Гоц Володимир Іванович

Завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури (2006 р.), доктор технічних наук, професор, декан будівельно-технологічного факультету (1994 р.). Заслужений працівник освіти України (2004 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.), дійсний член Академії будівництва України (1993 р.) та Української академій наук (2007 р.). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Подякою Прем’єр-міністра України, знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «Знак пошани» київського міського голови. e-mail: gots.vi@knuba.edu.ua, lubov.vynnyk@gmail.com тел.: (044) 248-30-16, внутр. 3-25, кімната 268

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-7702-1609

Профіль в Google Scholar

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в Researchgate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

У 1978 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів і конструкцій» і отримав вищу освіту за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів і конструкцій» та здобув кваліфікацію інженер-будівельник-технолог. У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Рівень володіння англійською мовою – А1.

У 2022 р. пройшов наукове стажування на ТОВ “ДБК-Індустрія”.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи – 49 років. Науково-педагогічний стаж – 36 років.

З 1986 року працює в КНУБА на посадах асистента, доцента, професора. З 1990 по 1994 р. – заступник декана будівельно-технологічного факультету, з 1994 р.– декан будівельно-технологічного факультету. З 2006 року – завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали т вироби». Тема дисертації «Влияние температурного фактора на процессы структурообразования и свойства шлакощелочных бетонов».

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали т вироби». Тема дисертації «Ефективні будівельні матеріали та вироби на основі активованих паливних зол і шлаків».

У 1999 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2008 р. – вчене звання професора.

Підготував 7 кандидатів технічних наук.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Виробнича база будівництва.
 2. Технологія будівельних конструкцій і виробів.
 3. Бетони і будівельні розчини.
 4. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації.

Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 300 наукових методичних праць, підручників, довідників, монографій, серед яких 10 підручників, 3 навчальних посібників і 1 довідник, а також 22 авторських свідоцтв та 4 патенти на винаходи.

Основні праці: підручник «Виробнича база будівництва» (2010 р.), підручник «Технологія алюмінієвих конструкцій» (2007 р.), підручник «Бетони і будівельні розчини» (2016 р.),  підручник «Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів» (2017 р.), підручник «Технологія керамічних будівельних матеріалів» (2020 р.), довідник «Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів» (2019 р.), монографія «Цементи і бетони на основі паливних зол і шлаків» (2012 р.), 13 статей в журналах, що входяь до науково-метричної бази даних SCOPUS.

Напрямки наукової діяльності:

Розробка енергозберігаючих технологій будівельних виробів і конструкцій та вивчення фізико-хімічних основ комплексної активації вторинних сировинних ресурсів для отримання ефективних будівельних матеріалів і виробів.

Наукова діяльність

2022 р.

Монографії

 1. Корозійно-механічні властивості сталевих і залізобетонних конструкцій каналізаційних систем. Монографія (ISBN 5-8366-1364-9) / В.І. Гоц, С.Ю. Максимов, В.І. Савенко і ін. // Київ: НУБіП України. – 2022. – 256.
 2. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом: монографія. 2-ге вид. вип. та доп./ під загальною ред. Савенка В.І., Шатрової І.А., Гоца В.І., Фіалко Н.М., Гончаренко Т.А. – Київ: Центр учбової літератури, 2023. – 148.
 3. Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Монографія / В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Е. Чигиринець, Н.М. Фіалка і ін. // Київ: НУБіП України. – 2022. – 242 с.
 4. Основи корозійно-механічних руйнувань залізобетонних і сталевих конструкцій. Колективна монографія / Колективна монографія / В. Д. Макаренко, В. І. Гоц, С. І. Білик, і ін. // Київ: НУБіП України. – 2022. – 244 с.
 5. Ластівка О. В., Гоц В. І. Порошкові лакофарбові матеріали для захисту будівельних виробів  та конструкцій: монографія. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. – 352 с

Патенти

 1. Патент на винахід 126515 Україна. Порошкова поліефірна фарба. О.В. Ластівка, О.О. Томін, В.І. Гоц. а 2021 00460; опублік 19.09.2022, Бюл. № 42.

Підручники та посібники

 1. Ушеров-Маршак О.В, Гоц В.І., Кабусь О.В. Бетони та будівельні розчини: навчальний посібник. Харків: ХНУБА, Київ: КНУБА, 2022. 76 с.

Публікації

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Дослідження стабільності декоративних властивостей кольорових шлаколужних бетонів і розчинів. Актуальні проблеми інженерної механіки/ Тези доповідей IХМіжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г.Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 70-72. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.).
 2. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Дослідження стабільності декоративних властивостей кольорових шлаколужних бетонів і розчинів (in Ukrainian). Збірник наукових праць «Вісник одеської держаної академії будівництва та архітектури» (ISSN 2415-377Х). О., ОДАБА, 2021. №. 87, с. 47-56. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-47-56 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016))) (опубл.: червень 2022 р)
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Мегеть В.С. Закономірності формування властивостей порошкового покриття в системі «плівкоутворювач-зшиваючий агент». (in English). Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (ISSN 2415-377Х), 2022. №. 87, pp. 57-64. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-57-64 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016))) (опубл.: червень 2022 р).
 4. Гоц В., Ластівка О., Томін О., Мегеть В. Роль силікатних наповнювачів у формуванні експлуатаційних властивостей порошкових покриттів. Будівельні конструкції. Теорія і практика (ISSN 2522-4182(Print)). Київ: КНУБА, 2022. №10. с. 117-123. doi: https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.117-123.  (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2020), Google Scholar, CrossRef.) (опубл.: червень 2022 р).
 5. Кривенко П., Гоц В., Гелевера О., Рогозіна Н.В. Експлуатаційні властивості шлаколужних декоративних цементів і розчинів. Теорія і практика (ISSN 2522-4182(Print)). Київ: КНУБА, 2022. №10. с. 124-135. doi: https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.124-135. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2020), Google Scholar, CrossRef.) (опубл.: червень 2022 р).
 6. Grechanyuk V. G., Grechanyuk N. I., Chornovol V. O., Kozyrev A. V., Gots V. I., Matsenko A. V., Kulichenko V. A., Grabina T. D., Kozyreva Yu. I. Сopper and Molybdenum-Based Nanocrystalline Materials. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii та Metallofiz. Noveishie Tekhnol. G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, 2022. Vol. 44, No. 7. P. 927-942. https://doi.org/10.15407/mfint.44.07.0927 (Scopus) (опубл.: липень 2022 р.).
 7. Кривенко П.В., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Адгезійні те технологічні властивості розчинів на основі шлаколужних декоративних цементів. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2022. №41. с.48-56. (опубл.: липень 2022 р). doi: https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.6%20 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar).
 8. Макаренко В., Гоц В., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Поліщук В. Дослідження аварійних трубопроводів. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Київ: КНУБА, 2022. №40. с.31-43. doi: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.31-43 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: вересень 2022 р).
 9. Чорновол В.О., Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гоц В.І., Вітовецька Т.В. Структура і механічні властивості композиційних матеріалів Cu–W, отриманих методом електронно-променевого випаровування. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький : ХНУ, 2022. с. 78-81. (опубл.: вересень 2022 р). http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/ q12492/1/MASE-2022-82-85.pdf
 10. Вітовецька Т. В., Гоц В. І., Чорновол В. О., Ковальчук Ю. І. Специфічні перетворення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту у водних розчинах. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІ Міжнар. наук. конф., 1–8 листоп. 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 86-88. (опубл.: жовтень 2022 р). http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/10660/1/23.pdf.
 11. Makarenko V. D., Gots V. I., Khomutetska T. P., Tkachenko S. M., Makarenko Yu. V., Argatenko T. V., Nesterenko I. S., Shatrova I. A. A Study of the Influence of Reinforcement Degradation on the Durability of Reinforced Concrete Structures of Marine Berths. Strength of Materials. Vol. 54. P. 622–629 (2022). doi: https://doi.org/10.1007/s11223-022-00440-0 (Scopus) (опубл.: листопад 2022 р.).
 12. Кривенко П.В., Гоц. В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Роль кальциту в декоративних шлаколужних цементах. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», Рівне: НУВГП, 2022. №42. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar). (опубл.: грудень 2022 р).
 13. Troian V., Gots V. …, Keita E., Roussel N., Angst U., Flatt R. J. Challenges in Material Recycling for Postwar Reconstruction. RILEM Tech Lett 2022, 7, 139-149. https://letters.rilem.net/index.php/rilem/article/view/171 (Scopus) (опубл.: грудень 2022 р.).
 14. Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Євтерев Ю.Н., Гречанюк В.Г., Пріхна Т.О., Баглюк Г.А., Гоц В.І., Хоменко О.В., Дуднік О.В., Маценко О.В. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом  електронно-променевої плавки. ІІI. Особливості формування, структура, хімічний та фазовий склад конденсованих з парової фази теплобар’єрних покриттів Ni(Co)CrAlY/ZrO2-Y2O3, осаджених за один технологічний цикл. Порошкова металургія. № 5/6, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-13 (Scopus).
 15. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Конденсовані з парової фази композиційні матеріали (Сг-Cr-Zr-Y-Nb)-Mo-Cu-MoO3. Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції (4-11 січня 2022 р.). Хайдусобосло (Угорщина).
 16. Gots V.I., Lastivka O.V., Berdnyk O.Yu., Tomin O.O. Physical-mechanical properties of powder coating in the system «film-forming – crosslinking agent». AIP publishing (Scopus, подано в редакцію).

2021 р.

Монографії

 1. Kryvenko P., Gots V., Petropavlovskyi O., Rudenko І., Konstantynovskyi O. Complex shrinkage-reducing additives for alkali activated slag cement fine concrete (Language: English): chapter / Binders, Materials and technologies in modern construction VI; Edited by Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Trans Tech Publication, 2021. https://www.scientific.net/Paper/Preview/563089
 2. Корозійні руйнування залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд. Монографія / В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Д. Журавський і ін. // Київ: НУБіП України. – 2021. – 292 с.

Публікації

 1. Krivenko Pavlo, Gots Volodymyr, Petropavlovskyi Oleh,
  Rudenko Igor, Konstantynovskyi Oleksandr. Complex Shrinkage-Reducing Additives For Alkali Activated Slag Cement Fine Concrete. –  Solid State Phenomena. – 2021. – Vol.321. – P. 165-170. https://www.scientific.net/Paper/Preview/563089
 2. Makarenko V., Gots V., Khomutetska T., Makarenko I., Arhatenko T., Prybytko I., Panchenko O. Carbonation of concrete and corrosion of reinforcement of reinforced structure of underground sewer systems. Науково-технічний збірник: «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» (ISSN 2524-0021). Випуск 37. Головний редактор Г.М. Кочетов. К.: КНУБА, 2021. С.47-56. (Фахове видання) http://wateruse.org.ua/article/view/246446
 3. V I Gots, P P Palchik, S P Palchik, O Y Berdnik. Influence of technological factors on the properties of building materials on the basis of expanded alunitized high-silica mountain rocks. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012026. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012026
 4. V Gots, O Lastivka, O Berdnyk, O Tomin. Influence of modifying additives on properties of the powder coatings. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012044. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012044
 5. V Gots, O Berdnyk, A Maystrenko, P Palchik, N Amelina. Study of the fracture surface of concretes reinforced with basalt fiber coated with titanium and zirconium dioxides. Fiber-reinforced concrete composites. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012011. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012011
 6. Гоц В.І., Пальчик П.П., Пальчик С.П., Бердник О.Ю. Вплив технологічних факторів на властивості будівельних матеріалів на основі спучених алунітизованих висококремнеземних гірських порід. Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.140-143. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 7. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Пальчик П.П., Амеліна Н.О. Дослідження поверхні руйнування бетонів армованих базальтовим волокном з покриттями оксиду титану і цирконію. Фібро бетонні композити. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.143-145. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 8. Гоц В.І., Ластівка О.В., Бердник О.Ю., Томін О.О. Вплив модифікуючих добавок на властивості порошкових покриттів Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.145-148. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 9. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Ефективність дії модифікуючих добавок в порошкових лакофарбових матеріалах. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с. 47-57. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-5.pdf
 10. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Корозія базальтового волокна з покриттями діоксиду титану в розчинах NaOH i Ca(OH)2. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 346-347. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 11. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Роль метакаоліну та тальку у формуванні властивостей порошкових лакофарбових покриттів. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 380-381. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 12. Гоц В.І., Пальчик П.П., Савенко В.І., Амеліна Н.О., Пальчик С.П. Об’ємна модифікація алунітовміщуючих порід при отриманні пористої структури. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 394-395. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 13. Гоц В.І., Пальчик П.П., Савенко В.І., Амеліна Н.О., Пальчик С.П . Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 395-398. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 14. Троян В.В., Гоц В.І., Шилюк П.С., Тимошенко С.А., Кіндрась Б.П. Прогнозування та підвищення тріщиностійкості високоміцних бетонів, здатних до самоущільнення. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 404-405. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 15. В.І. Гоц, О.В. Ластівка, О.О. Томін. ВПЛИВ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПІГМЕНТІВ НА ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІ. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 208-209. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf
 16. Гоц В.І., Пальчик П.П., Шпеко А.С. Особливості і характеристика вилуговування базальтових волокон і виробів на їх основі. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021) : матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. Т. 2. с. 84-86.
 17. Бондаренко О. П., Бердник О. Ю., Гоц Д. А., Бродовський С. С. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). С.226-228.

2020 р.

Підручники та посібники

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Нестеров В.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельних матеріалів: підручн. – К.: Основа, 2020. -744 с.

Публікації

 1. Gots V I, Palchyk P P, Tymoshenko S A, Palchyk S P. Modification of the structure of the stabilized basalt fiber.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012032. – 8 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012032/pdf
 2. Gots V I, Gelevera A G, Petropavlovsky O N, Rogozina N V, Smeshko V V. Influence of whitening additives on the properties of decorative slag-alkaline cements.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012033. – 8 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012033/pdf
 3. Gots V I, Lastivka O V, Tomin O O, Tymoshenko S A. Fillers for modification of polyester powder coating.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012051 – 6 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012051/pdf
 4. Gots V.I., Lastivka O.V., Berdnyk O.Yu., Tomin O.O., Shilyuk P.S. Corrosion resistance of polyester powder coatings using fillers of various chemical nature.  – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 115-121 (Scopus) https://www.scintific.net/KEM.864.115
 5. Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Корозійна стійкість поліефірних порошкових покриттів з використанням наповнювачів різної хімічної природи. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2020. – №1-2. – с. 48-51. (Фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2020-r
 6. Гоц В.І., Пальчик П.П., Омельчук В.П., Тимошенко С.А. Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 103-104. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 7. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Петропавловський О.М., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 116-117. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 8. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Порошкові лакофарбові покриття для захисту металевих виробів та конструкцій. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 174-175. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 9. Гоц В.І., Ластівка О.В., Бердник О.Ю., Шилюк П.С., Томін О.О. Вплив наповнювачів на корозійну стійкість поліефірних порошкових покриттів. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 78-81. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 10. Гоц В.І., Пальчик П.П., Пальчик С.П., Санакоєв О.С. Аналіз ефективності використання пороутворювачів для газобетону з різними физико-механічними і структурними характеристиками. – Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2020. – Вип. 43. – 74-85 (Фахове видання, Google Scholar). http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198210
 11. Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Вплив наповнювачів різної хімічної природи на фізико-механічні властивості порошкових покриттів. Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА , 2020. – Т. 99. №. 1. – с.56-62. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/11.pdf
 12. Гоц В.І., Петропавловський О.Н., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Залежність термінів тужавлення лужних цементів від аніонного складу лужного компоненту. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.113-120. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 13. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Екологічні аспекти використання лужно-активованих цементів. Тези доповідей міжнародного семінару “Моделювання та оптимізація будівельних композитів” (19-20 листопада 2020 р.). Одеса: ОГАСА, 2020. С.31-35

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Пубікації

 1. Gots Vladimir, Lastivka Oles, Tomin Oleksandr and Kovalchuk Olga. Influence of Film-Forming Components on the Corrosion Resistance of Powder Coating. – Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 968. – pp. 143-152. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN:02555476 (Scopus) https://www.researchgate.net/publication/335341344_Influence_of_Film-Forming_Components_on_the_Corrosion_Resistance_of_Powder_Coating
 2. P. Krivenko, V. Gots, O. Petropavlovskyi, I. Rudenko, O. Konstantynovskyi, A. Kovalchuk. Development of decisions for alkali-activated cements proper deformations control -Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 6 (101), 2019. – рр. 24-32. ISSN 1729-3774. (Scopus) http://journals.uran.ua/eejet/article/view/181150/182123
 3. V.I. Gots, O.Y. Berdnyk, N.O. Rogozina, A.A. Maystrenko. Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing.  – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012082. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012083/pdf
 4. Гоц В.І., Пальчик П.П., Майстренко А.А., Бердник О.Ю. Мікропориста структура грубих базальтових волокон і їх структурні характеристики. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – C. 76-80 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 5. Гоц В.І., Ковальчук О.Ю., Говдун Я.О. Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, УкрДУЗТ, 2019. – Вип. 183. – С. 71-80. ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795 http://csw.kart.edu.ua/article/view/169660
 6. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лако-фарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів. – Будівельні матеріали та вироби, 2019. – № 1-2 (100). – С. 60-64. ISSN 2413-9890 (Базове фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2019
 7. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Вплив плівкоутворюючих компонентів на корозійну стійкість порошкового покриття. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – C. 70-80. ISSN 2415-377Х. (Фахове видання). http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/10.pdf

2018 р.

Публікації

 1. Volodymyr Gots, Petr Palchyk, Oksana Berdnyk Investigation of properties of modified basalt fiber. Eureka: Physics and engineering. – No 4 (2018). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/673/691
 2. Raisa Runova, Volodymyr Gots, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi, Oles’ Lastivka. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes. – MATEC Web of Conferences 230, 03016 (2018) (Scopus). https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою. НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА, Т. 92, №2, 2018. (фахове видання, індексується наукометричною базою Google Scholar). https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_92_2018/36.pdf
 4. Гоц В., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Utilization of the flotation waste of gold-containing ore in alkali-activatad cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-740 – 2-748.
 5. Гоц В.І., Пальчик П.П., Бердник О.Ю. Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна.  – Науково-технічний збірник. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – Випуск 10. – 2018р. – С.96-101.
 6. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ № 182. – 2018 – с.18-27. http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/182D.pdf
 7. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів. – 7-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І., Харків, 14-16 листопада 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. –  с. 209 –  210. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8407/1/Theses_2018%20Otrosh.pdf

2017 р.

Підручники та посібники

 1. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.

Публікації

 1. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 68. – С. 64 – 69. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_68_12.pdf
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом. Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22-31. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 3. В. І. Гоц, І. І. Руденко, О. В. Ластівка, Є. В. Волинська. Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів. Кераміка: наука і життя. – 2017. – № 3. – С. 5-14. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Knizh_2017_3_3.pdf
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №5-6(96). – С.28-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n5-6-za-2017/
 5. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу. Будівельне виробництво. – Київ, 2017. – Випуск № 63/1. – С. 20-27.

2016

Підручник та посібники

 1. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – К.: Основа, 2016. – 568 с.

Патенти

 1. Гоц В.І., Ластівка О.В., Руденко І.І., Волинська Е.В. Шлакоужний цемент для бетонів і будівельних розчинів. Патент на корисну модель (№ u 201604043; заявл. 14.04.2016) опубл. 22.08.2016. http://uapatents.com/6-111333-shlakoluzhnijj-cement-dlya-betoniv-i-budivelnikh-rozchiniv.html

Публікації

 1. Volodimir Gots, Oles Lastivka, Elizabeth Volunska, Oleksandr Tomin. Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement. EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16. (закордонне видання). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/123
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В. Особливості структуроутворення шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 62. – С. 33-37. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_62_8
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В. Фізико-механічні властивості шлаколужного цементу та бетону на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 63. – С. 48-53. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_63_23
 4. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Ефективність дії добавок в шлаколужному цементі та бетоні на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=smii_2016_2-3_15
 5. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Impact of replacing OPC clinker to portland cement in alkali-activated cement. Тези міжнародної науково-практ. конф. молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 130.
 6. Гоц В.І., Азутов В.П., Болькін О.Г., Шмід Юрг. Конструктивні варіанти теплоефективних індивідуальних житлових будинків з використанням клеєного дерев’яного брусу. Будівельні матеріали та вироби №3-4-К.:2016.-С.94-97.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram