Григор’єва Людмила Олександрівна

Доцент кафедри опору матеріалів, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Магістр механіки за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла». Працювала в відділі електропружності Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ. Лауреат премії молодих науковців НАНУ в 2007 р. Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2014-2016 рр. Працює в КНУБА з 2008р. Викладає опір матеріалів, основи теорії пружності та технічну механіку для студентів КНУБА. Автор 63 наукових праць, навчального посібника та курсу лекцій, курсу відеоуроків на Youtube та трьох програм для дистанційного навчання для освітнього сайту КНУБА.

Web of Science ResearcherID R-3169-2019
Тел. : (044) 241-54-21, внутр. 4-21, кімната 164. E-mail: grygorieva.lo@knuba.edu.ua, l_grigoryeva@ukr.net

Освіта. В 2003 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Магістр механіки.
В 2003-2006 рр.– аспірант кафедри опору матеріалів КНУБА. Науковий керівник член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н. Шульга М. О. Захистила дисертацію на ступінь кандидата фізико-математичних наук в Інституті механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ в 2007р.  Вільно володіє англійською мовою.

Взяла участь та отримала сертифікати в наступних освітніх програмах:

1.ENGR2000X: A Hands-on Introduction to Engineering Simulations of Cornell University, USA  Verified Sertificate of Achievement on EdX Issued 9 августа 2019 года Valid Certificate ID 1b6d3b7d3f724aef95effefd533e7e9d

2.RWTHx: MD101x Machine Dynamics with MATLAB of RWTH Aachen Utiversity, Germany
Verified Certificate of Achievement on EdX Issued 14 декабря 2019 года Valid Certificate ID 291475b10e624d7c83d7eb4d8f580aa0

3.Навчальний курс Наукова комунікація в цифрову епоху на платформі Prometheus від Національного університету « Києво-Могилянська академія». Cертифікат для Ludmila Grigoryeva від 19.10.2020 номер 69e2e3fc0a9a4dd0a05068972d6626d5. Кількість годин – 90 годин (3 кредита ЄКТС).

courses.prometheus.org.ua:18090/cert/69e2e3fc0a9a4dd0a05068972d6626d5

4.Diploma № US4-134 for Grigoryeva Ludmila Oleksandrivna Participant of the International scientific-practical conference “International scientific integration-2020”. USA.  November 9-10, Report “Vibrations of Piezoceramic Multilayer Actuators with Elastic Matching Layers” 6 hours

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальний стаж роботи 24 роки. Науковий стаж 18 років, педагогічний стаж 14 років.
2006-2008 рр.– молодший науковий та науковий співробітник відділу електропружності Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ.

В 2007 році захистила дисертацію на тему «Чисельний аналіз осесиметричного електропружного деформування п’єзокерамічних циліндрів при динамічних збуреннях» за спеціальністю 01.02.04 – «механіка деформівного твердого тіла».

В 2008 році- асистент, з 2009 р.- доцент кафедри опору матеріалів КНУБА. В 2008-2010 рр.- вчений секретар кафедри.
В 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри опору матеріалів.

В 2015-17рр.- старший науковий співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ.

Перелік навчальних дисциплін

1.«Опір матеріалів» для спеціальностей Галузеве машинобудування, Інженерія логістичних систем, Прикладна механіка, Будівництво та цивільна інженерія

 1. «Технічна механіка» для спеціальності Хімічні технології та інженерія,
 2. «Основи теорії споруд» для студентів архітектурного факультету.

Наукова робота

Наукові дослідження Григор’євої Л. О. присвячені вивченню стаціонарних та нестаціонарних коливань п’єзоелектричних тіл, питанням електропружності, дослідженню коливань п’єзокерамічних багатошарових тіл канонічних форм.

Автор 63 наукових публікацій, з них 22 статті проіндексовані в базі даних Scopus та мають 89 цитувань, 17 публікацій проіндексовано в Web of Science та мають 101 цитування. Індекс Хірша 6.

Начально-методична робота

Автор двох методичних вказівок для виконання РГР для студентів КНУБА.
В співавторстві з Кошевим О.П. та Левківським Д.В. у 2019р. видано навчальний посібник «ОПІР МАТЕРІАЛІВ в лекціях і задачах»

У 2021 р. тим же колективом авторів видано курс лекцій «ОПІР МАТЕРІАЛІВ з основами теорії пружності», призначений для студентів КНУБА різних спеціальностей.

Розробник 3 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Автор серії відеоуроків та лабораторних робіт з опору матеріалів на Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC4ptzya-AQGAFDj18iOB_rA

Публікації 2022-21рр.

 1. L.O. Grigoryeva, P.O. Ivanenko, O.F. Korbakov. Generation of energy in console piezoelectric energy harvesters // Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and Theory of Structures. 2022. № 108. P. 337-348. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.337-
 2. Григор’єва Л. О.,Григор’єв C. А. Моделювання режимів роботи консольних п’єзоелектричних збірників енергії // Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій. -2022, вип. 34. c. 36-47.  https://doi.org/10.15421/4222104. (Фахове видання). (прим.: Вказана публікація відповідає освітнім компонентам «Опір матеріалів», «Інженерні задачі теорії пружності»)
 3. L.O. Hryhorieva, І.V. Yanchevskyi.  Influence of material functionalheterogeneity on non-stationar oscillations of piezoceramic bodies Strength
  of Materials and Theory of Structures. 2022. №109. Рр. 359-368. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/272376 (Фахове видання категорії А, WoS Core Collection).  DOI 10.15421/4222213 (прим.: Вказана публікація відповідає освітнім компонентам «Опір матеріалів», «Інженерні задачі теорії пружності»)
 4. Л. О. Григор’єва, І. В. Янчевський. Нестаціонарні коливання п’єзоелектричних перетворювачів з функціонально-градієнтного матеріалу // Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій. – 2022, вип. 35. c. 29-41.  (Фахове видання). (прим.: Вказана публікація відповідає освітнім компонентам «Опір матеріалів», «Інженерні задачі теорії пружності»)https://doi.org/10.15421/4222213
 5. L.O. Grigoryeva, P.O. Ivanenko, O.F. Korbakov. Generation of energy in console
  piezoelectric energy 
  harvesters // Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and Theory
  of Structures
  . 2022.  108. P. 337-348. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.337-348 (Фахове видання категорії А, WoS Core Collection). (прим.: Вказана публікація відповідає освітнім компонентам «Опір матеріалів», «Інженерні задачі теорії пружності»)
 6. О.О. Кошевий, О.П. Кошевий, Л.О. Григор’єва. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of  Materials and Theory of Structures. 2022. № 108. P. 309-324. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.309-324 DOI:10.32347/2410-2547.2022.108.309–324 (Фахове видання категорії А, WoS Core Collection). (прим.: Вказана публікація відповідає освітнім компонентам «Опір матеріалів», «Інженерні задачі теорії пружності.
 7. Григор’єва Л.О., Левківський Д.В., Кошевий О.П. Опір матеріалів з основами теорії пружності: курс лекцій. – Київ: Видавництво Ліра-к, 2021. – 270с.
 8. Grigoryeva, L.O. Transient responses in Piezoceramic Multilayer
  Actuators Taking into Account External Viscoelastic Layers // Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and Theory of Structures. – № 105 (2020). – Р. 255-266. DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.255-266
 9.  L.O. Grigoryeva. Vibrations of Piezoceramic Multilayer Actuators with Elastic Matching Layers // International scientific-practical conference  “International scientific integration-2020”. Conference proceedings.  November 9-10, 2020.-р.58-62. CID: US04-134 ISBN 979-8-5776002-6-6
 10. Григор’єва Л.О. Узагальнений підхід до розрахунку нестаціонарних коливань  багатошарових п’єзокерамічних перетворювачів //  Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки  2021»: матеріали конф. – Дніпро, Кам’янське, 2021. С.20-21.
 11. Безверхий О.І., Григор’єва Л.О. Підхід у дослідженнях задач осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл //  Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки  2021» : матеріали конф. – Дніпро, Кам’янське, 2021. С.18-19. http://www.dstu.dp.ua/uni/downloads/maket_zbirnik_mater_conf_mptm2021.pdf
 12.  Григор’єва Л. О. Системи збору енергії на основі п’єзоелектричних перетворювачів / Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». -Одеса: ОДАБА, 2021р.- с.148-151. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view?usp=drivesdk
 13. Grigoryeva L.O. Piezoelectric devices for Energy harvesting in building structures / VI International Scientific and Practical Conference «Transfer of Innovative technologies -2021».  Сonference proceedings. https://drive.google.com/file/d/1ipanvG1Wxaw0EEdfA2GdQRJTZG_numaJ/view?usp=drivesdk
 14.  L.O. Hryhorieva, І.V. Yanchevskyi. Influence of material functional heterogeneity on non-stationar oscillations of piezoceramic bodies Strength of Materials and Theory of Structures. 2022. №109. Рр. 359-368 http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/272376 

Публікації 2020 р.

 1. Григор’єва Л.О., Левківський Д.В. Вимоги сучасної освіти до методики викладання опору матеріалів // Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 312-317. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/04/P-1-1.pdf
 2. Григор’єва Л. О., Безверхий О. І. Резонансні коливання п’єзокерамічних циліндрів з врахуванням дисипації енергії // Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій. -2020, вип. 31.- С. 44-54. DOI:10.15421/420004 https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/484/501
 3. O. Grigoryeva. Vibrations of Piezoceramic Multilayer Actuators with Elastic Matching Layers // International scientific-practical conference “International scientific integration-2020”. Conference proceedings.  November 9-10, 2020.-р.58-62. CID: US04-134 ISBN 979-8-5776002-6-6 www.sworld.com.ua/konferus04/sbor-us4.pdf

Публікації 2019 р. 

 1. Григор’єва Л.О. Узагальнений підхід до розрахунку нестаціонарних коливань багатошарових п’єзокерамічних перетворювачів //  Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики – 2019» 2-5 грудня 2019 р.: матеріали конф. –Дніпро, Кам’янське. – 2019.
 2. I. Bezverkhyi and  L. O. Grigoryeva. Comparative Analysis of  Two Methods Used for the Investigation of Harmonic Vibrations of Piezoceramic Cylinders. Journal of Mathematical Sciences, Vol. 240, No. 2, July, 2019, р. 129-140. DOI 10.1007/s10958-019-04342-6 https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-019-04342-6
 3. Л.О. Григор’єва. Резонансні коливання п’єзокерамічних циліндричних перетворювачів з врахуванням втрат енергії. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». -Одеса: ОДАБА, 2019р.- с.345-348.https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO/view
 4. О.П. Кошевий, Григор’єва Л.О., Д.В. Левківський. Опір матеріалів в лекціях і задачах: навчальний посібник. – Київ: КНУБА; –Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 340с.

Публікації 2018 р.

1. L. Grigoryeva. Calculation of Cylindriclal Multilayer Electromechanical Transducer at Different Polarization Types in Non-stationary Modes.  Proceedings of Odessa Polytechnic University, Issue 1(54), 2018.- P. 5-11. DOI: 10.15276/opu.1.54.2018.01 https://pratsi.opu.ua/articles/show/12488

2. О.І. Безверхий, Л.О. Григор’єва. Підхід до розрахунку гармонічних коливань електропружних циліндрів   \\ Мікросистеми, електроніка та акустика. ‒ 2018, т. 23, №. 1. – С. 39-45.  https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.1.64279 http://elc.kpi.ua/article/view/64279

3. L. Grigoryeva. Piezoelectric multilayer actuators in acoustic control devices for building structures. BMC-2018 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2018”. -November 2018, Kyiv, Ukraine https://www.nzeb.com.ua/ua/events/news/news_advs/ubmc/PROGRAMM.pdf

Публікації 2017 р.

 1. Безверхий О.І., Григор’єва Л.О. Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ‒ 2017. – 2(38).– С. 23-28. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Mat_2017_2_8
 2. Григор’єва Л.О. Поширення нестаціонарних збурень в багатошаровому п’єзокерамічному циліндрі при електричному навантаженні // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». – 2017р.- с.185-186. https://drive.google.com/file/d/1H8IxOsGZLauDKdH2dDgCo4yk43bhBzO5/view
 3. O. Grigoryeva. Numerical investigation method of vibrations of piezoceramic transformers // Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7—10 жовтня 2017 року, Київ. Т. 2. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. — С. 87-90. http://matan.kpi.ua/public/files/2017/kravchuk-conf2017/Kravchuk2017-vol2.pdf
 4. Григор’єва Л.О. Нестаціонарні коливання плоского багатошарового п’єзоелемента з урахуванням пружного підкріплюючого шару і акустичного середовища // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2017. – № 1. – С. 103-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_mat_2017_1_13
 5. О.І.Безверхий, Л.О.Григор’єва. Електромеханічна чутливість круглих та кільцевих п’єзоелектричних тонких пластин при механічному збуренні // Мікросистеми, електроніка та акустика.– Том 22, №5. – 2017.– С. 40-46. http://elc.kpi.ua/article/view/95752 https://doi.org/10.20535/2523-4455.2017.22.5.95752
 6. О.І. Безверхий, Л.О. Григор’єва. Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл // Опір матеріалів і теорія споруд. ‒Вип. 98. ‒ 2017. ‒С. 149-161. Grigoryeva L.O., Variational-Spline Method in Research of Axially Symmetric Piezoceramic Bodies Vibrations // Strength of Materials and Theory of Structures- V. 98. ‒ 2017. ‒С. 149-161. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/11-98_bezv_grig.pdf
 7. О.І.Безверхий, Л.О.Григор’єва. Порівняльний аналіз двох методів дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів \\ Математичні методи і фіз.-мат. поля. – Вип. 60.‒ 2017, №1. ‒С. 107-115. http://www.iapmm.lviv.ua/journal/601_pdf/601_09.pdf

Публікації 2016 р.

 1. Григор’єва Л.О. Застосування варіаційних принципів та сплайн апроксимацій при вивченні товщинних нестаціонарних коливань п’єзокерамічних тіл // Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2016» : матеріали конф. – Дніпропетровськ ; Дніпродзержинськ, 2016. – 2с.
 2. I. Bezverhyi, L.O. Grigoryeva, S.A. Grigoryev. Resonance radial oscillations of a piezoceramic cylinders and spheres taking into account electromechanical losses \\ Вісник Тернопільського національного технічного університету. Т.81, №1‒ 2016. ‒41-48с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15855
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram