НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра забезпечує підготовку студентів усіх факультетів КНУБА з соціальних та поведінкових, а також гуманітарних наук.

З вересня 2018 р. кафедра є випусковою та забезпечує викладання більшої частини навчальних дисциплін у студентів спеціальності 081 «Право».

З вересня 2019 р. кафедра є випусковою та забезпечує викладання більшої частини навчальних дисциплін у студентів спеціальності 052 «Політологія».

З 2021 р. кафедра є випусковою та забезпечує викладання більшої частини навчальних дисциплін у студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”.

Кафедра є також випусковою при підготовці фахівців рівня «доктор філософії» (аспірантура) зі спеціальностей 052 «Політологія» та 032 «Історія та археологія».

Спеціальність
Дисципліни, які викладає кафедра
Спеціальність 081 «Право»
– Юридична деонтологія – Історія держави і права – Теорія держави і права – Основи римського права – Конституційне право України – Цивільне право – Цивільний процес – Адміністративне право та адміністративний процес – Господарське право – Господарський процес – Кримінальне право – Кримінальний процес – Трудове право – Фінансове право – Право інтелектуальної власності – Судові та правоохоронні органи України
– Інвестиційне право / Аграрне право – Земельне право – Міжнародне публічне право - Міжнародний захист прав людини – Міжнародне приватне право – Порівняльне конституційне право – Актуальні питання будівельного права – Екологічне право – Митне право – Застосування права – Політологія – Історія української культури – Психологія – Ознайомча практика – Виробнича практика 1 - Виробнича практика 2
Спеціальність 052 «Політологія» (рівень бакалаврат)
– Вступ до спеціальності – Основи наукових досліджень – Історія держави і права – Історія української культури – Історія зарубіжних політичних вчень – Сучасна зарубіжна політологія – Історія політичної думки України – Неоінституціоналізм та політичні інститути в сфері державної влади – Політичні системи та режими сучасності – Політичне лідерство – Сучасний парламентаризм – Етнополітика - Політична антропологія – Основи конституційного та адміністративного права – Актуальні проблеми конституційного права України – Політична соціологія міста – Політична психологія – Соціальна політика – Інститути регіональної політики та місцеве самоврядування
– Інститути громадянського суспільства – Гендерна політика - Соціальна політика - Політичні партії та партійні ідеології - Український національно-визвльний рух: історія та сучасність – Вибори та виборчі системи – Теорія та методика соціологічного дослідження – Політичний аналіз та прогнозування – Політична реклама та комунікації – Міжнародні відносини та світовий політичний процес – Основи національної безпеки – Політична символізація в архітектурі – Біополітика –Переддипломна практика – Виробнича практика
Спеціальність 052 «Політологія» (аспірантура)
– Теорія та історія політичної науки – Політичні інститути та процеси – Етнополітика та етнодержавознавство
– Політична антропологія – Політична регіоналістика – Політична конфліктологія – Символічна політика – Педагогічна практика
Спеціальність 032 «Історія та археологія» (аспірантура)
– Актуальні питання українського державотворення – Історіографія історії України – Джерелознавство історії України– Джерелознавство історії України – Історія української державності та культури
– Методи історичного дослідження – Україна і Європейський Союз – Історична психологія – Педагогічна практика – Політологія – Соціологія
Факультети КНУБА
ФУПП (192 «Будівництво та цивільна інженерія», МБГ)
– Історія науки і техніки – Нормативна база України - Міське та регіональне управління
– Соціологія міста – Правознавство
Будівельний факультет
– Адміністративне і трудове право – Господарське право
– Договірне право – Соціальна відповідальність
Архітектурний факультет
– Історія світової культури – Соціологія в архітектурі
– Політична символізація в архітектурі – Історія костюма та вишивки
Факультет ГІСУТ («Туризм»)
– Культурологія – Географія світового господарства – Рекреаційні комплекси та рекреалогія
– Політична символізація в архітектурі – Історія костюма та вишивки

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ВИПУЩЕНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ КАФЕДРОЮ ТА ЗА УЧАСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

1. Історія політичної думки України: підручник. За заг. ред. Н. М. Хоми [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін. Львів: Новий Світ-2000, 2017. 632 с.

2. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. За заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп.  Львів: «Новий Світ–2000», 2017.

3. History of Ukranian Statehood and Culture – Історія української державності та культури: Конспект лекцій. К: КНУБА, 2016. 172 с.

4. Політична думка ХХ – початку ХХІ століть: методологічний і доктринальний підходи: підручник: у 2 х т. За заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2016.

5. Соціологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2013. (Рекомендовано МОН України)

6. Політологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2012. (Рекомендовано МОН молодь спорту України)

7.Історія України: навч. посіб. 2-е вид. К.: КНУБА, 2010. (Рекомендовано МОН України).

8.Історія світової культури. К.: КНУБА, 2015

9.Історія української культури: навч. посіб. К.: КНУБА, 2015.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram