Вимоги до оформлення тез доповідей студентів для участі в секції «Студентська наукова сесія»

Головна сторінка

Оргкомітет

Науковий комітет

Оформлення

Реєстрація

Оплата

Студентам

Контакти

1. До друку приймаються раніше не опубліковані науково-дослідні доповіді.

Зміст тез науково-дослідної доповіді має відповідати тематиці конференції та узгоджуватись із питаннями, що виносяться на розгляд.

2.  Структура тез доповідей:

(ОБОВ’ЯЗКОВО)

– УДК;

– нижче, посередині сторінки – назва доповіді;

– ПІБ автора, курс, група, спеціальність, назва навчального закладу; ПІБ, вчене звання наукового керівника;

Рекомендована структура: 

– актуальність проблеми;

– мета досліджень;

– основні результати досліджень;

– висновки і пропозиції.

Тези мають бути перевірені і узгоджені науковим керівником.

3. Технічні вимоги до оформлення тез доповідей.

Приймаються до друку матеріали обсягом 1-2 повні (!) сторінки, формат аркуша А4, набрані в редакторі MS Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docx. Шрифт Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал 1,0; усі поля 20 мм; вирівнювання – по ширині.

4. Відповідальність за правильність оформлення, якість редагування та достовірність і науковість тез доповідей несе їх автор.

Оргкомітет конференції зберігає за собою право відхилити тези доповідей, у випадку їх невідповідності вище встановленим вимогам, або через недотримання термінів подання встановлених матеріалів до розгляду

Приклад оформлення тез:

УДК

НАЗВА ТЕЗ

Іванов Іван Іванович,  

студент 4-го курсу , гр. ПЦБ-41, КНУБА 

Науковий керівник: Черненко Костянтин Віталійович, 

к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельних технологій 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

                Тест тез …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram