ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ ЕКОНОМІКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ» 4-5 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (КНУБА) ПРЕДСТАВНИЦТВО “ПОЛЬСЬКA АКАДЕМІЯ НАУК” (PAN)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу»4-5 листопада 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ:

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування,

Кафедра економіки будівництва,

Кафедра менеджменту в будівництві,

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Мета конференції – розглянути тенденції сучасного становлення економіки інтелектуально-інноваційного капіталу як нового способу виробництва, що визначається прогресом науки й техніки, розвитком високих технологій та наукомістких виробництв, потребує ефективного використання інтелектуального потенціалу суспільства, нових підходів до формування систем менеджменту, маркетингу, оподаткування, інноваційної діяльності, раціональне використання яких у поєднанні з іншими еколого-економічними умовами забезпечує досягнення нової якості економічного розвитку, що ґрунтується на знаннях.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

Секція 1. Теоретико-методологічні аспекти формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: проблеми та перспективи.

Секція 2. Системний розвиток та перспективи трансформації обліку, аудиту та оподаткування.

Секція 3. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку будівельних підприємств.

Секція 4. Оновлені парадигмально-освітні, когнітивні та кваліметричні засади розвитку менеджменту в будівництві

Секція 5. Підприємництво, торгівля, біржова діяльність та маркетинг.

Секція 6. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в сучасних реаліях будівництва.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також фахівці-практики з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу»

4 листопада 2021 р.

09.30 – 10.00 – реєстрація учасників конференції а. 335

10.00 – 13.00 – пленарне засідання а. 319

13.00 – 14.00 – перерва, кава-брейк

14.00 – 17.00 – робота секцій а. 319, а.335, а.342

5 листопада 2021 р.

10.30 – 12.30 – робота секцій а. 319, 335, 342

12.30 – 13.00 – підведення підсумків роботи конференції а. 335

Регламент роботи конференції:

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.

Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв.

За підсумками конференції буде сформований збірник матеріалів конференції, який буде розіслано авторам, а також розміщено на сайті кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва i архітектури за адресою:

Частина 1.   

Частина 2. 

Для участі в конференції та публікації тез у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції необхідно в термін до1 листопада 2021 р(включно):

 • заповнити електронну         заявку         на        участь         в        конференції
 • надіслати електронною поштою до організаційного комітету e-mail:kapitall335@ukr.net наступні документи:
  • тези доповіді, оформлені відповідно до вказаних вимог (див. вимоги до оформлення матеріалів доповіді та зразок оформлення тез),
  • відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску в сумі 250,00 грн. (у разі необхідності отримання друкованого варіанту матеріалів конференції). Реквізити для здійснення оплати організаційного внеску будуть відправлені на електронну адресу учасника лише після прийняття тезисів доповіді. Участь у конференції з публікацією тез у електронному варіанті збірника – 180 грн. Публікація для студентів є безкоштовною. У полі «Тема» електронного листа зазначити прізвище автора(-ів). Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад, tezi_Ivanov.docx, kvitanciya_Ivanov.pdf).

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, який буде направлений до 15 грудня 2021 року на поштову адресу учасника, вказану у заявці.

Оргкомітет залишає за собою право повертати тези доповідей для доопрацювання у разі їх невідповідності тематиці конференції чи визначеним вимогам щодо їх оформлення, або містять академічний плагіат (оригінальність тексту має бути не менше 60%).  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що надійшли із запізненням. Про включення доповіді у план конференції авторам буде повідомлено протягом трьох робочих днів.

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

Рукопис повинен бути ретельно відредагований усіма авторами.

 1. Структура тез:

– номер та назва тематичного напряму;

– УДК (ліворуч);

– відомості про автора розміщаються праворуч:

напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали;

курсивом: посада, науковий ступінь, учене звання – для науково-педагогічних працівників; назва ВНЗ – для кожного автора;

– відомості про наукового керівника (для студентів та аспірантів):

напівжирним шрифтом, курсивом: прізвище, ініціали;

курсивом: назва ВНЗ, посада, науковий ступінь, вчене звання;

– заголовок (напівжирним шрифтом, усі великі);

– основний текст тез;

– список використаних інформаційних джерел (без абзацного відступу, курсив).

 1. Файли з тезами доповідей, оформленими згідно вимог, необхідно надати в електронному вигляді (файлам давати назву по прізвищу першого автора, наприклад “Іваненко_Тези.doc”). Приймаються до друку матеріали обсягом до 5 сторінок формату А4.
 2. Обов’язковий комп’ютерний набір у текстовому редакторі Microsoft WORD. Поля тексту (дзеркальні): верхнє, нижнє, внутрішнє, зовнішнє – 2 см. Шрифт набору Times New Roman, розмір шрифту – 14. Міжрядковий інтервал – півтора рядка (1,5). Абзацний відступ – 1,0 см.
 3. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати безпосередньо після першого посилання на них у тексті, а якщо це зробити технічно складно (наприклад, великі за розміром), то необхідно розмістити її на наступній сторінці. Рисунки бажано виконувати у форматі *jpg, *bm
 4. Математичні формули мають бути введені в редактор формул Microsoft Eguation 3.0. Діаграми – редактор Microsoft Ехсеl.
 5. Посилання на використані джерела даються по тексту у квадратних дужках (наприклад: [4, с. 5]).
 6. Бібліографічний опис джерел «Список використаних джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)). Список використаних джерел подається за порядком, курсивом.

З ПИТАНЬ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАТИСЯ:

Адреса оргкомітету: 03037, Київ, Повітрофлотський проспект 31, Київський національний університет будівництва і архітектури, к. 335.

Тел./факс: +38(044) 241-55-71

E-mail: kapitall335@ukr.net.

Голова оргкомітету : Завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування, заслужений працівник освіти України, д.е.н., професор  ЛИЧ Володимир Миколайович

Технічний секретар: д.е.н., доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Згалат-Лозинська Любов Олександрівна тел. (050)9316141

Додатково:

Учасники конференції мають можливість опублікувати статтю у науковому журналі «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» (включений до переліку фахових видань України, категорія Б, фахове видання з економічних і технічних наук).

Публікації у збірнику наукових праць сплачуються окремо.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram