НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Психологія в архітектурі: методичні рекомендації
/ А.В.Шарипін, О.С.Галушко, С.С.Ставрояні, Н.М.Лакуша, Т.В.Євдокимова, Н.А.Крицька. – К.:КНУБА, 2021

Методичнi рекомендацii до вивчення дисциплiни для студентiв спецiальностi 191 «Архiтектура та мiстобудування». Містять теми лекцій, семінарських занять, теми рефератів і тестові завдання дпя перевірки знань студентів. Метою дисципліни «Психологія в архітектурі» є теоретико-методологічне знайомство із психологічними, філософськими і архітектурними напрямками, що вивчають механізми сприйняття життєвого світу й життєвого простору людини і забезпечують їх якісне розуміння.

Філософія: Програма дисципліни
/ Уклад. К.М.Покотило, А.В.Шарипін, О.С.Галушко. – К.:КНУБА, 2011

Наведено програму дисципліни «Філософія». Містить мету, завдання, розподіл навчального часу та параметри оцінювання студентської успішності, зміст навчальної роботи, рекомендовану літературу, вимоги та теми до виконання індивідуального завдання, тестові завдання до модульних контролів, заліку та іспиту.
Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» та 6.020205- «Мистецтво»

 
 
Теорія та історія педагогіки: Методичні рекомендації
/ Уклад. Г. П. Таран.- К.: КНУБА, 2010.

Містять матеріал для надання допомоги студентам при вивченні дисципліни «Теорія та історія педагогіки». Науково-освітній зміст структуровано відповідно до навчальної програми даного курсу і складається з тематики лекційних і семінарських занять, передіку підсумкових питань, тематики рефератів та тестових заздань до кожної з тем, а також загальний список рекомендованої літератури. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво».

Релігієзнавство: методичні рекомендації
/ Уклад.: Т.В. Євдокимова, Т.В. Пугачова. – К.: КНУБА, 2011.

«Релігієзнавство» як навчальна дисципліна філософського циклу дає студенту можливість ще раз замислитись над проблемою призначення людини, сенсом життя, дійсних чи ілюзорних цілей та пошуку їх досягнення. В рамках цього курсу релігія вивчається як складова духовної культури шодства, специфічна форма зв’язку людини зі світом. Досліджуючи суспільно-історичну природу релігії, релігієзнавство близько взаємодіє з різними напрямами наукового пізнання: з економічними, історичними, політичним також з природознавством, мистецтвознавством та ін.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram