень житлових будинків Шилюк П.С., Тимошенко С.А.,

Гоц В.І., Азутов В.П.

Зб.»Будівельні конструкції», вип.77 2013р. с.343-348 (фахове видання)

 

0,1
20 Пат. на корисну модель  82216 Україна, МПК, С04В 7/153 (2006.01). Пластифікований лужний цемент для бетонів і будівельних розчинів  Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Руденко І.І.,

Гергало А.О., Скорик В.В.

Кривенко П.В.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Гергало А.О.,

Скорик В.В.

опубл. 25.07.2013, Бюл. №14. – 2 с.
21 Features of Alkali-Activated Slag Portland Cement

 

Кривенко П.В.,

Гоц В.І.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І.,

Ластівка О. В.

I International Conf. on the Chemistry of Construction. Materials.

Berlin, 7-9 october 2013.

0,4
22 Dry-mix mortars based on slag alkaline cements Рунова Р.Ф.,

Руденко І.І., Константиновський О.П.,

Гергало А.О.

I International Conf. on the Chemistry of Construction. Materials.

Berlin, 7-9 october 2013.

0,4
23 Efficiency of non-standardized test methods for dry buildimg admixtures Runova R.F.

Носовський Ю.Л.

 

 

I International Conf. on the Chemistry of Construction. Materials.

Berlin, 7-9 october 2013.

 

0,4
24 Effect of Polyols on Alkali-activated Slag

Cements and Mortars

Руденко И.И.

Скорик В.В.

 

I International Conf. on the Chemistry of Construction. Materials.

Berlin, 7-9 october 2013.

 

0,4
25 Моделювання морозостійкості бетону Троян В.В.

Сова Н.О.

Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.–2013.-№49.– С. 139-144: 0,4
26 Моделирование трещиностойкости монолитного шлакощелочного бетона твердеющего в условиях жаркого климата Троян В.В.

Кривенко П.В.

Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.–2013.-№49.– С. 133-138: 0,4

2012 р.

       Назва   Автор Видавництво,              місце конференції, рік, назва журналу  Кільк.

друк.

проф.

1 В’яжучі речовини (підручник) Рунова Р.Ф.,

Носовський Ю.Л.,

Дворкін Л.Й.,

Дворкін О.Л.

К.: «Основа» 36,12
2

 

Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков Гоц В.І.,

Кривенко П.В.,

Пушкарьова Е.К.,

Ковальчук Г.Ю.

 

Монография, ТОВ «ВПК Експрес-Поліграф».-Київ 2012, с.255 16,0
3 Легкі бетони на основі безперервних базальтових волокон Гоц В.І.,

Пальчик П.П.,

Рєзнік О.Ю.,

Жубінська М.В.

Сова Н.О.,

Водолажченко Т.В.

Вісник ДНАБіА вип.2012–1(93),с.48-52 0,1
4 Структура модифікованого базальтового волокна Гоц В.І.,

Пальчик П.П.,

Рєзнік О.Ю.,

Жубінська М.В.

Сова Н.О.,

Водолажченко Т.В.

Там же, с.84-88 0,1
5 Synthesis of a durability artificial stone based on fly ash-cement binding systems Gots V.,

Pushkarova E., Gonchar O.

18 Ibausil, Weimar, 2012.p. 1-1079-1087 0,4
6 Структура модифікованого базальтового волокна Гоц В.І.,

Пальчик П.П.,

Рєзнік О.Ю.

Сучасні будівельні матеріали, конструкції та інноваційні варіанти технології зведення будівель і споруд.- Маіївка -2012-1(93), с.84-88 0,5
7 Легкі бетони на основі безперервних базальтових волокон Гоц В.І.,

Пальчик П.П.,

Рєзнік О.Ю.

Сб.»Сучасні будівельні матеріали, конструкції та інноваційні варіанти технології зведення будівель і споруд.»- Маіївка -2012-1(93), с.48-52

 

0,5
8 Вплив температурної обробки базальтового волокна на його текстурні характеристики Гоц В.І.,

Пальчик П.П.,

Рєзнік О.Ю.

«Будівельні матеріали, вироби та сантехніка» К.,2012-№45 – с.109-119-125 0,5
9 The basalt heat resistsng concrete Gots V.I.,

Palchik P.P.,

Reznik O.U.

18 Internananole

Baustofftagung 12…15 September p2.05 2-0523 -2-0528

0,5
10 Будівельні розчини для влаштування підлог на основі модифікованих золо-цементних в’яжучих речовин Пушкарьова К.К.,

Павлюк В.В.,

Павлюк І.М.

«Будівельні матеріали, вироби та сантехніка» К.,2012-№43 – с.109-118 0,5
11 Оценка прочности бетона: нормативные документы, условия испытаний, достоверность

 

Рунова Р.Ф.,

Руденко И.И.

 «Будівельні матеріали, вироби та сантехніка» К.,2012-№43 – с.125-132 0,6
12

 

 

 

Достоверность испытаний в системе «цемент – бетон» Рунова Р.Ф.,

Руденко И.И.

Зб. Тр. Семинара «ХайдельбергЦемент Украина», Дн-ск,2012, с.18-28 0,2
13 Дрібнозернисті бетони на основі модифікованих золо цементних композицій Пушкарьова К.К.,

Павлюк В.В.,

Павлюк І.М.

«Будівельні матеріали, вироби та сантехніка» К.,2012-№43 – с.78-86

 

0,6
14 Щелочные цементы и бетоны на мировом и отечественном строительном рынке: особенности свойств, перспективы развития Кривенко П.В.,

Рунова Р.Ф.,

Руденко И.И.

Зб. Тр. наyч. прак. конф. «Дни современного бетона», ООО «Будиндустрия ЛТД», Запорожье, 2012, с.96-104

 

0,5
15 Предотвращение температурних трещин в бетоне массивных конструкций Рунова Р.Ф.,

Руденко.И.И.,

Троян В.В.

Сб.Науково-практ. семин.«МЦ- Баухемия». Алушта,2012 с. 20-18

 

0,6
16 Бетоны для мостостроения Чистяков В.В.,

Шургая А.Г.,

Дорошенко Ю.М.,

Гудименко К.В.,

Сербин В.П.,

Кабусь А.П.

«Будівельні матеріали, вироби та сантехніка» К.,2012-№43 – с.206-211 0,2
17 Influence of chemical admixtures on characteristics of heat-corrosion resistant masonry mortars based on slag alkaline cements Runova R.F.

Rudenko I.I.

Konstantinovsky A.P.

18 Ibausil, Weimar, 2012.p. 1-1087- 1 -1101 0,4
18 High-Performance Concrete for massive structures Runova R.F.

Rudenko I.I.

Troyan V.V.

18 Ibausil, Weimar, 2012.p. 2-0082-2 – 0089 0,4
19 Аспекти ефективності бетонів для монолітних конструкцій Троян В.В. Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.–2012.-№43.– С. 1-6: 0,37
20 Ефективність бетонів для монолітних конструкцій Троян В.В.

Каменотрус С.В.

 

Сборник докладов межд. научно-практ. конф. «Дни современного бетона». – Запорожье 2012. – с. 83 – 89. 0,43
21 High-Performance Concrete for massive structures

 

Рунова Р.Ф., Руденко И.И., Троян В.В. 18. Ibausil. Internationale Baustofftagung. – Weimar, September 12-15, 2012. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-0082 – 2-0089. 0,43
22 Долговечность бетонов с активным кремнеземом в присутствии повышенного содержания щелочей

 

Кривенко П.В., Петропавловский О.Н., Федоренко Ю.В.,

Гелевера А.Г.

НИИСМИ,

Науково-технічна конференція,

14-15.03.2012.

0,5
23 Особливості структуроутворення і  формування властивостей  бетонів на лужних шлако- і золоклінкерних цементах Кривенко П.В., Петропавловский О.Н., Вознюк Г.В.,

Гелевера О.Г.

 

НИИСМИ,

Науково-технічна конференція,

14-15.03.2012.

0,5
24 Утилизация и локализация токсичных отходов в шлакощелочных бетонах и компаундах Кривенко П.В., Петропавловский О.Н., Вознюк Г.В.,

Гелевера А.Г.

 

НИИСМИ,

Науково-технічна конференція, 14-15.03.2012.

1,25
25 Mechanism of preventing the alkali- aggregate reaction in alkali- activated cement concretes

 

P.Krivenko,

E.Kavalerova, U.Fedorenko,

A. Gelevera

International Congress on Durability of Concrete,

Trondheim, Norway, 18-21 June, 2012

1,16
26 Special alkali-activated cements with a low pH value for concretes intended for engineered disposal facilities for  radioactive wastes P.Krivenko,   О.Petropavlovsky, E.Kavalerova,

A. Gelevera

International Conference on Building Materials “ibausil”, Weimar , 12-15.09.2012. 0,75
27 Polyols based admixtures as plasticizers for alkaline fine-grained concretes. I.Rudenko.

A.Gergalo.

V.Skorik

18 Internananole

Baustofftagung 12…15 September p2.05 2-0523 -2-0528

0,75
 • Викладацький та допоміжний склад кафедри ТБКВ

п/п

Світлина ПІБ Посада

в КНУБА

1 Гоц В.І. зав. каф., декан, д.т.н., проф.
2 Рунова Р.Ф. д.т.н., проф.
3 Троян В.В, д.т.н., проф.
4 Гелевера О.Г. к.т.н., доц.
5 Пальчик П.П. к.т.н., доц.
6 Рижанкова Л.М. ст.викл.
7 Майстренко А.А. к.т.н., доц.
8 Амеліна  Н.О. к.т.н., доц.
9 Петрикова Є.М. к.т.н., доц.
10 Павлюк В.В. к.т.н., доц.
11 Азутов В.П. к.т.н., доц.
12 Ковальчук О.Ю. к.т.н., доц.
13 Константиновський О.П. к.т.н., доц.
14 Ластівка О.В. к.т.н., ас.
15 Смешко В.В. зав.лаб, ас.
16 Бердник О.Ю. ас.
17 Рогозіна Н.В. провідний інженер
18 Яковлева О.М. старший лаборант
19 Назарчук Н.В. інженер
20 Іваничко В.В. інженер 1 категорії

8. Перелік лабораторій кафедри

Лабораторія кафедри ТБКВ у складі:

– лабораторія приготування розчинів і бетонів №1 (ауд.161);

– лабораторія приготування розчинів і бетонів №2 (ауд.165);

– лабораторія теплової обробки (ауд.163);

– лабораторія випробувань бетонів та розчинів (ауд.159).

Завідувач лабораторії – Смешко В.В.

9. Контакті дані (телефони, номера приміщень, електронні адреси)

Гоц В.І.: тел. 248-30-16, кімната 268.
Кафедра: тел. 245-48-43, кімната 174.
e-mail: Knubatbkv@ukr.net

Гоц-2
Завідувач кафедри ТБКВ проф., д.т.н. Гоц Володимири Іванович

Кафедра ТБКВ, 2015 р.
Кафедра ТБКВ, 2015 р.Защита_Ластивки
Захист кандидатської дисертації асистента кафедри Ластівки О.В.Посивнич_и_Довбня
Студенти 5-го курсу Посівнич В. та Довбня І. проводять дослідження в лабораторії

Захист атестаційних магістерських робіт на ДСК-4 (2018 р.)

Захист атестаційної магістреської роботи Рогозіною Н.В. (2018 р.)

Вручення дипломів магістрам (2018 р.)

Гоц_на_Ibausil
Завідувач кафедри проф., д.т.н. Гоц В.І. з науковою доповіддю на міжнародній конференції в Веймарі (Ibausil)
Рунова_и_Омел_чук_на_Ibausil
Проф., д.т.н. Рунова Р.Ф. та аспірант Омельчук В.В. біля стендової доповіді на на міжнародній конференції в Веймарі (Ibausil)
Кокшарев_проводит_занятие
Проф., к.т.н. Кокшарьов В.М. проводить заняття в аудиторії
Сова_проводит_лабораторные_2
Асистент Сова Н. проводить лабораторні заняття
Смешко
Завідувач лабораторії Смешко В.В. проводить лабораторні випробовування

Заходи кафедри

05 березня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 Київського національного університету будівництва і архітектури відбувся захист Волинської Є.В.

Робота виконана на кафедрі технології будівельних конструкцій і виробів та в науково-дослідному інституті в’яжучих речовин і матеріалів ім.В.Д.Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури Мінестерства освіти і науки України

Науковий керівник:  д.т.н., проф. Гоц В.І., завідувач кафедри технологіх будівельних конструкції і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури
Офіційні опоненти:  д.т.н, проф. Саницький М.А., завідувач кафедри будівельного виробництва, Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут будівництва та інженерії довкілля

к.т.н., ст. наук.співр. Попруга П.В., начальник інноваційно-технологічного центру промислово-будівельної групи “Ковальська”, м. Київ

 

В рамках “Форуму роботодавців будівельної галузі. Дні кар’єри” на будівельно-технологічному факультеті проведені лекції професійного спрямування у форматі відкритих занять для студентів із залученням наступних представників будівельного бізнесу:

 1. Степанова Інна Федорівна, керівник служби персоналу ТОВ “Аерок”, 10.04.2018 р.

2. Шейніч Леонід Олександрович, завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій Державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК)”, 11.04.2018 р.

   

3. Піпа Володимир Вікторович, директор ТОВ “Капарол Дніпро”, 12.04.2018 р.