Викладання за освітньою програмою

 

Шифр Назва компоненти ОП Робоча програма
ОК 1 Професійна іноземна мова РП Професійна іноземна мова
ОК 2 Методика наукових досліджень РП Методика наукових досліджень
ОК 3 Охорона праці в галузі РП Охорона праці
ОК 4 Управління проектами РП Управління проєктами
ОК 5 Менеджмент організацій та публічне адміністрування

РП Менеджмент організацій та публічне адміністрування

РП Менеджмент організацій та публічне адміністрування (Публічне адміністрування)

ОК 6 Інвестиційний менеджмент РП Інвестиційний менеджмент
ОК 7 Корпоративне управління та управління змінами РП Корпоративне управління та управління змінами
ОК 8 Фінансовий менеджмент РП Фінансовий менеджмент
ОК 9 Дисципліна спеціальної підготовки випускової кафедри РП_Дисципліна_спеціальної_підготовки_випускової_кафедри
ОК 10 Переддипломна практика РП Переддипломна практика
ОК 11 Атестаційна випускна робота Положення про АВР на здобуття освітнього ступеня магістра

Студентоцентроване навчання за ОП в відіграє важливу роль в підвищенні мотивації, саморефлексіі і залучення студентів в навчальний процес, вимагає зваженого підходу до розробки і викладання освітньої програми і оцінці результатів навчання. З метою повної реалізації принципів студентоцентрованого навчання в КНУБА: проявляється повага і увага до різних груп студентів та їхніх життєвих потреб, надаючи їм гнучкі траєкторії навчання; використовуються різні форми викладання (там, де це доречно). Для викладачів на ОП здобувач освіти є центральною фігурою освітнього процесу, що виступає повноправним суб’єктом відносин та розділяє відповідальність за навчання. Студентоцентроване навчання, у рамках викладання на ОП, включає методи навчання, які переносять фокус освіти з викладача на студента. 

Викладання курсів для магістрів відбувається з використанням інформаційних платформ (MOODLE (Освітній сайт КНУБА), та TEAMS), консультації проводяться за допомогою корпоративної пошти, що дозволяє студентам ознайомлюватись зі складним матеріалом дистанційно в зручний для них час, а також є можливістю повторного проходження теоретичного матеріалу, вивчення додаткових питань за необхідності або за вибором студента.

Дотримання принципу академічної свободи регламентується Положенням про організацію навчального процесу в Київському національному університеті будівництва і архітектури  студентам надається можливість вибору тем курсових та атестаційної робот, області наукових інтересів та освітніх компонент освітньої програми, можливості приймати участь у роботі наукових гуртків,  конкурсі наукових робіт, студентських наукових конференціях, на рівні академії, країни та міжнародному просторі.

Викладачам гарантується можливість вільно обирати форми і методи академічної діяльності (навчально-методичної роботи та наукової діяльності): свобода викладання, проведення наукових досліджень та поширення їх результатів, вираження власної фахової думки, свобода вибору й використання форм, методів, способів і засобів навчання, оцінювання рівня засвоєння студентами змісту ОП.

Здобувачам вищої освіти забезпечується індивідуальна траєкторія навчання, гарантуванням свободи поширення інформації, пошуку при проведенні досліджень, участі в опитуванні щодо якості організації освітньої діяльності. 

У відповідності до  Положення про критерії оцінювання знань здобувачів освіти в Київському національному університеті будівництва і архітектури поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних занять.

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі та силабусі освітніх компонент.

Розклад контрольних заходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті КНУБА на сторінці Розклад занять КНУБА 

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується виконанням принципів «Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності в Київському національному університеті будівництва і архітектури»  та Етичним кодексом 

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в КНУБА знайшли відображення у таких нормативно-правових документах: Положення про заходи щодо запобігання академічного плагіату в Київському національному університеті будівництва і архітектури»  та «Положення про заходи щодо підтримки академічної доброчесності в Київському національному університеті будівництва і архітектури»  Положення розроблено з метою запобігання плагіату в наукових та навчальних працях науково-педагогічних працівників університету, здобувачів наукового ступеня, а також уникнення фактів неправомірних запозичень із опублікованих джерел та спрямоване на формування академічної доброчесності та поваги до інтелектуальних надбань і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах університету.

У відповідності до розділу 6. Положення про заходи щодо запобігання академічного плагіату в Київському національному університеті будівництва і архітектури» науковий керівник (консультант), який виявив академічний плагіат (компіляцію) у творах магістрів попереджає про це автора, а у разі його не згоди – інформує службовою запискою завідувача своєї кафедри. Факт академічного плагіату (компіляції) у роботах магістрів констатується експертною комісією факультету або університету.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram