Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина (НДЧ) є науковим підрозділом Університету, який підпорядкований Проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку – Ковальчуку Олександру Юрійовичу.

Основні завдання НДЧ
 • ведення наукової, методичної та організаційної роботи по виконанню фундаментальних та прикладних досліджень з проблем природничих, суспільних, технічних наук;
 • виконання науково-дослідних, проектних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт;
 • розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку;
 • впроваджує і використовує в Україні і на світовому ринку наукові і науково-практичні результати досліджень науковців КНУБА;
 • здійснює координацію і організацію наукової і науково-технічної діяльності кафедр і структурних наукових підрозділів Університету;
 • здійснює поточне і перспективне планування і контроль за виконанням наукової, науково-технічної діяльності Університету;
 • розробляє проекти планів НДДКР, готує статистичну звітність з питань наукової діяльності університету;
 • розробляє штатний розпис та кошторис витрат на проведення досліджень по загальному та спеціальному фондах, як по університету, так і по кожному науковому підрозділі та контролює їх виконання;
 • організовує проведення наукових конференцій та науково-технічну діяльність студентів у напрямку проведення студентських олімпіад і конкурсів.

Основними задачами НДЧ Університету у галузі наукової, науково-технічної діяльності є:

 • розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою її подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі;
 • дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл; 
 • здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів; 
 • забезпечення підготовки в Університеті кваліфікованих фахівців наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу; 
 • ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень; 
 • розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок Університету у промисловості; 
 • розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки, матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій; 
 • сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок; 
 • модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази Університету та ефективне її використання; 
 • організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу інтернет; 
 • проведення кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.

НДЧ  складається з наукових підрозділів, що об’єднує 6 науково-дослідних інститутів, 9 науково-дослідних лабораторій, 6 науково-дослідних та освітніх центрів та орган з сертифікації продукції «Сепробуд КДТУБА»

Наукові підрозділи науково-дослідної частини здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених Ректором положень про них, які регламентують права і обов’язки керівників цих підрозділів.

В.о. начальника Науково-дослідної частини  

Юлія КРИЧЕВСЬКА

КОНТАКТИ:
тел.: 241-54-53
e-mail: vnti@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram