КОРНІЄНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Корнієнко Микола Васильович –  професор, канд. техн. наук.

тел.: (044) 241-55-13,
кімната 113 головного корпусу КНУБА.

 

Загальна інформація

Професор, канд. техн. наук  Корнієнко М.В. з 1961 р. після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ), де він за рішенням Уряду отримував вищу освіту як інженер-будівельник після навчання протягом семи семестрів на гірничому факультеті Київського політехнічного інституту, розпочав працювати в КІБІ за направленням як асистент кафедри основ і фундаментів. Пізніше займав посади молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача та з 1970 року доцента.

У 1968 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 481 „Основи, фундаменти і підземні споруди” на тему „Просадочність і будівельна класифікація лесових ґрунтів деяких пунктів УРСР”. З 1971 року доцент по кафедрі основ і фундаментів. Обраний на посаду професора в 1999 р., в 2000 р.  йому присвоєне вчене звання професора КНУБА, а з 2011р. вчене звання професора по кафедрі основ і фундаментів. В 2022 р. роботу
Корнієнка М.В. відмічено президентом України та присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки».

Читає лекції, проводить практичні заняття для студентів IV…V курсів будівельного факультету з дисциплін „Основи та фундаменти”, „Основи проектування за європейськими нормами”. Керує підготовкою магістрів та бакалаврів зі спеціалізацією „Промислове та цивільне будівництво”. Викладав на курсах підвищення кваліфікації інженерів-будівельників в КНУБА та організаціях системи Мінрегіону України. Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук за спеціальностями 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди (технічні науки), при науково-дослідному інституті будівельних конструкцій.

За участю проф. Корнієнка М.В. підготовлені навчальні посібники:

–  Основи і фундаменти. Навчальний посібник / М.В. Корнієнко. – К.: КНУБА. 2012 – 164с.;

– Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель / за ред. проф. О.А. Тугая та проф. В.М. Гарнеця. – К.: Хай-Тек Прес, 2011 – 448с.

Корнієнко М.В. керує підготовкою аспірантів за спеціальністю 05.23.02 „Основи і фундаменти”. Він підготовив 15 кандидатів наук.

Систематично виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій та готує відгуки на докторські і кандидатські роботи по спеціальності 05.23.02 „Основи і фундаменти”.

Приймає активну участь у громадській діяльності. Він один із засновників та член Президії громадської організації „Всеукраїнське товариство з механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування”, дійсний член Академії будівництва України; призначений наказом Мінрегіону України № 80 від 21.07.2011 р. заступником голови технічного комітету стандартизації ТК 304 „Захист будівель і споруд”.

Приймає участь в розробці будівельних норм України за напрямками основи і фундаменти, будівництво на просідаючих грунтах, в сейсмічних районах, обстеження технічного стану існуючих будівель і споруд та охорони праці. Виступав рецензентом українських національних норм (ДБН та ДСТУ-Н), що включають Єврокоди з геотехнічного проектування та сейсмостійкого будівництва.

Корнієнко М.В. користується авторитетом і повагою в колективі студентів та професорсько-викладацького складу КНУБА, підтримує дружні зв’язки з викладачами провідних будівельних ЗВО України та зарубіжжя.

У 2015 р. підготовлено посібник „Розрахунок стовпчастих монолітних фундаментів за Європейськими нормами” (М.В. Корнієнко, Т.В. Диптан, А.М. Ращенко), який передано до видавничого відділу та ряд методичних вказівок до вивчення дисциплін студентами спеціальності „Будівництво і цивільна інженерія”.

Приймає активну участь в якості рецензента підручників та навчальних посібників авторів з інших ВНЗ України. Виступає з лекціями  на курсах громадських будівельних організацій в Україні по геотехнічному проектуванню на конкретних об’єктах України та зарубіжжя.

Підготував близько 30 магістрів зі спеціальності ПЦБ по кафедрі геотехніки  та виступає консультантом для інших випускових кафедр університету.

Приймає участь в науковій роботі по напрямку механіка ґрунтів, геотехніка, фундаментобудування. Є науковим керівником науково-дослідної лабораторії „Основи і фундаменти в складних інженерно-геологічних умовах” та тісно співробітничає з науково-дослідними лабораторіями в КНУБА. Серед виконаних наукових робіт, в яких він приймав участь за останні роки: забезпечення зведення висотних будинків житлового та офісного призначення, створення захисних інженерних споруд в містах Київ, Одеса, Харків, Макіївка, Полтава, Запоріжжя та ін., а також на південному березі АР Крим. Він консультував проекти, що виконувались іншими організаціями з проектування мостів в Києві, Запоріжжі, Дніпродзержинську, Херсоні (Україна) та Туркменистані і Грузії. За результатами наукових робіт зроблено десятки доповідей на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях.

Всього за участю Корнієнко М.В. опубліковано більше 380 наукових та науково-методичних праць.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram