Цифра Тетяна Юріївна

Цифра Тетяна Юріївна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7891-0467

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IPtA2-4AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218796512

Web of science: https://publons.com/researcher/3703099/tsyfra-tetiana/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yuliia-Zapiechna

tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 316

Освіта

ВНЗ Академія муніципального управління, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст, КВ №24141953 від 26.06.2004р

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема «Формування і оцінка економічної стратегії забудовника на ринку житла», диплом ДК 0550597 від 05.03.2019 р.

Доцент кафедри економіки будівництва КНУБА – атестат АД №005645 від 26 листопада 2020року.

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

ВЛАіПК КНУБА з 18.02.по 16.05.2016р. Наказ № 226 від 18.05.2016р. Тема «Науково-технічний фаховий переклад».

Захист дисертації кандидата економічних наук 2018(осінній семестр) Наказ № 629/1 від 5.07.2019р.

Міжнародне стажування у м. Любляна, Словенія. Institut za varilstvo (120 academic hours, 4.0 credits ECTS) organized by the Welding Institute  Тема:  «Trends in materials and digital economy welding work» Сертифікат №0085-Е 14-18 жовтня 2019р.

Certificate № 9648 30/06/2017 Allbau Software GmbH, Berlin (90 academic hours, 3.0 credits ECTS)Тема:  Allplan CAD: Architecture and Engineering

Сертифікат В2 №  Kj-A № 18/321 від 29.06.2018р.

 Загальна інформація

Загальний стаж роботи 14 років. Науково-педагогічний стаж 12 років.

З 2009 року працює на кафедрі економіки будівництва в КНУБА на посадах старшого викладача, доцента.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Формування і оцінка економічної стратегії забудовника на ринку житла».

У листопаді 2020р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами (051 «Економіка»)
 2. Інформаційні системи і технології в обліку (051 «Економіка»,

073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування»)

 1. Тренінг «Обґрунтування та розробка проекту розвитку компанії» (051 «Економіка»)
 2. Облік і аудит (076 «Товарознавство та комерційна діяльність»)
 3. Спецкурс випускової кафедри (051 «Економіка»)
 4. Економічний ризик і методи його вимірювання (073 «Менеджмент»)
 5. Ціноутворення в туризмі (242 «Туризм»)
 6. Керівник атестаційних робіт магістрів та атестаційних випускних робіт бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка».

Науково-методична робота за останні 5 років

Має 31 публікацію, з них 27 наукових праць (23–у наукових фахових виданнях України, 1 – міжнародному виданні, включеному до науково-метричної бази SCOPUS, 2 – у науково-періодичних виданнях іноземних держав, 2 – колективні монографії), 4 навчально-методичні праці, з яких 1 навчальний посібник.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 9 публікацій, з них 8 наукових¨праць (4- у наукових фахових виданнях України, 1- міжнародному виданні, яке включено до науко-метричної бази SCOPUS  та 2 статті в наукових періодичних виданнях держав ОЕСР, 1- колективна монографія), 1 – навчально-методична праця.

Приймала участь у 17 наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, з яких 8 – міжнародні за профілем кафедри, у тому числі останні з них:

 1. Inernational Conference and Practical Workshop on «Construction Unit Prices and BIM Technologies» доповідь на тему: Experience of training on pricing KNUBA construction (26-29 october 2019, Turkey).
 2. «International scientific- practical conference “economic – administrative and informative – analytical innovations in construction” тези доповіді: Доступність та недоступність житла – фактори загроз економічної безпеки (23-24 травня 2019р., м. Київ).
 3. Participants of the International Scientific Symposium доповідь на тему: «Environmental impact assessment in the implementation of the project of reconstruction of the Kyiv Zological park»(30-31 july 2020, Germany).

Напрями наукової діяльності

Економічна стратегія доступності житла”

Співвиконавець 5 науко-дослідних робіт за держаним замовленням:

– «Проведення аналізу та розроблення пропозицій щодо підвищення функціональних властивостей житла у частині доступності та екологічності» на замовлення Мінрегіону. та ЗВІТУ «Національного огляду житлового сектору та управління земельними ресурсами України» у співучасті з UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, UNDP (Довідка ДП НДІБВ від 11 липня 2018р. №674/01-12).

– «Визначення стратегії антициклічного управління будівельним підприємством» (№ держреєстрації 0111U001974).

–  «Економічні та управлінські стратегії розвитку підприємств підрядного будівництва в інвестиційному середовищі» (№ держреєстрації 0114U000859), де автором досліджені питання формування та оцінки стратегії забудовника на ринку житла (довідка про впровадження від 19.02.2018).

– «Вартісний інжиніринг як концептуальна основа управління ресурсами будівельного підприємства (№ держреєстрації 0115U005103).

– «Забезпечення економічної безпеки учасників інвестиційно-будівельного процесу шляхом підвищення ефективності бізнес-процесів                                 (№ держреєстрації  0115U005104).

Учасник Міжвідомчої робочої групи при Мінрегіоні з удосконалення нормативно-правої бази у сфері будівництва щодо запровадження типових контрактів FIDIC (2015).

Публікації:

 2020р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Цифра Т.Ю., Локтіонова Я.Ф., Костенко Н.А. Бюджетування як інструмент планування і управління господарською діяльністю підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 24-31.

Монографії:

Цифра Т.Ю. Система сертифікації ринку житла – нові реалії України. Environmental protection: колективна монографія/. Куліков П.М., Журавська Н.Є., Цифра Т.Ю..  К.: Видавництво «Людмила», 2020.С.117-129.

Міжнародні видання

Honcharenko, T., Chupryna, Y., Ivakhnenko I., Tsyfra, T., Zinchenco, M. (2020) Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 2020, volume 8.№8, august http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter22882020.pdf (SCOPUS) https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/22882020

Stetsenko S.P., Tytok V.V., Emelianova O.M., Bielienkova O.Yu. and Tsyfra T.Yu. Management of Adaptation of Organizational and Economic Mechanisms of Construction to Increasing Impact of Digital Technologies on the National Economy. Journal of Reviews on Global Economic. 2020. № 9. Р. 149–164. (Видання внесене до МНБ: ECONLIT ,  RePEc ,  CAB Abstracts , OCLC (WorldCat) , HINARI ,  PubsHub Tm ,  Open J-Gate ,  Google Scholar ,  Directory of Research Journals Indexing). DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.15

Stetsenko S., Bolila N., Sorokina L., Tsyfra T., Molodid O. Monitoring mechanism of resilience of the anti-crisis potential system of the construction enterprise in the long-term period. ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT REVIEW. 2020. №3, 29-40. (Видання внесене до МНБ CrossRef (DOI: 10.36690); Google Scholar; National Library of Estonia; The ESTER e-catalog; PKP-Index; Eurasian Scientific Journal Index; Academic Recourse Index (ResearchBib); International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF); Advanced Science Index (Germany); ICI World of Journals (Poland); Directory of Research Journals Indexing (India). DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-3-29

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Рябініна, Ю.С., Цифра, Т.Ю. (2020). Енергозберігаючі віконні системи: типи, розвиток, порівняння та перспективи. Шляхи підвищення ефективності будівництва , (45), 57–70. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.45.57-702020р.

Боліла Н.В., Цифра Т.Ю., Шевченко Ю. Ефективне використання оборотних коштів будівельного підприємства як фактор економічної безпеки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. Вип. 44(економічний). С.174-182 (НБД:  Google Scholar, CrossRef, BACE). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.133-146

 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198384

Матеріали конференцій

Цифра Т.Ю. Економіко-управлінське моделювання конструктивів будівельного проекту на засадах «зелених BIM-технологій»/ збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Environment protection-2020», 5 червня 2020, м. Київ, – КНУБА, -с.95-97. http://www.knuba.edu.ua/?p=76648

Цифра Т.Ю. Впровадження ВІМ-технологій в освітній процес ЗВО/ Онлайн-презентація /VІ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» 11 грудня 2020р. – Луцьк: НТУ, http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/vi-mizhnarodna-konferenciya-aktualni-problemi-upravlinnya-socialno-ekonomichnimi-sistemami

Стеценко С.П., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю. Організація ринку соціальноорієнтованого житла запорука зростання просторового капіталу територій/ Просторовий розвиток територій: традиції та інновації/ матеріали ІІ Міжнародної-науково-практичної конференції. (м. Київ, 26-27 листопада 2020 р.). К.: ДКСЦентр, 2020. С.175-177.

https://iino.knuba.edu.ua/images/2020/ZbirnikKONF2020.pdf

Боліла Н.В., Молодід О.О., Цифра Т.Ю. Економіко-управлінський інструментарій формування економічного імунітету будівельного підрядного підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м.Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 135-136.

Цифра Т.Ю., Василюк М.В. Теоретичні основи фінансової стійкості будівельних підприємств. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 202-204.

Цифра Т.Ю., Рябініна Ю.С. Сонячні вікна-батареї Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 207-208.

Цифра Т.Ю., Костенко Н.А. Бізнес-процеси підприємства: сутність і класифікація. Working program International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020» 25.11-27.11.2020 in Kyiv university of construction and architecture. – K.: KNUCA, 2020. – С. 292-293.

http://bmc-conf.com/

Бурлака Д.М., Цифра Т. Ю. Теоретичні підходи до економіко-математичного моделювання ефективності будівельного підприємства . Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин, 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут». http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020.pdf

Василюк М.В., Цифра Т.Ю. Методика і методи оцінки фінансової стійкості будівельного підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція

«Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин, 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут». http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020.pdf

Костенко Н.А, Цифра Т.Ю. Інформаційно-аналітична модель ресурсним забезпеченням бюджету будівельного підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин, 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут». http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020.pdf

Петровський О. Г., Цифра Т.Ю. Теоретичні аспекти експертизи будівельних проектів Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут.- Ніжин, / Зб. наук. праць /наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин, 2020. – с. 35-40.

http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf

Рябініна Ю. С., ЦифраТ. Ю. Методичні підходи до розробки організаційно-технічних та економічних рішень щодо енергозбереження в багатоповерхових житлових будинках (на прикладі віконних систем) Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин,

Рябуха Ю.С., Цифра Т.Ю. Економічна оцінка надійності підприємств виробників будівельних матеріалів Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні».- Ніжин, 26 листопада 2020 року «Ніжинський агротехнічний інститут». http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020.pdf

 2019 р.

Міжнародні видання

Гойко А.Ф., Сорокина Л.В., Цифра Т.Ю.. Вейвлет-анализ структуры финансовых потоков при строительстве объектов социальной сферы в Украине. Новая экономика. 2019. Спецвыпуск. Экономика строительства, №2», – С .27-36 ISSN 2224-2031

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Помазуновська Т.О., Цифра Т.Ю.. Оцінка фінансової стійкості підприємств будівельної галузі у період 2012-2017 роки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 40 (економічний). С.174-182 (НБД:  Google Scholar, CrossRef, BACE). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.40.174-182  http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196325

Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю.. Формування стратегії забудовників в умовах економічної динаміки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 42. С. 189–198. (НБД:  Google Scholar, CrossRef, BACE). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.42.189-198  http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198189

Цифра Т.Ю. Особливості договірних відносин у будівництві з урахуванням міжнародно визнаних типових контрактів: Практичний порадник. Ч.2: Загальні відомості. Вип.2.;К.:ГС “Міждержавна гільдія інженерів-консультантів”.-Х.: В-цтво “Форт”, 2019.- 131 с.,

Цифра Т.Ю. Будівництво за контрактами FIDIC: як узгодити документацію з українським законодавством // Журнал головного інженера. Випуск 09, 2019. –К.: В-цтво «ТехМедіа», 2019.-с.47-51

Матеріали конференцій:

Стеценко С.П., Цифра Т.Ю. Міжнародний рейтинг доступності житла та місце у ньому України. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, С. 137-138.

Tsyfra T. Experience of training on pricing KNUBA construction. / Poster presentation on Inernational Conference and Practical Workshop on  «Construction Unit Prices and BIM Technologies» 26-29 october 2019, Turkey. https://www.youtube.com/watch?v=ETNGmQmdiX0

Цифра Т.Ю., Стеценко С.П. Доступність та доступність житла – фактори загроз економічної безпеки.  Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві.  Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.) КНУБА – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019-312с

Цифра Т.Ю. Фінансове забезпечення діяльності будівельної компанії./ Лацік О.Є., Цифра Т.Ю. // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27-28 березня 2019, с. 191-192.

Цифра Т.Ю., Омельяненко М.М., Лацік О.Є. Соціальний найм житла  в контексті сталого просторового розвитку територій / Просторовий розвиток територій: традиції та інновації/ матеріали І Міжнародної-науково-практичної конференції. (м. Київ, 10-11жовтня 2019р.). К.: ДКС Центр, 2019. С.193-196.

Цифра Т.Ю. Теоретичні підходи до управління розвитком персоналу будівельного підприємства //Рябуха Ю.С., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, -С.260-261

Цифра Т.Ю. Інноваційна політика ТОВ “ЖИТЛОБУД-БК”//Бурлака Д.М., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, -С.266-267.

Цифра Т.Ю. Підходи до управління грошовими потоками на будівельному підприємстві //Гаскевич А.С., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, -С.267-268.

Цифра Т.Ю. БОК як засіб фінансування житлового будівництва//Ільченко Т.А., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, – С.272-273.

Цифра Т.Ю. Теоретичні основи фінансового забезпечення відтворення основних засобів будівельних підприємств//Мелашенко В.В., Цифра Т.Ю. // Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, – С.289-290.

Цифра Т.Ю. Аналіз виконання державної програми «Доступне житло» у 2010-2017 рр. // Цифра Т.Ю., Чинчик А.А. // Програма та тези доповідей                            IV Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” КНУБА (23-24 травня 2019) Київ, – С.139-140.

2018 р.

 Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Цифра Т. Ю., Запєчна Ю. О., Гриценко О. С.. Економічні підходи до формування та оцінки стратегії будівельного підприємства [Текст]. Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – № 39 (4). – С. 70–76. (Збірник входить в НБД: Ulrich’s, Copernicus, РИНЦ, НБД: Ulrich’s Periodicals Directory (США), DRIVER, ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, CrossRef, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), Open Access Articles, JURN, International Scientific Indexing (ISI).

Цифра Т.Ю., Бєлєнкова О.Ю, Мацапура О.В., Остапенко І.О.  Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018, С.78-82. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.78-83

Цифра Т.Ю. Класифікація житла за типами доступності методом дискримінантного аналізу Електронний ресурс. Ефективна економіка. – 2018) http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/43.pdf

Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Мацапура О.В., Остапенко І.О.. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наукових праць  2018. – Вип. 36 ч.2 – С. 78-82.

Навчально-методичні праці:

Стеценко С.П., Ізмайлова К.В., Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шапошнікова І.О., Шевчук К.І, Салабай С.М.. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками .Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та економічної частини дипломних проектів. – К.: КНУБА, 2018.– 24 с.

Матеріали конференцій:

Цифра Т. Ю. Зміни оподаткування, оплата праці та державний контроль з дотримання трудового законодавства в будівельній галузі у 2017-2018 роках. Електронне видання: Режим доступу: https://ssb.com.ua/index.php?option=com_ content&task=view&id=476 /

Т. Ю. Цифра // Стендова доп. XIІI Міжнар. наук.-практ. конф. для фахівців будівельної і житлово-комунальної галузі, замовників, інвесторів, проектантів «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Ціноутворення, управління та документообіг у будівництві – 2018», 29 трав. – 2 черв.2018 р.). – Івано-Франківськ, 2018.

2017 р.

Монографії:

Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] /Сорокіна Л. В., Стеценко С. П., Гойко А. Ф., Ізмайлова К.В., Т. Ю. Цифра [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. Л. В. Сорокіної. – К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, Кривий Ріг: Видавець: ФОП Чернявський Д.О. 2017.– C.4-26.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Цифра Т. Ю. Авансові платежі в міжнародних будівельних контрактах [Текст] Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – Київ. 2017. – Вип. № 32. – C. 186–193. (Збірник входить в НБД: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща)).

Бєлєнкова О. Ю., ЦифраТ.Ю., Запєчна Ю.О.. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської обл.. Актуальні проблеми економіки № 6 (192), 2017 – С. 196-203 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2017_6_22

Цифра Т. Ю. Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні [Текст]. Будівельне виробництво. – К., 2017. – Вип. № 63/2. – С. 78–85.

Цифра Т. Ю. Методичні засади та аналітичні компоненти формування та оцінки економічної стратегії забудовника [Текст]. Будівельне виробництво. – 2017. –№62/2, ч.2. – С. 89–97.

Цифра Т.Ю., Вахович І.В., Молодід О.О., Терещенко Л.В., Ячменьова Ю.В. Професія інженера-консультанта (будівництво).Будівельне виробництво, 2017.  № 63. С.16-21.

Матеріали конференцій:

Tsyfra T. , Hryhanska K. Goodwill account in building in project institutes. Working program International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017» 28.11-01.12.2017 in Kyiv university of construction and architecture. – K.: KNUCA, 2017. – С. 51.

2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Цифра Т.Ю., Деркач Є.В.. Системи сертифікації – нові реалії України.  Енергоефективність в будівництві та архітектурі- Науково-техн. зб. – Вип.8. К.: КНУБА, 2016. – С.403-409.

Навчально-методичні праці:

.Цифра Т.Ю. Система договірних відносин в будівництві. Конспект лекцій для підготовки відповідальних виконавців інженерів технічного нагляду (дорожнє будівництво).-К.: ВУГІП- 2016 р.

Гусарова Л.В., Цифр Т.Ю., Боліла Н.В.. Фінансово-економічна діяльність.  Конспект лекцій.-К.КНУБА, 2016.-116 с. (Особистий внесок: Теми 6,7,10,12 «Основні фонди», «Оборотні кошти». Реалізація продукції та ціноутворення на підприємстві. Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства)

Салабай С.М., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С.,  Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шапошнікова І.О.. Економіка будівництва: метод. вказівки до контр. роботи “Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками” та виконання економічної частини дипломних проектів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  – К.: КНУБА, 2016. – 22 с.

Цифра Т.Ю. Система договірних відносин в будівництві. Конспект лекцій для підготовки відповідальних виконавців інженерів технічного нагляду (дорожнє будівництво).-К.: ВУГІП- 2016 р.

2015 р.

 Навчально-методичні праці:

Цифра Т.Ю.  Енергоефективність в муніципальному  секторі. Навч. посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Асоціація міст України в рамках  Проекту USAID ДІАЛОГ, 2015. –184 с. у співавторстві. Особистий внесок: Розділ 2 Енергетичний план муніципалітету та Розділ 8 Підготовка інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності об’єктів.

Інші видання:

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ  ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт (у співавторстві).  Надано чинності: наказ Мінрегіону від 30.12.2015 р. № 360. Особистий внесок: 8 ст. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=63686

Цифра Т.Ю., Бєлєнкова О.Ю. Нормативно-практичне видання. Довідник «Організація та контроль якості будівельних робіт». Особистий внесок:                           Розділ 11. «Кошторисна справа у будівництві» – К.: В-цтво «ТехМедіаГруп», 2020. – С.550. https://techmedia.com.ua/product/organizaciya-ta-kontrol-yakosti-budivelnikh-robit#zmist

BIM та ISO 19650 – у контексті управління проектами: проспект про стандарт ISO 19650 із використання інформаційного моделювання будівель. Електр. видання         / К. Кастен, Д. Альсен, І. Алвсоккер та ін. // вступ. ст. К. Рудден // О. Бродко, А. Гаврилов, О. Медведчук, Т.Ю. Цифра  та ін.Переклад та підготовка до публікації  ГС «МГІК»; – Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 2019.- 51с. Видання друковане. Електронна версія тут: http://iceg.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/EFCA_Flipbook_BIM_ukr_.pdf

Приймала участь як експерт без публікацій:

 1. Міжнародний семінар “Формування особистості ХХІ століття: вплив та роль науки і освіти” 11-20 липня 2015р., Париж, Франція
 2. Міжнародний Круглий стіл «UKRAINE-FRANCE: directions des partenariats et des projets conjoints dans le domаinie de l’économie et de l’éducation», 16-17.07.2015, PARIS, FRANCE publié
 3. FIDIC National Business Day. FIDIC Contracts & Transposition of New Directives on Public Procurement.-20-22 october 2016, Bucharest, Romania. Режим доступу: http://iceg.com.ua/rumunski-budivelniki-zatsikavleni-u-vihodi-na-ukrayinskij-rinok/
 4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Методологія і принципи ціноутворення в будівництві. Інноваційні технології в будівельній галузі та їх впровадження. BIM-технології», 24-25 травня 2017р., м. Мінськ

5       Круглий стіл на тему “Досвід взаємодії інжинірингових компаній з органами влади та міжнародними організаціями інженерів-консультантів під час реалізації проектів МФО” за участю представників Мінрегіону України, Словацької асоціації інженерів консультантів (SACE) та Міждержавної гільдії інженерів консультантів (МГІК, Україна), 27 листопада 2017р., м. Київ, Мінрегіон

 1. Experience of training on pricing KNUBA construction друк /Poster presentation on Inernational Conference and Practical Workshop on  «Construction Unit Prices and BIM Technologies» 26-29 october 2019, Turkey. https://www.youtube.com/watch?v=ETNGmQmdiX0
 2. Лектор за програмою Спецпідготовки інженерів-консультантів (довідка №14-19 від 20.06.2019р.)
 3. Система договірних відносин в будівництві /Т.Ю.Цифра// Конспект лекцій для підготовки відповідальних виконавців інженерів технічного нагляду (дорожнє будівництво).-К.: ВУГІП- 2016 р.
 4. Система договірних відносин в будівництві. /Презентаційні відео-матеріали/ https://www.youtube.com/watch?v=zpG13Xvatao(частина1), https://www.youtube.com/watch?v=w4nyhOQKPnc&t=8s (частина 2).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram