Константиновський Олександр Петрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

e-mail: konstantynovskyi.op@knuba.edu.ua, alexandrkp@gmail.com

тел.: (044) 245-48-30, внутр. 3-45

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-7936-5699

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в Publons

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

У 2003 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» і отримав кваліфікацію магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Диплом КВ № 23477257 від 01.07.2003 р.).

Кандидат технічних наук з 2010 р. зі спеціальності 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Дисертацію захистив 10 листопада 2010 року у спеціалізованій Вченій раді Д 26.056.05 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України. Тема дисертації «Сухі будівельні суміші та жаро-корозійностійкі мурувальні розчини на їх основі». Отримав диплом кандидата технічних наук на підставі рішення президії Вищої Атестаційної комісії України від 26 січня 2011 року ДК № 063585.

З 2012 року працює в КНУБА на посаді доцента.

В 2018 р. отримав сертифікат про володіння іноземною мовою на рівні В2 NzKI-A 18/282 від 29.06.2018 р.

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента АД  № 001854).

У 2019 році пройшов підвищення кваліфікації КНУБА.

Загальний стаж роботи 23 роки. Науково-педагогічний стаж 9 років.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. В’яжучі речовини (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Математичні методи розв’язання будівельно-технологічних задач (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Технологія модифікованих будівельних розчинів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 4. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (161 «Хімічні технології та інженерія»).
 5. Вступ до спеціальності (161 «Хімічні технології та інженерія»).

Керує виробничою та переддипломною практиками студентів 3, 5 курсів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Керує підготовкою атестаційних робіт магістрів, курсових проектів для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 50 наукових і методичних праць, з них 5 навчально-методичних роботи, 1 підручник, 1 довідник, 1 патент на корисну модель, 1 патент на винахід, і 52 наукових робіт, у томи числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових видання, з яких 8 наукові роботи у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus. Є розробником 10 державних стандартів України (ДСТУ).

Основні праці: «Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів» (2017), «Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів» (2019).

Напрями наукової діяльності: власні деформації лужних цементів, захист сталевої арматури від корозії в шлаколужних бетонах


Наукова діяльність

2022

 1. Kryvenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O., Vaičiukynienė D. Mitigation of corrosion initiated by Cl and SO42--ions in blast furnace cement concrete mixed with sea water. Materials, 2022. Vol. 15(9). doi: https://doi.org/10.3390/ma15093003 (Scopus) (опубл.: квітень 2022 р.)
 2. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В., Vaičiukynienė D. Вплив фосфату натрію і нітрату натрію на мікроструктури шлаколужного тіста і властивості армованого бетону під циклічним впливом морської води та висушування. Актуальні проблеми інженерної механіки/ Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г. Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 111-114. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.)
 3. Boiko О.V., Konstantynovskyi О.P., Kovalchuk О.Yu., Lisohor V.О. The role of sodium nitrate in counteracting the carbonation of plasticized alkali-activated slag cement concrete under cyclic influence of sea water (in English). Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (ISSN 2415-377Х), 2022. №. 87, pp. 32-39. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-32-39 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016)) (опубл.: червень 2022 р).
 4. Бойко О. В., Константиновський О. П., Ковальчук О. Ю., Лісогор В.О. Роль нітрату натрію в протидії карбонізації пластифікованого шлаколужного бетону в умовах періодичного впливу морської води. Гідротехнічне і транспортне будівництво: збірник тез міжнародної науково-технічної конференції. Одеса: ОДАБА, 2022. с.13-15. (опубл.: червень 2022 р).
 5. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновский О.П. Супершвидкотверднучі шлаколужні цементи для аварійного відновлення. Органічні і мінеральні в’яжучі та дорожні бетони на їх основі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 8 – 9 листопада 2022 р., м. Харків. Харків: ФОП Бровін О.В., 2022. С.80-83.
 6. Krivenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O., Boiko O., Vaičiukynienė D. Effect of sodium phosphate and sodium nitrate on microstructure of alkali-activated slag cement pastes and properties of reinforced concrete under cyclic drying-wetting in sea water. AIP publishing (Scopus, подано в редакцію)
 7. Krivenko P., Kyrychok V., Rudenko I., Konstantynovskyi O., Vaičiukynienė D. Feasibility of incorporating SO42- ion in zeolite-like matrices based on alkaline aluminosilicate binders. Consruction and Building Materials (Scopus, подано в редакцію)

2021

Монографії, розділи монографії

 1. Kryvenko P., Gots V., Petropavlovskyi O., Rudenko І., Konstantynovskyi O. Complex shrinkage-reducing additives for alkali activated slag cement fine concrete (Language: English): Розділ монографії / Binders, Materials and technologies in modern construction VI;  Edited by Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Trans Tech Publication, 2021. https://www.scientific.net/Paper/Preview/563089

Публікації

 1. Kryvenko P., Gots V., Petropavlovskyi O., Rudenko І., Konstantynovskyi O. Complex shrinkage-reducing additives for alkali activated slag cement fine concrete. Solid State Phenomena (ISSN: 1662-9779). Trans Tech Publication, 2021. Vol.321. pp. 165-170. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.321.165
 2. Krivenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O., Boiko O. Prevention of steel reinforcement corrosion in alkali-activated slag cement concrete mixed with seawater. E3S Web of Conferences (eISSN 2267-1242). EDP Sciences, 2021. Vol. 280. 07004 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007004
 3. Krivenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O., Boiko O. Restriction of Cl- and SO42- Ions transport in alkali activated slag cement concrete in seawater. IOP conference series: materials science and engineering (ISSN (online) 1757-899X, ISSN (Print) 1757-8981). IOP Publishing, 2021. Vol. 1164. 012066 (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1164/1/012066
 4. Kryvenko P., Rudenko І., Konstantynovskyi O. Comparison of influence of surfactants on the thermokinetic characteristics of alkali-activated slag cement. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061). Харків: ПП «Технологічний центр», 2021. Vol. 6 (6-114). pp. 6-15 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.245916
 5. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В. Підвищення захисних властивостей шлаколужного бетону щодо сталевої арматури при замішуванні морською водою. Збірник наукових праць «Вісник одеської держаної академії будівництва та архітектури» (ISSN 2415-377Х). О., ОДАБА, 2021. №. 83. C. 67-76 (Фахове видання). DOI: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2021-83-67-76
 6. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П. Покриття для захисту бетону від сульфатних середовищ. Збірник наукових праць УкрДУЗТ (ISSN (print) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795). Харків: УкрДУЗТ, 2021. № 196. С.77-87 (Фахове видання). DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.196.2021.241663
 7. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В. Протидія дифузії іонів морської води в структуру шлаколужного залізобетону. Науковий вісник будівництва (ISSN (print) 2311-7257, ISSN (online) 2708-6194). Харків: ХНУБА, 2021. Т. 104. №. 2. С.246-256 (Фахове видання). DOI: https://doi.org/10.29295/2311-7257-2021-104-2-246-256
 8. Krivenko P., Kyrychok V., Rudenko I., Konstantynovskyi O. Resistance of protective coating based on alkali-activated aluminosilicate binder to influence of SO4-containing medium. AIP Conference Proceedings (Scopus) (знаходиться в редакції)
 9. Krivenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O. Effect of technological factors on freeze-thaw resistance of alkali-activated slag cement concrete in solution of NaCl. AIP Conference Proceedings (Scopus) (знаходиться в редакції)
 10. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В. Обмеження транспорту іонів Сl- і SO42- в шлаколужному бетоні при експлуатації в морській воді. Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. Одеса: ОДАБА, 2021. с.242-246. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 11. Кривенко П.В., Киричок В.І., Руденко І.І., Константиновський О.П. Стійкість захисного покриття на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого до впливу SO4-місткого середовища. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. С 362-364
 12. Кривенко П.В., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Лісогор В.О. Вплив технологічних факторів на стійкість шлаколужного бетону до перемінного заморожування і відтавання в розчині NaCl. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р. Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 231-232.
 13. Бойко О. В., Ковальчук О. Ю., Руденко І. І., Константиновський О. П. Структуроутворення лужного цементу в системі «доменний гранульований шлак – лужний компонент – комплекс добавок – морська вода». Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021.C.7-9.
 14. Константиновський О.П., Тимінський Д.В. Захисні покриття на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого як засіб запобігання транспорту сульфат-іонів в бетоні. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 116-117.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В. Свідоцтво №109000. Стаття «Протидія дифузії іонів морської води в структуру шлаколужного залізобетону». Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації 1 листопада 2021 р.
 2. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В. Свідоцтво №108999. Стаття «Підвищення захисних властивостей шлаколужного бетону щодо сталевої арматури при замішуванні морською водою». Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації 1 листопада 2021 р.
 3. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П. Свідоцтво №108998. Стаття «Покриття для захисту бетону від сульфатних середовищ». Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації 1 листопада 2021 р

2020

Публікації

 1. Ковальчук А., Константиновський О., Руденко І. Ефективність використання повітровтягувальних добавок в штукатурках спеціального призначення. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2020. – Вип. 38. – С.185-193. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 2. Pavlo Krivenko, Oleh Petropavlovskyi, Oleksandr Kovalchuk, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi. Enhancement of alkali-activated slag cement concretes crack resistance for mitigation of steel reinforcement corrosion. – E3S Web of Conferences 166, 06001 (2020). – ICSF 2020. (Scopus). – https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_06001/e3sconf_icsf2020_06001.html
 3. P V Krivenko, O M Petropavlovskyi, I I Rudenko, O P Konstantynovskyi, A V Kovalchuk. Complex multifunctional additive for anchoring grout based on alkali-activated portland cement. – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) (Scopus). – 2020 – Vol. 907 – 012055 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012055/pdf.
 4. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Руденко І.І., Константиновський О.П. Роль тринатрійфосфату в запобіганні корозії сталевої арматури в шлаколужному бетоні. Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА , 2020. – Т. 100. №. 2. – с.176–187.
 5. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ковальчук А.В., Ніколаєнко М.В. Комплексна багатофункціональна добавка для анкерного розчину на основі лужного портландцементу. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 176-178. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 6. Піпа В.В., Константиновський О.П., Лабода М.А., Жерибор Є.І. Фенол-формальдегід у лакофарбових інтер’єрних покриттях. Небезпечний вплив на здоров’я та шляхи зменшення його вмісту. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 183-184. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 7. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Регулювання власних деформацій шлаколужних дрібнозернистих бетонів комплексними багатофункціональними добавками для попередження корозії сталевої арматури. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, УкрДУЗТ, 2020. – Вип. 189. – С. 13-20. ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795 http://znp.kart.edu.ua/images/_i_189.pdf.
 8. Krivenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O. Design of slag cement, activated by Na(K) salts of strong acids, for concrete reinforced with steel fittings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 6 (6 – 108). P. 26-40. ISSN 1729-3774. (Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/217002/218196
 9. Кривенко П.В., Гоц В.І., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Complex Shrinkage-Reducing Additives For Alkali Activated Slag Cement Fine Concrete. Solid State Phenomena. – 2021. – Vol.321. – P. 165-170. (Scopus). https://www.scientific.net/Paper/Preview/563089

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Публікації

 1. Krivenko P., Petropavlovskyi O., Rudenko I., Konstantynovskyi O. The influence of complex additive on strength and proper deformations of alkali-activated slag cements. – Materials Science Forum. – 2019.– Vol. 968. – pp. 13-19. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. (Scopus) https://www.scientific.net/MSF.968.13
 2. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів.Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Тези доповідей IV міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 20-24 травня 2019р. – C. 162 – 165. https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO.
 3. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власні деформації шлаколужних цементів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – Вип. 75. – C. 81-90 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/11.pdf
 4. P. Krivenko, V. Gots, O. Petropavlovskyi, I. Rudenko, O. Konstantynovskyi, A. Kovalchuk. Development of decisions for alkali-activated cements proper deformations control -Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 6 (101), 2019. – рр. 24-32. ISSN 1729-3774. (Scopus) http://journals.uran.ua/eejet/article/view/181150/182123
 5. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ковальчук А.В. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями для анкерних розчинів. 8-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті, Харків, 20-22 листопада 2019 р.: Тези доповідей. – Ч.2. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  с. 158 – 159. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part.pdf
 6. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П., Ковальчук А.В. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування. Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 3. – Том 97. – С. 85-92. ISSN 2311-7257. (Фахове видання) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/19.pdf
 7. Кривенко П., Руденко І., Петропавловський О., Константиновський О., Ковальчук А. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування: Тези 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства». – Харків, ХНУБА, 4-5 жовтня, 2019 р. – С. 62-66.
 8. Krivenko P.V., Rudenko I.I., Petropavlovskyi O.M., Konstantynovskyi O.P., Kovalchuk A.V. Alkali activated portland cement with adjustable proper deformations for anchoring application. – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. TRANSBUD-2019. – 708. – 012090. – 8 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012090/pdf
 9. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексних добавок на властивості анкерних розчинів на основі лужного портландцементу: Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» (ISSN 2413-7693) – К., НДІБМВ, 2019. – Вип. 60. – С.18 – 27.

2018

Публікації

 1. Igor I. Rudenko, Oleksandr P. Konstantynovskyi, Artem V. Kovalchuk, Marharyta V. Nikolainko, Dmytro V. Obremsky. Efficiency of Redispersible Polymer Powders in Mortars for Anchoring Application Based on Alkali Activated Portland Cements. Vol. 761, pp. 27-30, 2018. (Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 https://www.researchgate.net/publication/322646988_Efficiency_of_Redispersible_Polymer_Powders_in_Mortars_for_Anchoring_Application_Based_on_Alkali_Activated_Portland_Cements.
 2. Raisa Runova, Volodymyr Gots, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi,
  Oles’ Lastivka. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes. – MATEC Web of Conferences 230, 030167 (2018) (Scopus). https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 3. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Plasticizing effect of surfactants in mortars and concretes based on alkali-activated cements: Proceed. Ibausil. Internationale Baustofftagung.– Weimar, 12-14 September, 2018. – Tagunsbericht – Band 2. – pp. 2-745 – 2-752.
 4. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів. – Зб. наук. праць УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 182. – С. 18-27. http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/182D.pdf
 5. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів. – 7-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І., Харків, 14-16 листопада 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. –  с. 209 –  http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8407/1/Theses_2018%20Otrosh.pdf
 6. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П. Високорухомі шлаколужні бетони з підвищеною ранньою міцністю: Науковий вісник будівництва. Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА , 2018. – Т.94. №. 4.   – С. 117 – 125.

2017

Підручники і посібники

 1. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.

Публікації

 1. Рунова Р.Ф., Константиновський О.П., Руденко І.І. Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами. – Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2017. – №3-4. – С. 8-12. (Фахове видання).
 2. Rudenko  I., Konstantynovskyi O., Kovalchuk A., Nikolainko M., Obremsky D.Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated Portland cements. NTCC2017: International Conference on Non-Traditional Cement and Concrete. Brno University of Technology, (Brno, June 19-22, 2017). P.24-P.28.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram