081 ІНШІ ВИКЛАДАЧІ

Козакова Ірина Віталіївна

Козакова Ірина Віталіївна

кандидат юридичних наук, доцент
доцентка кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

Головний корпус КНУБА, кім. 431

📞 (066)175-32-13
📧 shapovalovoi.iv@knuba.edu.ua
📬 irakozakova@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cBOzhj8AAAAJ

orchid https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9145-8994

Wеb of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEO-7385-2022

Підвищення кваліфікації:

 • Purple Vest Mission. «Accessability in Higher Education». Certtificate of oarticipation. Access Israel. June 22, 2023
 • Член разової спеціалізованої вченої ради ВНЗ «Національна академія управління» (ID  1586) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Фєрьєвої Наталії Петрівни на тему «Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо начальника (стаття 405 Кримінального кодексу України)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Навчальні дисципліни:

 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Козакова І.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі за законодавством України та Держави Ізраїль. монографія / за наук. ред. д.ю.н., проф. В.О. Глушкова. К., 2019. 180 с.
 • Козакова І.В. Короткий аналіз практики застосування покарання у виборчій сфері. Правові новели. 2020. № 11. С. 112-116. Фахова
 • Глушков В.О., Козакова І.В. Гуманістичні тенденції розвитку інституту умовно-дострокового звільнення. Інноваційні підходи правового регулювання суспільних відносин: науково-практичний дискурс: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 09 квітня 2020 р.). Київ: ІБтаП, 2020. С. 124–131
 • Шаповалова І.В. Евтаназія або право на смерть: деякі проблеми правового регулювання. Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020.С. 55-65.
 • Кримінальне право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.В. Шаповалова. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 82 с.
 • Кримінальний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.В. Шаповалова. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 96 с.
 • Zaharov V., Shapovalova I. Sociological and legal aspects of euthanasia. Scientific journal «Philosophy, Economics and Law Review». Volume 1 (1), Dnipro, 2021. P. 194-202
 • Kulish Anatolii, Us Olha, Yaromii Ivan, Shapovalova Iryna SMUGGLING AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY OF THE STATE. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. Том: 8 Випуск: 3 Стр.: 384-399 DOI: 10.9770/jesi.2021.8.3(25). MAR 2021. WOS:000620140400024 ISSN: 2345-0282
 • Кримінологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад.: Шаповалова І.В. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 30 c.
 • Шаповалова І.В., Захаров В.П. Право на смерть: деякі правові аспекти регулювання. Бюлетень з обміну досвіду роботи МВС України. Фаховий науково практичний журнал. 2022. № 1. С. 42-51. Фахова 
 • Козакова І.В., Рядінська В.О., Токарєва К.О. Антикорупційна заборона щодо використання службових повноважень, свого становища та пов’язаних з цим можливостей: прогалини законодавства. 2022. Фахова. Підготовлена до друку.
 • Козакова І., Фесенко О., Карпенко М., Шнипко О. Правові норми про кримінальну відповідальність за військові кримінальні правопорушення, що потребують подальшого вдосконалення. Академічні візії. Випуск 14/2022. 2022. URL: https://academy vision.org/index.php/av/article/view/155/143
 • Козакова І., Фесенко О., Шнипко О. До питання про юридичну відповідальність за військові правопорушення. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. Випуск 74: частина 2. 2022. С. 237-243.
 • Козакова І., Шнипко О. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та суміжні інститути: в контексті позитивного досвіду Держави Ізраїль. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 35/2022. 2022. С. 138-148.
 • Кримінальна юстиція: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи для студентів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. І.В. Козакова. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023. 26 с.
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит: Методичні рекомендації з підготовки для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов та ін. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023. 27 с.
Марченко Світлана Іванівна

Марченко Світлана Іванівна

кандидат юридичних наук, доцент
доцентка кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ст.)

📞 (067)873-33-38
📧 marchenko.siv@knuba.edu.ua

Підвищення кваліфікації:

 • Програма підвищення кваліфікації за програмою «Правила безпеки життєдіяльності в умовах війни та надзвичайних ситуацій», Міністерство освіти і науки, КНУ імені Тараса Шевченка, 27.02.-24.03.2023 р. (120 годин/4 кредити).

Освіта: закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1998 р. за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію спеціаліста права.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних  наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Тема дисертації: «Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні». Диплом ДК № 050315.

В 2011 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі трудового, земельного і екологічного права, атестат 12ДУ № 028523.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 із захисту кандидатських дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Виступила офіційним опонентом по захисту 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Марченко С.І. активно займається просвітницькою діяльністю, зокрема, була тренером під час навчання членів дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів в рамках проекту «Сприяння організаціївиборів в Україні – ІІ» відповідно до Плану співробітництва Агентства США з міжнародного розвитку та ЦВК за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні (2007 р.); лектором на курсах підвищеннякваліфікації держслужбовців та працівників органів місцевогосамоврядування з питань антикорупційного законодавства за дорученнямНаціонального агентства України з питань державної служби (2011 р.);

Брала участь у міжнародному проєкті «Правова обізнаність та захист прав власників і користувачів землею», який був реалізований у межах 5-річної Програми Світового банку за фінансової підтримки ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні». Тренер, 2018/2019 рр. Сертифікат від 29.08.2018 р.

Навчальні дисципліни:

 • Земельне право
 • Правознавство
 • Марченко С.І., Гафурова О.В. Правове регулювання державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва за законодавством України та ЄС. «Право. Людина. Довкілля» 10(4) за 2019 р. С. 29-35.  Фахова. Наукометрична
 • Марченко С.І., Петрина Х. Порівняльний аналіз правового регулювання виноградарства та виноробства в Україні та Молдові. Часопис Київського університету права” 4-2019. С. 279-283. ФаховаНаукометрична.
 • Марченко С.І. Атестація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 16: Земельне та аграрне право / Харків: Право, 2019. 696 с. С. 33-37.
 • Марченко С.І. Ліквідація сільськогосподарського підприємства // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 16: Земельне та аграрне право / Харків: Право, 2019. 696 с. С. 341-342.
 • Марченко С.І. Реорганізація сільськогосподарського підприємства // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 16: Земельне та аграрне право / Харків: Право, 2019. 696 с. С. 545-548.
 • Марченко С.І. Інноваційні підходи до підготовки фахівців у галузі земельного та аграрного права: виклики сьогодення для України. Наукові підходи до підготовки фахівців-юристів: виклики та перспективи : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу / Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2019. 160 с. С. 138-140.
 • Марченко С.І. Право на достатнє харчування та право на свободу від голоду як базові цінності універсальних принципів права. Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 р.) / Київський національний університет імені Тараса  Шевченка, Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2019. 392 с. С. 293-296.
 • Марченко С.І. Соціально-правові питання забезпечення продовольчої безпеки України. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 254 с. С. 230-231.
 • Навчально-методичний збірник з курсу «Державна реєстрація прав на землю» для слухачів за спеціальністю 7.060.101 «Правознавство». К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут післядипломної освіти, 2019.
 • Kovalenko, T., Sarkisova, T., Kolomiitseva, D., Marchenko, S., & Siuiva, I. (2020) Legal Regulation of Agricultural Land Circulation in Ukraine: Problems and Prospects. Amazonia Investiga9(25), 302-309. Retrieved from https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1070 WEB of Science.
 • Vasіuk O., Gulac O., Shust V., Marchenko S., Halai A., Halai V. (2020) Legal Grounds for Social Work Organization in Rural Communities of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 3, pp. 503-512. URL: http://ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/article/view/1099/1079  Scopus.
 • Korolenko V., Kryvosheina Inha V., Levkivskyi Bogdan K., Marchenko Svitlana I., Otradnova Olesia O. Оral hearing of a civil case in the context of the right to a fair trial. Asia Life SciencesVolume Suppl 22, Issue 1, July 2020, Pages 95-112. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087652154&origin=AuthorNamesList&txGid=af43aaec88b54d47daff978c260b55aa  Scopus.
 • Марченко С.І., Гафурова О.В. Правові засади діяльності саморегулівних організацій в сфері агрострахування. «Право. Людина. Довкілля». «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT».  Vol. 11, № 2, 2020. С. 32-38. ФаховаНаукометрична.
 • Гафурова О.В., Марченко С.І. Окремі аспекти реалізації прав селян на землю. «Право. Людина. Довкілля». «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT».  Vol. 11, № 3, 2020. С. 50-57. Фахова. Наукометрична.
 • Марченко С.І., Новак Т.С. Еколого-правові проблеми розвитку сільських територій. «Право. Людина. Довкілля». «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT». Vol. 11, № 4, 2020. С. 37-45.  Фахова. Наукометрична.
 • Марченко С.І. Правові проблеми державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія / [М.В. Шульга, Н.Р. Малишева, В.В. Носік та ін.]; за заг. ред. проф.. М.В. Шульги. – Харків: Юрайт; 2020. – 308 с. С. 123-132.
 • Реалізація принципу свободи договору в орендних земельних відносинах у сільському господарстві України. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків: Юрайт; 2020. 352 с. С. 203-205.
 • Аграрне право. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут післядипломної освіти, 2020.
 • Аграрне право. Робоча навчальна програма. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут права. К., 2020. https://docs.google.com/document/d/1VDtJ3CbfnLm9mUIVDxSnHcXb8fgLWpxY/edit
 • Марченко С.І., Носік В.В. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних правовідносин. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут права. К., 2020. https://docs.google.com/document/d/1VxwtawQvlTZiVu-5lTLkVu5sMwpiPJ24/edit
 • Правове регулювання агробізнесу в Україні. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут права. К., 2020. https://docs.google.com/document/d/11tEOxEQFK05bYIwMdQudtuVPlhg8NGlS/edit
 • Гафурова О.В., Марченко С.І. Правове регулювання фінансування деяких природоохоронних заходів. «Право. Людина. Довкілля». «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT». Vol. 12, № 1, 2021. С.20-27.( O.V. Hafurova & S.I. Marchenko (2021). LEGAL FRAMEWORK FOR FUNDING OF SOME CONSERVATION MEASURES. Law. Human. Environment, 12(1): 20-27. hƩps://doi.org/10.31548/law2021.01.003.) ФаховаНаукометрична.
 • Марченко С.І., Палійчук В.Б. Автономне тлумачення поняття «майно» у практиці ЄСПЛ в контексті земельного та аграрного права України. Часопис Київського університету права. Том 1(2021). С. 253-257. Фахова. Наукометрична.
 • Марченко, С., & Черепаха, Є. (2021). Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України щодо використання та розпорядження землями в межах об’єднаних територіальних громад. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 113-121. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.10  Фахова. Наукометрична
 • Гафурова О.В., Марченко С.І. Новели законодавства про сільськогосподарську кооперацію.  Право. Людина. Довкілля. (“Law. Human. Environment”). Vol. 12, № 2, 2021. С.28-35. Фахова. Наукометрична.
 • Гафурова О.В., Марченко С.І. Правові засади дерегуляції аграрного бізнесу в Україні. Право. Людина. Довкілля. (“Law. Human. Environment”). Vol. 13, № 3, 2021. фахова
 • Марченко С.І., Новак Т.С. Проблеми організаційно-правових форм господарювання в аграрній сфері. Право. Людина. Довкілля. (“Law. Human. Environment”). Vol. 14, № 4, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2021.04.006 фахова
 • Марченко С.І. Дерегуляція аграрного бізнесу в системі принципів правового регулювання аграрних відносин. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. до 10- річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Т.Г. Ковальчук, ас. М.Б. Мельник. Київ : Освіта України, 2021. 518 с. С. 77-79.
 • Марченко С.І. Організаційно-правові питання забезпечення продовольчої безпеки України. П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, природо ресурсного права та альтернативної енергетики : матер. Всеукр. наук. конф. ( м. Одеса, 10-13 червня 2021 року) / відп. ред. Т.Є Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 322 с. С. 203-207.
 • Марченко С.І. Публічне адміністрування у сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції за законодавством Україні. Органічне виробництво: право і бізнес: матеріали науково-практичної конференції ( м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.) / за заг. ред. О.Г. Бондаря та Д.В. Федчишина. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 150 с. С. 95-97.
 • Марченко С.І. Правові питання реалізації принципу інклюзивного розвитку сільських територій. Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та природо ресурсного права: збірник матеріалів науково-практичної конференції (10 грудня 2021 року) / за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2021.
 • Марченко С.І. Державна підтримка фермерських господарств. Фермерські господарства як учасники цивільних та земельних правовідносин: за матеріалами судової практики: монографія / за ред. І.І. Спасибо Фатєєвої. Харків: Екус, 2022. 288 с. (С. 232-262).
 • Марченко С.І., Сюйва І.С. Правові аспекти використання лісових ресурсів у сільськогосподарськійдіяльності в Україні. Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: колективна монографія / за ред. д.ю.н., проф. А. П. Гетьмана та д.ю.н., проф. Т. В. Курман. Харків: Юрайт, 2022. 576 с.
 • Hafurova O.V., Marchenko S.I., Siuiva I.S. Legal regulation of Tourist Activity: in 2 parts. Part 1: General characteristics of the legal basis of Tourist Activity. Study guide.Kyiv: Individual-Entrepreneur Huliaieva V.M.,2022. 381 p.
 • Марченко С.І. Правове регулювання взаємодії держави та аграрного бізнесу щодо окремих фітосанітарних заходів в умовах воєнного стану. Продовольча та екологічна безпека у воєнний і післявоєнний часи: правові виклики для України та світу: тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної онлайн/офлайн конференції (м. Київ, 16 вересня 2022 р.). Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022.
 • Конституційно-правові засади екологічної безпеки та містобудування: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи для студентів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. А.М. Бабюк. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023.
 • Marchenko S., Piddubnyi O., Radchenko О., Stepanko О., Poroka S. Essence and Content of State-Administrative Duality «Legitimacy» – «Legitimation» and its Place in the Information Security System of the Modern State:  Chapter 11. State’s National Security Drivers: Ukrainian Cases / Edited by O. Radchenko, V. Kovach, I. Semenets-Orlova, A. Zaporozhets. Springer International Publishing. 2023. pp. 143-158. Scopus.
 • Марченко С.І. Правові засади державної аграрної політики України щодо санітарних та фітосанітарних заходів в умовах воєнного стану. Науковий вісник УжНУ. Серія “Право”. Випуск 76(2). 2023. Фахова
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит: Методичні рекомендації з підготовки для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк,  В.В. Карпунцов та ін. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023. 27 с.
Рубцова Світлана В’ячеславівна

Рубцова Світлана В’ячеславівна

доцент, дійсний член-кореспондент АБУ

ORCID: Svitlana Rubtsova (0000-0003-4114-5874) (orcid.org)

📧 rubtsova.sv@knuba.edu.ua

Освіта: закінчила Київський національний лінгвістичний університет 2002 р. спеціальність: Переклад англійська мова.

Кваліфікація: філолог, перекладач

Київський національний університет будівництва і архітектури 1996р. Спеціальність теплогазопостачання і охорона навколишнього середовища.

Працює за напрямами: англійська мова за професійним спрямуванням, наукова іноземна мова, ділова англійська мова

Наукові інтереси: іноземні мови за професійним спрямуванням, методика викладання іноземних мов, візуалізація навчальної інформації.

Діяльність:

· підготовка бакалаврів, магістрів з дисциплін «Наукова іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Ділова іноземна мова»;

· проведення вступних іспитів до аспірантури;

· підготовка і проведення першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (щорічно);

· статті в наукових і науково-популярних виданнях;

· участь у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях з питань методики викладання англійської мови у ЗВО технічного спрямування.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram