Загальна інформація

У 1930 році на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту і архітектурного факультету Київського художнього інституту було створено будівельний інститут, який у 1939 році було перейменовано у Київський інженерно-будівельний інститут. У серпні 1993 року почався новий етап в історії інституту – на його базі було створено Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, якому 26 лютого 1999 року Указом Президента України надано статус національного з іменуванням його Київський національний університет будівництва і архітектури.

Університет є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівництва. Його авторитет ґрунтується на поєднанні багатьох традицій та запровадженні новітніх здобутків педагогів та вчених університету. За роки свого існування університет підготував понад 70 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі – близько двох тисяч фахівців для 80 країн світу. Університет посідає перше місце серед будівельних вищих навчальних закладів у національних та міжнародних рейтингах вузів України, як то:
• ” Рейтинг МОН України ”
• ” Топ-200 Україна”
• “Вебометрикс”
• “Scopus”
Багаторічний досвід науково-дослідної роботи і взаємозв’язок вчених із науковими центрами України та інших держав сприяли створенню в університеті 15 наукових структурних підрозділів, із них: 6 науково-дослідних інститутів, 7 науково-дослідних лабораторій, випробувальний центр будівельних конструкцій, науково-навчальний центр комп’ютерної механіки будівельних конструкцій і виробів.

Сьогодні роботу колективу університету спрямовано на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні були б до самостійної творчої роботи. З урахуванням об’єктивних вимог нашого часу і змін, що відбуваються в економіці та суспільному житті країни, в університеті впроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Навчання в університеті надає можливість долучитись до високих здобутків професійної та загальнолюдської культури не тільки в аудиторіях, а й у центрі дозвілля та відпочинку, розширити ерудицію в університетській бібліотеці, зміцнити здоров’я в таборі відпочинку, спортивному клубі. У Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється підготовка фахівців із 21 напряму і 34 спеціальностями. Навчальну роботу проводять шість основних факультетів, підготовче відділення для іноземних громадян, Інститут післядипломної освіти. Профорієнтаційна робота організується відділенням довузівської підготовки.
В університеті сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Із більш, ніж 800 викладачів до 17 % складають доктори наук, професори і до 55 % – кандидати наук, доценти. В університеті працюють три дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, два члени-кореспонденти АПН України. Дійсними членами та членами-кореспондентами Академії інженерних наук, Академії будівництва, Української Академії архітектури, Академії наук вищої школи, Технологічної академії та інших обрано понад 60 викладачів університету.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації в університеті проводиться через аспірантуру та докторантуру.

Навчально-виховний процес в університеті організований і здійснюється відповідно до: Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, чинних нормативних документів. Київський національний університет будівництва і архітектури відіграє визначну роль у формуванні кадрового потенціалу інженерів-будівельників, архітекторів держави, є провідним закладом освіти в групі будівельно-художніх вузів України, широко відомий у світі, має творчі зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Словаччини, Болгарії, Бельгії, Польщі, Австрії, Китаю, країн СНД та багатьох інших країн світу.

Київський національний університет будівництва і архітектури має давні традиції підготовки інженерних та наукових кадрів. В університеті діють дев’ять спеціалізованих рад із присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук. Тут гармонійно поєднуються фундаментальні та прикладні дослідження, результатом чого є створення ефективних будівельних конструкцій і удосконалення методів їх розрахунку, удосконалення технології, організації, економіки та управління будівництвом нових та реконструйованих об’єктів, розробка ресурсозберігаючих технологій з виробництва будівельних матеріалів, створення, удосконалення та експлуатація будівельної техніки, удосконалення конструювання, проектування та управління в будівництві та інших галузях на базі обчислювальної техніки, охорона навколишнього природного середовища та інше.
У КНУБА можна навчатися за одним із 21 напрямів підготовки:

• “Архітектура”
• “Образотворче мистецтво”
• “Дизайн”
• “Будівництво”
• “Менеджмент”
• “Економіка підприємства”
• «Облік і аудит»
• “Товарознавство і торгівельне підприємництво”
• “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
• “Теплоенергетика”
• “Геодезія, картографія та землеустрій”
• “Машинобудування”
• “Інженерна механіка”
• “Педагогічна освіта”
• “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
• “Комп’ютерні науки”
• “Електромеханіка”
• “Комп’ютерна інженерія”
• “Прикладна механіка”
• “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”
• “Туризм”

Отримати одну із 35 спеціальностей:

“Архітектура будівель і споруд” (АБС)
”Містобудування” (МБ)
“Дизайн архітектурного середовища” (ДАС)
“Дизайн” (ДН)
“Образотворче мистецтво” (ОМ)
“Промислове і цивільне будівництво” (ПЦБ)
“Міське будівництво і господарство” (МБГ)
“Автомобільні дороги та аеродроми” (АДА)
“Менеджмент організацій і адміністрування” (МОіА)
“Економіка підприємства” (ЕП)
“Облік і аудит” (ОіА)
“Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” (ТБКВМ)
“Товарознавство та комерційна діяльність” (ТКД)
“Теплогазопостачання і вентиляція” (ТВ)
“Водопостачання та водовідведення” (ВВ)
“Гідротехнічне будівництво” (ГБ)
“Теплоенергетика (енергетичний менеджмент)”
“Екологія та охорона навколишнього середовища” (ЕКБ)
“Геодезія” (ГД)
“Землеустрій та кадастр” (ЗіК)
“Оцінка землі та нерухомого майна” (ОЗНМ)
“Геоінформаційні системи і технології” (ГіСТ)
“Космічний моніторинг Землі” (КМЗ)
“Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання” (БМО)
“Професійна освіта. Машинобудування” (ПНМ)
“Професійна освіта. Комп’ютерні технології” (ПНК)
“Автоматизоване управління технологічними процесами” (АУТП)
“Інформаційні управляючі системи та технології” (ІУСТ)
“Інформаційні технології проектування” (ІТЕП)
“Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (БІКС)
“Інженерія логістичних систем” (ІЛС)
“Комп’ютерні системи та мережі” (КСМ)
“Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” (ЕМ)
“Туризм”
Підготовка магістрів: спеціальність “Управління проектами”

До КНУБА входять відокремлені структурні підрозділи:
– Інститут Інноваційної освіти КНУБА;
– Вінницький коледж будівництва і архітектури;
– Житомирський технологічний коледж;
– Київський індустріальний коледж;
– Миколаївський будівельний коледж.