ГОНЧАРЕНКО Тетяна Андріївна

в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій, доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології», член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова (2023 р.), експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 121, 122, 126.

У 1995 р. закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління» та здобула кваліфікацію «інженер-системотехнік», диплом з відзнакою спеціаліста КН № 900756. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову» у спеціалізованій раді Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури, науковий керівник – д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Міхайленко Віктор Мефодійович, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики КНУБА. У грудні 2020 р. вступила до докторантури Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 126 – «Інформаційні системи та технології», науковий консультант –Міхайленко В.М. 
Диплом кандидата технічних наук № 051400 від «05» березня 2019 р. за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».
Атестат доцента кафедри інформаційних технологій № 003535 від «16» грудня 2019 р.
Науково-педагогічний стаж – 10 років.
Виробничо-професійний стаж за спеціальністю – 15 років.
Автор понад 80 опублікованих наукових та методичних праць, має 21 наукову працю, проіндексовану в базі SCOPUS та 3 праці в WoS, індекс Гірша – 8.

Публікації 2023 р.


 • Honcharenko T., Akselrod R., A. Shpakov , O. Khomenko, Information system based on multi-value classification of fully connected neural network for construction management, IAES International Journal of Artificial Intelligence, 2023, № 12(2), Р.593-601 https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/21864   (SCOPUS Q2) 
 1. D. Chernyshev, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, H.Petrenko,  I. Chupryna,  N. Reznik, Digital Administration of the Project Based on the Concept of Smart Construction, Lecture Notes in Networks and Systems, vol.495 LNNS, pp. 1316–1331, 2023, International Conference on Business and Technology, ICBT 2021 https://www.springerprofessional.de/en/digital-administration-of-the-project-based-on-the-concept-of-sm/23260428   (SCOPUS)
 2. Савенко В. І., Демидова О. О., Шатрова І. А., Гончаренко Т. А., Лященко Т. О. «Еволюція розвитку організації і кадрового менеджменту», Управління розвитком складних систем. Київ, № 53, с. 91–99, 2023, https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-53/91-99.pdf  (Фахове видання категорії Б)
 3. G.Ryzhakova, T. Honcharenko, K. Predun, N. Petrukha, O. Malykhina, O. Khomenko, Using of Fuzzy Logic for Risk Assessment of Construction Enterprise Management System, 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2023, рр. 208-213, https://ieeexplore.ieee.org/document/10223560 (SCOPUS)
 4. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Savenko, O. Balina, I. Bezklubenko, T. Liashchenko, Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence and BIM Technology: A Multi-Stage Approach, 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2023, рр. 174-179, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10223543 (SCOPUS)

 

Публікації 2022 р.

 

  1. Т.А. Гончаренко. Метод визначення рівнів деталізації просторових об’єктів у складі тривимірної інформаційної моделі міської території, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. 2022,  № 1−2 (7−8), с. 30–43 http://pim.khpi.edu.ua/article/view/270097  (Фахове видання категорії Б)
 • D. Chernyshev, S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Sapaiev and M. Delembovskyi.  “Digital Object Detection of Construction Site Based on Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems”, CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3039, стр. 267–279, 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP 2022,  http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf   (SCOPUS)
 1. D. Chernyshev; S. Dolhopolov; T. Honcharenko; H. Haman; T. Ivanova; M. Zinchenko. Integration of Building Information Modeling and Artificial Intelligence Systems to Create a Digital Twin of the Construction Site, 2022 IEEE 17th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), pp. 36-39, 2022. DOI: 10.1109/CSIT56902.2022.10000717 (SCOPUS)
 2. Т.А. Гончаренко, О.М. Шутовський «Застосування технології Big Data для створення  розумного цифрового міста, ХXІІ міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2022)», 9-14 листопада 2022 р., м. Харків https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/0b1bcbf3-a41f-457d-8434-651f49230059/content 
 3. Т.А. Гончаренко. «Сучасні інформаційні технології для моделювання міського середовища та розробки цифрових двійників міських об’єктів», Управління розвитком складних систем, № 51, с. 87–93, 2022. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/87-93.pdf   (Фахове видання категорії Б)
 4. Савенко В. І., Гончаренко Т. А., Нестеренко І. С., Шатрова І. А., Демидова О. О. «Якість управління, його вимірювання і поліпшення», Управління розвитком складних систем. Київ, № 50, с. 52–59, 2022, http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-50/52-59_0.pdf  (Фахове видання категорії Б)
 5. G. Ryzhakova, O. Malykhina, V. Pokolenko, O. Rubtsova, O. Homenko, I. Nesterenko, T. Honcharenko, “Construction Project Management with Digital Twin Information System”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, Vol. 12, Issue 10, pp. 19-28. https://doi.org/10.46338/ijetae1022_03 (SCOPUS)
 6. Savenko V.I. Vysotska L.M., Kushchenko I.V., Honcharenko T.A., Tkachuk V.M.”Innovative ecoprotection of metals against corrosion in metalintensive structures with the help of the contrrust rust modifier”, XIІ міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Т. 2, pp. 89-91, 2022.
 7. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, S. Dolhopolova, O. Riabchun and M. Delembovskyi “Use of Artificial Intelligence Systems for Determining the Career Guidance of Future University Student”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, DOI: 10.1109/SIST54437.2022.9945752 (SCOPUS
 8. T. Honcharenko, H. Shpakova, K. Predun, M. Zinchenco, M. Liashchenko and V. Savenko “Smart Information System for Creating Digital Twins of Construction Project”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, DOI: 10.1109/SIST54437.2022.9945785  (SCOPUS)
 9. T. Honcharenko, O. Terentyev, I. Gorbatyuk. «Mathematical Modeling of Information System Designing Master Plan of the Building Territory Based on OLAP Technology», Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, 344, р.3-15,   DOI: 10.1007/978-3-030-89902-8_1 (SCOPUS)
 10. R. Akselrod, A. Shpakov, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, I. Chupryna, H. Shpakova. «Integration of Data Flows of the Construction Project Life Cycle to Create a Digital Enterprise Based on Building Information Modeling», International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2022, 1, pp. 40-50. DOI: 10.46338/IJETAE0122_05 (SCOPUS)  
 11. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій: монографія. 2-ге вид. перероб. та доп./ під заг. ред. Савенка В. І., Плугіна А. А., Кущенка І. В., Гончаренко Т.А. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 326 с. 
 12. Савенко В., Гончаренко Т., Нестеренко І., Шатрова І., Пальчик С. Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій, THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING collective monograph,   Boston : Primedia eLaunch, 2022. 543 р. DOI –10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1.
 13. М. Liashchenko, Т. Honcharenko, Т. Liashchenko. «BIM development for the healthcare centres», IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, March 2022, pp. 42-43. http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/IX_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%A2_2022.pdf Публікації 2021 р.

 

 1. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Гончаренко Т.А. Управління знаннями в системі університетської освіти. // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 9-10 липня 2021 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. – С 59-62.
 2. Корчова Г.Л., Гончаренко Т.А. Впровадження соціальної практики як освітнього та виховного засобу у закладі вищої освіти. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції,Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 199-203. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 3. Руденко М.В., Гончаренко Т.А. Здоров’язбергігаюча компетентність куратора навчальної групи як умова оптимізації освітнього процесу ЗВО. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 220-224. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 4. Гончаренко Т.А., Кричильський О.Ю. КВАДРОКОПТЕРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ,  ІІ міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2021.
 5. T. Honcharenko, K. Kyivska, O. Serpinska, V. Savenko, D. Kysliuk and Y. Orlyk. «Digital transformation of the construction design based on the Building Information Modeling and Internet of Things», CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3039, стр. 267–279, 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, ITTAP 2021 http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf  (SCOPUS)
 6. K. Kyivska, Y. Borodavka, S. Tsiutsiura, T. Honcharenko. «Information technology of automation of life cycle of construction objects», Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.13(2021), 152-158, https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/8267/6445 
 7. Т.А. Гончаренко. «BIM-технології як інструментарій для створення інформаційної моделі життєвого циклу об’єкта будівництва», Управління розвитком складних систем, № 47, с. 83–88, 2021. DOI: 10.32347/2412-9933.2021.47.83-88 
 8. Honcharenko, T., Kyivska, K., Liashchenko, M., Terentyev O., Gorbatyuk, I., Dolya, E. Mathematical Modeling of Online Transaction Processing System for Design of Building Territory, 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2021 – Proceedings, 2021, pp. 552–556, https://ieeexplore.ieee.org/document/9575215 (SCOPUS)
 9. T. Honcharenko, O. Terentyev, O. Malykhina, I. Druzhynina, I. Gorbatyuk. «BIM-Concept for Design of Engineering Networks at the Stage of Urban Planning», International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 11(5), 2021, pp. 1306-1312, http://ijaseit.insightsociety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=1&article_id=13687 (SCOPUS)
 10. Т. А. Гончаренко, В. М. Міхайленко, О.В. Доля, «Інваріантність інформаційного моделювання прибудинкової території протягом життєвого циклу», Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання ,  № 1 (5), 2021, с. 6-15 http://pim.khpi.edu.ua/article/view/243127 (Фахове видання категорії Б)
 11. Honcharenko T., Savchenko K Information technologies in the educational process based on integration google classroom with moodle. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.71-72 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 12. Honcharenko T., Kovalskyi D. Analysis of possibilities of using cloud technologies in education. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.73-74 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf 
 13. Honcharenko, T., Tsiutsiura, S., Kyivska, K., Balina, O., Bezklubenko, I. Transform approach for formation of construction project management teams based on building information modeling, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851,  11–21 (SCOPUS) http://ceur-ws.org/Vol-2851/paper2.pdf
 14. Honcharenko, T.Mihaylenko, V.Borodavka, Y.Dolya, E.Savenko, V. Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, стр. 22–33, (SCOPUS) http://ceur-ws.org/Vol-2851/paper3.pdf 
 15. Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, K., Liazschenko, T.: “Integrated processing of spatial information based on multidimensional data models for general planning tasks”, International Journal of Computing, vol. 20 (1), 55—62, 2021.   https://doi.org/10.47839/ijc.20.1.2092 (SCOPUS) 
 16. Savenko V., Honcharenko T., Nesterenko I., Klyuyeva V. «Organizational genetics and synergetic approach to the effective development of production systems», VII International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom,10-12 February 2021, pp. 180-190. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION-10-12.02.21.pdf 
 17. Гончаренко Т.А., Грішин М.В., Осадчий В.С. Кібербезпека за допомогою систем штучного інтелекту. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. C.47-48 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 18. Гончаренко Т.А., Рачек Д.Р., Ладигін Д.Ф. Інформаційне суспільство, шлях у майбутнє. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С.53-54 http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 19. T. Honcharenko, G. Ryzhakova, Ye. Borodavka, D. Ryzhakov, V. Savenko, O. Polosenko. Method for representing spatial informationof topological relations based on a multidimensional data model, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 16, Issue 7, 2021, pp. 802-809, http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2021/jeas_0421_8555.pdf (SCOPUS)
 20. Гончаренко Т.А.,  Дем’янов Н.В., Власюк В.В. Моніторинг мов програмування для розробки сучасних програмних продуктів. VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2021. С. 33-34. http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf 
 21. T. Honcharenko, T. Lyashchenko, M. Liashchenko. APPLICATION OF SOFTWARE TECHNOLOGIES AT THE STAGE OF URBAN PLANNING DESIGN (ПИМ-2021): ХVIІІ міжнародна конф., Харьків-Одеса, 2021, с. 54-56.
 22. Honcharenko T.Mihaylenko V.The basic structure of the BIM platform for digitalization of the smart construction, International Scientific-Practical Conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2021, рр. 332-333. https://www.bmc-conf.com/ua 

 

Публікації 2020 р.

 

 1. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Інструменти інформаційного забезпечення визначення прихованого потенціалу розвитку міських територій для реалізації проєктів генерального планування комплексної житлової забудови», Управління розвитком складних систем, № 44, с. 70–77, 2020. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.44.70-77 (Фахове видання категорії Б)
 2. Т.А. Гончаренко. «Структура методології CIM для інформаційного моделювання міського середовища на основі інтеграції BIM та GIS технологій», Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання ,  № 2 (4), 2020, с. 42-53. DOI: 10.20998/2411-0558.2019.28.02 (Фахове видання категорії Б)
 3. Гончаренко Т.А. «Інтеграційна модель життєвого циклу території будівлі на основі BIM», Управління розвитком складних систем, № 43, с. 83–90, 2020. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.43.83-90 (Фахове видання категорії Б)
 4. Гончаренко Т.А. «Кластерний метод формування метаданих багатовимірних інформаційних систем для розв’язання задач генерального планування», Управління розвитком складних систем, № 42, с. 93–101, 2020. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.42.93-101 (Фахове видання категорії Б)
 5. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Метод багатоаспектної класифікації для верифікації багатовимірних інформаційних моделей об’єктів генерального планування», Управління розвитком складних систем, № 41, с. 61–67, 2020. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.41.61-67 (Фахове видання категорії Б)
 6. T. Honcharenko, Y. Chupryna, I. Ivakhnenko, M. Zinchenco and T. Tsyfra. “Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology”, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(8), August 2020, pp. 4166-4172 https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/22882020
 7. P. Kulikov, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, D. Ryzhakov, O. Malykhina. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and  Engineering, 9(5),  2020, pp. 8670-8676, http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf 

 https://doi.org/10.30534/ ijatcse/2020/254952020 

 1. T. Honcharenko, V. Mihaylenko, S. Tsiutsiura, K. Kyivska, O. Balina, I. Bezklubenko. Information Simulation of Life Cycle of Building Territory at Master Planning Based on BIM-model, International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(10), October 2020, pp. 7337-7343, https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/254952020 
 2. T. Honcharenko, Y. Borodavka, E. Dolya, O. Fedusenko, I. Domanetska. Comprehensive Information Support of Urban Planning on BIM-based Design, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and  Engineering, 9(5), 2020, pp. 9197- 9203, https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/328952020 
 3. G. Ryzhakova, D. Chernyshev, M. Druzhynin, H. Petrenko, T. Savchuk, T. Honcharenko, Methodological Regulation of Business Processes Reengineering in the Modern Construction Development System, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-5, January 2020, pp. 5046-5052, https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i5/E6947018520.pdf 
 4. T. Honcharenko, V. Mihaylenko. VERIFICATION OF BIM-MODELS FOR LIFECYCLE OF CONSTRUCTION SITE, SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 1-3 April 2020, pp. 36-41
 5. T. Honcharenko, V. Mihaylenko, T. Lyashchenko. Integration of BIM and CALS technologies for information modeling in construction, ХVI Міжнародна науково-практична конференція “PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 11-12 травня 2020 р., Грац, Австрія

 

Публікації 2019 р.

 1. Y. Riabchun, T. Honcharenko, V. Honta, K. Chupryna, O.Fedusenko. “Methods and means of evaluation and development for prospective students’ spatial awareness”, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Volume 8, Issue 11, September 2019, pp. 4050-4058, https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11/K15320981119.pdf (SCOPUS)
 2. Oleksandr Terentyev, Svitlana Tsiutsiura, Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, Multidimensional Space Structure for Adaptable in ‘International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)’, ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-3, September 2019, Page No. 7753-7758. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6318098319.pdf (SCOPUS)
 3. V. Mihaylenko, T. Honcharenko, K.Chupryna, Yu.Andrashko, S. Budnik, Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects in ‘International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)’, Volume-8 Issue-6, August 2019, Page No. 3934-3940.  URL: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9057088619.pdf (SCOPUS)
 4. T. Honcharenko, Yu. Andrashko, O. Fedusenko, I. Domanetska, N. Olkhova. The Method of Generalizing Spatial Information into a Single Multidimensional Data Model, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019, pp. 8426-8432, https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D9419118419.pdf  
 5. G. Ryzhakova, D. Ryzhakov, S. Petrukha, T. Ishchenko, T. Honcharenko. The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019, pp. 4024-4033, https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D8356118419.pdf 
 6. Гончаренко Т.А. «Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування», Управління розвитком складних систем. К.: КНУБА, 2019. – Вип. 38. – С. 64–70. (Фахове видання категорії Б)
 7. Гончаренко Т.А. Верифікація інформаційних моделей об’єктів будівництва // Управління розвитком складних систем – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 39. – С. 65–70. (Фахове видання категорії Б)
 8. Т.А. Гончаренко, В.М. Міхайленко. «Застосування методів багатовимірного аналізу даних для моделювання території під забудову», Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання ,  № 28 (1353), 2019, с. 5-15. DOI: 10.20998/2411-0558.2019.28.02 (Фахове видання категорії Б)
 9. A. Kuchansky, A. Biloshchytskyi, Yu.Andrashko, S. Biloshchytska, T. Honcharenko, V.Nikolenko. “FRACTAL TIME SERIES ANALYSIS IN NON-STATIONARY ENVIRONMENT”, 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 – Proceedings, 2019, pp. 236-240. (SCOPUS) 
 10. В. Міхайленко, Т. Гончаренко, Т. Лященко, М. Лященко. Впровадження програмних комплексів на основі технології інформаційного моделювання (BIM-технології), BUILD-MASTER-CLASS-2019: International conference, Kyiv, 2019, pp. 450-451
 11. T. Honcharenko, T. Lyashchenko, M. Lyashchenko. INFORMATION TECHNOLOGIES FOR 3D MODELING FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE, Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp.80-82.
 12. Т.А. Гончаренко. Інформаційна технологія створення інтегрованої цифрової моделі території під забудову, ХXVІІ Міжнародна Науково-практична Конференція «Microcad-2019», Харків 2019, с. 137-138. 
 13. T. Honcharenko. Information modeling and software for Implementation Bim-technology in the construction industry, Materials of the  XV International scientific and practical Conference Modern european science-2019 June 30-July 7, 2019, SHEFFIELD, UK.

Публікації 2018 р.

 1. Kuchansky А, Andrashko Yu., Biloshchytskyi А., Danchenko O., O. Ilarionov O., Vatskel I.,  Honcharenko T. “The method of the educational environment subjects evaluation based on calculation of m-simplex volumes”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, № 92, рр. 15-25, 2018. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126287 (SCOPUS) 
 2. Honcharenko T., Mihaylenko V. “Comparative method adopted by triangulating models of surfaces for solving the planning tasks on construction site”, Natural and Technical Sciences, № 179, рр. 29-33, 2018. Режим доступу: https://doi.org/10.31174/send-nt2018-179vi21-07. 
 3. Міхайленко В.М. , Гончаренко Т.А , “Інформаційне забезпечення для вирішення завдань планування території під забудову”, Містобудування та територіальне планування, № 67, с. 289-297, 2018. 
 4. Гончаренко Т.А. “Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 115–120, 2018.
 5. Гончаренко Т.А., Міхайленко В.М. “Теоретико-множинний опис просторових даних у складі інформаційної моделі території під забудову”, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання, № 24, с. 147–157, 2018. DOI: 10.20998/2411-0558.2018.24.13
 6. Гончаренко Т.А. “Застосування BIM-технології для створення інформаційної моделі території під забудову”, Управління розвитком складних систем, № 33, с. 138–145, 2018. 
 7. Міхайленко В.М., Гончаренко Т.А., “Методи побудови цифрових моделей поверхні на основі об’єктно-орієнтованих моделей просторових об’єктів”, на Проблемы информатики и моделирования (ПИМ-2018): ХVIІІ міжнародна конф., Харьків-Одеса, 2018, с. 54-56. 
 8. Honcharenko T.A. “Bim-technology for creation information model of the construction site”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р.11.
 9. Honcharenko T., Klevtsov N., Pasichnyk B. “Modern methods for determining the volumes of excavation”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р. 14-15.
 10. Honcharenko T., Sarafinyk V. “Methodology of 3D computer simulation in construction for technical education”, in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р.16-17.

 

Публікації 2017 р.

 

 1. Гончаренко Т.А, Пороховниченко І.А. “Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову”, Управління розвитком складних систем, № 31, с. 138-144, 2017.
 2. Гончаренко Т.А. “Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання  рельєфу будівельного майданчика”, Управління розвитком складних систем, № 29. с. 116-120, 2017. 
 3. Honcharenko T. “Object-oriented approach to creation of integrated digital terrain model for construction territory”, in BUILD-MASTER-CLASS-2017: International conference, Kyiv, 2017, pp. 369-370.
 4. Honcharenko T., Tarandyuk M. “Methods of calculating the volume of excavation on the construction site”, in BUILD-MASTER-CLASS-2017: International conference, Kyiv, 2017, pp. 391.
 5. Honcharenko T. “Information modeling of the construction territories sites”. in Management of the development of technologies: Fourth international scientific-practical conference, Kyiv, 2017, р.9.

 

Публікації 2016 р.

 

 1. Гайна Г.А., Єрукаєв А.В., Гончаренко Т.А. “Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу”, Управління розвитком складних систем, № 27, с. 116-120, 2016. 
 2. Гайна Г.А., Гончаренко Т.А., Єрукаєв А.В. “Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві”, Управління розвитком складних систем, № 25, с. 96-103, 2016. 
 3. Honcharenko T., Lysytska Y. “Modern information systems of planning in building”, in BUILD-MASTER-CLASS-2016: International conference, Kyiv, 2016, pp. 216-217. 
 4. Honcharenko Т. “Information technologies 4D of modeling in landscape design”, in  BUILD-MASTER-CLASS-2016: International conference, Kyiv, 2016, pp. 217-218. 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram