Документи до розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

Комплект документів до розгляду на Вченій раді КНУБА надається не пізніше, як за два тижні до її засідання. До складу комплекту входять наступні документи:

1. Титульний лист у справі (2 екз.)
2. Опис документів в справі (2 екз.)
3. Згода на обробку персональних даних (2 екз.) (завіряється у відділі кадрів)
4. Супровідний лист (2 екз.)
5. Копія першої сторінки паспорта (2 екз.) (завіряється вченим секретарем КНУБА)
6. Копія свідоцтва про зміну прізвища (2 екз.) (за потреби) (завіряється вченим секретарем КНУБА)
7. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання (2 екз.) (оформлюється ПІСЛЯ засідання Вченої ради)
8. Протокол засідання лічильної комісії (3 екз.)(бланки протоколу передаються до Вченої ради за 2 тижні до її засідання)
9. Копії дипломів про вищу освіту, кандидата технічних наук, доктора технічних наук, атестата доцента (2 екз.) (завіряються вченим секретарем КНУБА)
10. Список наукових та навчально-методичних праць (2 екз.)
11. Копії документів про підтвердження публікації у виданнях, включених до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science (2 екз.) (друкуються у Вченій раді і завіряються вченим секретарем КНУБА)
12. Довідка з основного місця роботи (2 екз.) (для сумісників)
13. Довідка про науково-педагогічну діяльність на посадах у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 екз.) (готується відділом кадрів КНУБА)
14. Копія сертифіката, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою не нижче В2 (2 екз.) (завіряються вченим секретарем КНУБА)
15. Копія документа, що підтверджує навчання або стажування у вищому навчальному закладі, науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу (2 екз.) (завіряються вченим секретарем КНУБА)
16. Довідка про керівництво аспірантом, що захистився (2 екз.) (за наявності) (готується відділом аспірантури)
17. Заява на ім’я ректора (1 екз.) (пишеться від руки і засвідчується підписами здобувача, завідувача кафедри та декана відповідного факультету)
18. Звіт про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу (1 екз.)
19. Витяг з протоколу засідання кафедри про результати проведення відкритої лекції (1 екз.)
20. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію присвоєння вченого звання доцента (1 екз.)
21. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію присвоєння вченого звання доцента (1 екз.)
22. Конверт з бюлетенями таємного голосування (84 екз.) (розрізані бланки бюлетенів в конверті А5 передаються до Вченої ради за 2 тижні до її засідання)

Після засідання Вченої ради здобувач протягом двох тижнів остаточно готує і збирає у швидкозшивачі два комплекти справ: 
перший - комплект, що надається в МОН (містить документи 1 - 16)
другий - комплект, що залишається у Вченій раді КНУБА (містить усі вищезазначені документи)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram