Професійні досягнення

Кафедра__Інженерної геодезії___________________________

ПІБ викладача____Медведського Юрія Вікторовича_______________________

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУвід 24 березня 2021 р. № 365)

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

Так

2)наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

ні

3)наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

ні

4)наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

так

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

Так, к.т.н.

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

ні

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

ні

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

так ( члена редакційної колегії науково-технічного збірника Інженерна геодезія)

9)робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

ні

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

ні

11)наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

ні

12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

ні

13)проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

ні

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

ні

15)керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

ні

16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

ні

17)участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

ні

18)участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО(для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

ні

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

ні

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

так

 

Наукова робота
Автором опубліковано понад 20 наукових та методичних праць (з них наукових – понад 15)

Основні праці:
Опубліковано 6 методичних вказівок

Напрями наукової діяльності

  • БПЛА в інженерно-геодезичних та топографічних роботах.
  • Автоматизація геодезичних робіт.
  • Радіолокаційні методи спостережень за деформаціями.

Список праць

№№НайменуванняХарактер роботи (друкована, електронна, на правах рукопису)Вихідні дані. Назва видавництва, журналу (номер, рік), номер авторського свідоцтва (патента) Співавтори
1Попередній розрахунок точності визначення координат при позацентрових GPS – вимірюванняхдрукованаІнженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2011. – Вип. 57.О.Й. Кузьмич, Є.А. Тарнопольський, Р.В. Щульц,
2Методика експериментальних досліджень точності побудови геодезичної основи на монтажному горизонті GNSS-методомдрукованаІнженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2010. – Вип. 56. 
3Дослідження стабільності пунктів просторової геодезичної мережідрукованаІнженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2010. – Вип. 55.Р.В. Шульц,  М.В. Білоус
4Геодезичний контроль ліфтового устаткування в умовах висотного будівництвадрукованаМістобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2010. – вип.. 37Р.В. Шульц,
Р.А. Дем’яненко
5Особливості використання GPS – технології при створенні геодезичної основи на монтажному горизонті для потреб висотного будівництвадрукованаМістобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2009. – вип.. 35.Р.В. Шульц
6Розробка і дослідження методики створення геодезичної основи на монтажному горизонті при висотному будівництвідрукованаМістобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2009. – вип.. 34.Р.В. Шульц
7Сучасні методи передачі координат пунктів просторової геодезичної мережі на монтажний горизонтдрукованаБудівництво України: Наук.- виробн. журнал – К., 2009 – Вип. №9-10.С.П. Войтенко, Р.В. Шульц
8Математична модель визначення переміщення висотної споруди на основі фільтрації за КалманомдрукованаГеодезія, архітектура та будівництво: Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011 
9Дослідження стабільності пунктів інженерно-геодезичної мережі методом GPS – спостереженьдрукованаXV науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології” 13 – 18 вересня 2010 року, м. Алушта (Крим) : Збірник матеріалів /  Львів : Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2010, с. 24-33 
10Розроблення проекту створення інженерно-геодезичної мережі за допомогою супутникових спостереженьдрукованаСучасні досягнення геодезичної наук и та виробництва: збірн. наук. праць – Л., 2010. – Вип. II(20).Р.В. Шульц,
О. Кучеренко
11Застосування супутникових методів для створення геодезичної мережі при будівництві метрополітенудрукованаВісник геодезії та картографії, 5-9, 2012 р.Р.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун
12Решение задачи геодезического мониторинга высотных сооружений с применением неметрических цифровых камердрукованаНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.65, 2018 р. 
13Використання авторегресії в задачі спостереження за осіданням споруди
https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.66.74-84
друкованаНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.66, 2019 р. 
14Радиолокационная интерферометрия с синтезированной апертурой в геодезии
https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.110-122
друкованаНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.67, 2019 р. 
15UAV Monitoring of Excavation Works, https://doi.org/10.3846/enviro.2020.друкована11th International Conference “Environmental Engineering”, pp. 1-7, XX (Accepted, in print)
2020 р.
Shults R., Kassymkanova, K.-K., Burlibayeva, S., Skopinova, D., Demianenko, R., Medvedskyi, Y.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram