Новини,  НОВИНИ КНУБА

ОБ’ЄДНАНІ ОСВІТОЮ: УНІВЕРСИТЕТ КОВЕНТРІ ТА КНУБА ЄДНАЮТЬСЯ ЗАРАДИ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ‘

Гарні події відбуваються у тиші університетських кабінетів Ковентрі (Велика Британія) та втомленому від повітряних тривог Києві (Україна). Перша зустріч університетів-побратимів за проектом “Twinning for Hope” Університету Ковентрі (CU) та Київського національного університету будівництва і архітектури (KNUCA) відбувається у час, коли Україна зіткнулася з багатьма викликами: брак військового обладнання, економічна прихована криза, негативні демографічні тенденції, політичні ускладнення, що зменшують потенціал України у її боротьби проти загарбників та віддалюють перемогу. В цей час дуже важливою є підтримка, яку забезпечує проект “Twinning for Hope” запроваджений Cormack Consultancy Group за підтримки Міністерства освіти і науки України та провідними університетами Великої Британії.

В ході робочої зустрічі представників академічних спільнот Університету Ковентрі (Д-р Річард Томлінс, регіональний директор Університету Ковентрі по Об’єднаному Королівству та Європейському регіону та Сер Сіаран Гіроїд Девен FRSA, заступник проректора з міжнародних відносин в Університеті Ковентрі) та Київського національного університету будівництва і архітектури (проф. Андрій Шпаков, проректор з навчально-методичної роботи, проф. Алі Мамедов, декан факультету урбаністики та просторового планування, проф. Олена Веренич, професор кафедри управління проектами), визначили напрямки підтримки українського університету з боку британських колег. Модератором зустрічі виступив Олександр Смирнов – директор Ukraine Twinning project/ Cormack Consultancy Group. Зустріч була зосереджена на вивченні шляхів взаємовигідної співпраці, включаючи академічну мобільність, літні школи, безкоштовні курси англійської мови та розширений доступ до різних освітніх і дослідницьких ресурсів. Ця співпраця обіцяє прокласти шлях до значного покращення якості освіти та доступу до неї, реалізації стратегій інтернаціоналізації університетів-побратимів, подолання освітніх розривів у підготовці українських студентів, які виникли під час війни та створення стійкої академічної спільноти та освітнього середовища за допомоги британських партнерів.

Після плідних консультацій 21.02.2024 між університетами-побратимами UC (Річард П.К. Веллс, Заступник проректора з міжнародних зв’язків Університету Ковентрі) та KNUCA (Петро Куліков, ректор) було підписано знаковий Меморандум про взаєморозуміння, що знаменує собою нову еру освітньої співпраці та підтримки українських університетів під час війни. Цей Меморандум, що є частиною проекту “Twinning for Hope”, створює основу для співпраці в різних академічних та дослідницьких галузях та підтримки стійкості українських університетів під час війни.

Про Twinning for Hope

“Twinning for Hope” – це візійний проект, покликаний об’єднати українські та британські університети в просторі солідарності та підтримки. Завдяки глибоко вкоріненому співробітництву проект прагне вирішити нагальні освітні проблеми, які виникають в українських закладах вищої освіти під час війни та закласти фундамент для довготривалої академічної досконалості та колаборації університетів-побратимів. З докладною інформацією можна ознайомитися за посиланням.

UNITED BY EDUCATION: COVENTRY UNIVERSITY AND KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE TEAM UP TO MEET THE CHALLENGES’

Good things are happening in the quiet of university classrooms in Coventry, UK, and Kyiv, Ukraine, tired of air raids. The first meeting of the twin universities under the Twinning for Hope project between the Coventry University (CU) and Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA) takes place at a time when Ukraine is facing many challenges: a lack of military equipment, a hidden economic crisis, negative demographic trends, and political complications that reduce Ukraine’s potential to fight the invaders and delay victory. At this time, the support provided by the Twinning for Hope project implemented by Cormack Consultancy Group with the support of the Ministry of Education and Science of Ukraine and leading UK universities is very important.

During the working meeting of the representatives of the academic communities of the Coventry University (Dr. Richard Tomlins, Regional Director for the United Kingdom and the European Region at the Coventry University and Sir Ciarán Gearoid Devane FRSA, associate pro-vice-chancellor for international relations at Coventry University) and Kyiv National University of Construction and Architecture (prof. Andrii Shpakov, Vice-Rector for Academic Affairs, Prof. Ali Mamedov, Dean of the Faculty of Urbanism and Spatial Planning, Prof. Olena Verenych, Professor of the Department of Project Management), identified areas of support for the Ukrainian university from their British colleagues. The meeting was moderated by Oleksandr Smyrnov – Director of the Ukraine Twinning project/ Cormack Consultancy Group. The meeting was focused on exploring ways of mutually beneficial cooperation, including academic mobility, summer schools, free English language courses, and expanded access to various educational and research resources. This cooperation promises to pave the way for significant improvements in the quality of education and access to it, implementation of internationalization strategies for the twin universities, bridging the educational gaps in the training of Ukrainian students that emerged during the war, and creating a sustainable academic community and educational environment with the help of British partners.

After intensive consultations, a landmark Memorandum of Understanding was signed on February 21, 2024 between the twin universities CU (Richard P.K. Wells, Deputy Vice-Chancellor (International)) and KNUCA (Petro Kulikov, Rector), marking a new era of educational cooperation and support for Ukrainian universities during the war. Part of the Twinning for Hope project, this Memorandum creates a framework for cooperation in various academic and research fields and support for the resilience of Ukrainian universities during the war.

About Twinning for Hope

“Twinning for Hope” is a visionary project designed to bring Ukrainian and British universities together in a space of solidarity and support. Through deep-rooted cooperation, the project seeks to address the urgent educational challenges facing Ukrainian higher education institutions during the war and to lay the foundation for long-term academic excellence and collaboration between the twin universities. For more information, please follow the link.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram