Документи до розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

Комплект документів до розгляду на Вченій раді КНУБА надається не пізніше, як за два тижні до її засідання. До складу комплекту входять наступні документи:

 

1. Титульний лист у справі (2 прим.)
2. Опис документів в справі (2 прим.)
3. Згода на обробку персональних даних (2 прим.) (завіряється у відділі кадрів)
4. Супровідний лист (2 прим.)
5. Копія першої сторінки паспорта (2 прим.) (завіряється вченим секретарем КНУБА)
6. Копія свідоцтва про зміну прізвища (2 прим.) (за потреби) (завіряється вченим секретарем КНУБА)
7. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання (2 прим.) (оформлюється ПІСЛЯ засідання Вченої ради)
8. Протокол засідання лічильної комісії (3 прим.)(бланки протоколу передаються до Вченої ради за 2 тижні до її засідання)
9. Копії дипломів про вищу освіту, кандидата технічних наук, доктора технічних наук, атестата доцента (2 прим.) (завіряються вченим секретарем КНУБА)
10. Список наукових та навчально-методичних праць (2 прим.)
11. Копії документів про підтвердження публікації у виданнях, включених до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science (2 прим.) (друкуються у Вченій раді і завіряються вченим секретарем КНУБА)
12. Довідка з основного місця роботи (2 прим.) (для сумісників)
13. Довідка про науково-педагогічну діяльність на посадах у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (2 прим.) (готується відділом кадрів КНУБА)
14. Копія сертифіката, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою не нижче В2 (2 прим.) (завіряються вченим секретарем КНУБА)
15. Копія документа, що підтверджує навчання або стажування у вищому навчальному закладі, науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу (2 прим.) (завіряються вченим секретарем КНУБА)
16. Довідка про керівництво аспірантом, що захистився (2 прим.) (за наявності) (готується відділом аспірантури)
17. Заява на ім’я ректора (1 прим.) (пишеться від руки і засвідчується підписами здобувача, завідувача кафедри та декана відповідного факультету)
18. Звіт про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу (1 прим.)
19. Витяг з протоколу засідання кафедри про результати проведення відкритої лекції (1 прим.)
20. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію присвоєння вченого звання доцента (1 прим.)
21. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію присвоєння вченого звання доцента (1 прим.)
22. Конверт з бюлетенями таємного голосування (90 прим.) (розрізані бланки бюлетенів в конверті А5 передаються до Вченої ради за 2 тижні до її засідання)

Після засідання Вченої ради здобувач протягом двох тижнів остаточно готує і збирає у швидкозшивачі два комплекти справ: 
перший - комплект, що надається в МОН (містить документи 1 - 16)
другий - комплект, що залишається у Вченій раді КНУБА (містить усі вищезазначені документи)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram