Пальчик Петро Петрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

Дійсний член Академії будівництва України.

e-mail: palchyk.pp@knuba.edu.ua, pppalchik@ukr.net

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-8011-6913

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:
У 1972 році закінчив Київський інженерно – будівельний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Виробництво бетонних і залізобетонних виробів» та здобув кваліфікацію інженер – будівельник – технолог. З 1974р. навчався в аспірантурі при кафедрі Будівельних матеріалів Київського інженерно – будівельного інституту. Після її закінчення у 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступня кандидата технічних наук.

Рівень володіння англійською мовою В1.
У 2017 році пройшов курси підвищення кваліфікації КНУБА.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи – 48 років. Науково – педагогічний стаж 46 років.
З 1972 року працював в КНУБА на посаді інженера кафедри Будівельних матервалів.
З 19746 року на посаді асистента кафедри Технології виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій. З 1988 року на посаді доцента кафедри Технології виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій.
У 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05. «Будівельні вироби і конструкції». Тема дисертації – «Виробництво силікатних матеріалів з алунітовміщуючих гірських порід».
У 1988 році присвоєне вчене звання доцента.

В 2017 р. пройшов наукове стажування в ПАТ “ДБК-4”.

Перелік навчальних дисциплін:
1. Основи виробництва збірних і монолітних залізобетонних;

2. Арматура для залізобетонних конструкцій.

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 133 «Будівництво».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 100 наукових і методичних праць, серед яких 1 підручник та 1 довідник, 1 патент СРСР та 1 патент України на корисну модель.
Основні праці:
підручник–«Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій» (1994).;
одинадцять статей у фахових журналах України;
дві статті у Скопусі.
Напрями наукової діяльності:
Модифікація структури приповерхневого шару алюмоборовміщуючих матеріалів на основі вивержених гірських порід та направлене регулювання їх електростатичних, фізико – хімічних та механічних характеристик.

Наукова діяльність

2021

Публікації

 1. V I Gots, P P Palchik, S P Palchik, O Y Berdnik. Influence of technological factors on the properties of building materials on the basis of expanded alunitized high-silica mountain rocks. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012026. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012026.
 2. V Gots, O Berdnyk, A Maystrenko, P Palchik, N Amelina. Study of the fracture surface of concretes reinforced with basalt fiber coated with titanium and zirconium dioxides. Fiber-reinforced concrete composites. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012011. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012011.
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Пальчик С.П., Бердник О.Ю. Вплив технологічних факторів на властивості будівельних матеріалів на основі спучених алунітизованих висококремнеземних гірських порід. Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.140-143. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view.
 4. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Пальчик П.П., Амеліна Н.О. Дослідження поверхні руйнування бетонів армованих базальтовим волокном з покриттями оксиду титану і цирконію. Фібро бетонні композити. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.143-145. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view.
 5. Гоц В.І., Пальчик П.П., Савенко В.І., Амеліна Н.О., Пальчик С.П. Об’ємна модифікація алунітовміщуючих порід при отриманні пористої структури. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 394-395. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf.
 6. Гоц В.І., Пальчик П.П., Савенко В.І., Амеліна Н.О., Пальчик С.П . Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 395-398. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf.
 7. Гоц В.І., Пальчик П.П., Шпеко А.С. Особливості і характеристика вилуговування базальтових волокон і виробів на їх основі. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021) : матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. Т. 2. с. 84-86.

2020

 1. Gots V I, Palchyk P P, Tymoshenko S A, Palchyk S P. Modification of the structure of the stabilized basalt fiber.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012032. – 8 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012032/pdf
 2. Гоц В.І., Пальчик П.П., Омельчук В.П., Тимошенко С.А. Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 103-104. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Пальчик С.П., Санакоєв О.С. Аналіз ефективності використання пороутворювачів для газобетону з різними физико-механічними і структурними характеристиками. – Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2020. – Вип. 43. – 74-85 (Фахове видання, Google Scholar). http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198210

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Монографії

 1. Пальчик П.П., Савенко В.И., Фиалко Н.М. и др. Научные методы энергоресурсосбережения, энергоменеджмента, борьбы с коррозией и эффективного управления процессами: монография / под общ. ред. Фиалко Н. М., Савенко В. И., Высоцкой Л. Н. ; Укр. акад. наук [и др.]. – Киев : Центр учебной литературы, 2019. – 199 с.

Публікації

 1. Гоц В.І., Пальчик П.П., Майстренко А.А., Бердник О.Ю. Мікропориста структура грубих базальтових волокон і їх структурні характеристики. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – C. 76-80 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO

2018

Публікації

 1. Gots V., Palchik P, Berdnyk O. Investigation of properties of modified basalt fibers. Scientifik journal “EUREKA: Physikal Sciences and engeneering”.  – Tallin, 2018. – V. 4. – p.43-48. http://eu-jr.eu/engineering/article/view/673/691
 2. Гоц В.І., Пальчик П.П., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою. НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА, Т. 92, №2, 2018. (фахове видання, індексується наукометричною базою Google Scholar). https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_92_2018/36.pdf
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Бердник О.Ю. Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна.  – Науково-технічний збірник. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – Випуск 10. – 2018р. – С.96-101.

2017

 1. Пальчик П.П. Теплоізоляційні бетони на основі модифікованих базальтових волокон. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 101 – 107. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 2. Пальчик П.П. Пориста система модифікованого базальтового волокна. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 108 – 114. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 3. Пальчик П.П. Теплозихасні матеріали на основі базальтових волокон. Строительные материалы и изделия. – 2017. – № 1-2. – С. 92-93. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram