Гасан Юрій Гусейнович

Кандидат технічних наук, професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, професор. Дійсний член Академії будівництва України, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності. e-mail: gasan.iug@knuba.edu.ua, kafedratbkv@ukr.net тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2510-4418

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профиль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

У 1972 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут і отримав повну вищу освіту с відзнакою за спеціальністю “Виробництво будівельних виробів і конструкцій” та здобув кваліфікацію інженера-будівельника-технолога.

У 1980 р. пройшов наукове стажування в Державному університеті інфраструктури і технології (наказ №629/1 від 5.07.2019 р.).

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний стаж роботи 60 років. Науково-педагогічний стаж 44 років.

З 1960 р. працює в КНУБА на посадах препаратора, лаборанта, техніка, інженера, асистента, доцента, професора.

У 1984 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2014р. – вчене звання професора.

Пройшов в 2019 р. стажування на кафедрі залізничної колії та колійного господарство Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

Підготував 3 кандидатів технічних наук.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Виробнича база будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування.

Науково-методична робота: автором опубліковано понад 360 наукових і методичних робіт.

Напрям наукової діяльності: композиційни модифіковані гіпсовміщуючі матеріали і вироби на їх основі підвищеної міцності та водостійкості.

Наукова діяльність

2022

Публікації

 1. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Дроздова О.В. Дослідження композиційного матеріалу на основі гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи-винесення ТЕС. Актуальні проблеми інженерної механіки/ Тези доповідей IХ
  Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г.
  Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 165-168. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view(опубл.: травень, 2022 р.).

2021

Публікації

 1. Тарасевич В.И., Гасан Ю.Г., Долгошей В.Б. Оптимизация технологи получения серогипсового композита. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.369-370. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 2. Тарасевич В.І., Гасан Ю.Г., Долгошей В.Б. Особливості кількісних вимірювань динамічного модуля пружності в’яжучих в оптимізації технології отримання серогіпсового композиту. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с. 86-92. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-9.pdf
 3. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Долгошей В.Б. Спеціальні облицювальні і оздоблювальні матеріали на основі зологіпсоцементних, гіпсосірчаних та гіпсополімерних композицій. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 349-350.
 4. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf В.І. Тарасевич, Ю.Г. Гасан. КОРОЗІЙНОСТІЙКИЙ ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ З СЕРОГІПСОВОГО КОМПОЗИТУ. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 260-261. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf

2020

Публікації

 1. Lapovska S D, Klapchenko V I, Krasnianskyi G Iu, Gasan Yu G, Kuznetsova I O. Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and water-holding characteristics.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012040 – 8 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012040/pdf
 2. С. Д. Лаповська, В. І. Кпапченко, Г. Є. Краснянський, Ю. Г. Гасан, І. О. Кузнєцова. Гідрофобізація ніздрюватого бетонупідвищує його міцність і морозостійкість / Будівельний журнал № 1-2 (143-144), 2020 (Фахове видання). https://issuu.com/theconstructionmagazine/docs/full_1-2_2020
 3. Лаповська С.Д., Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Гасан Ю.Г., Кузнецова В.О. Оптимізація складу гідрофобізованого ніздрюватого бетону за його волого переносними і водоутримуючими характеристиками. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 140-141. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 4. Тарасевич В., Гасан Ю., Дроздова О. Модифікований ресурсоекономний штучний камінь для виробництва архітектурного декору і стінових виробів на основі гіпсової в’яжучої речовини. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.106-112. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання).

2018

Публікації

 1. Модифікація штучного каменю для виробництва енергоефективних стінових виробів на основі гіпсової в’яжучої речовини / Гасан Ю.Г. Дроздова О.В. // Збірник статей до VII міжн. н-п. «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві», ОДАБА, 2018 р. – С.160-164.http://www.ogasa.org.ua/sobitiya/984-vii-mzhnarodna-naukovo-praktichna-konferencya-energoefektivn-tehnologyi-v-mskomu-budvnictv-ta-gospodarstv-17-18-travnya-2018-roku.html
 2. Модифікація гіпсової в’яжучої речовини і дослідження фізико-механічних властивостей штучного каменю на її основі для виробництва стінових виробів і архітектурного декору / Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. // Тези до міжн. н-п. конф. «Ефективність підприємства- інноваційні технології та економічні рішення».- Харків, ХНУБА, 7-8 червня 2018 року, С.5-7. http://econ2016.krasalex.com/2018/06/13/7-8.

2017

Патенти

 1. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Хімічний розчин для гідрофобізації та підвищення довговічності будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини. Патент України на корисну модель № 121872. Бюлетень №6, 2017.- С.1-4. Опубліковано: 26.12.2017 http://uapatents.com/4-121872-khimichnijj-rozchin-dlya-gidrofobizaci-ta-pidvishhennya-dovgovichnosti-budivelnikh-materialiv-na-osnovi-gipsovo-vyazhucho-rechovini.html.
 2. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Спосіб виготовлення будівельних блоків на основі гіпсової в’яжучої речовини з пустотами. Патент України на корисну модель № 121997. Бюлетень №6,2017.-С.1-4. Опубліковано: 26.12.2017. http://uapatents.com/4-121997-sposib-vigotovlennya-budivelnikh-blokiv-na-osnovi-gipsovo-vyazhucho-rechovini-z-pustotami.html.

Публікації

 1. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. -Луцьк, 2017. Вип. 59.- С.69-70 https://elibrary.ru/item.asp?id=30047042.

2016

Патенти

 1. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Гіпсоцементнопуцоланова в’яжуча речовина. Патент України на корисну модель № 105714, Бюл. №6.-2016, Вид. 25.03.2016.- С.1-4 http://uapatents.com/4-105714-gipsocementnopucolanova-vyazhucha-rechovina.html.
 2. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Суміш для приготування гіпсобетону.  Патент України на корисну модель № 105715. Бюл. №6.-2016, Вид. 25.03.2016.- С.1-4 http://uapatents.com/4-105715-sumish-dlya-prigotuvannya-gipsobetonu.html.

Публікації

 1. Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Модифіковані гіпсові в’яжучі речовини для стінових виробів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016. – Вип 57.- С. 21-24. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 2. Gasan Yu. Drozdova O Repellent solution based on sulfur and titanium dioxide for products of gypsum binders International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. С.124-125.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram